monotone

monotone Mtn Source Tree

Root/po/sv.po

1# Swedish translation of monotone
2# This file is distributed under the same license as the Monotone package.
3# Richard Levitte <richard@levitte.org>, 2006
4# Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>, 2006
5#
6# Translation guidelines:
7#
8# access åtkomst
9# address adress
10# ancestor förfader [eller förälder i vissa fall]
11# ancestry föräldraskap
12# approval godkännande
13# approve godkänna
14# argument argument
15# authenticate autentisera
16# author upphovsman
17# authorize auktorisera
18# automation automatisering
19# backup säkerhetskopia
20# bad felaktig
21# base (revision) grund(revision)
22# bogus felaktig
23# bookkeeping directory administrativ katalog
24# boolean boolesk
25# (a) branch gren
26# (to) branch förgrena
27# buffer buffert
28# bug fel / programfel
29# byte(s) byte()
30# cert(s) cert()
31# (a) change ändring
32# changelog (message) loggmeddelande
33# (a) check kontroll
34# check out hämta
35# checksum kontrollsumma
36# child barn
37# client klient
38# (a) commit ändringar
39# (to) commit (to) arkivera (i)
40# connect ansluta
41# connection anslutning
42# database schema databasschema
43# debug felsöka
44# default (foo) standard(foo)
45# delta delta
46# deny neka
47# descendent ättling
48# destination mål
49# directory katalog
50# disapproval underkännande
51# disapprove underkänna
52# disconnect koppla ifrån
53# divergence divergens
54# drop slänga / ta bort / överge
55# dump dumpa
56# edge båge
57# editor textredigerare
58# epoch epok
59# exchange utbyte
60# file fil
61# find leta
62# found hittade / hittat
63# get hämta
64# graph graf
65# (a) hash (value) kontrollsumma
66# hash check kontrollsummering
67# head löv
68# history historik
69# host värd
70# hostname värdnamn
71# initialize initiera
72# (an) input indata
73# interface gränssnitt
74# invalid ogiltig
75# keystore nyckellager
76# log logg
77# malformed otydbart
78# manifest manifest
79# marking markering
80# (a) match matchning
81# (to) match (a pattern) matcha
82# (to) match (a non-pattern) stämma (med/överens)
83# (to) not match (a non-pattern) skilja sig (ifrån) / inte stämma (med/överens)
84# (a) merge ihopslagning
85# (to) merge slå ihop
86# (log) message loggmeddelande
87# migrate migrera
88# migration migrering
89# (to) mismatch inte matcha / inte stämma överens
90# mismatched inkonsistent
91# node nod
92# (to) note notera
93# note: obs:
94# option flagga (i programanrop)
95# option inställning (i inställningsfiler)
96# (an) output utdata
97# (an) overflow överflöde
98# (to) overflow flöda över
99# override åsidosätta
100# packet paket
101# parent förälder
102# parse tyda
103# parseable uttydbar
104# parsing uttydning
105# passphrase lösen
106# path sökväg [eller fil/katalog i vissa fall]
107# pattern mönster
108# peer [formulera om]
109# (to) process behandla
110# progress förlopp
111# propagate propagera
112# pull hämta
113# push skicka
114# query fråga
115# rebuild bygga om
116# refined raffinerad
117# refuse neka
118# reject neka
119# repository arkiv
120# request begäran
121# revision revision
122# root rot
123# roster / rosters lista / listor
124# selection val
125# selector väljare
126# serve servera
127# server server
128# service tjänst
129# (to) set sätta
130# sink mottagare
131# source källa
132# stale trasig
133# state tillstånd
134# suspend avstängd / avstänga
135# sync synkronisera
136# synchronize synkronisera
137# tag tagg
138# terminate avbryta
139# tree träd
140# (an) underflow underflöde
141# (to) underflow flöda under
142# usher usher
143# violate ej uppfylla
144# work set arbetsmängd
145# workspace arbetskopia (el. kanske arbetskatalog, ibland)
146#
147msgid ""
148msgstr ""
149"Project-Id-Version: monotone 0.26pre1\n"
150"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
151"POT-Creation-Date: 2008-08-07 07:27+0200\n"
152"PO-Revision-Date: 2008-08-07 08:26+0200\n"
153"Last-Translator: Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>\n"
154"Language-Team: Richard Levitte <richard@levitte.org>\n"
155"MIME-Version: 1.0\n"
156"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
157"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
158"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"
159
160#: asciik.cc:373 automate.cc:502
161msgid "SELECTOR"
162msgstr "VÄLJARE"
163
164#: asciik.cc:374
165msgid "Prints an ASCII representation of the revisions' graph"
166msgstr "Visar en ASCII-representation av revisionsträdet"
167
168#: asciik.cc:379 automate.cc:81 automate.cc:118 automate.cc:170
169#: automate.cc:290 automate.cc:390 automate.cc:420 automate.cc:508
170#: automate.cc:1232 automate.cc:1407 automate.cc:1454 automate.cc:1485
171#: automate.cc:1518 automate.cc:1549 automate.cc:1589 automate.cc:1678
172#: automate.cc:1777 automate.cc:1826 automate.cc:1859 automate.cc:1924
173#: automate.cc:1976 automate.cc:2031 automate.cc:2090 automate.cc:2123
174#: automate.cc:2193 automate.cc:2223 cmd_files.cc:236 cmd_files.cc:333
175#: cmd_files.cc:361 cmd_list.cc:679 cmd_merging.cc:992 cmd_ws_commit.cc:717
176#: cmd_ws_commit.cc:765 cmd_ws_commit.cc:816 cmd_ws_commit.cc:869
177#: cmd_ws_commit.cc:987 cmd_ws_commit.cc:1033
178#, c-format
179msgid "wrong argument count"
180msgstr "felaktigt antal givna argument"
181
182#: automate.cc:75
183msgid "[BRANCH]"
184msgstr "[GREN]"
185
186#: automate.cc:76
187msgid "Prints the heads of the given branch"
188msgstr "Visar lövet i den givna grenen"
189
190#: automate.cc:92
191#, c-format
192msgid ""
193"with no argument, this command prints the heads of the workspace's branch"
194msgstr ""
195"om inga argument ges visar det här kommandot löven till arbetskopians gren"
196
197#: automate.cc:112 automate.cc:164 automate.cc:1582
198msgid "REV1 [REV2 [REV3 [...]]]"
199msgstr "REV1 [REV2 [REV3 [...]]]"
200
201#: automate.cc:113
202msgid "Prints the ancestors of the given revisions"
203msgstr "Skriver ut den givna revisionens förfäder"
204
205#: automate.cc:127 automate.cc:179 automate.cc:228 automate.cc:257
206#: automate.cc:298 automate.cc:302 automate.cc:395 automate.cc:425
207#: automate.cc:1463 automate.cc:1494 automate.cc:1560 automate.cc:1562
208#: automate.cc:2098 cmd_db.cc:439 cmd_files.cc:267 cmd_list.cc:691
209#: selectors.cc:377 selectors.cc:395
210#, c-format
211msgid "no such revision '%s'"
212msgstr "det finns ingen revision med identiteten '%s'"
213
214#: automate.cc:165
215msgid "Prints the descendents of the given revisions"
216msgstr "Skriver ut den givna revisionens anfäder"
217
218#: automate.cc:217 automate.cc:246
219msgid "[REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]"
220msgstr "[REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]"
221
222#: automate.cc:218
223msgid "Erases the ancestors in a list of revisions"
224msgstr "Tar bort förfäderna i en given lista av revisioner"
225
226#: automate.cc:247
227msgid "Topologically sorts a list of revisions"
228msgstr "Sorterar listan med revisioner topologiskt"
229
230#: automate.cc:283
231msgid "NEW_REV [OLD_REV1 [OLD_REV2 [...]]]"
232msgstr "NY_REV [GAMMAL_REV1 [GAMMAL_REV2 [...]]]"
233
234#: automate.cc:284
235msgid "Lists the ancestors of the first revision given, not in the others"
236msgstr ""
237"Visar föräldrarna till den första givna revisionen som inte är föräldrar "
238"till de övriga"
239
240#: automate.cc:329
241msgid "Lists the leaves of the revision graph"
242msgstr "Visar revisionsgrafens löv"
243
244#: automate.cc:334 automate.cc:360 automate.cc:460 automate.cc:1308
245#: automate.cc:1336 automate.cc:1626 cmd_automate.cc:91 cmd_automate.cc:347
246#: cmd_db.cc:44 cmd_db.cc:56 cmd_db.cc:68 cmd_db.cc:82 cmd_db.cc:96
247#: cmd_db.cc:112 cmd_db.cc:233 cmd_db.cc:248 cmd_db.cc:268 cmd_db.cc:286
248#: cmd_list.cc:585
249#, c-format
250msgid "no arguments needed"
251msgstr "inga argument behövs"
252
253#: automate.cc:355
254msgid "Lists the roots of the revision graph"
255msgstr "Visar revisionsgrafens rötter"
256
257#: automate.cc:384 automate.cc:414 cmd_db.cc:430 cmd_list.cc:673
258msgid "REV"
259msgstr "REV"
260
261#: automate.cc:385
262msgid "Prints the parents of a revision"
263msgstr "Skriver ut identiteten på en revisions föräldrar"
264
265#: automate.cc:415
266msgid "Prints the children of a revision"
267msgstr "Skriver ut identiteten på en revisions barn"
268
269#: automate.cc:455
270msgid "Prints the complete ancestry graph"
271msgstr "Skriver ut den fullständiga föräldragrafen"
272
273#: automate.cc:503
274msgid "Lists the revisions that match a selector"
275msgstr "Visar revisionerna som matchar en väljare"
276
277#: automate.cc:890
278#, c-format
279msgid ""
280"'%s' is both known and ignored; it will be shown as 'missing'. Check .mtn-"
281"ignore."
282msgstr "'%s' är samtidigt känd och ignorerad; den kommer att visas som 'missing'. Kontrollera .mtn-ignore."
283
284#: automate.cc:1004 cmd_diff_log.cc:483 cmd_ws_commit.cc:154
285#: cmd_ws_commit.cc:440 cmd_ws_commit.cc:478 cmd_ws_commit.cc:568
286#: cmd_ws_commit.cc:1073
287msgid "[PATH]..."
288msgstr "[SÖKVÄG]..."
289
290#: automate.cc:1005
291msgid "Prints a summary of files found in the workspace"
292msgstr "Skriver ut en sammanfattning om filerna funna i en arbetskopia"
293
294#: automate.cc:1023 automate.cc:1316 cmd_files.cc:305 cmd_files.cc:373
295#: cmd_merging.cc:163 cmd_merging.cc:707 cmd_ws_commit.cc:172
296#: cmd_ws_commit.cc:885
297#, c-format
298msgid "this command can only be used in a single-parent workspace"
299msgstr "detta kommando kan enbart användas i en arbetskopia med en förälder"
300
301#: automate.cc:1226 automate.cc:1448 automate.cc:1478
302msgid "REVID"
303msgstr "REVID"
304
305#: automate.cc:1227
306msgid "Shows change information for a revision"
307msgstr "Visar information om ändringen i en revision"
308
309#: automate.cc:1239 automate.cc:1426 automate.cc:1869 automate.cc:1933
310#: automate.cc:1938
311#, c-format
312msgid "no revision %s found in database"
313msgstr "revisionen %s finns inte i databasen"
314
315#: automate.cc:1255
316msgid "[PATHS ...]"
317msgstr "[SÖKVÄG ...]"
318
319#: automate.cc:1256
320msgid "Shows change information for a workspace"
321msgstr "Visar information om ändringen i en arbetsarea"
322
323#: automate.cc:1285 cmd_ws_commit.cc:1105
324#, c-format
325msgid "no changes to commit"
326msgstr "inga ändringar att arkivera"
327
328#: automate.cc:1303
329msgid "Shows the revision on which the workspace is based"
330msgstr "Visar revisionen denna arbetskopia grundar sig på"
331
332#: automate.cc:1331
333msgid "Shows the revision of the current workspace"
334msgstr "Visar nuvarande arbetskopias revision"
335
336#: automate.cc:1399 cmd_merging.cc:1214
337msgid "[REVID]"
338msgstr "[REVID]"
339
340#: automate.cc:1400
341msgid "Shows the manifest associated with a revision"
342msgstr "Visar manifestet kopplad till en revision"
343
344#: automate.cc:1449
345msgid "Prints the revision data in packet format"
346msgstr "Skriv ut datapaket för revision till stdout"
347
348#: automate.cc:1479
349msgid "Prints the certs associated with a revision in packet format"
350msgstr "Skriver ut certificate tillhörande en revision i paketformat"
351
352#: automate.cc:1512 cmd_files.cc:327
353msgid "FILEID"
354msgstr "FILID"
355
356#: automate.cc:1513
357msgid "Prints the file data in packet format"
358msgstr "Skriv ut datapaket för fil till stdout"
359
360#: automate.cc:1527
361#, c-format
362msgid "no such file '%s'"
363msgstr "filen '%s' finns inte"
364
365#: automate.cc:1543
366msgid "OLD_FILE NEW_FILE"
367msgstr "GAMMAL_FIL NY_FIL"
368
369#: automate.cc:1544
370msgid "Prints the file delta in packet format"
371msgstr "Skriv ut datapaket för fildelta till stdout"
372
373#: automate.cc:1583
374msgid "Prints revisions that are common ancestors of a list of revisions"
375msgstr "Skriver ut revisionernas gemensamma föräldrar"
376
377#: automate.cc:1597
378#, c-format
379msgid "No such revision %s"
380msgstr "det finns ingen revision med identiteten %s"
381
382#: automate.cc:1621
383msgid "Prints all branch certs in the revision graph"
384msgstr "Skriver ut revisionsgrafens samtliga grencertifikat"
385
386#: automate.cc:1672
387msgid "[BRANCH_PATTERN]"
388msgstr "[GRENMÖNSTER]"
389
390#: automate.cc:1673
391msgid "Prints all tags attached to a set of branches"
392msgstr "Skriva ut de givna grenarnas samtliga taggar"
393
394#: automate.cc:1771
395msgid "KEYID PASSPHRASE"
396msgstr "NYCKELID LÖSEN"
397
398#: automate.cc:1772
399msgid "Generates a key"
400msgstr "Skapa ett nyckelpar"
401
402#: automate.cc:1820
403msgid "OPTION"
404msgstr "FLAGGA"
405
406#: automate.cc:1821
407msgid "Shows the value of an option"
408msgstr "Visar en inställnings värde"
409
410#: automate.cc:1852
411msgid "REV FILE"
412msgstr "REV FIL"
413
414#: automate.cc:1853
415msgid ""
416"Lists the revisions that changed the content relative to another revision"
417msgstr ""
418"Visar revisionerna som ändrade innehållet i förhållande till en annan "
419"revision"
420
421#: automate.cc:1874 automate.cc:1943
422#, c-format
423msgid "file %s is unknown for revision %s"
424msgstr "filen %s är okänd i revision %s"
425
426#: automate.cc:1917
427msgid "REV1 FILE REV2"
428msgstr "REV1 FIL REV2"
429
430#: automate.cc:1918
431msgid ""
432"Prints the name of a file in a target revision relative to a given revision"
433msgstr ""
434"Skriver ut namnet på en fil i målrevisionen i förhållande till en given "
435"revision"
436
437#: automate.cc:1970
438msgid "[FILEID] CONTENTS"
439msgstr "[FILID] INNEHÅLL"
440
441#: automate.cc:1971
442msgid "Stores a file in the database"
443msgstr "Lagra en fil i databasen"
444
445#: automate.cc:1995 cmd_files.cc:255
446#, c-format
447msgid "no file version %s found in database"
448msgstr "filversionen %s finns inte i databasen"
449
450#: automate.cc:2025
451msgid "REVISION-DATA"
452msgstr "REVISIONS-DATA"
453
454#: automate.cc:2026
455msgid "Stores a revision into the database"
456msgstr "Lagra en revision i databasen"
457
458#: automate.cc:2067
459#, c-format
460msgid "missing prerequisite for revision %s"
461msgstr "saknar nödvändiga förutsättningar för att stoppa in revision %s"
462
463#: automate.cc:2084
464msgid "REVISION-ID NAME VALUE"
465msgstr "REVISION CERTNAMN CERTVÄRDE"
466
467#: automate.cc:2085
468msgid "Adds a revision certificate"
469msgstr "Lägger till ett certifikat till revision"
470
471#: automate.cc:2117
472msgid "[DOMAIN]"
473msgstr "[DOMÄN]"
474
475#: automate.cc:2118
476msgid "Retrieve database variables"
477msgstr "Hämta databasvariabler"
478
479#: automate.cc:2166
480#, c-format
481msgid "No variables found or invalid domain specified"
482msgstr "inga variabler fanns eller ogiltig domän"
483
484#: automate.cc:2187 cmd_db.cc:320
485msgid "DOMAIN NAME VALUE"
486msgstr "DOMÄN NAMN VÄRDE"
487
488#: automate.cc:2188 cmd_db.cc:321
489msgid "Sets a database variable"
490msgstr "Sätt en databasvariabel"
491
492#: automate.cc:2217
493msgid "DOMAIN [NAME]"
494msgstr "DOMÄN [NAMN]"
495
496#: automate.cc:2218
497msgid "Drops a database variable"
498msgstr "Tar bort en databasvariabel"
499
500#: automate.cc:2234 cmd_db.cc:358
501#, c-format
502msgid "no var with name %s in domain %s"
503msgstr "det finns inga variabler med namnet %s i domänen %s"
504
505#: automate.cc:2254
506#, c-format
507msgid "no variables found in domain %s"
508msgstr "det finns inga variabler i domänen %s"
509
510#: automate.cc:2271
511msgid "Prints the workspace root for the current directory"
512msgstr "Visar arbetskopians rot gentemot nuvarande katalog"
513
514#: basic_io.cc:29
515#, c-format
516msgid "parsing a %s at %d:%d:E: %s"
517msgstr "tydde %s i %d:%d:E: %s"
518
519#: cert.cc:82
520#, c-format
521msgid "ignoring bad signature by '%s' on '%s'"
522msgstr "ignorerar felaktig signatur på '%2$s', av '%1$s'"
523
524#: cert.cc:90
525#, c-format
526msgid "ignoring unknown signature by '%s' on '%s'"
527msgstr "ignorerar okänd signatur på '%2$s', av '%1$s'"
528
529#: cert.cc:156
530#, c-format
531msgid "trust function disliked %d signers of %s cert on manifest %s"
532msgstr "tillitsfunktionen ogillar %d signerare av certet %s i manifestet %s"
533
534#: cert.cc:215
535#, c-format
536msgid "trust function disliked %d signers of %s cert on revision %s"
537msgstr "tillitsfunktionen ogillar %d signerare av certet %s i revisionen %s"
538
539#: cert.cc:299
540#, c-format
541msgid "calculated cert hash '%s' does not match '%s'"
542msgstr "den beräknade kontrollsumman '%s' på certet skiljer sig ifrån '%s'"
543
544#: cert.cc:406
545#, c-format
546msgid "no branch found for empty revision, please provide a branch name"
547msgstr "ingen gren funnen för tom revision, var god ange en gren"
548
549#: cert.cc:413
550#, c-format
551msgid "no branch certs found for revision %s, please provide a branch name"
552msgstr "inget grencert funnet för revision %s, var god ange en gren"
553
554#: cert.cc:417
555#, c-format
556msgid ""
557"multiple branch certs found for revision %s, please provide a branch name"
558msgstr "flera grencert funna för revision %s, var god ange en gren"
559
560#: charset.cc:56
561#, c-format
562msgid "failed to convert string from %s to %s: '%s'"
563msgstr "misslyckades med att konvertera en sträng från %s till %s: '%s'"
564
565#: charset.cc:317 charset.cc:331
566#, c-format
567msgid "error converting %d UTF-8 bytes to IDNA ACE: %s"
568msgstr "fel vid konvertering av %d UTF-8-byte till IDNA ACE: %s"
569
570#: cmd.hh:144
571#, c-format
572msgid "ignored bookkeeping path '%s'"
573msgstr "ignorerad administrativ sökväg '%s'"
574
575#: cmd.hh:154
576#, c-format
577msgid "all arguments given were bookkeeping paths; aborting"
578msgstr "alla givna argument är administrativa sökvägar; avbryter"
579
580#: cmd_automate.cc:34
581msgid "Interface for scripted execution"
582msgstr "Gränssnitt till skriptat körning"
583
584#: cmd_automate.cc:86
585msgid "Prints the automation interface's version"
586msgstr "Skriv ut automatiseringsgränssnittets versionsnummer"
587
588#: cmd_automate.cc:163
589#, c-format
590msgid "Bad input to automate stdio: expected ':' after string size"
591msgstr ""
592"Felaktigt indata till automate stdio: ':' förväntad efter strängstorlek"
593
594#: cmd_automate.cc:182
595#, c-format
596msgid "Bad input to automate stdio: unexpected EOF"
597msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: oväntat filslut"
598
599#: cmd_automate.cc:210
600#, c-format
601msgid "Bad input to automate stdio: unknown start token '%c'"
602msgstr "felaktigt indata till automate stdio: '%c' är ett okänt nyckelord"
603
604#: cmd_automate.cc:232
605#, c-format
606msgid "Bad input to automate stdio: expected '%c' token"
607msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: nyckelordet '%c' förväntat"
608
609#: cmd_automate.cc:342
610msgid "Automates several commands in one run"
611msgstr "Automatiserar flera kommandon i en och sammam körning"
612
613#: cmd_automate.cc:364
614#, c-format
615msgid "Bad input to automate stdio: command name is missing"
616msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: saknar kommandonamn"
617
618#: cmd_automate.cc:389 cmd_automate.cc:480
619#, c-format
620msgid "no completions for this command"
621msgstr "detta kommando gick inte att förstå"
622
623#: cmd_automate.cc:393 cmd_automate.cc:484
624#, c-format
625msgid "multiple completions possible for this command"
626msgstr "detta kommando har flera möjliga tolkningar"
627
628#: cmd_automate.cc:447
629#, c-format
630msgid ""
631"It is illegal to call the mtn_automate() lua extension,\n"
632"unless from a command function defined by register_command()."
633msgstr ""
634"Det är inte tillåtet att anropa lua-utökningen mtn_automate(),\n"
635"utom från funktioner definierade med register_command()."
636
637#: cmd_automate.cc:457
638#, c-format
639msgid "Bad input to mtn_automate() lua extension: command name is missing"
640msgstr ""
641"Felaktigt indata till lua-utökningen ntn_automate(): saknar kommandonamn"
642
643#: cmd_automate.cc:473
644#, c-format
645msgid "no command found"
646msgstr "hittade inget kommando"
647
648#: cmd_db.cc:35
649msgid "Deals with the database"
650msgstr "Hanterar databasen"
651
652#: cmd_db.cc:39
653msgid "Initializes a database"
654msgstr "Initierar databasen"
655
656#: cmd_db.cc:40
657msgid "Creates a new database file and initializes it."
658msgstr "Skapar en ny databasfil och initierar den."
659
660#: cmd_db.cc:51
661msgid "Shows information about the database"
662msgstr "Visar information om databasen"
663
664#: cmd_db.cc:63
665msgid "Shows the database's version"
666msgstr "Visar databasens schemaversion"
667
668#: cmd_db.cc:75
669msgid "Dumps the contents of the database"
670msgstr "Skriver ut databasens innehåll"
671
672#: cmd_db.cc:76
673msgid ""
674"Generates a list of SQL instructions that represent the whole contents of "
675"the database. The resulting output is useful to later restore the database "
676"from a text file that serves as a backup."
677msgstr ""
678"Genererar en lista med SQL-kommandon som representerar databasens hela "
679"innehåll. Resultatet kan användas till att återställa en databas från en "
680"textfile."
681
682#: cmd_db.cc:89
683msgid "Loads the contents of the database"
684msgstr "Ladda in filinnehållet i databasen"
685
686#: cmd_db.cc:90
687msgid ""
688"Reads a list of SQL instructions that regenerate the contents of the "
689"database. This is supposed to be used in conjunction with the output "
690"generated by the 'dump' command."
691msgstr ""
692"Läser en lista med SQL-instruktioner för att generera innehåll i en "
693"databas. Detta är tänkt att användas tillsammans med utdatat från kommandot "
694"'dump'."
695
696#: cmd_db.cc:103
697msgid "Migrates the database to a newer schema"
698msgstr "Migrerar databasen till ett nyare schema"
699
700#: cmd_db.cc:104
701msgid ""
702"Updates the database's internal schema to the most recent one. Needed to "
703"automatically resolve incompatibilities that may be introduced in newer "
704"versions of monotone."
705msgstr ""
706"Uppdaterar databasen till det senaste interna schemat. Detta behövs för att "
707"lösa skillnader mellan databasen och nyare monotone-version."
708
709#: cmd_db.cc:119
710msgid "Executes an SQL command on the database"
711msgstr "Utför ett SQL-kommando på databasen"
712
713#: cmd_db.cc:120
714msgid "Directly executes the given SQL command on the database"
715msgstr "Utför det givna SQL-kommando direkt på databasen"
716
717#: cmd_db.cc:131
718msgid "Kills a revision from the local database"
719msgstr "Tar bort en revision från den lokala databasen"
720
721#: cmd_db.cc:148
722#, c-format
723msgid "revision %s already has children. We cannot kill it."
724msgstr "revisionen %s har barn. Vi kan inte ta bort den."
725
726#: cmd_db.cc:176
727#, c-format
728msgid ""
729"Cannot kill revision %s,\n"
730"because it would leave the current workspace in an invalid\n"
731"state, from which monotone cannot recover automatically since\n"
732"the workspace contains uncommitted changes.\n"
733"Consider updating your workspace to another revision first,\n"
734"before you try to kill this revision again."
735msgstr ""
736"Kan inte ta bort revision %s,\n"
737"därför att det skulle lämna den nuvarande arbetskopian i ett ogiltigt\n"
738"tillstånd som monotone inte kan ta hand om automatiskt eftersom\n"
739"arbetskopian innehåller ej arkiverade ändringar.\n"
740"Var god uppdatera er arbetskopia till en annan revision först, prova\n"
741"att ta bort den här revisionen efteråt."
742
743#: cmd_db.cc:184
744#, c-format
745msgid "applying changes from %s on the current workspace"
746msgstr "applicerar ändringar från %s i nuvarande arbetskopia"
747
748#: cmd_db.cc:203
749msgid "Kills branch certificates from the local database"
750msgstr "Tar bort gren-certifikat från den lokala databasen"
751
752#: cmd_db.cc:215
753msgid "Kills a tag from the local database"
754msgstr "Tar bort taggar från den lokala databasen"
755
756#: cmd_db.cc:227
757msgid "Does some sanity checks on the database"
758msgstr "Genomför tester för att se att databasen är OK"
759
760#: cmd_db.cc:228
761msgid "Ensures that the database is consistent by issuing multiple checks."
762msgstr "Kollar att databasen är konsekvent genom att genomföra flera tester."
763
764#: cmd_db.cc:240
765msgid "Converts the database to the changeset format"
766msgstr "Konverterar databasen till changeset-formatet"
767
768#: cmd_db.cc:260
769msgid "Converts the database to the rosters format"
770msgstr "Gör om databasen till att använda listor"
771
772#: cmd_db.cc:281
773msgid "Regenerates the caches stored in the database"
774msgstr "Genererar om cachevärdena som är lagrade i databasen"
775
776#: cmd_db.cc:293
777msgid "Clears the branch's epoch"
778msgstr "Nollställer grenens epoch"
779
780#: cmd_db.cc:305
781msgid "Sets the branch's epoch"
782msgstr "Sätter grenens epoch"
783
784#: cmd_db.cc:313
785#, c-format
786msgid "The epoch must be %s characters"
787msgstr "Epoken måste innehålla %s tecken"
788
789#: cmd_db.cc:322
790msgid ""
791"This command modifies (or adds if it did not exist before) the variable "
792"named NAME, stored in the database, and sets it to the given value in "
793"VALUE. The variable is placed in the domain DOMAIN."
794msgstr ""
795"Detta kommando ändrar (eller skapar om det inte redan finns) "
796"databasvariabeln NAMN, lagrad i databasen, och sätter dess värde till "
797"VÄRDE. Variabeln sorteras in under domänen DOMÄN."
798
799#: cmd_db.cc:341
800msgid "DOMAIN NAME"
801msgstr "DOMÄN NAMN"
802
803#: cmd_db.cc:342
804msgid "Unsets a database variable"
805msgstr "Tar bort en databasvariabel"
806
807#: cmd_db.cc:343
808msgid ""
809"This command removes the variable NAME from domain DOMAIN, which was "
810"previously stored in the database."
811msgstr ""
812"Detta kommando tar bort den befintliga databasevariabeln NAMN från domänen "
813"DOMÄN."
814
815#: cmd_db.cc:363
816msgid "(revision|file|key) PARTIAL-ID"
817msgstr "(revision|file|key) PARTIAL-ID"
818
819#: cmd_db.cc:364
820msgid "Completes a partial identifier"
821msgstr "Utöka den partiella identiteten"
822
823#: cmd_db.cc:377
824#, c-format
825msgid "non-hex digits in partial id"
826msgstr "något tecken i den partiella identiteten är inte hexadecimalt"
827
828#: cmd_db.cc:417
829msgid "Runs one step of migration on the specified database"
830msgstr "Genomför ett migrationssteg på den angivna databasen"
831
832#: cmd_db.cc:418
833msgid ""
834"This command migrates the given database from the specified schema in SCHEMA "
835"to its successor."
836msgstr ""
837"Detta kommando migrerar den givna databasen från ett specifikt schema i "
838"SCHEMA till dess efterföljare."
839
840#: cmd_db.cc:431
841msgid "Shows a revision's height"
842msgstr "Visar en revisions höjd"
843
844#: cmd_db.cc:442
845#, c-format
846msgid "cached height: %s"
847msgstr "cachade höjder: %s"
848
849#: cmd_diff_log.cc:128
850msgid "Deleted entries:"
851msgstr "Borttagna objekt:"
852
853#: cmd_diff_log.cc:134
854msgid "Renamed entries:"
855msgstr "Omnämnda objekt:"
856
857#: cmd_diff_log.cc:149
858msgid "Added files:"
859msgstr "Adderade filer:"
860
861#: cmd_diff_log.cc:155
862msgid "Added directories:"
863msgstr "Adderade kataloger:"
864
865#: cmd_diff_log.cc:166
866msgid "Modified files:"
867msgstr "Ändrade filer:"
868
869#: cmd_diff_log.cc:183
870msgid "Modified attrs:"
871msgstr "Ändrade attribut:"
872
873#: cmd_diff_log.cc:366
874#, c-format
875msgid "more than two revisions given"
876msgstr "fler än två revisioner angivna"
877
878#: cmd_diff_log.cc:379
879#, c-format
880msgid ""
881"this workspace has more than one parent\n"
882"(specify a revision to diff against with --revision)"
883msgstr ""
884"denna arbetskopia har mer än en förälder\n"
885"(ange en revision att se skillnader emot med --revision)"
886
887#: cmd_diff_log.cc:484
888msgid "Shows current differences"
889msgstr "Visa nuvarande skillnader"
890
891#: cmd_diff_log.cc:485
892msgid ""
893"Compares the current tree with the files in the repository and prints the "
894"differences on the standard output.\n"
895"If one revision is given, the diff between the workspace and that revision "
896"is shown. If two revisions are given, the diff between them is given. If "
897"no format is specified, unified is used by default."
898msgstr ""
899"Jämför det nuvarande trädet med filerna i arkivet och skriv ut skillnader "
900"till stdout.\n"
901"Om en revision anges visas skillnaden mellan arbetskopian och den\n"
902"revisionen. Om två revisioner anges visas skillnaden mellan dem. Om\n"
903"inget format anges används unified."
904
905#: cmd_diff_log.cc:496
906#, c-format
907msgid ""
908"--diff-args requires --external\n"
909"try adding --external or removing --diff-args?"
910msgstr ""
911"--diff-args kräver att även --external anges\n"
912"lägg till --external eller ta bort --diff-args?"
913
914#: cmd_diff_log.cc:521
915msgid "no changes"
916msgstr "inga ändringar"
917
918#: cmd_diff_log.cc:548
919msgid "[FILE [...]]"
920msgstr "[FIL [...]]"
921
922#: cmd_diff_log.cc:549
923msgid "Calculates diffs of files"
924msgstr "Räknar ut skillnaden mellan filerna"
925
926#: cmd_diff_log.cc:624
927msgid "[FILE] ..."
928msgstr "[FIL] ..."
929
930#: cmd_diff_log.cc:625
931msgid "Prints history in reverse order"
932msgstr "Skriver ut historien i omvänd ordning"
933
934#: cmd_diff_log.cc:626
935msgid ""
936"This command prints history in reverse order, filtering it by FILE if "
937"given. If one or more revisions are given, uses them as a starting point."
938msgstr ""
939"Skriv ut historiken i omvänd ordning för angivna filer eller för hela "
940"arbetskatalogen om inga filer angivits. Om en eller flera revisioner har "
941"angivits används de som utgångspunkter."
942
943#: cmd_diff_log.cc:642
944#, c-format
945msgid "only one of --last/--next allowed"
946msgstr "enbart en av --last eller --next tillåten"
947
948#: cmd_diff_log.cc:650
949#, c-format
950msgid "try passing a --from revision to start at"
951msgstr "prova att ange en revision att börja med med hjälpa av --from"
952
953#: cmd_diff_log.cc:948
954#, c-format
955msgid "(Revision: %s)"
956msgstr "(Revision: %s)"
957
958#: cmd_files.cc:36
959msgid "Loads a file's contents into the database"
960msgstr "Laddar in en fils innehåll till databasen"
961
962#: cmd_files.cc:54
963msgid "<parent> <left> <right>"
964msgstr "<förälder> <vänster> <höger>"
965
966#: cmd_files.cc:55
967msgid "Merges 3 files and outputs the result"
968msgstr "Slår ihop 3 filer och skriver ut resultatet"
969
970#: cmd_files.cc:71
971#, c-format
972msgid "ancestor file id does not exist"
973msgstr "förälderns filidentitet finns inte"
974
975#: cmd_files.cc:74
976#, c-format
977msgid "left file id does not exist"
978msgstr "vänster fils identitet finns inte"
979
980#: cmd_files.cc:77
981#, c-format
982msgid "right file id does not exist"
983msgstr "höger fils identitet finns inte"
984
985#: cmd_files.cc:88
986#, c-format
987msgid "merge failed"
988msgstr "ihopslagningen misslyckades"
989
990#: cmd_files.cc:93
991msgid "SRCNAME DESTNAME SRCID DESTID"
992msgstr "KÄLLNAMN MÅLNAMN KÄLLID MÅLID"
993
994#: cmd_files.cc:94
995msgid "Differences 2 files and outputs the result"
996msgstr "Skriver ut skillnaden mellan 2 filer"
997
998#: cmd_files.cc:113
999#, c-format
1000msgid "source file id does not exist"
1001msgstr "källans filidentitet finns inte"
1002
1003#: cmd_files.cc:116
1004#, c-format
1005msgid "destination file id does not exist"
1006msgstr "målets filidentitet finns inte"
1007
1008#: cmd_files.cc:131 cmd_files.cc:230 cmd_ws_commit.cc:863
1009msgid "PATH"
1010msgstr "SÖKVÄG"
1011
1012#: cmd_files.cc:132
1013msgid "Prints an annotated copy of a file"
1014msgstr "Skriver ut en annoterad kopia av en fil"
1015
1016#: cmd_files.cc:133
1017msgid ""
1018"Calculates and prints an annotated copy of the given file from the specified "
1019"REVISION."
1020msgstr "Skriver ut en annoterad kopia av en given fil från en given REVISION."
1021
1022#: cmd_files.cc:165
1023#, c-format
1024msgid ""
1025"with no revision selected, this command can only be used in a single-parent "
1026"workspace"
1027msgstr ""
1028"detta kommando kan bara användas för arbetskopior med en förälder när ingen "
1029"specifik revision anges"
1030
1031#: cmd_files.cc:183
1032#, c-format
1033msgid "no such file '%s' in revision '%s'"
1034msgstr "filen '%s' finns inte i revisionen '%s'"
1035
1036#: cmd_files.cc:187
1037#, c-format
1038msgid "'%s' in revision '%s' is not a file"
1039msgstr "'%s' i revisionen '%s' är inte en fil"
1040
1041#: cmd_files.cc:195
1042msgid "[PATH]"
1043msgstr "[SÖKVÄG]"
1044
1045#: cmd_files.cc:196
1046msgid "Calculates the identity of a file or stdin"
1047msgstr "Räkna ut identiteten för SÖKVÄG eller stdin"
1048
1049#: cmd_files.cc:197
1050msgid ""
1051"If any PATH is given, calculates their identity; otherwise, the one from the "
1052"standard input is calculated."
1053msgstr ""
1054"Om någon SÖKVÄG är angiven räknas dess identitet ut; om ingen SÖKVÄG "
1055"angivits räknas identiteten för data som kommer på stdin ut."
1056
1057#: cmd_files.cc:231
1058msgid "Prints the file identifier of a file"
1059msgstr "Skriver ut en fils identitet"
1060
1061#: cmd_files.cc:241
1062#, c-format
1063msgid "Cannot read from stdin"
1064msgstr "Kan inte läsa från stdin"
1065
1066#: cmd_files.cc:277 cmd_files.cc:281
1067#, c-format
1068msgid "no file '%s' found in revision '%s'"
1069msgstr "filen '%s' finns inte i revisionen '%s'"
1070
1071#: cmd_files.cc:288 cmd_files.cc:355
1072msgid "FILENAME"
1073msgstr "FILNAMN"
1074
1075#: cmd_files.cc:289
1076msgid "Prints a file from the database"
1077msgstr "Skriver ut angiven fil från databasen"
1078
1079#: cmd_files.cc:290
1080msgid ""
1081"Fetches the given file FILENAME from the database and prints it to the "
1082"standard output."
1083msgstr ""
1084"Hämtar den angivna filen FILNAMN från database och skriver ut den på stdout."
1085
1086#: cmd_files.cc:328
1087msgid "Prints the contents of a file (given an identifier)"
1088msgstr "Skriver ut innehållet på en fil (givet en filidentitet)"
1089
1090#: cmd_files.cc:356
1091msgid "Prints the contents of a file (given a name)"
1092msgstr "Skriver ut innehållet på en fil (givet ett filnamn)"
1093
1094#: cmd_key_cert.cc:32 cmd_key_cert.cc:49 cmd_key_cert.cc:93
1095msgid "KEYID"
1096msgstr "NYCKELID"
1097
1098#: cmd_key_cert.cc:33
1099msgid "Generates an RSA key-pair"
1100msgstr "Skapar ett RSA-nyckelpar"
1101
1102#: cmd_key_cert.cc:50
1103msgid "Drops a public and/or private key"
1104msgstr "Slänger en publik och/eller privat nyckel"
1105
1106#: cmd_key_cert.cc:68
1107#, c-format
1108msgid "dropping public key '%s' from database"
1109msgstr "tar bort den publika nyckeln '%s' ur databasen"
1110
1111#: cmd_key_cert.cc:78
1112#, c-format
1113msgid "dropping key pair '%s' from keystore"
1114msgstr "tar bort nyckelparet '%s' från nyckellagret"
1115
1116#: cmd_key_cert.cc:85
1117#, c-format
1118msgid "public or private key '%s' does not exist in keystore or database"
1119msgstr ""
1120"den publika eller privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellager eller\n"
1121"databas"
1122
1123#: cmd_key_cert.cc:88
1124#, c-format
1125msgid ""
1126"public or private key '%s' does not exist in keystore, and no database was "
1127"specified"
1128msgstr ""
1129"den publika eller privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellager och ingen "
1130"databas angavs"
1131
1132#: cmd_key_cert.cc:94
1133msgid "Changes the passphrase of a private RSA key"
1134msgstr "Ändra lösen till en privat RSA-nyckel"
1135
1136#: cmd_key_cert.cc:107
1137#, c-format
1138msgid "passphrase changed"
1139msgstr "lösen ändrat"
1140
1141#: cmd_key_cert.cc:111
1142msgid "[FILENAME]"
1143msgstr "[FILNAMN]"
1144
1145#: cmd_key_cert.cc:112
1146msgid "Exports a private key for use with ssh-agent"
1147msgstr "Exporterar din privata nyckel för att användas med ssh-agent"
1148
1149#: cmd_key_cert.cc:136
1150msgid "Adds a private key to ssh-agent"
1151msgstr "Lägger till en privat nyckel till ssh-agent"
1152
1153#: cmd_key_cert.cc:152
1154msgid "REVISION CERTNAME [CERTVAL]"
1155msgstr "REVISION CERTNAMN [CERTVÄRDE]"
1156
1157#: cmd_key_cert.cc:153
1158msgid "Creates a certificate for a revision"
1159msgstr "Skapar ett cert för en revision"
1160
1161#: cmd_key_cert.cc:189
1162msgid "REVISION NAME VALUE SIGNER1 [SIGNER2 [...]]"
1163msgstr "REVISION NAMN VÄRDE SIGNERARE1 [SIGNERARE2 [...]]"
1164
1165#: cmd_key_cert.cc:190
1166msgid "Tests whether a hypothetical certificate would be trusted"
1167msgstr "Kontrollera ifall ett hypotetiskt cert är pålitligt"
1168
1169#: cmd_key_cert.cc:191
1170msgid "The current settings are used to run the test."
1171msgstr "Nuvarande inställningar används för att genomföra testet."
1172
1173#: cmd_key_cert.cc:230
1174#, c-format
1175msgid ""
1176"if a cert on: %s\n"
1177"with key: %s\n"
1178"and value: %s\n"
1179"was signed by: %s\n"
1180"it would be: %s"
1181msgstr ""
1182"om ett cert på: %s\n"
1183"med nyckelordet: %s\n"
1184"och värdet: %s\n"
1185"signerades av: %s\n"
1186"skulle det vara: %s"
1187
1188#: cmd_key_cert.cc:239
1189msgid "trusted"
1190msgstr "pålitligt"
1191
1192#: cmd_key_cert.cc:239
1193msgid "UNtrusted"
1194msgstr "Opålitligt"
1195
1196#: cmd_key_cert.cc:243
1197msgid "REVISION TAGNAME"
1198msgstr "REVISION TAGNAMN"
1199
1200#: cmd_key_cert.cc:244
1201msgid "Puts a symbolic tag certificate on a revision"
1202msgstr "Sätter ett symboliskt tagg-cert på en revision"
1203
1204#: cmd_key_cert.cc:264
1205msgid "ID (pass|fail|true|false|yes|no|1|0)"
1206msgstr "ID (pass|fail|true|false|yes|no|1|0)"
1207
1208#: cmd_key_cert.cc:265
1209msgid "Notes the results of running a test on a revision"
1210msgstr "Noterar ett testresultat för en revision"
1211
1212#: cmd_key_cert.cc:284 cmd_key_cert.cc:305 cmd_ws_commit.cc:340
1213msgid "REVISION"
1214msgstr "REVISION"
1215
1216#: cmd_key_cert.cc:285
1217msgid "Approves a particular revision"
1218msgstr "Godkänner en specifik revision"
1219
1220#: cmd_key_cert.cc:299
1221#, c-format
1222msgid "need --branch argument for approval"
1223msgstr "för godkännande behöver en gren anges med --branch"
1224
1225#: cmd_key_cert.cc:306
1226msgid "Suspends a particular revision"
1227msgstr "Avstänger en specifik revision"
1228
1229#: cmd_key_cert.cc:320
1230#, c-format
1231msgid "need --branch argument to suspend"
1232msgstr "du måste ange en gren med --branch för att avstänga"
1233
1234#: cmd_key_cert.cc:326
1235msgid "REVISION [COMMENT]"
1236msgstr "REVISION [KOMMENTAR]"
1237
1238#: cmd_key_cert.cc:327
1239msgid "Comments on a particular revision"
1240msgstr "Kommenterar en specifik revision"
1241
1242#: cmd_key_cert.cc:345
1243#, c-format
1244msgid "edit comment failed"
1245msgstr "misslyckades med att redigera kommentaren"
1246
1247#: cmd_key_cert.cc:350
1248#, c-format
1249msgid "empty comment"
1250msgstr "tom kommentar"
1251
1252#: cmd_list.cc:50
1253msgid "Shows database objects"
1254msgstr "Visar databasobjekt"
1255
1256#: cmd_list.cc:51
1257msgid ""
1258"This command is used to query information from the database. It shows "
1259"database objects, or the current workspace manifest, or known, unknown, "
1260"intentionally ignored, missing, or changed-state files."
1261msgstr ""
1262"Detta kommando används för att hämta information från databasen. Det visar "
1263"databasobjekt, arbetskopians manifest, okända filer, kända filer, medvetet "
1264"ignorerade filer, saknade filer eller ändrade filer"
1265
1266#: cmd_list.cc:57
1267msgid "Lists certificates attached to an identifier"
1268msgstr "Visar certifikaten kopplade till en identitet"
1269
1270#: cmd_list.cc:84 cmd_list.cc:707
1271#, c-format
1272msgid "no public key '%s' found in database"
1273msgstr "den publika nyckeln '%s' finns inte i databasen"
1274
1275#: cmd_list.cc:94
1276#, c-format
1277msgid ""
1278"Key : %s\n"
1279"Sig : %s\n"
1280"Name : %s\n"
1281"Value : %s\n"
1282msgstr ""
1283"Nyckel : %s\n"
1284"Signatur : %s\n"
1285"Namn : %s\n"
1286"Värde : %s\n"
1287
1288#: cmd_list.cc:127
1289msgid "ok"
1290msgstr "ok"
1291
1292#: cmd_list.cc:130
1293msgid "bad"
1294msgstr "felaktig"
1295
1296#: cmd_list.cc:133
1297msgid "unknown"
1298msgstr "okänd"
1299
1300#: cmd_list.cc:159
1301msgid "Lists keys that match a pattern"
1302msgstr "Visar nycklarna som matchar ett givet mönster"
1303
1304#: cmd_list.cc:234
1305#, c-format
1306msgid "(*) - only in %s/"
1307msgstr "(*) - enbart i %s/"
1308
1309#: cmd_list.cc:256
1310#, c-format
1311msgid ""
1312"Some keys in the database have the same ID as, but different hashes to, keys "
1313"in your local key store!"
1314msgstr ""
1315"En del nycklar i databasen har samma identitet men andra checksummor än "
1316"motsvarande nycklar i ditt nyckellager!"
1317
1318#: cmd_list.cc:260
1319#, c-format
1320msgid "Mismatched Key: %s"
1321msgstr "Nyckel som inte stämmer: %s"
1322
1323#: cmd_list.cc:268
1324#, c-format
1325msgid "no keys found"
1326msgstr "hittade inga nycklar"
1327
1328#: cmd_list.cc:270
1329#, c-format
1330msgid "no keys found matching '%s'"
1331msgstr "hittade inga nycklar som matchar '%s'"
1332
1333#: cmd_list.cc:275
1334msgid "Lists branches in the database that match a pattern"
1335msgstr "Visar grenarna i en database som matchar ett givet mönster"
1336
1337#: cmd_list.cc:298
1338msgid "Lists the current epoch of branches that match a pattern"
1339msgstr "Visar nuvarande epoch för grenarna som matchar ett givet mönster"
1340
1341#: cmd_list.cc:322
1342#, c-format
1343msgid "no epoch for branch %s"
1344msgstr "ingen epok i grenen %s"
1345
1346#: cmd_list.cc:329
1347msgid "Lists all tags in the database"
1348msgstr "Visar alla taggar i databasen"
1349
1350#: cmd_list.cc:347
1351msgid "Lists variables in the whole database or a domain"
1352msgstr "Visar alla databasvariabler eller bara de som tillhör en domän"
1353
1354#: cmd_list.cc:382
1355msgid "Lists workspace files that belong to the current branch"
1356msgstr "Visar de filer i arbetskopian som hör till nuvarande gren"
1357
1358#: cmd_list.cc:422
1359msgid "Lists workspace files that do not belong to the current branch"
1360msgstr "Visar de filer i arbetskopian som inte hör till nuvarande gren"
1361
1362#: cmd_list.cc:453
1363msgid "Lists files that belong to the branch but are not in the workspace"
1364msgstr ""
1365"Visar alla filer som hör till den nuvarande grenen men inte finns i "
1366"arbetskopia"
1367
1368#: cmd_list.cc:476
1369msgid "Lists files that have changed with respect to the current revision"
1370msgstr "Visar de filer som har ändrats med avseende på nuvarande revision"
1371
1372#: cmd_list.cc:580
1373msgid "Lists all keys in the keystore"
1374msgstr "Visar alla nycklar i nyckellagret"
1375
1376#: cmd_list.cc:674
1377msgid "Prints all certificates attached to a revision"
1378msgstr "Skriver ut alla certifikat kopplade till en revision"
1379
1380#: cmd_merging.cc:82 cmd_merging.cc:352 cmd_merging.cc:573 cmd_merging.cc:730
1381#: cmd_merging.cc:869
1382#, c-format
1383msgid "[left] %s"
1384msgstr "[vänster] %s"
1385
1386#: cmd_merging.cc:83 cmd_merging.cc:353 cmd_merging.cc:574 cmd_merging.cc:731
1387#: cmd_merging.cc:870
1388#, c-format
1389msgid "[right] %s"
1390msgstr "[höger] %s"
1391
1392#: cmd_merging.cc:112
1393#, c-format
1394msgid "target revision is not in current branch"
1395msgstr "denna revision finns inte i den nuvarande grenen"
1396
1397#: cmd_merging.cc:120
1398#, c-format
1399msgid ""
1400"target revision is in multiple branches:%s\n"
1401"\n"
1402"try again with explicit --branch"
1403msgstr ""
1404"denna revision är med i multipla grenar:%s\n"
1405"\n"
1406"försök igen med en explicit --branch"
1407
1408#: cmd_merging.cc:132
1409#, c-format
1410msgid ""
1411"target revision not in any branch\n"
1412"next commit will use branch %s"
1413msgstr ""
1414"denna revision är inte i någon gren\n"
1415"nästa ändring hamnar i grenen %s"
1416
1417#: cmd_merging.cc:141
1418msgid "Updates the workspace"
1419msgstr "Uppdaterar arbetskopian"
1420
1421#: cmd_merging.cc:142
1422msgid ""
1423"This command modifies your workspace to be based off of a different "
1424"revision, preserving uncommitted changes as it does so. If a revision is "
1425"given, update the workspace to that revision. If not, update the workspace "
1426"to the head of the branch."
1427msgstr ""
1428"Detta kommando ändrar din arbetskopia så att den baseras på en annan "
1429"revision samtidigt som dina ej arkiverade ändringar bibehålls. Om en "
1430"revision har angivits så uppdateras arbetskopian till den, i annat fall "
1431"uppdateras den till lövet i grenen."
1432
1433#: cmd_merging.cc:167
1434#, c-format
1435msgid "this workspace is a new project; cannot update"
1436msgstr "denna arbetskatalog är ett nytt projekt; kan inte uppdatera"
1437
1438#: cmd_merging.cc:171
1439#, c-format
1440msgid "cannot determine branch for update"
1441msgstr "kan inte avgöra gren att uppdatera"
1442
1443#: cmd_merging.cc:176
1444#, c-format
1445msgid "updating along branch '%s'"
1446msgstr "uppdaterar längs grenen '%s'"
1447
1448#: cmd_merging.cc:182
1449#, c-format
1450msgid ""
1451"your request matches no descendents of the current revision\n"
1452"in fact, it doesn't even match the current revision\n"
1453"maybe you want something like --revision=h:%s"
1454msgstr ""
1455"din begäran matchar inga ättlingar till nuvarande revision\n"
1456"faktum är att den inte ens matchar nuvarande revision\n"
1457"du kanske vill ange något i stil med --revision=h:%s"
1458
1459#: cmd_merging.cc:188
1460#, c-format
1461msgid "multiple update candidates:"
1462msgstr "mer än en uppdateringskandidat:"
1463
1464#: cmd_merging.cc:193
1465#, c-format
1466msgid "choose one with '%s update -r<id>'"
1467msgstr "välj en med '%s update -r<id>'"
1468
1469#: cmd_merging.cc:194
1470#, c-format
1471msgid "multiple update candidates remain after selection"
1472msgstr "mer än en kandidat är kvar efter urval"
1473
1474#: cmd_merging.cc:212
1475#, c-format
1476msgid "already up to date at %s"
1477msgstr "redan uppdaterad till %s"
1478
1479#: cmd_merging.cc:219
1480#, c-format
1481msgid "selected update target %s"
1482msgstr "valt uppdateringsmål är %s"
1483
1484#: cmd_merging.cc:225
1485#, c-format
1486msgid "switching to branch %s"
1487msgstr "byter gren till %s"
1488
1489#: cmd_merging.cc:307
1490#, c-format
1491msgid "switched branch; next commit will use branch %s"
1492msgstr "byter gren; nästa ändring kommer att använda grenen %s"
1493
1494#: cmd_merging.cc:308
1495#, c-format
1496msgid "updated to base revision %s"
1497msgstr "uppdaterad till revisionen %s"
1498
1499#: cmd_merging.cc:367 cmd_merging.cc:672
1500#, c-format
1501msgid "[merged] %s"
1502msgstr "[ihopslagen] %s"
1503
1504#: cmd_merging.cc:418
1505msgid "Merges unmerged heads of a branch"
1506msgstr "Slår ihop ej ihopslagna löv i grenen"
1507
1508#: cmd_merging.cc:430 cmd_merging.cc:962 cmd_merging.cc:1194
1509#, c-format
1510msgid "please specify a branch, with --branch=BRANCH"
1511msgstr "var god ange en gren med --branch=GREN"
1512
1513#: cmd_merging.cc:436 cmd_merging.cc:553 cmd_merging.cc:556
1514#: cmd_merging.cc:1203 cmd_netsync.cc:404 cmd_ws_commit.cc:625
1515#, c-format
1516msgid "branch '%s' is empty"
1517msgstr "grenen '%s' är tom"
1518
1519#: cmd_merging.cc:439
1520#, c-format
1521msgid "branch '%s' is already merged"
1522msgstr "löven i grenen '%s' är redan ihopslagna"
1523
1524#: cmd_merging.cc:443
1525#, c-format
1526msgid "%d head on branch '%s'"
1527msgid_plural "%d heads on branch '%s'"
1528msgstr[0] "%d löv i grenen '%s'"
1529msgstr[1] "%d löv i grenen '%s'"
1530
1531#: cmd_merging.cc:465 cmd_merging.cc:482
1532#, c-format
1533msgid "merge %d / %d:"
1534msgstr "slår ihop %d / %d:"
1535
1536#: cmd_merging.cc:466
1537#, c-format
1538msgid "calculating best pair of heads to merge next"
1539msgstr "räknar ut vilket par som är bäst att slå ihop härnäst"
1540
1541#: cmd_merging.cc:492
1542#, c-format
1543msgid "note: your workspaces have not been updated"
1544msgstr "obs: dina arbetskopior har inte uppdaterats"
1545
1546#: cmd_merging.cc:496
1547msgid "SOURCE-BRANCH DEST-BRANCH"
1548msgstr "KÄLLGREN MÅLGREN"
1549
1550#: cmd_merging.cc:497
1551msgid "Merges from one branch to another asymmetrically"
1552msgstr "Slår ihop asymmetriskt från en gren till en annan"
1553
1554#: cmd_merging.cc:535
1555msgid "SOURCE-BRANCH DEST-BRANCH DIR"
1556msgstr "KÄLLGREN MÅLGREN KATALOG"
1557
1558#: cmd_merging.cc:536
1559msgid "Merges one branch into a subdirectory in another branch"
1560msgstr "Slår ihop en gren till en underkatalog i en annan gren"
1561
1562#: cmd_merging.cc:554 cmd_merging.cc:557
1563#, c-format
1564msgid "branch '%s' is not merged"
1565msgstr "löven i grenen '%s' är inte ihopslagna"
1566
1567#: cmd_merging.cc:564
1568#, c-format
1569msgid "branch '%s' is up-to-date with respect to branch '%s'"
1570msgstr "grenen '%s' är uppdaterad med avseende på grenen '%s'"
1571
1572#: cmd_merging.cc:566
1573#, c-format
1574msgid "no action taken"
1575msgstr "inget utfördes"
1576
1577#: cmd_merging.cc:572
1578#, c-format
1579msgid "propagating %s -> %s"
1580msgstr "propagerar %s -> %s"
1581
1582#: cmd_merging.cc:579
1583#, c-format
1584msgid "no merge necessary; putting %s in branch '%s'"
1585msgstr "ingen ihopslagning behövs; sätter %s i grenen '%s'"
1586
1587#: cmd_merging.cc:617
1588#, c-format
1589msgid "Path %s not found in destination tree."
1590msgstr "Sökvägen %s finns inte i målträdet."
1591
1592#: cmd_merging.cc:677
1593msgid "OTHER-REVISION"
1594msgstr "ANNAN-REVISION"
1595
1596#: cmd_merging.cc:678
1597msgid "Merges a revision into the current workspace's base revision"
1598msgstr ""
1599"Slår ihop en revision med arbetskopians basrevision och sparar det i "
1600"arbetskopian"
1601
1602#: cmd_merging.cc:679
1603msgid ""
1604"Merges OTHER-REVISION into the current workspace's base revision, and update "
1605"the current workspace with the result. There can be no pending changes in "
1606"the current workspace. Both OTHER-REVISION and the workspace's base "
1607"revision will be recorded as parents on commit. The workspace's selected "
1608"branch is not changed."
1609msgstr ""
1610"Slår ihop ANNAN-REVISION med denna arbetskopias grundrevision och uppdatera "
1611"denna arbetskopia med resultatet. Det får inte finnas några ej arkiverade "
1612"förändringar i denna arbetskopia. När arkivering görs kommer både ANNAN-"
1613"REVISION och arbetskopians grundrevision att anges som föräldrar till den ny "
1614"revisionen. Arbetskopians gren kommer inte att ändras."
1615
1616#: cmd_merging.cc:714
1617#, c-format
1618msgid "'%s' can only be used in a workspace with no pending changes"
1619msgstr ""
1620"'%s' kan enbart användas i en arbetskopia där alla gjorda ändringar har "
1621"arkiverats"
1622
1623#: cmd_merging.cc:728
1624#, c-format
1625msgid "workspace is already at revision %s"
1626msgstr "arbetskopian är redan uppdaterad till revision %s"
1627
1628#: cmd_merging.cc:780
1629#, c-format
1630msgid ""
1631"updated to result of merge\n"
1632" [left] %s\n"
1633"[right] %s\n"
1634msgstr ""
1635"uppdaterad till resultatet av en ihopslagning\n"
1636"[vänster] %s\n"
1637"[ höger] %s\n"
1638
1639#: cmd_merging.cc:788
1640msgid "LEFT-REVISION RIGHT-REVISION DEST-BRANCH"
1641msgstr "VÄNSTERREVISION HÖGERREVISION MÅLGREN"
1642
1643#: cmd_merging.cc:789
1644msgid "Merges two explicitly given revisions"
1645msgstr "Slår ihop två explicit angivna revisioner"
1646
1647#: cmd_merging.cc:790
1648msgid ""
1649"The results of the merge are placed on the branch specified by DEST-BRANCH."
1650msgstr "Ihopslagningens resultat är placerat i grenen MÅLGREN."
1651
1652#: cmd_merging.cc:808
1653#, c-format
1654msgid "%s and %s are the same revision, aborting"
1655msgstr "%s och %s är samma revision, avbryter"
1656
1657#: cmd_merging.cc:811 cmd_merging.cc:814
1658#, c-format
1659msgid "%s is already an ancestor of %s"
1660msgstr "%s är redan förfader till %s"
1661
1662#: cmd_merging.cc:838 cmd_merging.cc:841
1663#, c-format
1664msgid "%s is an ancestor of %s; no merge is needed."
1665msgstr "%s är en förfader till %s; någon ihopslagning behövs inte."
1666
1667#: cmd_merging.cc:882
1668#, c-format
1669msgid "no conflicts detected"
1670msgstr "inga konflikter funna"
1671
1672#: cmd_merging.cc:914
1673msgid "REV REV"
1674msgstr "REV REV"
1675
1676#: cmd_merging.cc:915
1677msgid "Shows what conflicts need resolution between two revisions"
1678msgstr ""
1679"Visar de konflikter som behöver lösas om de givna revisionerna slås ihop."
1680
1681#: cmd_merging.cc:916
1682msgid ""
1683"The conflicts are calculated based on the two revisions given in the REV "
1684"parameters."
1685msgstr "Konflikten beräknas på bas av de två angivna revisionerna REV."
1686
1687#: cmd_merging.cc:948
1688msgid "[LEFT_REVID RIGHT_REVID]"
1689msgstr "[VÄNSTER_REVID HÖGER_REVID]"
1690
1691#: cmd_merging.cc:949
1692msgid "Shows the conflicts between two revisions."
1693msgstr "Visar konflikterna mellan två revisioner."
1694
1695#: cmd_merging.cc:950
1696msgid ""
1697"If no arguments are given, LEFT_REVID and RIGHT_REVID default to the first "
1698"two heads that would be chosen by the 'merge' command."
1699msgstr ""
1700"Utan givna argument blir VÄNSTER_REVID och HÖGER_REVID de två första löven "
1701"som kommandot 'merge' skulle ha valt."
1702
1703#: cmd_merging.cc:969
1704#, c-format
1705msgid "branch '%s' has %d heads; must be at least 2 for show_conflicts"
1706msgstr ""
1707"grenen '%s' har %d löv; det måste vara minst 2 stycken för 'show_conflicts'"
1708
1709#: cmd_merging.cc:997
1710msgid "[-r FROM] -r TO [PATH...]"
1711msgstr "[-r FRÅN] -r TILL [SÖKVÄG...]"
1712
1713#: cmd_merging.cc:998
1714msgid "Applies changes made at arbitrary places in history"
1715msgstr "Applicerar ändringar som gjorts på godtyckliga platser i historien"
1716
1717#: cmd_merging.cc:999
1718msgid ""
1719"This command takes changes made at any point in history, and edits your "
1720"current workspace to include those changes. The end result is identical to "
1721"'mtn diff -r FROM -r TO | patch -p0', except that this command uses "
1722"monotone's merger, and thus intelligently handles renames, conflicts, and so "
1723"on.\n"
1724"If one revision is given, applies the changes made in that revision compared "
1725"to its parent.\n"
1726"If two revisions are given, applies the changes made to get from the first "
1727"revision to the second."
1728msgstr ""
1729"Det här kommandot plockar ändringar från någon punkt i historien och skriver "
1730"om din arbetskopia i enlighet med dessa ändringar. Slutresultatet är exakt "
1731"som 'mtn diff -r FRÅN -r TILL | patch -p0', förutom att monotones "
1732"ihopslagningsmekanism används, och därmed hanteras namnbyten, konflikter och "
1733"så vidare.\n"
1734"Om enbart en revision har givits utförs ändringarna gjorda i den revisionen "
1735"jämfört med dess förälder.\n"
1736"Om två revisioner har givits utförs alla ändringar som gjorts för att komma "
1737"från den första till den andra."
1738
1739#: cmd_merging.cc:1022
1740#, c-format
1741msgid ""
1742"revision %s is a merge\n"
1743"to apply the changes relative to one of its parents, use:\n"
1744" %s pluck -r PARENT -r %s"
1745msgstr ""
1746"revisionen %s är en ihopslagning\n"
1747"för att utföra ändringarna relativt en av dess föräldrar, gör så här:\n"
1748" %s pluck -r FÖRÄLDER -r %s"
1749
1750#: cmd_merging.cc:1038
1751#, c-format
1752msgid "no changes to apply"
1753msgstr "inga ändringar att utföra"
1754
1755#: cmd_merging.cc:1099
1756#, c-format
1757msgid "no changes to be applied"
1758msgstr "inga ändringar att utföra"
1759
1760#: cmd_merging.cc:1149
1761#, c-format
1762msgid "no changes were applied"
1763msgstr "inga ändringar blev utförda"
1764
1765#: cmd_merging.cc:1152
1766#, c-format
1767msgid "applied changes to workspace"
1768msgstr "utförde ändringarna i arbetskopian"
1769
1770#: cmd_merging.cc:1185
1771msgid "Shows unmerged head revisions of a branch"
1772msgstr "Visar ej ihopslagna lövrevisioner i grenen"
1773
1774#: cmd_merging.cc:1205
1775#, c-format
1776msgid "branch '%s' is currently merged:"
1777msgstr "grenen '%s' har för tillfället ett löv:"
1778
1779#: cmd_merging.cc:1207
1780#, c-format
1781msgid "branch '%s' is currently unmerged:"
1782msgstr "grenen '%s' har för tillfället mer än ett löv:"
1783
1784#: cmd_merging.cc:1215
1785msgid "Dumps the roster associated with a given identifier"
1786msgstr "Skriver ut den lista som hör ihop med angiven identifierare"
1787
1788#: cmd_merging.cc:1216
1789msgid "If no REVID is given, the workspace is used."
1790msgstr "Om ingen REVID angivits används arbetskopian."
1791
1792#: cmd_netsync.cc:81
1793#, c-format
1794msgid "no server given and no default server set"
1795msgstr "ingen server angiven och ingen standardserver är satt"
1796
1797#: cmd_netsync.cc:92
1798#, c-format
1799msgid "no branch pattern given and no default pattern set"
1800msgstr "inget grenmönster angivet och inget standardmönster satt"
1801
1802#: cmd_netsync.cc:110
1803#, c-format
1804msgid ""
1805"Include/exclude pattern was given both as part of the URL and as a separate "
1806"argument."
1807msgstr ""
1808"mönster för inkludering eller exkludering gavs både som del av URLen och som "
1809"separata argument."
1810
1811#: cmd_netsync.cc:159
1812#, c-format
1813msgid "setting default server to %s"
1814msgstr "sätter standardserver till %s"
1815
1816#: cmd_netsync.cc:165
1817#, c-format
1818msgid "setting default branch include pattern to '%s'"
1819msgstr "sätter standardmönstret för grenar att ta med till '%s'"
1820
1821#: cmd_netsync.cc:173
1822#, c-format
1823msgid "setting default branch exclude pattern to '%s'"
1824msgstr "sätter standardmönstret för grenar att INTE ta med till '%s'"
1825
1826#: cmd_netsync.cc:210
1827#, c-format
1828msgid "no branch pattern given"
1829msgstr "inget grenmönster angivet"
1830
1831#: cmd_netsync.cc:222 cmd_netsync.cc:241 cmd_netsync.cc:263
1832msgid "[ADDRESS[:PORTNUMBER] [PATTERN ...]]"
1833msgstr "[ADRESS[:PORTNUMMER] [MÖNSTER ...]]"
1834
1835#: cmd_netsync.cc:223
1836msgid "Pushes branches to a netsync server"
1837msgstr "Skickar grenar till en netsync-server"
1838
1839#: cmd_netsync.cc:224
1840msgid ""
1841"This will push all branches that match the pattern given in PATTERN to the "
1842"netsync server at the address ADDRESS."
1843msgstr ""
1844"Det här kommer att skicka alla grenar som matchar MÖNSTER till netsync-"
1845"server på adressen ADRESS"
1846
1847#: cmd_netsync.cc:242
1848msgid "Pulls branches from a netsync server"
1849msgstr "Hämtar grenar från netsync-server"
1850
1851#: cmd_netsync.cc:243
1852msgid ""
1853"This pulls all branches that match the pattern given in PATTERN from the "
1854"netsync server at the address ADDRESS."
1855msgstr ""
1856"Det här hämtar alla grenar som matchar MÖNSTER till netsync-server på "
1857"adressen ADRESS"
1858
1859#: cmd_netsync.cc:256 cmd_netsync.cc:386
1860#, c-format
1861msgid "doing anonymous pull; use -kKEYNAME if you need authentication"
1862msgstr "hämtar anonymt; använd -kNYCKELNAMN om du behöver autentisera"
1863
1864#: cmd_netsync.cc:264
1865msgid "Synchronizes branches with a netsync server"
1866msgstr "Synkronisera grenar med en netsync-server"
1867
1868#: cmd_netsync.cc:265
1869msgid ""
1870"This synchronizes branches that match the pattern given in PATTERN with the "
1871"netsync server at the address ADDRESS."
1872msgstr ""
1873"Det här synkronisera grenar som matchar MÖNSTER med netsync-server på "
1874"adressen ADRESS"
1875
1876#: cmd_netsync.cc:316
1877msgid "ADDRESS[:PORTNUMBER] BRANCH [DIRECTORY]"
1878msgstr "ADRESS[:PORTNUMMER] GREN [KATALOG]"
1879
1880#: cmd_netsync.cc:317
1881msgid "Checks out a revision from a remote database into a directory"
1882msgstr "Hämtar en revision från en databas på en annan dator till en katalog"
1883
1884#: cmd_netsync.cc:318
1885msgid ""
1886"If a revision is given, that's the one that will be checked out. Otherwise, "
1887"it will be the head of the branch supplied. If no directory is given, the "
1888"branch name will be used as directory"
1889msgstr ""
1890"Om en revision anges kommer just den att hämtas. Om ingen revision anges "
1891"kommer lövet i grenen (implicit eller angiven) att hämtas. Om ingen katalog "
1892"anges kommer grenens namn att användas som katalognamn."
1893
1894#: cmd_netsync.cc:333
1895#, c-format
1896msgid "you must specify a branch to clone"
1897msgstr "du måste ange en gren som ska klonas"
1898
1899#: cmd_netsync.cc:347
1900#, c-format
1901msgid "clone destination directory '%s' already exists"
1902msgstr "klonarbetskatalogen '%s' finns redan"
1903
1904#: cmd_netsync.cc:407 cmd_ws_commit.cc:628 cmd_ws_commit.cc:1401
1905#, c-format
1906msgid "branch %s has multiple heads:"
1907msgstr "grenen %s har flera löv:"
1908
1909#: cmd_netsync.cc:411
1910#, c-format
1911msgid "choose one with '%s clone -r<id> SERVER BRANCH'"
1912msgstr "välj ett med '%s update -r<id> SERVER GREN'"
1913
1914#: cmd_netsync.cc:412 cmd_ws_commit.cc:633 cmd_ws_commit.cc:1406
1915#, c-format
1916msgid "branch %s has multiple heads"
1917msgstr "grenen %s har flera löv"
1918
1919#: cmd_netsync.cc:422 cmd_ws_commit.cc:647 cmd_ws_commit.cc:1387
1920#, c-format
1921msgid "revision %s is not a member of branch %s"
1922msgstr "revisionen %s är inte med i grenen %s"
1923
1924#: cmd_netsync.cc:457
1925#, c-format
1926msgid "pid file '%s' already exists"
1927msgstr "pid-filen '%s' finns redan"
1928
1929#: cmd_netsync.cc:459
1930#, c-format
1931msgid "failed to create pid file '%s'"
1932msgstr "misslyckades med att skapa pid-filen %s"
1933
1934#: cmd_netsync.cc:482
1935msgid "Serves the database to connecting clients"
1936msgstr "Servera databasen till anslutande klienter"
1937
1938#: cmd_netsync.cc:503
1939#, c-format
1940msgid ""
1941"need permission to store persistent passphrase (see hook persist_phrase_ok())"
1942msgstr ""
1943"behöver tillstånd att använda ett permanent lösenord (se lua-"
1944"rutinenpersist_phrase_ok())"
1945
1946#: cmd_netsync.cc:513
1947#, c-format
1948msgid ""
1949"The --no-transport-auth option is usually only used in combination with --"
1950"stdio"
1951msgstr "Valet --no-transport-auth används normalt bara tillsammans med --stdio"
1952
1953#: cmd_othervcs.cc:21
1954msgid "RCSFILE..."
1955msgstr "RCSFIL..."
1956
1957#: cmd_othervcs.cc:22
1958msgid "Parses versions in RCS files"
1959msgstr "Uttyder versioner i RCS-filer"
1960
1961#: cmd_othervcs.cc:23
1962msgid ""
1963"This command doesn't reconstruct or import revisions. You probably want to "
1964"use cvs_import."
1965msgstr ""
1966"Detta kommando importerar inte revisioner; du vill antagligen använda\n"
1967"cvs_import"
1968
1969#: cmd_othervcs.cc:36
1970msgid "CVSROOT"
1971msgstr "CVSROOT"
1972
1973#: cmd_othervcs.cc:37
1974msgid "Imports all versions in a CVS repository"
1975msgstr "Importerar alla revisioner i ett CVS-arkiv"
1976
1977#: cmd_othervcs.cc:49
1978#, c-format
1979msgid "need base --branch argument for importing"
1980msgstr "behöver en gren angiven med --branch att importera till"
1981
1982#: cmd_othervcs.cc:53
1983#, c-format
1984msgid "path %s does not exist"
1985msgstr "sökvägen %s finns inte"
1986
1987#: cmd_othervcs.cc:54 lua.cc:574 work.cc:1732
1988#, c-format
1989msgid "'%s' is not a directory"
1990msgstr "'%s' är inte en katalog"
1991
1992#: cmd_packet.cc:25 cmd_packet.cc:58
1993msgid "ID"
1994msgstr "ID"
1995
1996#: cmd_packet.cc:26
1997msgid "Prints a public key packet"
1998msgstr "Skriver ut datapaket för publik nyckel till stdout"
1999
2000#: cmd_packet.cc:52
2001#, c-format
2002msgid "public key '%s' does not exist"
2003msgstr "den publika nyckeln '%s' finns inte"
2004
2005#: cmd_packet.cc:59
2006msgid "Prints a private key packet"
2007msgstr "Skriver ut datapaket för privat nyckel till stdout"
2008
2009#: cmd_packet.cc:70
2010#, c-format
2011msgid "public and private key '%s' do not exist in keystore"
2012msgstr "den publika och privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellagret"
2013
2014#: cmd_packet.cc:151
2015msgid "Reads packets from files"
2016msgstr "Läser paket från filer eller stdin"
2017
2018#: cmd_packet.cc:152
2019msgid "If no files are provided, the standard input is used."
2020msgstr "Om ingen fil angivits används stdin."
2021
2022#: cmd_packet.cc:162
2023#, c-format
2024msgid "no packets found on stdin"
2025msgstr "inga paket hittade i stdin"
2026
2027#: cmd_packet.cc:174
2028#, c-format
2029msgid "no packets found in given file"
2030msgid_plural "no packets found in given files"
2031msgstr[0] "inga paket funna i den angivna filen"
2032msgstr[1] "inga paket funna i de angivna filerna"
2033
2034#: cmd_packet.cc:178
2035#, c-format
2036msgid "read %d packet"
2037msgid_plural "read %d packets"
2038msgstr[0] "läste %d paket"
2039msgstr[1] "läste %d paket"
2040
2041#: cmd_ws_commit.cc:51
2042#, c-format
2043msgid "Current branch: %s"
2044msgstr "Nuvarande gren: %s"
2045
2046#: cmd_ws_commit.cc:57
2047#, c-format
2048msgid "Changes against parent %s"
2049msgstr "Förändringar gentemot föräldern %s"
2050
2051#: cmd_ws_commit.cc:62
2052#, c-format
2053msgid " no changes"
2054msgstr " inga ändringar"
2055
2056#: cmd_ws_commit.cc:66
2057#, c-format
2058msgid " dropped %s"
2059msgstr " slängde %s"
2060
2061#: cmd_ws_commit.cc:71
2062#, c-format
2063msgid ""
2064" renamed %s\n"
2065" to %s"
2066msgstr ""
2067" bytte namn på %s\n"
2068" till %s"
2069
2070#: cmd_ws_commit.cc:76 cmd_ws_commit.cc:80
2071#, c-format
2072msgid " added %s"
2073msgstr " la till %s"
2074
2075#: cmd_ws_commit.cc:84
2076#, c-format
2077msgid " patched %s"
2078msgstr " ändrade %s"
2079
2080#: cmd_ws_commit.cc:88
2081#, c-format
2082msgid ""
2083" attr on %s\n"
2084" attr %s\n"
2085" value %s"
2086msgstr ""
2087" slog på på %s\n"
2088" attr %s\n"
2089" värde %s"
2090
2091#: cmd_ws_commit.cc:96
2092#, c-format
2093msgid ""
2094" unset on %s\n"
2095" attr %s"
2096msgstr ""
2097" slog av på %s\n"
2098" attr %s"
2099
2100#: cmd_ws_commit.cc:114
2101#, c-format
2102msgid ""
2103"branch \"%s\"\n"
2104"\n"
2105msgstr ""
2106"gren \"%s\"\n"
2107"\n"
2108
2109#: cmd_ws_commit.cc:118
2110msgid "*****DELETE THIS LINE TO CONFIRM YOUR COMMIT*****"
2111msgstr "*****TA BORT DENNA RAD FÖR ATT BEKRÄFTA DIN ARKIVERING*****"
2112
2113#: cmd_ws_commit.cc:121
2114msgid ""
2115"Enter a description of this change.\n"
2116"Lines beginning with `MTN:' are removed automatically."
2117msgstr ""
2118"Mata in en beskrivning av denna ändring.\n"
2119"Rader som börjar med 'MTN:' kommer att tas bort automatiskt."
2120
2121#: cmd_ws_commit.cc:146
2122#, c-format
2123msgid "edit of log message failed"
2124msgstr "redigering av loggmeddelandet misslyckades"
2125
2126#: cmd_ws_commit.cc:149
2127#, c-format
2128msgid "failed to remove magic line; commit cancelled"
2129msgstr "den magiska raden är inte borttagen; arkivering avbryts"
2130
2131#: cmd_ws_commit.cc:155
2132msgid "Reverts files and/or directories"
2133msgstr "Återställer filer och/eller kataloger"
2134
2135#: cmd_ws_commit.cc:156
2136msgid ""
2137"In order to revert the entire workspace, specify \".\" as the file name."
2138msgstr "Använda \".\" om hela arbetskopian ska återställas."
2139
2140#: cmd_ws_commit.cc:164
2141#, c-format
2142msgid "you must pass at least one path to 'revert' (perhaps '.')"
2143msgstr "du måste ange minst en sökväg till 'revert' (kanske '.')"
2144
2145#: cmd_ws_commit.cc:195
2146#, c-format
2147msgid "no missing files to revert"
2148msgstr "inga saknade filer att återställa"
2149
2150#: cmd_ws_commit.cc:296
2151#, c-format
2152msgid "reverting %s"
2153msgstr "återställer %s"
2154
2155#: cmd_ws_commit.cc:301
2156#, c-format
2157msgid "no file version %s found in database for %s"
2158msgstr "filversionen %s finns inte i databasen för %s"
2159
2160#: cmd_ws_commit.cc:316
2161#, c-format
2162msgid "recreating %s/"
2163msgstr "återställer %s/"
2164
2165#: cmd_ws_commit.cc:341
2166msgid "Disapproves a particular revision"
2167msgstr "Underkänner en specifik revision"
2168
2169#: cmd_ws_commit.cc:362
2170#, c-format
2171msgid "revision %s has %d changesets, cannot invert"
2172msgstr "revisionen '%s' har %d föräldrar, kan inte invertera"
2173
2174#: cmd_ws_commit.cc:366
2175#, c-format
2176msgid "need --branch argument for disapproval"
2177msgstr "för underkännande behöver en gren anges med --branch"
2178
2179#: cmd_ws_commit.cc:402
2180msgid "[DIRECTORY...]"
2181msgstr "[KATALOG...]"
2182
2183#: cmd_ws_commit.cc:403
2184msgid "Creates directories and adds them to the workspace"
2185msgstr "Skapar en eller flera kataloger och lägger till dem i arbetskopian"
2186
2187#: cmd_ws_commit.cc:421
2188#, c-format
2189msgid "directory '%s' already exists"
2190msgstr "arbetskatalogen '%s' finns redan"
2191
2192#: cmd_ws_commit.cc:427
2193#, c-format
2194msgid "ignoring directory '%s' [see .mtn-ignore]"
2195msgstr "ignorerar katalogen '%s' [se .mtn-ignore]"
2196
2197#: cmd_ws_commit.cc:441
2198msgid "Adds files to the workspace"
2199msgstr "Lägger till filer i arbetskopian"
2200
2201#: cmd_ws_commit.cc:479
2202msgid "Drops files from the workspace"
2203msgstr "Överger filer i arbetskopian"
2204
2205#: cmd_ws_commit.cc:513
2206msgid ""
2207"SRC DEST\n"
2208"SRC1 [SRC2 [...]] DEST_DIR"
2209msgstr ""
2210"KÄLLA MÅL\n"
2211"KÄLLA1 [KÄLLA2 [...]] MÅLKATALOG"
2212
2213#: cmd_ws_commit.cc:515
2214msgid "Renames entries in the workspace"
2215msgstr "Byter namn på filer i arbetskopian"
2216
2217#: cmd_ws_commit.cc:541
2218#, c-format
2219msgid "The specified target directory %s/ doesn't exist."
2220msgstr "Den angivna målkatalogen %s/ finns inte."
2221
2222#: cmd_ws_commit.cc:547
2223msgid "NEW_ROOT PUT_OLD"
2224msgstr "NY_ROT PLACERA_GAMLA"
2225
2226#: cmd_ws_commit.cc:548
2227msgid "Renames the root directory"
2228msgstr "Byter namn på rotkatalogen"
2229
2230#: cmd_ws_commit.cc:549
2231msgid ""
2232"After this command, the directory that currently has the name NEW_ROOT will "
2233"be the root directory, and the directory that is currently the root "
2234"directory will have name PUT_OLD.\n"
2235"Use of --bookkeep-only is NOT recommended."
2236msgstr ""
2237"När det här kommandot är klart har katalogen som just nu heter NY_ROT blivit "
2238"rotkatalogen, och den nuvarande rotkatalogen blivit katalogen "
2239"PLACERA_GAMLA.\n"
2240"Det är INTE rekommenderat att använda --bookkeep-only."
2241
2242#: cmd_ws_commit.cc:569
2243msgid "Shows workspace's status information"
2244msgstr "Visar statusinformation för arbetskopian"
2245
2246#: cmd_ws_commit.cc:598 cmd_ws_commit.cc:1333 cmd_ws_commit.cc:1482
2247msgid "[DIRECTORY]"
2248msgstr "[KATALOG]"
2249
2250#: cmd_ws_commit.cc:599
2251msgid "Checks out a revision from the database into a directory"
2252msgstr "Hämtar en revision från databasen till en katalog"
2253
2254#: cmd_ws_commit.cc:600
2255msgid ""
2256"If a revision is given, that's the one that will be checked out. Otherwise, "
2257"it will be the head of the branch (given or implicit). If no directory is "
2258"given, the branch name will be used as directory."
2259msgstr ""
2260"Om en revision anges kommer den att hämtas. Om ingen revision anges kommer "
2261"lövet i grenen (implicit eller angiven) att hämtas. Om ingen katalog anges "
2262"kommer grenens namn att användas som katalognamn."
2263
2264#: cmd_ws_commit.cc:619
2265#, c-format
2266msgid "use --revision or --branch to specify what to checkout"
2267msgstr "använd --revision eller --branch för att tala om vad som ska hämtas"
2268
2269#: cmd_ws_commit.cc:632
2270#, c-format
2271msgid "choose one with '%s checkout -r<id>'"
2272msgstr "välj ett med '%s update -r<id>'"
2273
2274#: cmd_ws_commit.cc:664
2275#, c-format
2276msgid "you must specify a destination directory"
2277msgstr "du måste ange en målkatalog"
2278
2279#: cmd_ws_commit.cc:677
2280#, c-format
2281msgid "checkout directory '%s' already exists"
2282msgstr "arbetskatalogen '%s' finns redan"
2283
2284#: cmd_ws_commit.cc:706
2285msgid "Manages file attributes"
2286msgstr "Hanterar filattribut"
2287
2288#: cmd_ws_commit.cc:707
2289msgid "This command is used to set, get or drop file attributes."
2290msgstr "Detta kommando används för att sätta, hämta eller ta bort attribut"
2291
2292#: cmd_ws_commit.cc:709 cmd_ws_commit.cc:757
2293msgid "PATH [ATTR]"
2294msgstr "SÖKVÄG [ATTR]"
2295
2296#: cmd_ws_commit.cc:710
2297msgid "Removes attributes from a file"
2298msgstr "Tar bort attribut från en fil"
2299
2300#: cmd_ws_commit.cc:711
2301msgid ""
2302"If no attribute is specified, this command removes all attributes attached "
2303"to the file given in PATH. Otherwise only removes the attribute specified "
2304"in ATTR."
2305msgstr ""
2306"Detta kommando tar bort alla attribut kopplade till filen SÖKVÄG om NYCKEL "
2307"inte är givet. Om NYCKEL är givet tas enbart detta attribut bort."
2308
2309#: cmd_ws_commit.cc:728 cmd_ws_commit.cc:776 cmd_ws_commit.cc:827
2310#: cmd_ws_commit.cc:888 cmd_ws_commit.cc:999 cmd_ws_commit.cc:1045
2311#, c-format
2312msgid "Unknown path '%s'"
2313msgstr "Okänd sökväg '%s'"
2314
2315#: cmd_ws_commit.cc:743 cmd_ws_commit.cc:1059
2316#, c-format
2317msgid "Path '%s' does not have attribute '%s'"
2318msgstr "Sökvägen '%s' har inget attribut '%s'"
2319
2320#: cmd_ws_commit.cc:758
2321msgid "Gets the values of a file's attributes"
2322msgstr "Hämta värdet för ett filattribut"
2323
2324#: cmd_ws_commit.cc:759
2325msgid ""
2326"If no attribute is specified, this command prints all attributes attached to "
2327"the file given in PATH. Otherwise it only prints the attribute specified in "
2328"ATTR."
2329msgstr ""
2330"Detta kommando skriver ut alla attribut kopplade till filen SÖKVÄG om NYCKEL "
2331"inte är givet. Om NYCKEL är givet skrivs enbart detta attribut ut."
2332
2333#: cmd_ws_commit.cc:792
2334#, c-format
2335msgid "No attributes for '%s'"
2336msgstr "Inga attribut till '%s'"
2337
2338#: cmd_ws_commit.cc:804
2339#, c-format
2340msgid "No attribute '%s' on path '%s'"
2341msgstr "Inget attribut '%s' för sökvägen '%s'"
2342
2343#: cmd_ws_commit.cc:809
2344msgid "PATH ATTR VALUE"
2345msgstr "SÖKVÄG ATTR VÄRDE"
2346
2347#: cmd_ws_commit.cc:810
2348msgid "Sets an attribute on a file"
2349msgstr "Sätt ett attribut på en fil"
2350
2351#: cmd_ws_commit.cc:811
2352msgid ""
2353"Sets the attribute given on ATTR to the value specified in VALUE for the "
2354"file mentioned in PATH."
2355msgstr "Sätt attributet NYCKEL med värde VÄRDE på filen SÖKVÄG."
2356
2357#: cmd_ws_commit.cc:864
2358msgid "Prints all attributes for the specified path"
2359msgstr "Skriver ut alla attribut för den givna sökvägen"
2360
2361#: cmd_ws_commit.cc:981
2362msgid "PATH KEY VALUE"
2363msgstr "SÖKVÄG NYCKEL VÄRDE"
2364
2365#: cmd_ws_commit.cc:982
2366msgid "Sets an attribute on a certain path"
2367msgstr "Sätt ett attribut på en given sökväg"
2368
2369#: cmd_ws_commit.cc:1027
2370msgid "PATH [KEY]"
2371msgstr "SÖKVÄG [NYCKEL]"
2372
2373#: cmd_ws_commit.cc:1028
2374msgid "Drops an attribute or all of them from a certain path"
2375msgstr "Kata ett eller alla attribut för en given sökväg"
2376
2377#: cmd_ws_commit.cc:1074
2378msgid "Commits workspace changes to the database"
2379msgstr "Arkiverar ändringar i arbetskopian till databasen"
2380
2381#: cmd_ws_commit.cc:1123
2382#, c-format
2383msgid ""
2384"parent revisions of this commit are in different branches:\n"
2385"'%s' and '%s'.\n"
2386"please specify a branch name for the commit, with --branch."
2387msgstr ""
2388"föräldrarevisionerna till den här arkiveringen är i olika grenar:\n"
2389"'%s' och '%s'.\n"
2390"var god ange en gren för denna arkivering med --branch."
2391
2392#: cmd_ws_commit.cc:1133
2393#, c-format
2394msgid "beginning commit on branch '%s'"
2395msgstr "börjar arkivering av ändringar i grenen '%s'"
2396
2397#: cmd_ws_commit.cc:1146
2398#, c-format
2399msgid ""
2400"_MTN/log is non-empty and log message was specified on command line\n"
2401"perhaps move or delete _MTN/log,\n"
2402"or remove --message/--message-file from the command line?"
2403msgstr ""
2404"_MTN/log är inte tom och du angav ett loggmeddelande på kommandoraden\n"
2405"kanske ta bort eller flytta på _MTN/log\n"
2406"eller ta bort --message/--message-file från kommandoraden?"
2407
2408#: cmd_ws_commit.cc:1161
2409#, c-format
2410msgid "empty log message; commit canceled"
2411msgstr "tomt loggmeddelande; arkivering avbryts"
2412
2413#: cmd_ws_commit.cc:1183
2414#, c-format
2415msgid "log message rejected by hook: %s"
2416msgstr "loggmeddelandet förkastas: %s"
2417
2418#: cmd_ws_commit.cc:1197
2419#, c-format
2420msgid "revision %s already in database"
2421msgstr "revisionen %s finns redan i databasen"
2422
2423#: cmd_ws_commit.cc:1241 cmd_ws_commit.cc:1271
2424#, c-format
2425msgid "file '%s' modified during commit, aborting"
2426msgstr "filen '%s' ändrades under arkivering, avbryter"
2427
2428#: cmd_ws_commit.cc:1252
2429#, c-format
2430msgid "Your database is missing version %s of file '%s'"
2431msgstr "Din databas saknar version %s av filen '%s'"
2432
2433#: cmd_ws_commit.cc:1299
2434#, c-format
2435msgid "committed revision %s"
2436msgstr "arkiverade revisionen %s"
2437
2438#: cmd_ws_commit.cc:1306
2439#, c-format
2440msgid ""
2441"note: this revision creates divergence\n"
2442"note: you may (or may not) wish to run '%s merge'"
2443msgstr ""
2444"obs: den här revisionen skapade divergens\n"
2445"obs: du kan tänkas vilja (eller kanske inte) köra '%s merge'"
2446
2447#: cmd_ws_commit.cc:1334
2448msgid "Sets up a new workspace directory"
2449msgstr "Initierar en ny arbetskopie-katalog"
2450
2451#: cmd_ws_commit.cc:1335
2452msgid "If no directory is specified, uses the current directory."
2453msgstr "Använd nuvarande katalog om inget annat anges."
2454
2455#: cmd_ws_commit.cc:1341
2456#, c-format
2457msgid "need --branch argument for setup"
2458msgstr "du måste ange en gren med --branch till kommandot \"setup\""
2459
2460#: cmd_ws_commit.cc:1360 cmd_ws_commit.cc:1462
2461msgid "DIRECTORY"
2462msgstr "KATALOG"
2463
2464#: cmd_ws_commit.cc:1361
2465msgid "Imports the contents of a directory into a branch"
2466msgstr "Importerar den givna katalogens innehåll till den givna grenen"
2467
2468#: cmd_ws_commit.cc:1375
2469#, c-format
2470msgid "you must specify a directory to import"
2471msgstr "du måste ange en katalog att importera"
2472
2473#: cmd_ws_commit.cc:1394
2474#, c-format
2475msgid ""
2476"use --revision or --branch to specify the parent revision for the import"
2477msgstr ""
2478"använd --revision eller --branch för att ange föräldrarevisionen för importen"
2479
2480#: cmd_ws_commit.cc:1405
2481#, c-format
2482msgid "choose one with '%s import -r<id>'"
2483msgstr "välj en med '%s import -r<id>'"
2484
2485#: cmd_ws_commit.cc:1415
2486#, c-format
2487msgid "import directory '%s' doesn't exists"
2488msgstr "importkatalogen '%s' finns inte"
2489
2490#: cmd_ws_commit.cc:1416
2491#, c-format
2492msgid "import directory '%s' is a file"
2493msgstr "importkatalogen '%s' är en fil"
2494
2495#: cmd_ws_commit.cc:1463
2496msgid "Exports a revision from the database into a directory"
2497msgstr "Exporterar en revision från databasen till en katalog"
2498
2499#: cmd_ws_commit.cc:1464
2500msgid ""
2501"If a revision is given, that's the one that will be exported. Otherwise, it "
2502"will be the head of the branch (given or implicit)."
2503msgstr "Om en revision anges kommer den att exportera. I annat fall kommer lövet i grenen (implicit eller angiven) att exporteras."
2504
2505#: cmd_ws_commit.cc:1475
2506#, c-format
2507msgid "You can't export in the current directory"
2508msgstr "Du får inte exportera i nuvarande katalog"
2509
2510#: cmd_ws_commit.cc:1483
2511msgid "Migrates a workspace directory's metadata to the latest format"
2512msgstr "Migrerar en arbetskopias metadata till det senaste formatet"
2513
2514#: cmd_ws_commit.cc:1484
2515msgid "If no directory is given, defaults to the current workspace."
2516msgstr "Nuvarande katalog avses om inget annat anges"
2517
2518#: cmd_ws_commit.cc:1501
2519msgid "Refreshes the inodeprint cache"
2520msgstr "Uppdaterar inodeprint-cachen"
2521
2522#: commands.cc:60
2523msgid "Commands that aid in scripted execution"
2524msgstr "Kommandon som kan användas för skriptat körning"
2525
2526#: commands.cc:63
2527msgid "Commands that manipulate the database"
2528msgstr "Kommandon för att manipulera databasen"
2529
2530#: commands.cc:66
2531msgid "Commands that aid in program debugging"
2532msgstr "Kommandon som kan användas för att hitta fel och lösa problem"
2533
2534#: commands.cc:69
2535msgid "Commands for information retrieval"
2536msgstr "Kommandon för att hämta information"
2537
2538#: commands.cc:72
2539msgid "Commands to manage keys and certificates"
2540msgstr "Kommandon för att hantera nycklar och certifikat"
2541
2542#: commands.cc:75
2543msgid "Commands that access the network"
2544msgstr "Kommandon som använder nätverket"
2545
2546#: commands.cc:78
2547msgid "Commands for packet reading and writing"
2548msgstr "Kommandon för att skriva och läsa paket"
2549
2550#: commands.cc:81
2551msgid "Commands for interaction with RCS and CVS"
2552msgstr "Kommandon för att hämta data från RCS och CVS"
2553
2554#: commands.cc:84
2555msgid "Commands to review revisions"
2556msgstr "Kommandon för att undersöka revisioner"
2557
2558#: commands.cc:87
2559msgid "Commands to manipulate the tree"
2560msgstr "Kommandon för att hantera trädet"
2561
2562#: commands.cc:90
2563msgid "Commands to manage persistent variables"
2564msgstr "Kommandon för att hantera databasvariabler"
2565
2566#: commands.cc:93
2567msgid "Commands that deal with the workspace"
2568msgstr "Kommandon för att hantera arbetskopian"
2569
2570#: commands.cc:96
2571msgid "Commands defined by the user"
2572msgstr "Användardefinierade kommandon"
2573
2574#: commands.cc:559
2575#, c-format
2576msgid "unknown command '%s'"
2577msgstr "okänt kommando '%s'"
2578
2579#: commands.cc:569
2580#, c-format
2581msgid "'%s' is ambiguous; possible completions are:"
2582msgstr "'%s' är flertydigt; möjliga tolkningar är:"
2583
2584#: commands.cc:664
2585#, c-format
2586msgid "Commands in group '%s':"
2587msgstr "Kommandon i gruppen '%s':"
2588
2589#: commands.cc:670
2590#, c-format
2591msgid "Subcommands of '%s %s':"
2592msgstr "Subkommandon till '%s %s':"
2593
2594#: commands.cc:674
2595#, c-format
2596msgid "Syntax specific to '%s %s':"
2597msgstr "Specifik syntax för '%s %s':"
2598
2599#: commands.cc:699
2600#, c-format
2601msgid "Purpose of group '%s':"
2602msgstr "Syftet med gruppen '%s':"
2603
2604#: commands.cc:703
2605#, c-format
2606msgid "Description for '%s %s':"
2607msgstr "Beskrivning av '%s %s':"
2608
2609#: commands.cc:713
2610#, c-format
2611msgid "Aliases: %s."
2612msgstr "Synonym: %s."
2613
2614#: commands.cc:730
2615#, c-format
2616msgid "Command groups:"
2617msgstr "kommandogrupper:"
2618
2619#: commands.cc:733
2620#, c-format
2621msgid ""
2622"For information on a specific command, type 'mtn help <command_name> "
2623"[subcommand_name ...]'."
2624msgstr ""
2625"För att få information om specifika kommandon, skriv 'mtn help "
2626"<kommandonamn> [subkommandonamn ...]'."
2627
2628#: commands.cc:736
2629#, c-format
2630msgid ""
2631"To see more details about the commands of a particular group, type 'mtn help "
2632"<group_name>'."
2633msgstr ""
2634"För att få mer detaljer om kommandon inom en specifik grupp, skriv 'mtn help "
2635"<gruppname>'."
2636
2637#: commands.cc:739
2638#, c-format
2639msgid ""
2640"Note that you can always abbreviate a command name as long as it does not "
2641"conflict with other names."
2642msgstr ""
2643"Notera att du alltid kan förkorta ett kommandonamn så länge det är unikt."
2644
2645#: commands.cc:758
2646#, c-format
2647msgid "command '%s' is invalid; it is a group"
2648msgstr "kommandot '%s' är ogiltigt, det är en grupp"
2649
2650#: commands.cc:761
2651#, c-format
2652msgid "no subcommand specified for '%s'"
2653msgstr "inga underkommandon angivna för '%s'"
2654
2655#: commands.cc:764
2656#, c-format
2657msgid "could not match '%s' to a subcommand of '%s'"
2658msgstr "Kunde inte matcha '%s' med något subkommando i '%s'"
2659
2660#: commands.cc:788
2661msgid "command [ARGS...]"
2662msgstr "kommandon [ARGUMENT...]"
2663
2664#: commands.cc:789
2665msgid "Displays help about commands and options"
2666msgstr "Visa hjälp för kommandon och väljare"
2667
2668#: commands.cc:806
2669msgid "Triggers the specified kind of crash"
2670msgstr "Triggar en specifik sorts krash"
2671
2672#: commands.cc:899
2673msgid "note: "
2674msgstr "obs: "
2675
2676#: commands.cc:900
2677#, c-format
2678msgid ""
2679"branch '%s' has multiple heads\n"
2680"perhaps consider '%s merge'"
2681msgstr ""
2682"grenen '%s' har mer än ett löv\n"
2683"du kanske borde överväga '%s merge'"
2684
2685#: commands.cc:915
2686#, c-format
2687msgid "--message and --message-file are mutually exclusive"
2688msgstr "--message och --message-file får inte anges samtidigt"
2689
2690#: database.cc:457
2691#, c-format
2692msgid "this database already contains rosters"
2693msgstr "den här databasen har redan listor"
2694
2695#: database.cc:482
2696#, c-format
2697msgid ""
2698"database %s lacks some cached data\n"
2699"run '%s db regenerate_caches' to restore use of this database"
2700msgstr ""
2701"databasen %s saknar cache-data\n"
2702"kör '%s db regenerate_caches' för att göra databasen användbar igen"
2703
2704#: database.cc:494
2705#, c-format
2706msgid ""
2707"database %s contains old-style revisions\n"
2708"if you are a project leader or doing local testing:\n"
2709" see the file UPGRADE for instructions on upgrading.\n"
2710"if you are not a project leader:\n"
2711" wait for a leader to migrate project data, and then\n"
2712" pull into a fresh database.\n"
2713"sorry about the inconvenience."
2714msgstr ""
2715"databasen %s innehåller revisioner av äldre stil.\n"
2716"om du är en projektledare eller gör lokala tester:\n"
2717" läs i filen UPGRADE och följ instruktionerna för uppgradering.\n"
2718"om du inte är en projektledare:\n"
2719" vänta på att projektledaren migrerar projektets data, och hämta\n"
2720" sedan databasen på nytt.\n"
2721"ursäkta besväret."
2722
2723#: database.cc:504
2724#, c-format
2725msgid ""
2726"database %s contains manifests but no revisions\n"
2727"this is a very old database; it needs to be upgraded\n"
2728"please see README.changesets for details"
2729msgstr ""
2730"databasen %s innehåller manifest men inga revisioner\n"
2731"detta är en väldigt gammal databas; den behöver uppgraderas\n"
2732"var god läs README.changesets för detaljer"
2733
2734#: database.cc:792 sanity.cc:302 schema_migration.cc:62
2735msgid "error: "
2736msgstr "fel: "
2737
2738#: database.cc:793
2739msgid "sqlite error: "
2740msgstr "sqlite-fel: "
2741
2742#: database.cc:817
2743msgid "not set"
2744msgstr "ej tilldelat "
2745
2746#: database.cc:830
2747msgid " (not a monotone database)"
2748msgstr " (är inte en monotonedatabas)"
2749
2750#: database.cc:879 database.cc:909 database.cc:1339 database.cc:1359
2751#, c-format
2752msgid "%u"
2753msgstr "%u"
2754
2755#: database.cc:928
2756#, c-format
2757msgid ""
2758"creator code : %s\n"
2759"schema version : %s\n"
2760"counts:\n"
2761" full rosters : %s\n"
2762" roster deltas : %s\n"
2763" full files : %s\n"
2764" file deltas : %s\n"
2765" revisions : %s\n"
2766" ancestry edges : %s\n"
2767" certs : %s\n"
2768" logical files : %s\n"
2769"bytes:\n"
2770" full rosters : %s\n"
2771" roster deltas : %s\n"
2772" full files : %s\n"
2773" file deltas : %s\n"
2774" revisions : %s\n"
2775" cached ancestry : %s\n"
2776" certs : %s\n"
2777" heights : %s\n"
2778" total : %s\n"
2779"database:\n"
2780" page size : %s\n"
2781" cache size : %s"
2782msgstr ""
2783"skaparkod : %s\n"
2784"schemaversion : %s\n"
2785"antal:\n"
2786" hela listor : %s\n"
2787" listdeltan : %s\n"
2788" hela filer : %s\n"
2789" fildeltan : %s\n"
2790" revisioner : %s\n"
2791" föräldrabågar : %s\n"
2792" cert : %s\n"
2793" logiska filer : %s\n"
2794"byte:\n"
2795" hela listor : %s\n"
2796" listdeltan : %s\n"
2797" hela filer : %s\n"
2798" fildeltan : %s\n"
2799" revisioner : %s\n"
2800" cachat föräldraskap : %s\n"
2801" cert : %s\n"
2802" höjder : %s\n"
2803" total : %s\n"
2804"databas:\n"
2805" sidstorlek : %s\n"
2806" cachestorlek : %s"
2807
2808#: database.cc:973
2809#, c-format
2810msgid "database schema version: %s"
2811msgstr "databasens schemaversion: %s"
2812
2813#: database.cc:1044
2814#, c-format
2815msgid "multiple statements in query: %s"
2816msgstr "multipla kommandon i databasfråga: %s"
2817
2818#: database.cc:1050
2819#, c-format
2820msgid "wanted %d columns got %d in query: %s"
2821msgstr "ville ha %d kolumner, fick %d i databasfråga: %s"
2822
2823#: database.cc:1114
2824#, c-format
2825msgid "null result in query: %s"
2826msgstr "inget resultat med databasfråga: %s"
2827
2828#: database.cc:1132
2829#, c-format
2830msgid "wanted %d rows got %d in query: %s"
2831msgstr "ville ha %d rader, fick %d i databasfråga: %s"
2832
2833#: database.cc:1989
2834#, c-format
2835msgid "file preimage '%s' missing in db"
2836msgstr "\"preimage\" för filen '%s' saknas i databasen"
2837
2838#: database.cc:1990
2839#, c-format
2840msgid "dropping delta '%s' -> '%s'"
2841msgstr "slänger deltat '%s' -> '%s'"
2842
2843#: database.cc:2368
2844#, c-format
2845msgid "missing prerequisite revision '%s'"
2846msgstr "saknar nödvändig revision '%s'"
2847
2848#: database.cc:2370 database.cc:2381 database.cc:2397 database.cc:2405
2849#, c-format
2850msgid "dropping revision '%s'"
2851msgstr "slänger revisionen '%s'"
2852
2853#: database.cc:2380
2854#, c-format
2855msgid "missing prerequisite file '%s'"
2856msgstr "saknar nödvändig fil '%s'"
2857
2858#: database.cc:2395
2859#, c-format
2860msgid "missing prerequisite file pre-delta '%s'"
2861msgstr "saknar nödvändigt predelta till fil '%s'"
2862
2863#: database.cc:2403
2864#, c-format
2865msgid "missing prerequisite file post-delta '%s'"
2866msgstr "saknar nödvändigt postdelta till fil '%s'"
2867
2868#: database.cc:2714
2869#, c-format
2870msgid "key '%s' is not equal to key '%s' in database"
2871msgstr "nyckeln '%s' är inte samma som nyckeln '%s' i databasen"
2872
2873#: database.cc:2798
2874#, c-format
2875msgid "Failed to get RSA verifying key for %s"
2876msgstr "Misslyckades med att finna signerande RSA-nyckel för %s"
2877
2878#: database.cc:3001
2879#, c-format
2880msgid "cert revision '%s' does not exist in db"
2881msgstr "certrevision '%s' finns inte i databasen"
2882
2883#: database.cc:3003
2884#, c-format
2885msgid "dropping cert"
2886msgstr "slänger cert"
2887
2888#: database.cc:3689
2889#, c-format
2890msgid "no database specified"
2891msgstr "ingen databas angiven"
2892
2893#: database.cc:3702
2894#, c-format
2895msgid "database %s does not exist"
2896msgstr "databasen %s finns inte"
2897
2898#: database.cc:3710
2899#, c-format
2900msgid ""
2901"%s is a workspace, not a database\n"
2902"(did you mean %s?)"
2903msgstr ""
2904"%s är en katalog, inte en databas\n"
2905"(menade du %s?)"
2906
2907#: database.cc:3713
2908#, c-format
2909msgid "%s is a directory, not a database"
2910msgstr "%s är en katalog, inte en databas"
2911
2912#: database.cc:3721
2913#, c-format
2914msgid "database %s already exists"
2915msgstr "databasen %s finns redan"
2916
2917#: database.cc:3726
2918#, c-format
2919msgid ""
2920"existing (possibly stale) journal file '%s' has same stem as new database '%"
2921"s'\n"
2922"cancelling database creation"
2923msgstr ""
2924"det finns en (kanske trasig) journalfil '%s' med samma bas som den nya "
2925"databasen '%s'\n"
2926"avbryter skapandet av databasen"
2927
2928#: database_check.cc:143
2929#, c-format
2930msgid "file structure is corrupted; cannot check further"
2931msgstr "filstrukturen är korrupt; kan inte kolla vidare"
2932
2933#: database_check.cc:154
2934msgid "files"
2935msgstr "filer"
2936
2937#: database_check.cc:183
2938msgid "rosters"
2939msgstr "listor"
2940
2941#: database_check.cc:242
2942msgid "markings"
2943msgstr "markeringar"
2944
2945#: database_check.cc:313 netsync.cc:3221 rcs_import.cc:1232
2946msgid "revisions"
2947msgstr "revisioner"
2948
2949#: database_check.cc:409
2950msgid "ancestry"
2951msgstr "föräldraskap"
2952
2953#: database_check.cc:442 netsync.cc:3225
2954msgid "keys"
2955msgstr "nycklar"
2956
2957#: database_check.cc:467
2958msgid "certs"
2959msgstr "cert"
2960
2961#: database_check.cc:511
2962msgid "heights"
2963msgstr "höjder"
2964
2965#: database_check.cc:555
2966msgid "height relations"
2967msgstr "höjdförhållanden"
2968
2969#: database_check.cc:610
2970#, c-format
2971msgid "file %s missing (%d manifest references)"
2972msgstr "filen %s saknas (refererad från %d manifest)"
2973
2974#: database_check.cc:617
2975#, c-format
2976msgid "file %s unreferenced"
2977msgstr "det finns inga referenser till filen %s"
2978
2979#: database_check.cc:636
2980#, c-format
2981msgid "roster %s unreferenced"
2982msgstr "det finns inga referenser till listan %s"
2983
2984#: database_check.cc:643
2985#, c-format
2986msgid "roster %s incomplete (%d missing files)"
2987msgstr "listan %s ej komplett (%d filer saknas)"
2988
2989#: database_check.cc:650
2990#, c-format
2991msgid "roster %s incomplete (%d missing revisions)"
2992msgstr "listan %s ej komplett (%d revisioner saknas)"
2993
2994#: database_check.cc:675
2995#, c-format
2996msgid ""
2997"revision %s missing (%d revision references; %d cert references; %d parent "
2998"references; %d child references; %d roster references)"
2999msgstr ""
3000"revisionen %s saknas (%d revisionsreferenser; %d certreferenser; %d "
3001"föräldrareferenser; %d barnreferenser; %d listreferenser)"
3002
3003#: database_check.cc:687
3004#, c-format
3005msgid "revision %s incomplete (%d missing manifests)"
3006msgstr "revisionen %s ej komplett (%d manifest saknas)"
3007
3008#: database_check.cc:695
3009#, c-format
3010msgid "revision %s incomplete (%d missing revisions)"
3011msgstr "revisionen %s ej komplett (%d revisioner saknas)"
3012
3013#: database_check.cc:703
3014#, c-format
3015msgid "revision %s incomplete (missing roster)"
3016msgstr "revisionen %s ej komplett (lista saknas)"
3017
3018#: database_check.cc:710
3019#, c-format
3020msgid "revision %s mismatched roster and manifest"
3021msgstr "revisionen %s inkonsistent lista och manifest"
3022
3023#: database_check.cc:717
3024#, c-format
3025msgid "revision %s incomplete (incomplete roster)"
3026msgstr "revisionen %s ej komplett (listan ej komplett)"
3027
3028#: database_check.cc:724
3029#, c-format
3030msgid "revision %s mismatched parents (%d ancestry parents; %d revision refs)"
3031msgstr ""
3032"revisionen %s har inkonsistenta föräldrareferenser (%d föräldrareferenser; %"
3033"d revisionsreferenser)"
3034
3035#: database_check.cc:733
3036#, c-format
3037msgid "revision %s mismatched children (%d ancestry children; %d parents)"
3038msgstr ""
3039"revisionen %s har inkonsistenta barnreferenser (%d barnreferenser; %d "
3040"föräldrar)"
3041
3042#: database_check.cc:745
3043#, c-format
3044msgid "revision %s has bad history (%s)"
3045msgstr "revisionen %s har felaktig historik (%s)"
3046
3047#: database_check.cc:752
3048#, c-format
3049msgid "revision %s is not parseable (perhaps with unnormalized paths?)"
3050msgstr "revisionen %s är inte uttydbar (kanske med onormaliserade sökvägar?)"
3051
3052#: database_check.cc:759
3053#, c-format
3054msgid "revision %s is not in normalized form"
3055msgstr "revisionen %s är inte i normaliserad form"
3056
3057#: database_check.cc:783
3058#, c-format
3059msgid "key %s missing (signed %d certs)"
3060msgstr "nyckeln %s saknas (har signerat %d cert)"
3061
3062#: database_check.cc:816
3063#, c-format
3064msgid "revision %s unchecked signature in %s cert from missing key %s"
3065msgstr ""
3066"revisionen %s har en overifierad signatur i certet %s från den saknade "
3067"nyckeln %s"
3068
3069#: database_check.cc:824
3070#, c-format
3071msgid "revision %s bad signature in %s cert from key %s"
3072msgstr "revisionen %s har felaktig signatur i certet %s från nyckeln %s"
3073
3074#: database_check.cc:839
3075#, c-format
3076msgid "revision %s missing %s cert"
3077msgstr "revisionen %s saknar certet %s"
3078
3079#: database_check.cc:849
3080#, c-format
3081msgid "revision %s mismatched certs (%d authors %d dates %d changelogs)"
3082msgstr ""
3083"revisionen %s har inkonsistenta cert (%d upphovsmän %d datum %d "
3084"loggmeddelanden)"
3085
3086#: database_check.cc:873
3087#, c-format
3088msgid "height missing for revision %s"
3089msgstr "höjd saknas för revision %s"
3090
3091#: database_check.cc:881
3092#, c-format
3093msgid "duplicate height for revision %s"
3094msgstr "fler än en höjd för revisionen %s"
3095
3096#: database_check.cc:888
3097#, c-format
3098msgid "height of revision %s not greater than that of parent"
3099msgstr "höjden på revision %s är inte högre än förälderns"
3100
3101#: database_check.cc:976
3102#, c-format
3103msgid "%d missing files"
3104msgstr "%d filer saknas"
3105
3106#: database_check.cc:978
3107#, c-format
3108msgid "%d unreferenced files"
3109msgstr "%d filer utan referenser"
3110
3111#: database_check.cc:981
3112#, c-format
3113msgid "%d unreferenced rosters"
3114msgstr "%d listor utan referenser"
3115
3116#: database_check.cc:983
3117#, c-format
3118msgid "%d incomplete rosters"
3119msgstr "%d ej kompletta listor"
3120
3121#: database_check.cc:986
3122#, c-format
3123msgid "%d missing revisions"
3124msgstr "%d revisioner saknas"
3125
3126#: database_check.cc:988
3127#, c-format
3128msgid "%d incomplete revisions"
3129msgstr "%d ej kompletta revisioner"
3130
3131#: database_check.cc:990
3132#, c-format
3133msgid "%d mismatched parents"
3134msgstr "%d inkonsistenta föräldrar"
3135
3136#: database_check.cc:992
3137#, c-format
3138msgid "%d mismatched children"
3139msgstr "%d inkonsistenta barn"
3140
3141#: database_check.cc:994
3142#, c-format
3143msgid "%d revisions with bad history"
3144msgstr "%d revisioner med felaktig historik"
3145
3146#: database_check.cc:996
3147#, c-format
3148msgid "%d revisions not parseable (perhaps with invalid paths)"
3149msgstr "%d revisioner går inte att tyda (kanske med felaktiga sökvägar)"
3150
3151#: database_check.cc:999
3152#, c-format
3153msgid "%d revisions not in normalized form"
3154msgstr "%d revisioner är ej i normaliserad form"
3155
3156#: database_check.cc:1003
3157#, c-format
3158msgid "%d missing rosters"
3159msgstr "%d listor saknas"
3160
3161#: database_check.cc:1007
3162#, c-format
3163msgid "%d missing keys"
3164msgstr "%d nycklar saknas"
3165
3166#: database_check.cc:1010
3167#, c-format
3168msgid "%d missing certs"
3169msgstr "%d cert saknas"
3170
3171#: database_check.cc:1012
3172#, c-format
3173msgid "%d mismatched certs"
3174msgstr "%d inkonsistenta cert"
3175
3176#: database_check.cc:1014
3177#, c-format
3178msgid "%d unchecked signatures due to missing keys"
3179msgstr "%d signaturer kunde inte kontrolleras på grund av att nycklar saknas"
3180
3181#: database_check.cc:1016
3182#, c-format
3183msgid "%d bad signatures"
3184msgstr "%d felaktiga signaturer"
3185
3186#: database_check.cc:1019
3187#, c-format
3188msgid "%d missing heights"
3189msgstr "%d höjder saknas"
3190
3191#: database_check.cc:1021
3192#, c-format
3193msgid "%d duplicate heights"
3194msgstr "%d mångfaldigade höjder"
3195
3196#: database_check.cc:1023
3197#, c-format
3198msgid "%d incorrect heights"
3199msgstr "%d inkorrekta höjder"
3200
3201#: database_check.cc:1049
3202#, c-format
3203msgid ""
3204"check complete: %d files; %d rosters; %d revisions; %d keys; %d certs; %d "
3205"heights"
3206msgstr ""
3207"kontroll klar: %d filer; %d listor; %d revisioner; %d nycklar; %d cert; %d "
3208"höjder"
3209
3210#: database_check.cc:1056
3211#, c-format
3212msgid "total problems detected: %d (%d serious)"
3213msgstr "totalt antal funna problem: %d (varav %d är allvarliga)"
3214
3215#: database_check.cc:1058
3216#, c-format
3217msgid "serious problems detected"
3218msgstr "allvarliga problem funna"
3219
3220#: database_check.cc:1060
3221#, c-format
3222msgid "minor problems detected"
3223msgstr "småproblem funna"
3224
3225#: database_check.cc:1062
3226#, c-format
3227msgid "database is good"
3228msgstr "databasen är i gott skick"
3229
3230#: dates.cc:230 dates.cc:242 dates.cc:255 dates.cc:260 dates.cc:270
3231#: dates.cc:284 dates.cc:298 dates.cc:307 dates.cc:330
3232#, c-format
3233msgid "unrecognized date (monotone only understands ISO 8601 format)"
3234msgstr ""
3235"datumet går inte att känna igen (monotone förstår bara datum med format "
3236"enligt ISO 8601)"
3237
3238#: dates.cc:287
3239#, c-format
3240msgid "month out of range in '%s'"
3241msgstr "ogiltigt månadsnummer i '%s'"
3242
3243#: dates.cc:314
3244#, c-format
3245msgid "date too early (monotone only goes back to 1970-01-01T00:00:00)"
3246msgstr ""
3247"för tidigt datum (monotone kan inte hantera tidpunkter före 1970-01-"
3248"01T00:00:00)"
3249
3250#: dates.cc:323
3251#, c-format
3252msgid "day out of range for its month in '%s'"
3253msgstr "det finns inte så många dagar i månaden given i '%s'"
3254
3255#: diff_patch.cc:699
3256#, c-format
3257msgid "file '%s' does not exist in workspace"
3258msgstr "filen '%s' existerar inte i arbetskopian"
3259
3260#: diff_patch.cc:700
3261#, c-format
3262msgid "'%s' in workspace is a directory, not a file"
3263msgstr "'%s' i arbetskopian är en katalog, inte en fil"
3264
3265#: diff_patch.cc:704
3266#, c-format
3267msgid "file %s in workspace has id %s, wanted %s"
3268msgstr "filen %s i arbetskopian har identiteten %s, %s eftersöktes"
3269
3270#: diff_patch.cc:887
3271#, c-format
3272msgid ""
3273"help required for 3-way merge\n"
3274"[ancestor] %s\n"
3275"[ left] %s\n"
3276"[ right] %s\n"
3277"[ merged] %s"
3278msgstr ""
3279"behöver hjälp med 3-vägs ihopslagning\n"
3280"[ förfader] %s\n"
3281"[ vänster] %s\n"
3282"[ höger] %s\n"
3283"[ihopslagen] %s"
3284
3285#: file_io.cc:186
3286#, c-format
3287msgid "could not create directory '%s': it is a file"
3288msgstr "kunde inte skapa katalogen '%s': det är en fil"
3289
3290#: file_io.cc:208
3291#, c-format
3292msgid "file to delete '%s' does not exist"
3293msgstr "filen att ta bort, '%s', finns inte"
3294
3295#: file_io.cc:209
3296#, c-format
3297msgid "file to delete, '%s', is not a file but a directory"
3298msgstr "filen att ta bort, '%s', är inte en fil, den är en katalog"
3299
3300#: file_io.cc:217
3301#, c-format
3302msgid "directory to delete '%s' does not exist"
3303msgstr "katalogen att ta bort, '%s', finns inte"
3304
3305#: file_io.cc:218
3306#, c-format
3307msgid "directory to delete, '%s', is not a directory but a file"
3308msgstr "katalogen att ta bort, '%s', är inte en katalog, det är en fil"
3309
3310#: file_io.cc:225
3311#, c-format
3312msgid "object to delete, '%s', does not exist"
3313msgstr "objektet att ta bort, '%s', finns inte"
3314
3315#: file_io.cc:281
3316#, c-format
3317msgid "directory to delete, '%s', does not exist"
3318msgstr "katalogen att ta bort, '%s', finns inte"
3319
3320#: file_io.cc:282
3321#, c-format
3322msgid "directory to delete, '%s', is a file"
3323msgstr "katalogen att ta bort, '%s', är en fil"
3324
3325#: file_io.cc:292
3326#, c-format
3327msgid "rename source file '%s' does not exist"
3328msgstr "källfilen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
3329
3330#: file_io.cc:293
3331#, c-format
3332msgid "rename source file '%s' is a directory -- bug in monotone?"
3333msgstr ""
3334"källfilen att ge nytt namn, '%s', är en katalog -- programfel i monotone?"
3335
3336#: file_io.cc:296 file_io.cc:311 file_io.cc:323
3337#, c-format
3338msgid "rename target '%s' already exists"
3339msgstr "målfilen, '%s', finns redan"
3340
3341#: file_io.cc:306
3342#, c-format
3343msgid "rename source dir '%s' does not exist"
3344msgstr "källkatalogen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
3345
3346#: file_io.cc:308
3347#, c-format
3348msgid "rename source dir '%s' is a file -- bug in monotone?"
3349msgstr ""
3350"källkatalogen att ge nytt namn, '%s', är en fil -- programfel i monotone?"
3351
3352#: file_io.cc:321
3353#, c-format
3354msgid "rename source path '%s' does not exist"
3355msgstr "källsökvägen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
3356
3357#: file_io.cc:332
3358#, c-format
3359msgid "file %s does not exist"
3360msgstr "filen %s finns inte"
3361
3362#: file_io.cc:333
3363#, c-format
3364msgid "file %s cannot be read as data; it is a directory"
3365msgstr "file %s kan inte läsas som data; den är en katalog"
3366
3367#: file_io.cc:337
3368#, c-format
3369msgid "cannot open file %s for reading"
3370msgstr "kan inte öppna filen %s för läsning"
3371
3372#: file_io.cc:351
3373#, c-format
3374msgid "cannot handle special files in dir '%s'"
3375msgstr "kan inte hantera specialfilerna i katalogen '%s'"
3376
3377#: file_io.cc:359
3378#, c-format
3379msgid "Cannot read standard input multiple times"
3380msgstr "Kan inte läsa från stdin mer än en gång"
3381
3382#: file_io.cc:389
3383#, c-format
3384msgid "file '%s' cannot be overwritten as data; it is a directory"
3385msgstr "filen %s kan inte skrivas över som data; den är en katalog"
3386
3387#: file_io.cc:463
3388#, c-format
3389msgid "skipping file '%s' with unsupported name"
3390msgstr "hoppar över filen '%s' som har ej stödbart namn"
3391
3392#: file_io.cc:467
3393#, c-format
3394msgid "skipping directory '%s' with unsupported name"
3395msgstr "hoppar över katalogen '%s' som har ej stödbart namn"
3396
3397#: file_io.cc:520 work.cc:1450
3398#, c-format
3399msgid "no such file or directory: '%s'"
3400msgstr "ingen sådan fil eller katalog: '%s'"
3401
3402#: file_io.cc:548
3403#, c-format
3404msgid "expected file '%s', but it is a directory."
3405msgstr "förväntade filen '%s', men det är en katalog."
3406
3407#: globish.cc:54 globish.cc:61 globish.cc:127
3408#, c-format
3409msgid "invalid pattern '%s': unmatched '['"
3410msgstr "ogiltigt mönster '%s': oavslutad '['"
3411
3412#: globish.cc:87 globish.cc:115 globish.cc:158 globish.cc:192
3413#, c-format
3414msgid "invalid pattern '%s': control character 0x%02x is not allowed"
3415msgstr "ogiltigt mönster '%s': kontrolltecknet 0x%02x är inte tillåtet"
3416
3417#: globish.cc:94
3418#, c-format
3419msgid "invalid pattern '%s': one-element character ranges are not allowed"
3420msgstr "ogiltigt mönster '%s': teckenset på ett tecken är inte tillåtet"
3421
3422#: globish.cc:97
3423#, c-format
3424msgid ""
3425"invalid pattern '%s': endpoints of a character range must be in ascending "
3426"numeric order"
3427msgstr "ogiltigt mönster '%s': teckenset måste anges i stigande ordning"
3428
3429#: globish.cc:101 globish.cc:119
3430#, c-format
3431msgid "invalid pattern '%s': cannot use non-ASCII characters in classes"
3432msgstr ""
3433"ogiltigt mönster '%s': man får inte använda tecken utanför ASCII-setet i "
3434"klasser"
3435
3436#: globish.cc:111
3437#, c-format
3438msgid "syntax error in '%s': character classes may not be nested"
3439msgstr "syntaxfel i '%s': teckenklasser får inte förekomma inuti teckenklasser"
3440
3441#: globish.cc:130
3442#, c-format
3443msgid "invalid pattern '%s': empty character class"
3444msgstr "ogiltigt mönster '%s': tom teckenklass"
3445
3446#: globish.cc:189
3447#, c-format
3448msgid "invalid pattern '%s': un-escaped \\ at end"
3449msgstr "ogiltigt mönster '%s': ensam \\ på slutet"
3450
3451#: globish.cc:203
3452#, c-format
3453msgid "invalid pattern '%s': unmatched ']'"
3454msgstr "ogiltigt mönster '%s': ']' saknar begynnande '['"
3455
3456#: globish.cc:212
3457#, c-format
3458msgid "invalid pattern '%s': braces nested too deeply"
3459msgstr "ogiltigt mönster '%s': för många nivåer med '{' '}'"
3460
3461#: globish.cc:225
3462#, c-format
3463msgid "invalid pattern '%s': unmatched '}'"
3464msgstr "ogiltigt mönster '%s': '}' saknar begynnande '{'"
3465
3466#: globish.cc:232
3467#, c-format
3468msgid "invalid pattern '%s': unmatched '{'"
3469msgstr "ogiltigt mönster '%s': oavslutat '{'"
3470
3471#: key_store.cc:66
3472#, c-format
3473msgid "No available keystore found"
3474msgstr "Kunde inte hitta något tillgängligt nyckellager"
3475
3476#: key_store.cc:109 key_store.cc:113 key_store.cc:117 key_store.cc:119
3477#: key_store.cc:124
3478#, c-format
3479msgid "Extraneous data in key store."
3480msgstr "Extra data i nyckelarkivet."
3481
3482#: key_store.cc:132
3483#, c-format
3484msgid "Key store has multiple keys with id '%s'."
3485msgstr "Nyckelarkivet har multipla nycklar med identiteten '%s'."
3486
3487#: key_store.cc:141
3488#, c-format
3489msgid "converting old-format private key '%s'"
3490msgstr "konverterar den gamla privata nyckeln '%s'"
3491
3492#: key_store.cc:335
3493#, c-format
3494msgid "Cannot store key '%s': a different key by that name exists."
3495msgstr ""
3496"Kan inte spara nyckeln '%s': en annan nyckel med samma namn finns redan."
3497
3498#: key_store.cc:379 keys.cc:97
3499#, c-format
3500msgid "no key pair '%s' found in key store '%s'"
3501msgstr "nyckelparet '%s' finns inte i katalogen '%s'"
3502
3503#: key_store.cc:414 key_store.cc:762
3504#, c-format
3505msgid "failed to decrypt old private RSA key, probably incorrect passphrase"
3506msgstr ""
3507"misslyckades med att avkoda den gamla privata RSA-nyckeln, antagligen "
3508"beroende på inkorrekt lösen"
3509
3510#: key_store.cc:428
3511#, c-format
3512msgid "failed to extract RSA private key from PKCS#8 keypair"
3513msgstr ""
3514"misslyckades med att plocka ut den privata RSA-nyckeln från nyckelparet i "
3515"PKCS#8-format"
3516
3517#: key_store.cc:468
3518#, c-format
3519msgid "key '%s' already exists"
3520msgstr "nyckeln '%s' finns redan"
3521
3522#: key_store.cc:478
3523#, c-format
3524msgid "generating key-pair '%s'"
3525msgstr "skapar nyckelparet '%s'"
3526
3527#: key_store.cc:509
3528#, c-format
3529msgid "storing key-pair '%s' in %s/"
3530msgstr "lagrar nyckelparet '%s' i %s/"
3531
3532#: key_store.cc:514
3533#, c-format
3534msgid "storing public key '%s' in %s"
3535msgstr "lagrar den publika nyckeln '%s' i %s"
3536
3537#: key_store.cc:583
3538#, c-format
3539msgid ""
3540"You have chosen to sign only with ssh-agent but ssh-agent does not seem to "
3541"be running."
3542msgstr ""
3543"Du har valt att enbart signera med hjälp av ssh-agent, men den tycks inte "
3544"vara igång."
3545
3546#: key_store.cc:612
3547#, c-format
3548msgid "You don't seem to have your monotone key imported "
3549msgstr "Du verkar inte ha importerat din monotonenyckel "
3550
3551#: key_store.cc:658
3552#, c-format
3553msgid ""
3554"make_signature: ssh signature (%i) != monotone signature (%i)\n"
3555"ssh signature : %s\n"
3556"monotone signature: %s"
3557msgstr ""
3558"make_signature: sshsignatur (%i) != monotonesignatur (%i)\n"
3559"sshsignatur : %s\n"
3560"monotonesignatur: %s"
3561
3562#: key_store.cc:674
3563#, c-format
3564msgid "make_signature: signature is not valid"
3565msgstr "make_signature: signaturen är ogiltig"
3566
3567#: key_store.cc:686
3568#, c-format
3569msgid "no ssh-agent is available, cannot add key '%s'"
3570msgstr "ingen ssh-agent tillgänglig, kunde inte lägga till nyckeln '%s'"
3571
3572#: key_store.cc:793
3573#, c-format
3574msgid "public and private keys for %s don't match"
3575msgstr "publik och privat nyckel för %s stämmer inte överens"
3576
3577#: keys.cc:49
3578#, c-format
3579msgid "enter new passphrase for key ID [%s]: "
3580msgstr "ange nytt lösen för nyckelidentitet [%s]:"
3581
3582#: keys.cc:51
3583#, c-format
3584msgid "enter passphrase for key ID [%s]: "
3585msgstr "ange lösen för nyckelidentitet [%s]:"
3586
3587#: keys.cc:54
3588#, c-format
3589msgid "confirm passphrase for key ID [%s]: "
3590msgstr "bekräfta lösen för nyckelidentitet [%s]:"
3591
3592#: keys.cc:73
3593#, c-format
3594msgid "too many failed passphrases"
3595msgstr "för många misslyckade försök"
3596
3597#: keys.cc:74
3598#, c-format
3599msgid "passphrases do not match, try again"
3600msgstr "lösen stämmer inte, försök igen"
3601
3602#: keys.cc:133
3603#, c-format
3604msgid ""
3605"you have no private key to make signatures with\n"
3606"perhaps you need to 'genkey <your email>'"
3607msgstr ""
3608"du har ingen privat nyckel att signera med\n"
3609"du kanske behöver göra 'genkey <e-postadress>'"
3610
3611#: keys.cc:136
3612#, c-format
3613msgid ""
3614"you have multiple private keys\n"
3615"pick one to use for signatures by adding '-k<keyname>' to your command"
3616msgstr ""
3617"du har mer än en privat nyckel\n"
3618"välj en att användas för signaturer genom att lägga '-k<nyckelnamn>' till\n"
3619"ditt kommando"
3620
3621#: keys.cc:158
3622#, c-format
3623msgid ""
3624"The key '%s' stored in your database does\n"
3625"not match the version in your local key store!"
3626msgstr ""
3627"Nyckeln '%' som är lagrad i databasen stämmer inte ihop med versionen i ditt "
3628"lokala nyckellager!"
3629
3630#: lua.cc:466 lua.cc:477 lua.cc:489 lua_hooks.cc:1141 lua_hooks.cc:1164
3631#: paths.cc:347
3632#, c-format
3633msgid "%s called with an invalid parameter"
3634msgstr "%s anropades med inkorrekt parameter"
3635
3636#: lua.cc:572
3637#, c-format
3638msgid "Directory '%s' does not exist"
3639msgstr "Katalogen '%s' finns inte"
3640
3641#: lua.cc:596 lua_hooks.cc:157
3642#, c-format
3643msgid "lua error while loading rcfile '%s'"
3644msgstr "lua-fel vid läsning av rcfilen '%s'"
3645
3646#: lua_hooks.cc:186
3647#, c-format
3648msgid "lua error while loading '%s'"
3649msgstr "lua-fel vid läsning av '%s'"
3650
3651#: lua_hooks.cc:191
3652#, c-format
3653msgid "rcfile '%s' does not exist"
3654msgstr "rcfilen '%s' finns inte"
3655
3656#: lua_hooks.cc:1133
3657#, c-format
3658msgid "Call to user command %s (lua command: %s) failed."
3659msgstr "Anropet till användarkommandot %s (lua command: %s) misslyckades."
3660
3661#: merge.cc:170
3662#, c-format
3663msgid "%d content conflict requires user intervention"
3664msgid_plural "%d content conflicts require user intervention"
3665msgstr[0] "%d innehållskonflikter, din hjälp behövs"
3666msgstr[1] "%d innehållskonflikter, din hjälp behövs"
3667
3668#: merge.cc:181
3669#, c-format
3670msgid "merge failed due to unresolved conflicts"
3671msgstr "ihopslagningen misslyckades på grund av olösta konflikter."
3672
3673#: merkle_tree.cc:273
3674#, c-format
3675msgid "node level is %d, exceeds maximum %d"
3676msgstr "nodnivån är %d, vilket överskrider maxgränsen %d"
3677
3678#: merkle_tree.cc:308
3679#, c-format
3680msgid "mismatched node hash value %s, expected %s"
3681msgstr "nodens kontrollsumma %s stämmer inte, %s förväntad"
3682
3683#: monotone.cc:289
3684#, c-format
3685msgid "Usage: %s [OPTION...] command [ARG...]"
3686msgstr "Användning: %s [FLAGGOR...] kommando [ARGUMENT...]"
3687
3688#: monotone.cc:300
3689#, c-format
3690msgid "Options specific to '%s %s':"
3691msgstr "Specifika flaggor för '%s %s':"
3692
3693#: monotone.cc:326
3694msgid "error: memory exhausted"
3695msgstr "fel: slut på minnet"
3696
3697#: mt_version.cc:35
3698msgid "Shows the program version"
3699msgstr "Visar programversionen"
3700
3701#: mt_version.cc:40
3702#, c-format
3703msgid "no arguments allowed"
3704msgstr "inga argument tillåtna"
3705
3706#: mt_version.cc:53
3707#, c-format
3708msgid "%s (base revision: %s)"
3709msgstr "%s (grundrevision: %s)"
3710
3711#: mt_version.cc:73
3712#, c-format
3713msgid ""
3714"Running on : %s\n"
3715"C++ compiler : %s\n"
3716"C++ standard library: %s\n"
3717"Boost version : %s\n"
3718"Changes since base revision:\n"
3719"%s"
3720msgstr ""
3721"Kör på : %s\n"
3722"C++, kompilator : %s\n"
3723"C++, standardbibliotek: %s\n"
3724"Boost-version : %s\n"
3725"Ändringar sedan grundrevisionen:\n"
3726"%s"
3727
3728#: netcmd.cc:44
3729#, c-format
3730msgid "unknown item type 0x%x for '%s'"
3731msgstr "okänd typ 0x%x för '%s'"
3732
3733#: netcmd.cc:116
3734#, c-format
3735msgid "unknown netcmd code 0x%x"
3736msgstr "okänd netcmd-kod 0x%x"
3737
3738#: netcmd.cc:121
3739#, c-format
3740msgid ""
3741"protocol version mismatch: wanted '%d' got '%d'\n"
3742"%s"
3743msgstr ""
3744"protokollversionen stämmer inte: ville ha '%d', fick '%d'\n"
3745"%s"
3746
3747#: netcmd.cc:126
3748msgid "the remote side has a newer, incompatible version of monotone"
3749msgstr ""
3750"den monotone som används i andra änden är en nyare, inkompatibel version"
3751
3752#: netcmd.cc:127
3753msgid "the remote side has an older, incompatible version of monotone"
3754msgstr ""
3755"den monotone som används i andra änden är en äldre, inkompatibel version"
3756
3757#: netcmd.cc:137
3758#, c-format
3759msgid "oversized payload of '%d' bytes"
3760msgstr "'%d' byte för mycket data"
3761
3762#: netcmd.cc:177
3763#, c-format
3764msgid ""
3765"bad HMAC checksum (got %s, wanted %s)\n"
3766"this suggests data was corrupted in transit"
3767msgstr ""
3768"felaktig HMAC-kontrollsumma (fick %s, ville ha %s)\n"
3769"detta tyder på att data var korrupt under överföringen"
3770
3771#: netcmd.cc:273 netcmd.cc:319
3772#, c-format
3773msgid "unknown role specifier %d"
3774msgstr "okänd rollspecifikation %d"
3775
3776#: netio.hh:41 netio.hh:59
3777#, c-format
3778msgid "need %d bytes to decode %s at %d, only have %d"
3779msgstr "behöver %d byte för att avkoda %s i position %d, men har bara %d"
3780
3781#: netio.hh:87 netio.hh:122
3782#, c-format
3783msgid ""
3784"overflow while decoding variable length integer '%s' into a %d-byte field"
3785msgstr ""
3786"det blev för mycket data medans det stora heltalet '%s' lästes in i ett "
3787"område på %d bytes"
3788
3789#: netio.hh:142
3790#, c-format
3791msgid "ran out of bytes reading variable length integer '%s' at pos %d"
3792msgstr ""
3793"indatat to slut vid position %2$d medans jag läste ett stort heltal '%1$s'"
3794
3795#: netio.hh:278
3796#, c-format
3797msgid "decoding variable length string of %d bytes for '%s', maximum is %d"
3798msgstr ""
3799"avkodar en sträng med variabel längd på %d byte för '%s', där %d är maximum"
3800
3801#: netio.hh:333
3802#, c-format
3803msgid "expected %s to end at %d, have %d bytes"
3804msgstr "%s förväntades sluta vid %d, och det finns %d byte"
3805
3806#: netsync.cc:284
3807#, c-format
3808msgid "check of '%s' failed"
3809msgstr "kontroll av '%s' misslyckades"
3810
3811#: netsync.cc:837
3812msgid "bytes in"
3813msgstr "byte in"
3814
3815#: netsync.cc:839
3816msgid "bytes out"
3817msgstr "byte ut"
3818
3819#: netsync.cc:843
3820msgid "certs in"
3821msgstr "cert in"
3822
3823#: netsync.cc:845 netsync.cc:858
3824msgid "revs in"
3825msgstr "rev in"
3826
3827#: netsync.cc:850
3828msgid "certs out"
3829msgstr "cert ut"
3830
3831#: netsync.cc:852 netsync.cc:860
3832msgid "revs out"
3833msgstr "rev ut"
3834
3835#: netsync.cc:966
3836#, c-format
3837msgid "underflow on count of %s items to receive"
3838msgstr "underflöde vid räkning av %s enheter att ta emot"
3839
3840#: netsync.cc:1340 netsync.cc:1348
3841#, c-format
3842msgid "received network error: %s"
3843msgstr "nätverksfel: %s"
3844
3845#: netsync.cc:1375
3846#, c-format
3847msgid ""
3848"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3849"@ WARNING: SERVER IDENTIFICATION HAS CHANGED @\n"
3850"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3851"IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY\n"
3852"it is also possible that the server key has just been changed\n"
3853"remote host sent key %s\n"
3854"I expected %s\n"
3855"'%s unset %s %s' overrides this check"
3856msgstr ""
3857"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3858"@ VARNING: SERVERNS IDENTITET HAR ÄNDRATS @\n"
3859"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3860"DET ÄR MÖJLIGT ATT NÅGON GÖR NÅGOT ELAKT\n"
3861"det är också möjligt att serverns nyckel har ändrats legitimt\n"
3862"servern skickade nyckeln %s\n"
3863"jag väntade mig %s\n"
3864"'%s unset %s %s' åsidosätter denna kontroll"
3865
3866#: netsync.cc:1386
3867#, c-format
3868msgid "server key changed"
3869msgstr "serverns nyckel ändrad"
3870
3871#: netsync.cc:1391
3872#, c-format
3873msgid ""
3874"first time connecting to server %s\n"
3875"I'll assume it's really them, but you might want to double-check\n"
3876"their key's fingerprint: %s"
3877msgstr ""
3878"ansluter till server %s för första gången\n"
3879"jag antar att det är rätt server, men du kan tänkas vilja dubbelkolla\n"
3880"deras nyckels fingeravtryck: %s"
3881
3882#: netsync.cc:1405
3883#, c-format
3884msgid ""
3885"the server sent a key with the key id '%s'\n"
3886"which is already in use in your database. you may want to execute\n"
3887" %s dropkey %s\n"
3888"on your local database before you run this command again,\n"
3889"assuming that key currently present in your database does NOT have\n"
3890"a private counterpart (or in other words, is one of YOUR keys)"
3891msgstr ""
3892"server skickade en nyckel med identiteten '%s'\n"
3893"som redan finns i din databas. Du kanske vill göra\n"
3894" %s dropkey %s\n"
3895"innan du kör det här kommandot igen, förutsatt att nyckeln som\n"
3896"finns i databasen just nu INTE har en privat del (dvs är en av DINA nycklar)."
3897
3898#: netsync.cc:1418
3899#, c-format
3900msgid "saving public key for %s to database"
3901msgstr "sparar publik nyckel för %s i databasen"
3902
3903#: netsync.cc:1515
3904#, c-format
3905msgid "rejected attempt at anonymous connection for write"
3906msgstr "nekade försök att ansluta anonymt för skrivning"
3907
3908#: netsync.cc:1522
3909#, c-format
3910msgid "rejected attempt at anonymous connection while running as sink"
3911msgstr "nekade försök att ansluta anonymt under körning som \"sink\""
3912
3913#: netsync.cc:1538
3914#, c-format
3915msgid "anonymous access to branch '%s' denied by server"
3916msgstr "anonym åtkomst av grenen '%s' nekades av servern"
3917
3918#: netsync.cc:1548
3919#, c-format
3920msgid "allowed anonymous read permission for '%s' excluding '%s'"
3921msgstr "tillät anonym läsning av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3922
3923#: netsync.cc:1554
3924#, c-format
3925msgid "allowed anonymous read/write permission for '%s' excluding '%s'"
3926msgstr ""
3927"tillät anonym läsning/skrivning av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3928
3929#: netsync.cc:1642
3930#, c-format
3931msgid "detected replay attack in auth netcmd"
3932msgstr "upptäckte \"replay\"-attack i auth netcmd"
3933
3934#: netsync.cc:1664
3935#, c-format
3936msgid ""
3937"denied '%s' read permission for '%s' excluding '%s' while running as pure "
3938"sink"
3939msgstr ""
3940"nekade läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' under "
3941"körning som \"pure sink\""
3942
3943#: netsync.cc:1679
3944#, c-format
3945msgid ""
3946"denied '%s' read permission for '%s' excluding '%s' because of branch '%s'"
3947msgstr ""
3948"nekade läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' på "
3949"grund av grenen '%s'"
3950
3951#: netsync.cc:1689
3952#, c-format
3953msgid "allowed '%s' read permission for '%s' excluding '%s'"
3954msgstr "tillät läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3955
3956#: netsync.cc:1700
3957#, c-format
3958msgid ""
3959"denied '%s' write permission for '%s' excluding '%s' while running as pure "
3960"source"
3961msgstr ""
3962"nekade skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' "
3963"under körning som \"pure source\""
3964
3965#: netsync.cc:1708
3966#, c-format
3967msgid "denied '%s' write permission for '%s' excluding '%s'"
3968msgstr ""
3969"nekade skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3970
3971#: netsync.cc:1712
3972#, c-format
3973msgid "allowed '%s' write permission for '%s' excluding '%s'"
3974msgstr ""
3975"tillät skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3976
3977#: netsync.cc:1733
3978#, c-format
3979msgid "bad client signature"
3980msgstr "felaktig signatur från klienten"
3981
3982#: netsync.cc:1749
3983#, c-format
3984msgid "Unexpected 'refine' command on non-refined item type"
3985msgstr "Oväntat kommando \"refine\" på icke-raffinerad typ"
3986
3987#: netsync.cc:1846
3988#, c-format
3989msgid "unknown bye phase %d received"
3990msgstr "okänd hejdå-fas %d mottagen"
3991
3992#: netsync.cc:1861
3993#, c-format
3994msgid "Unexpected 'done' command on non-refined item type"
3995msgstr "Oväntat kommando \"done\" på icke-raffinerad typ"
3996
3997#: netsync.cc:1931
3998#, c-format
3999msgid "%s with hash '%s' does not exist in our database"
4000msgstr "%s med kontrollsumman '%s' finns inte i databasen"
4001
4002#: netsync.cc:2038
4003#, c-format
4004msgid "Mismatched epoch on branch %s. Server has '%s', client has '%s'."
4005msgstr ""
4006"I grenen %s har servern epok '%s' medan klienten har '%s'; dessa stämmer "
4007"inte överens."
4008
4009#: netsync.cc:2059
4010#, c-format
4011msgid "hash check failed for public key '%s' (%s); wanted '%s' got '%s'"
4012msgstr ""
4013"kontrollsummering misslyckades för den publika nyckeln '%s' (%s); ville ha '%"
4014"s' men fick '%s'"
4015
4016#: netsync.cc:2068
4017#, c-format
4018msgid "Received duplicate key %s"
4019msgstr "Fick en till nyckel med identiteten %s"
4020
4021#: netsync.cc:2079
4022#, c-format
4023msgid "hash check failed for revision cert '%s'"
4024msgstr "kontrollsummering misslyckades för revisionscertet '%s'"
4025
4026#: netsync.cc:2138
4027#, c-format
4028msgid "Received warning from usher: %s"
4029msgstr "Fick varning från usher: %s"
4030
4031#: netsync.cc:2222 netsync.cc:2253
4032msgid "source and sink"
4033msgstr "källa och mottagare"
4034
4035#: netsync.cc:2223 netsync.cc:2254
4036msgid "source"
4037msgstr "källa"
4038
4039#: netsync.cc:2223 netsync.cc:2254
4040msgid "sink"
4041msgstr "mottagare"
4042
4043#: netsync.cc:2410
4044#, c-format
4045msgid "input buffer for peer %s is overfull after netcmd dispatch"
4046msgstr "indatabuffert för %s är överfull"
4047
4048#: netsync.cc:2422 netsync.cc:2514
4049#, c-format
4050msgid "protocol error while processing peer %s: '%s'"
4051msgstr "protokollfel vid behandling av %s: '%s'"
4052
4053#: netsync.cc:2428
4054#, c-format
4055msgid "error: %s"
4056msgstr "fel: %s"
4057
4058#: netsync.cc:2486 netsync.cc:2949
4059#, c-format
4060msgid "connecting to %s"
4061msgstr "ansluter till %s"
4062
4063#: netsync.cc:2529
4064#, c-format
4065msgid "timed out waiting for I/O with peer %s, disconnecting"
4066msgstr "att vänta på I/O från %s tog för lång tid, kopplar ifrån"
4067
4068#: netsync.cc:2552
4069#, c-format
4070msgid "processing failure while talking to peer %s, disconnecting"
4071msgstr "tar hand om misslyckande i samtal med %s, kopplar ifrån"
4072
4073#: netsync.cc:2569
4074#, c-format
4075msgid "successful exchange with %s"
4076msgstr "lyckat utbyte med %s"
4077
4078#: netsync.cc:2575
4079#, c-format
4080msgid "peer %s disconnected after we informed them of error"
4081msgstr "%s kopplade ifrån efter att vi informerade den om ett fel"
4082
4083#: netsync.cc:2580
4084#, c-format
4085msgid "I/O failure while talking to peer %s, disconnecting"
4086msgstr "I/O-fel i samtal med %s, kopplar ifrån"
4087
4088#: netsync.cc:2648
4089#, c-format
4090msgid "protocol error while processing peer %s: '%s', marking as bad"
4091msgstr "protokollfel i samtal med %s: '%s', markerar det som felaktigt"
4092
4093#: netsync.cc:2681
4094#, c-format
4095msgid "accepted new client connection from %s : %s"
4096msgstr "tar emot ny klientanslutning från %s: %s"
4097
4098#: netsync.cc:2718
4099#, c-format
4100msgid "protocol error while processing peer %s: '%s', disconnecting"
4101msgstr "protokollfel i samtal med %s: '%s', kopplar ifrån"
4102
4103#: netsync.cc:2729
4104#, c-format
4105msgid "peer %s read failed in working state (error)"
4106msgstr "läsning från %s fallerade i tillståndet \"working\" (fel)"
4107
4108#: netsync.cc:2734
4109#, c-format
4110msgid ""
4111"peer %s read failed in shutdown state (possibly client misreported error)"
4112msgstr ""
4113"läsning från %s fallerade i tillståndet \"shutdown\" (klienten kan felaktigt "
4114"ha rapporterat ett fel)"
4115
4116#: netsync.cc:2740
4117#, c-format
4118msgid "peer %s read failed in confirmed state (success)"
4119msgstr "läsning från %s fallerade i tillståndet \"confirmed\" (framgång)"
4120
4121#: netsync.cc:2761
4122#, c-format
4123msgid "peer %s write failed in working state (error)"
4124msgstr "skrivning till %s fallerade i tillståndet \"working\" (fel)"
4125
4126#: netsync.cc:2766
4127#, c-format
4128msgid ""
4129"peer %s write failed in shutdown state (possibly client misreported error)"
4130msgstr ""
4131"skrivning till %s fallerade i tillståndet \"shutdown\" (klienten kan "
4132"felaktigt ha rapporterat ett fel)"
4133
4134#: netsync.cc:2772
4135#, c-format
4136msgid "peer %s write failed in confirmed state (success)"
4137msgstr "skrivning till %s fallerade i tillståndet \"confirmed\" (framgång)"
4138
4139#: netsync.cc:2799
4140#, c-format
4141msgid "peer %s processing finished, disconnecting"
4142msgstr "behandling av %s slutförd, kopplar ifrån"
4143
4144#: netsync.cc:2821
4145#, c-format
4146msgid "fd %d (peer %s) has been idle too long, disconnecting"
4147msgstr "fd %d (%s) har varit inaktiv för länge, kopplar ifrån"
4148
4149#: netsync.cc:2908
4150#, c-format
4151msgid "beginning service on %s : %s"
4152msgstr "startar tjänst på %s : %s"
4153
4154#: netsync.cc:2909
4155msgid "<all interfaces>"
4156msgstr "<alla gränssnitt>"
4157
4158#: netsync.cc:2923
4159#, c-format
4160msgid "session limit %d reached, some connections will be refused"
4161msgstr ""
4162"gränsen för antalet sessioner, %d, är nådd, en del uppkopplingar kommer att "
4163"nekas"
4164
4165#: netsync.cc:2980
4166#, c-format
4167msgid "Network error: %s"
4168msgstr "Nätverksfel: %s"
4169
4170#: netsync.cc:3041
4171#, c-format
4172msgid "Network error on peer %s, disconnecting"
4173msgstr "Nätverksfel för %s, kopplar ifrån"
4174
4175#: netsync.cc:3047
4176#, c-format
4177msgid "got OOB from peer %s, disconnecting"
4178msgstr "fick OOB-data från %s, kopplar ifrån"
4179
4180#: netsync.cc:3107
4181#, c-format
4182msgid "beginning service on %s"
4183msgstr "startar tjänst på %s"
4184
4185#: netsync.cc:3170
4186#, c-format
4187msgid "got some OOB data on fd %d (peer %s), disconnecting"
4188msgstr "fick OOB-data på fildeskriptor %d (från %s), kopplar ifrån"
4189
4190#: netsync.cc:3215
4191#, c-format
4192msgid "finding items to synchronize:"
4193msgstr "letar efter saker att synkronisera:"
4194
4195#: netsync.cc:3223
4196msgid "certificates"
4197msgstr "certifikat"
4198
4199#: netsync.cc:3324
4200#, c-format
4201msgid "Cannot find key '%s'"
4202msgstr "Kan inte hitta nyckeln '%s'"
4203
4204#: netsync.cc:3366
4205#, c-format
4206msgid ""
4207"include branch pattern contains a quote character:\n"
4208"%s"
4209msgstr ""
4210"grenmönstret givet med --include innehåller ett citattecken:\n"
4211"%s"
4212
4213#: netsync.cc:3372
4214#, c-format
4215msgid ""
4216"exclude branch pattern contains a quote character:\n"
4217"%s"
4218msgstr ""
4219"grenmönstret givet med --exclude innehåller ett citattecken:\n"
4220"%s"
4221
4222#: netsync.cc:3411 netsync.cc:3415
4223#, c-format
4224msgid "network error: %s"
4225msgstr "nätverksfel: %s"
4226
4227#: netxx_pipe.cc:49 netxx_pipe.cc:181
4228#, c-format
4229msgid "this transport not supported on native Win32; use Cygwin"
4230msgstr "denna transport stöds för närvarande inte i Win32; använd Cygwin"
4231
4232#: netxx_pipe.cc:62
4233#, c-format
4234msgid "pipe handle is invalid"
4235msgstr "programkopplingshandtaget är ogiltigt"
4236
4237#: netxx_pipe.cc:205
4238#, c-format
4239msgid "CreateNamedPipe(%s,...) call failed: %s"
4240msgstr "Anrop till CreateNamedPipe(%s,...) misslyckades: %s"
4241
4242#: netxx_pipe.cc:222
4243#, c-format
4244msgid "CreateFile(%s,...) call failed: %s"
4245msgstr "Anrop till CreateFile(%s,...) misslyckades: %s"
4246
4247#: netxx_pipe.cc:253
4248#, c-format
4249msgid "CreateProcess(%s,...) call failed: %s"
4250msgstr "Anrop till CreateProcess(%s,...) misslyckades: %s"
4251
4252#: netxx_pipe.cc:269
4253#, c-format
4254msgid "pipe/fork failed: %s"
4255msgstr "Programkopplingen misslyckades: %s"
4256
4257#: netxx_pipe.cc:315
4258#, c-format
4259msgid "WriteFile call failed: %s"
4260msgstr "anrop till WriteFile misslyckades: %s"
4261
4262#: netxx_pipe.cc:407
4263#, c-format
4264msgid "ReadFile call failed: %s"
4265msgstr "anrop till ReadFile misslyckades: %s"
4266
4267#: netxx_pipe.cc:442
4268#, c-format
4269msgid "WaitForMultipleObjects call failed: %s"
4270msgstr "Anrop till WaitForMultipleObjects misslyckades: %s"
4271
4272#: netxx_pipe.cc:452
4273#, c-format
4274msgid "WaitForSingleObject call failed: %s"
4275msgstr "Anrop till WaitForSingleObject misslyckades: %s"
4276
4277#: netxx_pipe.cc:472
4278#, c-format
4279msgid "GetOverlappedResult call failed: %s"
4280msgstr "Anrop till GetOverlappedResult misslyckades: %s"
4281
4282#: netxx_pipe.cc:597
4283#, c-format
4284msgid "timeout reading data %d"
4285msgstr "Det tog för lång tid att läsa data %d"
4286
4287#: netxx_pipe.cc:618
4288#, c-format
4289msgid "Failure %s"
4290msgstr "Misslyckande %s"
4291
4292#: option.cc:19
4293#, c-format
4294msgid "option error: %s"
4295msgstr "inställningsfel: %s"
4296
4297#: option.cc:23
4298#, c-format
4299msgid "unknown option '%s'"
4300msgstr "okänd flagga '%s'"
4301
4302#: option.cc:27
4303#, c-format
4304msgid "missing argument to option '%s'"
4305msgstr "saknar argument till flaggan '%s'"
4306
4307#: option.cc:31
4308#, c-format
4309msgid "option '%s' does not take an argument"
4310msgstr "flaggam '%s' tar inga argument"
4311
4312#: option.cc:35
4313#, c-format
4314msgid "bad argument '%s' to option '%s'"
4315msgstr "ogiltigt argument '%s' till flaggan '%s'"
4316
4317#: option.cc:41
4318#, c-format
4319msgid "bad argument '%s' to option '%s': %s"
4320msgstr "ogiltigt argument '%s' till flaggan '%s': %s"
4321
4322#: option.cc:211
4323#, c-format
4324msgid "Invalid escape in --xargs file"
4325msgstr "Otillåten \\ i filen given med --xargs"
4326
4327#: options_list.hh:66
4328msgid "override author for commit"
4329msgstr "ange annan upphovsman till ändringarna"
4330
4331#: options_list.hh:74
4332msgid "block size in bytes for \"automate stdio\" output"
4333msgstr "blockstorlek för utdata från \"automate stdio\", i antal byte"
4334
4335#: options_list.hh:79 options_list.hh:374 options_list.hh:417
4336#, c-format
4337msgid "cannot be zero or negative"
4338msgstr "får ej vara noll eller negativt"
4339
4340#: options_list.hh:89
4341msgid "address:port to listen on (default :4691)"
4342msgstr "adress:port att lyssna på (:4691 om inget anges)"
4343
4344#: options_list.hh:97
4345msgid "disable transport authentication"
4346msgstr "slå av transportautentisering"
4347
4348#: options_list.hh:104
4349msgid "serve netsync on stdio"
4350msgstr "servera netsync via standard input och standard output"
4351
4352#: options_list.hh:113
4353msgid "select branch cert for operation"
4354msgstr "ange den gren som operationen ska utföras i"
4355
4356#: options_list.hh:121
4357msgid "print a brief version of the normal output"
4358msgstr "låt utskriften vara mer kortfattad än normalt"
4359
4360#: options_list.hh:129
4361msgid "annotate using full revision ids only"
4362msgstr "annotering med revisionsidentiteter enbart"
4363
4364#: options_list.hh:137
4365msgid "set location of configuration directory"
4366msgstr "ange i vilken katalog konfigurationsfilerna finns"
4367
4368#: options_list.hh:147
4369msgid "forbid use of the default confdir"
4370msgstr "förhindra att standardkatalogen för konfigurationsfiler används"
4371
4372#: options_list.hh:155
4373msgid "override date/time for commit"
4374msgstr "ange annat datum och tid för ändringarna"
4375
4376#: options_list.hh:169
4377msgid "set name of database"
4378msgstr "ange databasens filnamn"
4379
4380#: options_list.hh:177
4381msgid "print debug log to stderr while running"
4382msgstr "skriv ut felsökningslogg till stderr under körning"
4383
4384#: options_list.hh:185
4385msgid "limit the number of levels of directories to descend"
4386msgstr "begränsa hur djupt i katalogstrukturen monotone ska gå ned"
4387
4388#: options_list.hh:190
4389#, c-format
4390msgid "cannot be negative"
4391msgstr "kan inte ha negativa värden"
4392
4393#: options_list.hh:199
4394msgid "argument to pass external diff hook"
4395msgstr "argument att skicka med till extern diff"
4396
4397#: options_list.hh:208
4398msgid "use context diff format"
4399msgstr "använd formatet 'context diff'"
4400
4401#: options_list.hh:215
4402msgid "use external diff hook for generating diffs"
4403msgstr "använd extern diff för att framställa skillnad mellan revisioner"
4404
4405#: options_list.hh:222
4406msgid "use unified diff format"
4407msgstr "använd formatet 'unified diff'"
4408
4409#: options_list.hh:230
4410msgid "do not show the function containing each block of changes"
4411msgstr "visa inte funktionen som innehåller varje ändringsstycke"
4412
4413#: options_list.hh:237
4414msgid "print diffs along with logs"
4415msgstr "skriv ut skillnaden mellan denna och tidigare revision i loggen"
4416
4417#: options_list.hh:246
4418msgid "when rosterifying, drop attrs entries with the given key"
4419msgstr "släng attribut med den givna nyckeln vid konvertering till listor"
4420
4421#: options_list.hh:254
4422msgid "don't perform the operation, just show what would have happened"
4423msgstr "utför inte operationen, visa bara vad som skulle ha hänt"
4424
4425#: options_list.hh:262
4426msgid "file to dump debugging log to, on failure"
4427msgstr "fil att skriva ut felsökningsloggen till om något gick fel"
4428
4429#: options_list.hh:271
4430msgid "leave out anything described by its argument"
4431msgstr "utelämna allt som matchar argumentet"
4432
4433#: options_list.hh:279
4434msgid "only update monotone's internal bookkeeping, not the filesystem"
4435msgstr ""
4436"uppdatera enbart monotones interna administration, inte arbetskopian i övrigt"
4437
4438#: options_list.hh:287
4439msgid ""
4440"controls use of ssh-agent. valid arguments are: 'yes' to use ssh-agent to "
4441"make signatures if possible, 'no' to force use of monotone's internal code, "
4442"'only' to force use of ssh-agent, 'check' to sign with both and compare"
4443msgstr ""
4444"kontrollerar användningen av ssh-agent. giltiga argument är: 'yes' för att "
4445"använda ssh-agent till att signera om så är möjligt, 'no' för att tvinga "
4446"monotones interna kod att signera, 'only' för att tvinga fram användningen "
4447"av ssh-agent, 'check' för att signera med båda och jämföra"
4448
4449#: options_list.hh:295
4450#, c-format
4451msgid "--ssh-sign requires a value ['yes', 'no', 'only', or 'check']"
4452msgstr "--ssh-sign måste ha ett argument ['yes', 'no', 'only' eller 'check']"
4453
4454#: options_list.hh:301
4455#, c-format
4456msgid "--ssh-sign must be set to 'yes', 'no', 'only', or 'check'"
4457msgstr "--ssh-sign måste sättas till 'yes', 'no', 'only' eller 'check'"
4458
4459#: options_list.hh:309
4460msgid "print detailed version number"
4461msgstr "skriv ut detaljerad versionsinformation"
4462
4463#: options_list.hh:316
4464msgid "display help message"
4465msgstr "skriv ut extra hjälptext"
4466
4467#: options_list.hh:325
4468msgid "include anything described by its argument"
4469msgstr "ta med allt allt som matchar argumentet"
4470
4471#: options_list.hh:333
4472msgid "do not ignore revisions marked as suspended"
4473msgstr "ignorera inte avstängda revisioner"
4474
4475#: options_list.hh:342
4476msgid "set key for signatures"
4477msgstr "ange nyckel att signera med"
4478
4479#: options_list.hh:350
4480msgid "set location of key store"
4481msgstr "ange i vilken katalog nycklarna finns"
4482
4483#: options_list.hh:359
4484msgid "push the specified key even if it hasn't signed anything"
4485msgstr "skicka med angiven nyckel även om den inte använts för att signera"
4486
4487#: options_list.hh:369
4488msgid "limit log output to the last number of entries"
4489msgstr "begränsa loggutskriften till detta antal poster bakåt i tiden"
4490
4491#: options_list.hh:378
4492msgid "file to write the log to"
4493msgstr "fil att skriva ut loggen till"
4494
4495#: options_list.hh:389
4496msgid "set commit changelog message"
4497msgstr "ange loggmeddelandet för arkivering"
4498
4499#: options_list.hh:396
4500msgid "set filename containing commit changelog message"
4501msgstr "ange filnamnet som innehåller loggmeddelandet för arkivering"
4502
4503#: options_list.hh:404
4504msgid "perform the operations for files missing from workspace"
4505msgstr "genomför operationen på filer som saknas i arbetskatalogen"
4506
4507#: options_list.hh:412
4508msgid "limit log output to the next number of entries"
4509msgstr "begränsa loggutskriften till detta antal poster framåt i tiden"
4510
4511#: options_list.hh:422
4512msgid "exclude files when printing logs"
4513msgstr ""
4514"ta ej med vilka filer som lagts till, tagits bort eller ändrats i loggen"
4515
4516#: options_list.hh:430
4517msgid "do not use ASCII graph to display ancestry"
4518msgstr "använd inte en ASCIIgraf för att visualisera föräldraskapet"
4519
4520#: options_list.hh:438
4521msgid "do not ignore any files"
4522msgstr "ignorera inga filer"
4523
4524#: options_list.hh:446
4525msgid "exclude merges when printing logs"
4526msgstr "ta ej med ihopslagningar i loggen"
4527
4528#: options_list.hh:454
4529msgid "do not load ~/.monotone/monotonerc or _MTN/monotonerc lua files"
4530msgstr "använd inte ~/.monotone/monotonerc eller _MTN/monotonerc"
4531
4532#: options_list.hh:462
4533msgid "do not load standard lua hooks"
4534msgstr "använd inte standard-lua-rutinerna"
4535
4536#: options_list.hh:470
4537msgid "record process id of server"
4538msgstr "spara serverns process-ID i denna fil"
4539
4540#: options_list.hh:478
4541msgid "suppress verbose, informational and progress messages"
4542msgstr "skriv inte ut informations- eller förloppsmeddelanden"
4543
4544#: options_list.hh:488
4545msgid "load extra rc file"
4546msgstr "använd denna lua-fil"
4547
4548#: options_list.hh:496
4549msgid "suppress warning, verbose, informational and progress messages"
4550msgstr "skriv inte ut varningar eller informations- eller förloppsmeddelanden"
4551
4552#: options_list.hh:506
4553msgid "also operate on the contents of any listed directories"
4554msgstr "ta även med innehållet för varje listad katalog"
4555
4556#: options_list.hh:515
4557msgid "select revision id for operation"
4558msgstr "ange den revision som operationen ska utföras på"
4559
4560#: options_list.hh:523
4561msgid "limit search for workspace to specified root"
4562msgstr "begränsa sökningen efter arbetskopian till denna katalog"
4563
4564#: options_list.hh:531
4565msgid "use the current arguments as the future default"
4566msgstr "använd de givna argumenten som framtida standardvärden"
4567
4568#: options_list.hh:539
4569msgid "set ticker style (count|dot|none)"
4570msgstr "sätt stilen för förloppsinformationen (count|dot|none)"
4571
4572#: options_list.hh:550
4573#, c-format
4574msgid "argument must be 'none', 'dot', or 'count'"
4575msgstr "argumentet måste vara 'none', 'dot' eller 'count'"
4576
4577#: options_list.hh:554
4578msgid "revision(s) to start logging at"
4579msgstr "revision(er) där loggen ska börja"
4580
4581#: options_list.hh:561
4582msgid "revision(s) to stop logging at"
4583msgstr "revision(er) där loggen ska sluta"
4584
4585#: options_list.hh:569
4586msgid "perform the operations for unknown files from workspace"
4587msgstr "genomför operationen på okända filer i arbetskatalogen"
4588
4589#: options_list.hh:578
4590msgid "verbose completion output"
4591msgstr "ge utförlig information"
4592
4593#: options_list.hh:586
4594msgid "print version number, then exit"
4595msgstr "skriv ut versionsnumret och avsluta sedan omedelbart"
4596
4597#: options_list.hh:594
4598msgid "insert command line arguments taken from the given file"
4599msgstr "använd kommandoradsargument ur denna fil"
4600
4601#: options_list.hh:607
4602msgid "don't output ignored files"
4603msgstr "visa inte ignorerade filer"
4604
4605#: options_list.hh:615
4606msgid "don't output unknown files"
4607msgstr "visa inte okända filer"
4608
4609#: options_list.hh:623
4610msgid "don't output unchanged files"
4611msgstr "visa inte ändrade filer"
4612
4613#: options_list.hh:631
4614msgid "don't output corresponding renames if restricted on such nodes"
4615msgstr "visa inte motsvarande namnändringar om begränsad i såna noder"
4616
4617#: packet.cc:128
4618#, c-format
4619msgid "malformed packet: invalid identifier"
4620msgstr "otydbart paket: ogiltig identiteten"
4621
4622#: packet.cc:134 packet.cc:139
4623#, c-format
4624msgid "malformed packet: invalid base64 block"
4625msgstr "otydbart paket: ogiltigt base64-block"
4626
4627#: packet.cc:145
4628#, c-format
4629msgid "malformed packet: invalid key name"
4630msgstr "otydbart paket: ogiltigt nyckelnamn"
4631
4632#: packet.cc:151
4633#, c-format
4634msgid "malformed packet: invalid cert name"
4635msgstr "otydbart paket: ogiltigt certnamn"
4636
4637#: packet.cc:158
4638#, c-format
4639msgid "malformed packet: too many arguments in header"
4640msgstr "otydbart paket: för många argument i headern"
4641
4642#: packet.cc:283
4643#, c-format
4644msgid "unknown packet type: '%s'"
4645msgstr "okänd pakettyp: '%s'"
4646
4647#: paths.cc:365 paths.cc:382 paths.cc:387
4648#, c-format
4649msgid "path '%s' is invalid"
4650msgstr "sökväg '%s' ogiltig"
4651
4652#: paths.cc:369
4653#, c-format
4654msgid "empty path '%s' is invalid"
4655msgstr "tom sökväg '%s' ogiltig"
4656
4657#: paths.cc:370
4658#, c-format
4659msgid "absolute path '%s' is invalid"
4660msgstr "absolut sökväg '%s' ogiltig"
4661
4662#: paths.cc:447 paths.cc:465
4663#, c-format
4664msgid "path '%s' is in bookkeeping dir"
4665msgstr "sökvägen '%s' finns i den administrativa katalogen"
4666
4667#: paths.cc:784
4668#, c-format
4669msgid "invalid path ''"
4670msgstr "ogiltig sökväg ''"
4671
4672#: paths.cc:817
4673#, c-format
4674msgid "current directory '%s' is not below root '%s'"
4675msgstr "nuvarande katalog '%s' är inte under arbetskopians rot '%s'"
4676
4677#: paths.cc:925
4678#, c-format
4679msgid "search root '%s' does not exist"
4680msgstr "angiven sökrot '%s' finns inte"
4681
4682#: paths.cc:926
4683#, c-format
4684msgid "search root '%s' is not a directory"
4685msgstr "sökroten '%s' är inte en katalog"
4686
4687#: pcrewrap.cc:155
4688#, c-format
4689msgid "while compiling regex \"%s\": %s"
4690msgstr "medans regexen \"%s\" kompilerades: %s"
4691
4692#: pcrewrap.cc:164
4693#, c-format
4694msgid "error in regex \"%s\": %s"
4695msgstr "fel i regexen \"%s\": %s"
4696
4697#: pcrewrap.cc:166
4698#, c-format
4699msgid "error near char %d of regex \"%s\": %s"
4700msgstr "fel nära tecken nummer %d i regexen \"%s\": %s"
4701
4702#: pcrewrap.cc:180
4703#, c-format
4704msgid "while studying regex \"%s\": %s"
4705msgstr "medans regexen \"%s\" studerades: %s"
4706
4707#: pcrewrap.cc:198
4708msgid "backtrack limit exceeded in regular expression matching"
4709msgstr "bakåtspårningsnivån har nått sin gräns under jämförelse av regex"
4710
4711#: pcrewrap.cc:202
4712msgid "recursion limit exceeded in regular expression matching"
4713msgstr "rekursionen har nått sin gräns under jämförelse av regex"
4714
4715#: pcrewrap.cc:207
4716msgid "invalid UTF-8 sequence found during regular expression matching"
4717msgstr "ogiltig UTF8-sekvens funnen under jämförelsen av regex"
4718
4719#: pcrewrap.cc:210
4720#, c-format
4721msgid "pcre_match returned %d"
4722msgstr "pcre_match gav tillbaka %d"
4723
4724#: rcs_file.cc:354
4725#, c-format
4726msgid "parse failure %d:%d: expecting %s, got %s with value '%s'"
4727msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: %s förväntat, fick %s med värdet '%s'"
4728
4729#: rcs_file.cc:373
4730#, c-format
4731msgid "parse failure %d:%d: expecting word '%s'"
4732msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: ordet '%s' förväntat"
4733
4734#: rcs_file.cc:388
4735#, c-format
4736msgid "parse failure %d:%d: expecting word"
4737msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: ord förväntat"
4738
4739#: rcs_import.cc:712
4740#, c-format
4741msgid "parsing RCS file %s"
4742msgstr "uttyder RCS-fil %s"
4743
4744#: rcs_import.cc:715
4745#, c-format
4746msgid "parsed RCS file %s OK"
4747msgstr "uttydning av RCS-filen %s gick bra"
4748
4749#: rcs_import.cc:904
4750#, c-format
4751msgid "error reading RCS file %s: %s"
4752msgstr "fel vid läsning av RCS-filen %s: %s"
4753
4754#: rcs_import.cc:1208
4755#, c-format
4756msgid ""
4757"%s appears to be a CVS repository root directory\n"
4758"try importing a module instead, with 'cvs_import %s/<module_name>"
4759msgstr ""
4760"%s verkar vara rotkatalogen till ett CVS-arkiv\n"
4761"försök importera en modul istället, med 'cvs_import %s/<modulnamn>"
4762
4763#: rcs_import.cc:1257
4764msgid "tags"
4765msgstr "taggar"
4766
4767#: refiner.cc:371
4768#, c-format
4769msgid "underflow on query-in-flight counter"
4770msgstr ""
4771
4772#: restrictions.cc:56 restrictions.cc:86
4773#, c-format
4774msgid "conflicting include/exclude on path '%s'"
4775msgstr "motsägelsefulla include och exclude för sökvägen '%s'"
4776
4777#: restrictions.cc:172
4778#, c-format
4779msgid "restriction includes unknown path '%s'"
4780msgstr "restriktionen har med okänd sökväg '%s'"
4781
4782#: restrictions.cc:180
4783#, c-format
4784msgid "restriction excludes unknown path '%s'"
4785msgstr "restriktionen utesluter ökänd sökväg '%s'"
4786
4787#: restrictions.cc:183
4788#, c-format
4789msgid "%d unknown path"
4790msgid_plural "%d unknown paths"
4791msgstr[0] "%d okänd sökväg"
4792msgstr[1] "%d okända sökvägar"
4793
4794#: revision.cc:772
4795#, c-format
4796msgid "the command '%s %s' cannot be restricted in a two-parent workspace"
4797msgstr ""
4798"kommandot '%s %s' kan inte begränsas i en arbetskopia med två föräldrar"
4799
4800#: revision.cc:986
4801#, c-format
4802msgid "scanning for bogus merge edges"
4803msgstr "letar efter felaktiga ihopslagningsbågar"
4804
4805#: revision.cc:1028
4806#, c-format
4807msgid "optimizing out redundant edge %d -> %d"
4808msgstr "optimerar bort onödig båge %d -> %d"
4809
4810#: revision.cc:1037
4811#, c-format
4812msgid "failed to eliminate edge %d -> %d"
4813msgstr "misslyckades med att ta bort bågen %d -> %d"
4814
4815#: revision.cc:1048
4816#, c-format
4817msgid "rebuilding %d nodes"
4818msgstr "bygger om %d noder"
4819
4820#: revision.cc:1248
4821#, c-format
4822msgid "Directory %s for path %s cannot be added, as there is a file in the way"
4823msgstr ""
4824"Katalogen %s för vägen %s kan inte läggas till, eftersom det finns en fil i "
4825"vägen"
4826
4827#: revision.cc:1269
4828#, c-format
4829msgid "Path %s cannot be added, as there is a directory in the way"
4830msgstr "Filen %s kan inte läggas till, det finns en katalog i vägen"
4831
4832#: revision.cc:1272
4833#, c-format
4834msgid "Path %s added twice with differing content"
4835msgstr "Sökvägen %s tillagd två gånger med olika innehåll"
4836
4837#: revision.cc:1556
4838#, c-format
4839msgid ""
4840"unknown attribute '%s' on path '%s'\n"
4841"please contact %s so we can work out the right way to migrate this\n"
4842"(if you just want it to go away, see the switch --drop-attr, but\n"
4843"seriously, if you'd like to keep it, we're happy to figure out how)"
4844msgstr ""
4845"sökvägen '%2$s' har ett okänt attribut '%1$s'\n"
4846"var god ta kontakt med '%3$s' så att ni kan komma överens om det rätta\n"
4847"sättet att migrera (om du bara vill att det här felet ska försvinna kan\n"
4848"du prova --drop-attr, men allvarligt talat, om du vill behålla det här\n"
4849"attributet hjälper vi gärna till att klura ut ett bra sätt att hantera\n"
4850"det på)"
4851
4852#: revision.cc:1659
4853#, c-format
4854msgid "converting existing revision graph to new roster-style revisions"
4855msgstr "konverterar existerande revisionsgraf till nya revisioner i liststil"
4856
4857#: revision.cc:1704
4858#, c-format
4859msgid "rebuilding revision graph from manifest certs"
4860msgstr "bygger om revisionsgrafen från manifestcert"
4861
4862#: revision.cc:1742
4863#, c-format
4864msgid "regenerating cached rosters and heights"
4865msgstr "återskapar cachade listor och höjder"
4866
4867#: revision.cc:1754
4868msgid "regenerated"
4869msgstr "omgjorda"
4870
4871#: revision.cc:1770
4872#, c-format
4873msgid "finished regenerating cached rosters and heights"
4874msgstr "färdig med återskapandet av cachade listor och höjder"
4875
4876#: revision.cc:1853
4877#, c-format
4878msgid ""
4879"encountered a revision with unknown format, version '%s'\n"
4880"I only know how to understand the version '1' format\n"
4881"a newer version of monotone is required to complete this operation"
4882msgstr ""
4883"träffade på en revision med okänt format, version '%s'\n"
4884"Jag förstår bara formatet version '1'\n"
4885"En nyare version av monotone behövs för att fortsätta"
4886
4887#: roster.cc:2321
4888#, c-format
4889msgid "restriction includes deletion of '%s' but excludes deletion of '%s'"
4890msgstr ""
4891"restriktionen inbegriper borttagning av '%s' men utesluter borttagning av '%"
4892"s'"
4893
4894#: roster.cc:2332
4895#, c-format
4896msgid "restriction excludes addition of '%s' but includes addition of '%s'"
4897msgstr ""
4898"restriktionen utesluter tillägget av '%s' men inbegriper tillägget av '%s'"
4899
4900#: roster.cc:2358
4901#, c-format
4902msgid "restriction excludes addition of root directory"
4903msgstr "restriktionen utesluter tillägget av rotkatalogen"
4904
4905#: roster.cc:2362
4906#, c-format
4907msgid "invalid restriction"
4908msgstr "ogiltig restriktion"
4909
4910#: roster_merge.cc:530
4911#, c-format
4912msgid "conflict: missing root directory"
4913msgstr "konflikt: saknar rotkatalogen"
4914
4915#: roster_merge.cc:540 roster_merge.cc:578
4916#, c-format
4917msgid "directory '%s' pivoted to root on the left"
4918msgstr "katalogen '%s' svängdes till roten på vänstersidan"
4919
4920#: roster_merge.cc:549 roster_merge.cc:587
4921#, c-format
4922msgid "directory '%s' deleted on the right"
4923msgstr "arbetskatalogen '%s' togs bort på högersidan"
4924
4925#: roster_merge.cc:560 roster_merge.cc:596
4926#, c-format
4927msgid "directory '%s' deleted on the left"
4928msgstr "arbetskatalogen '%s' togs bort på vänstersidan"
4929
4930#: roster_merge.cc:568 roster_merge.cc:604
4931#, c-format
4932msgid "directory '%s' pivoted to root on the right"
4933msgstr "katalogen '%s' svängdes till roten på högersidan"
4934
4935#: roster_merge.cc:648
4936#, c-format
4937msgid "conflict: invalid name _MTN in root directory"
4938msgstr "konflikt: ogiltigt namn _MTN i arbetskopians rot"
4939
4940#: roster_merge.cc:658
4941#, c-format
4942msgid "'%s' pivoted to root on the left"
4943msgstr "'%s' svängdes till arbetskopians rot på vänstersidan"
4944
4945#: roster_merge.cc:668 roster_merge.cc:768 roster_merge.cc:782
4946#, c-format
4947msgid "'%s' renamed to '%s' on the right"
4948msgstr "'%s' bytte namn till '%s' på högersidan"
4949
4950#: roster_merge.cc:676
4951#, c-format
4952msgid "'%s' added in revision %s on the right"
4953msgstr "'%s' las till i revisionen %s på högersidan"
4954
4955#: roster_merge.cc:688
4956#, c-format
4957msgid "'%s' pivoted to root on the right"
4958msgstr "'%s' svängdes till arbetskopians rot på högersidan"
4959
4960#: roster_merge.cc:698 roster_merge.cc:761 roster_merge.cc:775
4961#, c-format
4962msgid "'%s' renamed to '%s' on the left"
4963msgstr "'%s' bytte namn till '%s' på vänstersidan"
4964
4965#: roster_merge.cc:706
4966#, c-format
4967msgid "'%s' added in revision %s on the left"
4968msgstr "'%s' las till i revisionen %s på vänstersidan"
4969
4970#: roster_merge.cc:755
4971#, c-format
4972msgid "conflict: directory loop created"
4973msgstr "konflikt: katalogloop skapad"
4974
4975#: roster_merge.cc:825
4976#, c-format
4977msgid "conflict: orphaned file '%s' from revision %s"
4978msgstr ""
4979
4980#: roster_merge.cc:832
4981#, c-format
4982msgid "conflict: orphaned directory '%s' from revision %s"
4983msgstr ""
4984
4985#: roster_merge.cc:849
4986#, c-format
4987msgid "parent directory '%s' was deleted on the right"
4988msgstr "föräldrakatalogen '%s' togs bort på högersidan"
4989
4990#: roster_merge.cc:858
4991#, c-format
4992msgid "file '%s' was renamed from '%s' on the left"
4993msgstr "filen '%s' bytte namn från '%s' på vänstersidan"
4994
4995#: roster_merge.cc:861
4996#, c-format
4997msgid "directory '%s' was renamed from '%s' on the left"
4998msgstr "katalogen '%s' bytte namn från '%s' på vänstersidan"
4999
5000#: roster_merge.cc:871
5001#, c-format
5002msgid "file '%s' was added on the left"
5003msgstr "filen '%s' las till på vänstersidan"
5004
5005#: roster_merge.cc:874
5006#, c-format
5007msgid "directory '%s' was added on the left"
5008msgstr "katalogen '%s' las till på vänstersidan"
5009
5010#: roster_merge.cc:892
5011#, c-format
5012msgid "parent directory '%s' was deleted on the left"
5013msgstr "föräldrakatalogen '%s' togs bort på vänstersidan"
5014
5015#: roster_merge.cc:901
5016#, c-format
5017msgid "file '%s' was renamed from '%s' on the right"
5018msgstr "filen '%s' bytte namn från '%s' på högersidan"
5019
5020#: roster_merge.cc:904
5021#, c-format
5022msgid "directory '%s' was renamed from '%s' on the right"
5023msgstr "katalogen '%s' bytte namn från '%s' på högersidan"
5024
5025#: roster_merge.cc:913
5026#, c-format
5027msgid "file '%s' was added on the right"
5028msgstr "filen '%s' las till på högersidan"
5029
5030#: roster_merge.cc:916
5031#, c-format
5032msgid "directory '%s' was added on the right"
5033msgstr "katalogen '%s' las till på högersidan"
5034
5035#: roster_merge.cc:970
5036#, c-format
5037msgid "conflict: multiple names for file '%s' from revision %s"
5038msgstr "konflikt: flera namn för filen '%s' från revision %s"
5039
5040#: roster_merge.cc:973
5041#, c-format
5042msgid "conflict: multiple names for directory '%s' from revision %s"
5043msgstr "konflikt: flera namn för katalogen '%s' från revision %s"
5044
5045#: roster_merge.cc:976
5046#, c-format
5047msgid "renamed to '%s' on the left"
5048msgstr "bytte namn till '%s' på vänstersidan"
5049
5050#: roster_merge.cc:977
5051#, c-format
5052msgid "renamed to '%s' on the right"
5053msgstr "bytte namn till '%s' på högersidan"
5054
5055#: roster_merge.cc:1035
5056#, c-format
5057msgid "conflict: duplicate name '%s' for the directory '%s'"
5058msgstr "konflikt: dubbelt namn '%s' för katalogen '%s'"
5059
5060#: roster_merge.cc:1044
5061#, c-format
5062msgid ""
5063"conflict: duplicate name '%s' for the directory\n"
5064" named '%s' on the left and\n"
5065" named '%s' on the right."
5066msgstr ""
5067"konflikt: dubbelt namn '%s' för katalogen som\n"
5068" heter '%s' i vänster och\n"
5069" heter '%s' i höger förälder."
5070
5071#: roster_merge.cc:1062 roster_merge.cc:1112
5072#, c-format
5073msgid "added as a new file on the left"
5074msgstr "la till en ny fil på vänstersidan"
5075
5076#: roster_merge.cc:1064 roster_merge.cc:1114
5077#, c-format
5078msgid "added as a new directory on the left"
5079msgstr "la till en ny katalog på vänstersidan"
5080
5081#: roster_merge.cc:1072 roster_merge.cc:1096
5082#, c-format
5083msgid "added as a new file on the right"
5084msgstr "la till en ny fil på högersidan"
5085
5086#: roster_merge.cc:1074 roster_merge.cc:1098
5087#, c-format
5088msgid "added as a new directory on the right"
5089msgstr "la till en ny katalog på högersidan"
5090
5091#: roster_merge.cc:1087 roster_merge.cc:1139
5092#, c-format
5093msgid "renamed from file '%s' on the left"
5094msgstr "bytte filens namn från '%s' på vänstersidan"
5095
5096#: roster_merge.cc:1089 roster_merge.cc:1141
5097#, c-format
5098msgid "renamed from directory '%s' on the left"
5099msgstr "bytte katalogens namn från '%s' på vänstersidan"
5100
5101#: roster_merge.cc:1122 roster_merge.cc:1149
5102#, c-format
5103msgid "renamed from file '%s' on the right"
5104msgstr "bytte filens namn från '%s' på högsidan"
5105
5106#: roster_merge.cc:1124 roster_merge.cc:1151
5107#, c-format
5108msgid "renamed from directory '%s' on the right"
5109msgstr "bytte katalogens namn från '%s' på högersidan"
5110
5111#: roster_merge.cc:1195
5112#, c-format
5113msgid "conflict: multiple values for attribute '%s' on file '%s'"
5114msgstr "konflikt: multipla värden på attributet '%s' för filen '%s'"
5115
5116#: roster_merge.cc:1198
5117#, c-format
5118msgid "conflict: multiple values for attribute '%s' on directory '%s'"
5119msgstr "konflikt: multipla värden på attributet '%s' för katalogen '%s'"
5120
5121#: roster_merge.cc:1202
5122#, c-format
5123msgid "set to '%s' on the left"
5124msgstr "satt till '%s' på vänstersidan"
5125
5126#: roster_merge.cc:1204
5127#, c-format
5128msgid "deleted on the left"
5129msgstr "borttagen på vänstersidan"
5130
5131#: roster_merge.cc:1207
5132#, c-format
5133msgid "set to '%s' on the right"
5134msgstr "satt till '%s' på högersidan"
5135
5136#: roster_merge.cc:1209
5137#, c-format
5138msgid "deleted on the right"
5139msgstr "borttagen på högersidan"
5140
5141#: roster_merge.cc:1229
5142#, c-format
5143msgid ""
5144"conflict: multiple values for attribute '%s' on file '%s' from revision %s"
5145msgstr ""
5146"konflikt: multipla värden på attributet '%s' för filen '%s' i revision %s"
5147
5148#: roster_merge.cc:1232
5149#, c-format
5150msgid ""
5151"conflict: multiple values for attribute '%s' on directory '%s' from revision "
5152"%s"
5153msgstr ""
5154"konflikt: multipla värden på attributet '%s' för katalogen '%s' i revision %s"
5155
5156#: roster_merge.cc:1238
5157#, c-format
5158msgid "set to '%s' on left file '%s'"
5159msgstr "satt till '%s' på vänstra filen '%s'"
5160
5161#: roster_merge.cc:1241
5162#, c-format
5163msgid "set to '%s' on left directory '%s'"
5164msgstr "satt till '%s' på vänstra katalogen '%s'"
5165
5166#: roster_merge.cc:1247
5167#, c-format
5168msgid "deleted from left file '%s'"
5169msgstr "borttagen från vänstra filen '%s'"
5170
5171#: roster_merge.cc:1250
5172#, c-format
5173msgid "deleted from left directory '%s'"
5174msgstr "borttagen från vänstra katalogen '%s'"
5175
5176#: roster_merge.cc:1257
5177#, c-format
5178msgid "set to '%s' on right file '%s'"
5179msgstr "satt till '%s' på högra filen '%s'"
5180
5181#: roster_merge.cc:1260
5182#, c-format
5183msgid "set to '%s' on right directory '%s'"
5184msgstr "satt till '%s' på högra katalogen '%s'"
5185
5186#: roster_merge.cc:1266
5187#, c-format
5188msgid "deleted from right file '%s'"
5189msgstr "borttagen från högra filen '%s'"
5190
5191#: roster_merge.cc:1269
5192#, c-format
5193msgid "deleted from right directory '%s'"
5194msgstr "borttagen från högra katalogen '%s'"
5195
5196#: roster_merge.cc:1308
5197#, c-format
5198msgid "conflict: content conflict on file '%s'"
5199msgstr "konflikt: innehållskonflikt i filen '%s'"
5200
5201#: roster_merge.cc:1310
5202#, c-format
5203msgid "content hash is %s on the left"
5204msgstr "innehållets kontrollsumma är %s på vänstersidan"
5205
5206#: roster_merge.cc:1311
5207#, c-format
5208msgid "content hash is %s on the right"
5209msgstr "innehållets kontrollsumma är %s på högersidan"
5210
5211#: roster_merge.cc:1330
5212#, c-format
5213msgid "conflict: content conflict on file '%s' from revision %s"
5214msgstr "konflikt: innehållskonflikt i filen '%s' från revisionen %s"
5215
5216#: roster_merge.cc:1332
5217#, c-format
5218msgid "content hash is %s on the left in file '%s'"
5219msgstr "innehållets kontrollsumma är %s på vänstersidan för filen '%s'"
5220
5221#: roster_merge.cc:1334
5222#, c-format
5223msgid "content hash is %s on the right in file '%s'"
5224msgstr "innehållets kontrollsumma är %s på högersidan för filen '%s'"
5225
5226#: roster_merge.cc:1461
5227#, c-format
5228msgid ""
5229"Content changes to the file '%s'\n"
5230"will be ignored during this merge as the file has been\n"
5231"removed on one side of the merge. Affected revisions include:"
5232msgstr ""
5233"Innehållsändringar i filen '%s'\n"
5234"kommer att ignoreras i den här ihopslagningen eftersom filen har tagits\n"
5235"bort på ena sidan av ihopslagningen. Följande revisioner är påverkade:"
5236
5237#: roster_merge.cc:1466
5238#, c-format
5239msgid "Revision: %s"
5240msgstr "Revision: %s"
5241
5242#: safe_map.hh:24
5243#, c-format
5244msgid "erasing nonexistent key from %s"
5245msgstr "tar bort nyckel som inte finns från %s"
5246
5247#: safe_map.hh:40 safe_map.hh:59
5248#, c-format
5249msgid "inserting duplicate entry into %s"
5250msgstr "stoppar in dubbelt entry i %s"
5251
5252#: safe_map.hh:76
5253#, c-format
5254msgid "fetching nonexistent entry from %s"
5255msgstr "hämtar entry som inte finns från %s"
5256
5257#: sanity.cc:181
5258#, c-format
5259msgid "fatal: formatter failed on %s:%d: %s"
5260msgstr "allvarligt fel: formatering misslyckades vid %s:%d: %s"
5261
5262#: sanity.cc:285
5263msgid "misuse: "
5264msgstr "missbruk: "
5265
5266#: sanity.cc:309
5267#, c-format
5268msgid "%s:%d: invariant '%s' violated"
5269msgstr "%s:%d: invariant '%s' ej uppfylld"
5270
5271#: sanity.cc:327
5272#, c-format
5273msgid "%s:%d: index '%s' = %d overflowed vector '%s' with size %d"
5274msgstr "%s:%d; index '%s' = %d blev större än vektorn '%s' med storlek %d"
5275
5276#: sanity.cc:374
5277#, c-format
5278msgid "Current work set: %i items"
5279msgstr "Nuvarande arbetsmängd: %i delar"
5280
5281#: schema_migration.cc:82
5282msgid ""
5283"make sure database and containing directory are writeable\n"
5284"and you have not run out of disk space"
5285msgstr ""
5286"se till att du har skrivrättigheter till databasen och katalogen\n"
5287"den ligger i samt att det finns tillräckligt med ledigt utrymme\n"
5288"på disken"
5289
5290#: schema_migration.cc:92
5291msgid ""
5292"(if this is a database last used by monotone 0.16 or older,\n"
5293"you must follow a special procedure to make it usable again.\n"
5294"see the file UPGRADE, in the distribution, for instructions.)"
5295msgstr ""
5296"(om den här databasen senast användes med monotone 0.16 eller\n"
5297"äldre måste du följa en speciell procedur för att den åter ska\n"
5298"vara användbar. Se filen UPGRADE (som finns i distributionen\n"
5299"för vidare instruktioner.)"
5300
5301#: schema_migration.cc:101
5302#, c-format
5303msgid ""
5304"sqlite error: %s\n"
5305"%s"
5306msgstr ""
5307"sqlite-fel: %s\n"
5308"%s"
5309
5310#: schema_migration.cc:542
5311#, c-format
5312msgid "moving key '%s' from database to %s"
5313msgstr "flyttar nyckeln '%s' från databasen till %s"
5314
5315#: schema_migration.cc:948
5316#, c-format
5317msgid "%s (usable)"
5318msgstr "%s (användbar)"
5319
5320#: schema_migration.cc:950
5321#, c-format
5322msgid "%s (migration needed)"
5323msgstr "%s (migrering behövs)"
5324
5325#: schema_migration.cc:952
5326#, c-format
5327msgid "%s (too new, cannot use)"
5328msgstr "%s (för ny, kan inte användas)"
5329
5330#: schema_migration.cc:954
5331#, c-format
5332msgid "%s (not a monotone database)"
5333msgstr "%s (är inte en monotonedatabas)"
5334
5335#: schema_migration.cc:956
5336#, c-format
5337msgid "%s (database has no tables!)"
5338msgstr "(%s (dat