monotone

monotone Mtn Source Tree

Root/po/sv.po

1# Swedish translation of monotone
2# This file is distributed under the same license as the Monotone package.
3# Richard Levitte <richard@levitte.org>, 2006
4# Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>, 2006
5#
6# Translation guidelines:
7#
8# access åtkomst
9# address adress
10# ancestor förfader [eller förälder i vissa fall]
11# ancestry föräldraskap
12# approval godkännande
13# approve godkänna
14# argument argument
15# authenticate autentisera
16# author upphovsman
17# authorize auktorisera
18# automation automatisering
19# backup säkerhetskopia
20# bad felaktig
21# base (revision) grund(revision)
22# bogus felaktig
23# bookkeeping directory administrativ katalog
24# boolean boolesk
25# (a) branch gren
26# (to) branch förgrena
27# buffer buffert
28# bug fel / programfel
29# byte(s) byte()
30# cert(s) cert()
31# (a) change ändring
32# changelog (message) loggmeddelande
33# (a) check kontroll
34# check out hämta
35# checksum kontrollsumma
36# child barn
37# client klient
38# (a) commit ändringar
39# (to) commit (to) arkivera (i)
40# connect ansluta
41# connection anslutning
42# database schema databasschema
43# debug felsöka
44# default (foo) standard(foo)
45# delta delta
46# deny neka
47# descendent ättling
48# destination mål
49# directory katalog
50# disapproval underkännande
51# disapprove underkänna
52# disconnect koppla ifrån
53# divergence divergens
54# drop slänga / ta bort / överge
55# dump dumpa
56# edge båge
57# editor textredigerare
58# epoch epok
59# exchange utbyte
60# file fil
61# find leta
62# found hittade / hittat
63# get hämta
64# graph graf
65# (a) hash (value) kontrollsumma
66# hash check kontrollsummering
67# head löv
68# history historik
69# host värd
70# hostname värdnamn
71# initialize initiera
72# (an) input indata
73# interface gränssnitt
74# invalid ogiltig
75# keystore nyckellager
76# log logg
77# malformed otydbart
78# manifest manifest
79# marking markering
80# (a) match matchning
81# (to) match (a pattern) matcha
82# (to) match (a non-pattern) stämma (med/överens)
83# (to) not match (a non-pattern) skilja sig (ifrån) / inte stämma (med/överens)
84# (a) merge ihopslagning
85# (to) merge slå ihop
86# (log) message loggmeddelande
87# migrate migrera
88# migration migrering
89# (to) mismatch inte matcha / inte stämma överens
90# mismatched inkonsistent
91# node nod
92# (to) note notera
93# note: obs:
94# option flagga (i programanrop)
95# option inställning (i inställningsfiler)
96# (an) output utdata
97# (an) overflow överflöde
98# (to) overflow flöda över
99# override åsidosätta
100# packet paket
101# parent förälder
102# parse tyda
103# parseable uttydbar
104# parsing uttydning
105# passphrase lösen
106# path sökväg [eller fil/katalog i vissa fall]
107# pattern mönster
108# peer [formulera om]
109# (to) process behandla
110# progress förlopp
111# propagate propagera
112# pull hämta
113# push skicka
114# query fråga
115# rebuild bygga om
116# refined raffinerad
117# refuse neka
118# reject neka
119# repository arkiv
120# request begäran
121# revision revision
122# root rot
123# roster / rosters lista / listor
124# selection val
125# selector väljare
126# serve servera
127# server server
128# service tjänst
129# (to) set sätta
130# sink mottagare
131# source källa
132# stale trasig
133# state tillstånd
134# sync synkronisera
135# synchronize synkronisera
136# tag tagg
137# terminate avbryta
138# tree träd
139# (an) underflow underflöde
140# (to) underflow flöda under
141# usher usher
142# violate ej uppfylla
143# work set arbetsmängd
144# workspace arbetskopia (el. kanske arbetskatalog, ibland)
145#
146msgid ""
147msgstr ""
148"Project-Id-Version: monotone 0.26pre1\n"
149"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
150"POT-Creation-Date: 2007-03-28 19:59+0200\n"
151"PO-Revision-Date: 2007-03-28 20:07+0200\n"
152"Last-Translator: Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>\n"
153"Language-Team: Richard Levitte <richard@levitte.org>\n"
154"MIME-Version: 1.0\n"
155"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
156"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
157"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"
158
159#: app_state.cc:136
160#, c-format
161msgid "workspace required but not found%s%s"
162msgstr "arbetskatalog behövs men kunde inte hittas%s%s"
163
164#: app_state.cc:144
165#, c-format
166msgid "invalid directory ''"
167msgstr "katalogen '' är ogiltig"
168
169#: app_state.cc:153
170#, c-format
171msgid "monotone bookkeeping directory '%s' already exists in '%s'"
172msgstr "det finns redan en administrativ katalog (%s) i '%s'"
173
174#: app_state.cc:240
175#, c-format
176msgid "search root '%s' does not exist"
177msgstr "angiven sökrot '%s' finns inte"
178
179#: app_state.cc:241
180#, c-format
181msgid "search root '%s' is not a directory"
182msgstr "sökroten '%s' är inte en katalog"
183
184#: asciik.cc:384 cmd_files.cc:28 cmd_files.cc:42 cmd_files.cc:79
185#: cmd_files.cc:183 cmd_merging.cc:956 cmd_othervcs.cc:15
186msgid "debug"
187msgstr "felsökning"
188
189#: asciik.cc:384 automate.cc:531
190msgid "SELECTOR"
191msgstr "VÄLJARE"
192
193#: asciik.cc:385
194msgid "prints an ASCII representation of the graph"
195msgstr "visualisera revisionsträdet med i ASCII"
196
197#: asciik.cc:388 automate.cc:67 automate.cc:91 automate.cc:138 automate.cc:218
198#: automate.cc:364 automate.cc:431 automate.cc:456 automate.cc:534
199#: automate.cc:916 automate.cc:1049 automate.cc:1092 automate.cc:1118
200#: automate.cc:1145 automate.cc:1172 automate.cc:1206 automate.cc:1318
201#: automate.cc:1408 automate.cc:1467 automate.cc:1516 automate.cc:1575
202#: automate.cc:1624 automate.cc:1677 automate.cc:1736 automate.cc:1767
203#: automate.cc:1790 cmd_files.cc:283 cmd_files.cc:306 cmd_list.cc:677
204#, c-format
205msgid "wrong argument count"
206msgstr "felaktigt antal givna argument"
207
208#: automate.cc:64
209msgid "[BRANCH]"
210msgstr "[GREN]"
211
212#: automate.cc:88 automate.cc:135 automate.cc:1203
213msgid "REV1 [REV2 [REV3 [...]]]"
214msgstr "REV1 [REV2 [REV3 [...]]]"
215
216#: automate.cc:98 automate.cc:145 automate.cc:189 automate.cc:335
217#: automate.cc:370 automate.cc:374 automate.cc:434 automate.cc:459
218#: automate.cc:1213 cmd_list.cc:684 revision.cc:1823
219#, c-format
220msgid "No such revision %s"
221msgstr "det finns ingen revision med identiteten %s"
222
223#: automate.cc:183 automate.cc:329
224msgid "[REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]"
225msgstr "[REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]"
226
227#: automate.cc:215
228msgid "FILE"
229msgstr "FIL"
230
231#: automate.cc:235 automate.cc:730 automate.cc:966 cmd_files.cc:261
232#: cmd_files.cc:316 cmd_merging.cc:149 cmd_merging.cc:629 cmd_ws_commit.cc:95
233#, c-format
234msgid "this command can only be used in a single-parent workspace"
235msgstr "detta kommando kan enbart användas i en arbetskopia med en förälder"
236
237#: automate.cc:240
238#, c-format
239msgid "file %s is unknown to the current workspace"
240msgstr "filen '%s' är okänd i denna arbetskopia"
241
242#: automate.cc:361
243msgid "NEW_REV [OLD_REV1 [OLD_REV2 [...]]]"
244msgstr "NY_REV [GAMMAL_REV1 [GAMMAL_REV2 [...]]]"
245
246#: automate.cc:403 automate.cc:491 automate.cc:716 automate.cc:959
247#: automate.cc:983 automate.cc:1269 cmd_automate.cc:77 cmd_automate.cc:331
248#: cmd_list.cc:585
249#, c-format
250msgid "no arguments needed"
251msgstr "inga argument behövs"
252
253#: automate.cc:428 automate.cc:453 cmd_list.cc:674 revision.cc:1817
254msgid "REV"
255msgstr "REV"
256
257#: automate.cc:913 automate.cc:1046 cmd_merging.cc:956
258msgid "[REVID]"
259msgstr "[REVID]"
260
261#: automate.cc:941 automate.cc:1067 automate.cc:1524 automate.cc:1582
262#: automate.cc:1587
263#, c-format
264msgid "no revision %s found in database"
265msgstr "revisionen %s finns inte i databasen"
266
267#: automate.cc:1089 automate.cc:1115
268msgid "REVID"
269msgstr "REVID"
270
271#: automate.cc:1100 automate.cc:1126 automate.cc:1181 automate.cc:1183
272#: automate.cc:1743 cmd_db.cc:35 cmd_diff_log.cc:395 cmd_diff_log.cc:422
273#: cmd_diff_log.cc:424 cmd_files.cc:166 cmd_files.cc:222 cmd_merging.cc:183
274#: cmd_merging.cc:785 cmd_merging.cc:800 cmd_merging.cc:803 cmd_netsync.cc:316
275#: cmd_ws_commit.cc:528 cmd_ws_commit.cc:991 commands.cc:399
276#, c-format
277msgid "no such revision '%s'"
278msgstr "det finns ingen revision med identiteten '%s'"
279
280#: automate.cc:1142 cmd_files.cc:280
281msgid "FILEID"
282msgstr "FILID"
283
284#: automate.cc:1153
285#, c-format
286msgid "no such file '%s'"
287msgstr "filen '%s' finns inte"
288
289#: automate.cc:1169
290msgid "OLD_FILE NEW_FILE"
291msgstr "GAMMAL_FIL NY_FIL"
292
293#: automate.cc:1315
294msgid "[BRANCH_PATTERN]"
295msgstr "[GRENMÖNSTER]"
296
297#: automate.cc:1405
298msgid "KEYID PASSPHRASE"
299msgstr "NYCKELID LÖSEN"
300
301#: automate.cc:1423 cmd_key_cert.cc:48
302#, c-format
303msgid "key '%s' already exists"
304msgstr "nyckeln '%s' finns redan"
305
306#: automate.cc:1426 cmd_key_cert.cc:51
307#, c-format
308msgid "generating key-pair '%s'"
309msgstr "skapar nyckelparet '%s'"
310
311#: automate.cc:1428 cmd_key_cert.cc:53
312#, c-format
313msgid "storing key-pair '%s' in %s/"
314msgstr "lagrar nyckelparet '%s' i %s/"
315
316#: automate.cc:1464
317msgid "OPTION"
318msgstr "FLAGGA"
319
320#: automate.cc:1490
321#, c-format
322msgid "'%s' is not a recognized workspace option"
323msgstr "'%s' är en okänd inställning i arbetskopians metadata"
324
325#: automate.cc:1513
326msgid "REV FILE"
327msgstr "REV FIL"
328
329#: automate.cc:1530 automate.cc:1593
330#, c-format
331msgid "file %s is unknown for revision %s"
332msgstr "filen %s är okänd i revision %s"
333
334#: automate.cc:1572
335msgid "REV1 FILE REV2"
336msgstr "REV1 FIL REV2"
337
338#: automate.cc:1621
339msgid "[FILEID] CONTENTS"
340msgstr "[FILID] INNEHÅLL"
341
342#: automate.cc:1642 cmd_files.cc:210
343#, c-format
344msgid "no file version %s found in database"
345msgstr "filversionen %s finns inte i databasen"
346
347#: automate.cc:1674
348msgid "REVISION-DATA"
349msgstr "REVISIONS-DATA"
350
351#: automate.cc:1709
352#, c-format
353msgid "revision %s already present in the database, skipping"
354msgstr "revisionen %s finns redan i databasen, hoppar över"
355
356#: automate.cc:1733
357msgid "REVISION-ID NAME VALUE"
358msgstr "REVISION CERTNAMN CERTVÄRDE"
359
360#: automate.cc:1764 cmd_db.cc:122
361msgid "DOMAIN NAME VALUE"
362msgstr "DOMÄN NAMN VÄRDE"
363
364#: automate.cc:1787 cmd_db.cc:138
365msgid "DOMAIN NAME"
366msgstr "DOMÄN NAMN"
367
368#: automate.cc:1802
369#, c-format
370msgid "variable not found"
371msgstr "variabeln finns inte"
372
373#: basic_io.cc:32
374#, c-format
375msgid "parsing a %s at %d:%d:E: %s"
376msgstr "tydde %s i %d:%d:E: %s"
377
378#: cert.cc:81
379#, c-format
380msgid "ignoring bad signature by '%s' on '%s'"
381msgstr "ignorerar felaktig signatur på '%2$s', av '%1$s'"
382
383#: cert.cc:89
384#, c-format
385msgid "ignoring unknown signature by '%s' on '%s'"
386msgstr "ignorerar okänd signatur på '%2$s', av '%1$s'"
387
388#: cert.cc:155
389#, c-format
390msgid "trust function disliked %d signers of %s cert on manifest %s"
391msgstr "tillitsfunktionen ogillar %d signerare av certet %s i manifestet %s"
392
393#: cert.cc:212
394#, c-format
395msgid "trust function disliked %d signers of %s cert on revision %s"
396msgstr "tillitsfunktionen ogillar %d signerare av certet %s i revisionen %s"
397
398#: cert.cc:306
399#, c-format
400msgid "calculated cert hash '%s' does not match '%s'"
401msgstr "den beräknade kontrollsumman '%s' på certet skiljer sig ifrån '%s'"
402
403#: cert.cc:390 keys.cc:662
404#, c-format
405msgid "no key pair '%s' found in key store '%s'"
406msgstr "nyckelparet '%s' finns inte i katalogen '%s'"
407
408#: cert.cc:464
409#, c-format
410msgid ""
411"you have no private key to make signatures with\n"
412"perhaps you need to 'genkey <your email>'"
413msgstr ""
414"du har ingen privat nyckel att signera med\n"
415"du kanske behöver göra 'genkey <e-postadress>'"
416
417#: cert.cc:467
418#, c-format
419msgid ""
420"you have multiple private keys\n"
421"pick one to use for signatures by adding '-k<keyname>' to your command"
422msgstr ""
423"du har mer än en privat nyckel\n"
424"välj en att användas för signaturer genom att lägga '-k<nyckelnamn>' till\n"
425"ditt kommando"
426
427#: cert.cc:483
428#, c-format
429msgid "no branch found for empty revision, please provide a branch name"
430msgstr "ingen gren funnen för tom revision, var god ange en gren"
431
432#: cert.cc:490
433#, c-format
434msgid "no branch certs found for revision %s, please provide a branch name"
435msgstr "inget grencert funnet för revision %s, var god ange en gren"
436
437#: cert.cc:494
438#, c-format
439msgid ""
440"multiple branch certs found for revision %s, please provide a branch name"
441msgstr "flera grencert funna för revision %s, var god ange en gren"
442
443#: cmd_automate.cc:149
444#, c-format
445msgid "Bad input to automate stdio: expected ':' after string size"
446msgstr ""
447"Felaktigt indata till automate stdio: ':' förväntad efter strängstorlek"
448
449#: cmd_automate.cc:168
450#, c-format
451msgid "Bad input to automate stdio: unexpected EOF"
452msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: oväntat filslut"
453
454#: cmd_automate.cc:196
455#, c-format
456msgid "Bad input to automate stdio: unknown start token '%c'"
457msgstr "felaktigt indata till automate stdio: '%c' är ett okänt nyckelord"
458
459#: cmd_automate.cc:218
460#, c-format
461msgid "Bad input to automate stdio: expected '%c' token"
462msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: nyckelordet '%c' förväntat"
463
464#: cmd_automate.cc:347
465#, c-format
466msgid "Bad input to automate stdio: command name is missing"
467msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: saknar kommandonamn"
468
469#: cmd_automate.cc:376
470msgid "automation"
471msgstr "automatisering"
472
473#: cmd_automate.cc:377
474msgid "automation interface"
475msgstr "automatiseringsgränssnitt"
476
477#: cmd_db.cc:41
478#, c-format
479msgid "revision %s already has children. We cannot kill it."
480msgstr "revisionen %s har barn. Vi kan inte ta bort den."
481
482#: cmd_db.cc:46
483msgid "database"
484msgstr "databas"
485
486#: cmd_db.cc:47
487msgid ""
488"init\n"
489"info\n"
490"version\n"
491"dump\n"
492"load\n"
493"migrate\n"
494"execute\n"
495"kill_rev_locally ID\n"
496"kill_branch_certs_locally BRANCH\n"
497"kill_tag_locally TAG\n"
498"check\n"
499"changesetify\n"
500"rosterify\n"
501"regenerate_caches\n"
502"set_epoch BRANCH EPOCH\n"
503msgstr ""
504"init\n"
505"info\n"
506"version\n"
507"dump\n"
508"load\n"
509"migrate\n"
510"execute\n"
511"kill_rev_locally ID\n"
512"kill_branch_certs_locally GREN\n"
513"kill_tag_locally TAGG\n"
514"check\n"
515"changesetify\n"
516"rosterify\n"
517"regenerate_caches\n"
518"set_epoch GREN EPOK\n"
519
520#: cmd_db.cc:62
521msgid "manipulate database state"
522msgstr "gör ändringar direkt i databasen"
523
524#: cmd_db.cc:111
525#, c-format
526msgid "The epoch must be %s characters"
527msgstr "Epoken måste innehålla %s tecken"
528
529#: cmd_db.cc:122 cmd_db.cc:138
530msgid "vars"
531msgstr "variabler"
532
533#: cmd_db.cc:123
534msgid "set the database variable NAME to VALUE, in domain DOMAIN"
535msgstr "sätt databasvariabeln NAMN till VÄRDE i domänen DOMÄN"
536
537#: cmd_db.cc:139
538msgid "remove the database variable NAME in domain DOMAIN"
539msgstr "ta bort databasvariabeln NAMN från domänen DOMÄN"
540
541#: cmd_db.cc:151
542#, c-format
543msgid "no var with name %s in domain %s"
544msgstr "det finns inga variabler med namnet %s i domänen %s"
545
546#: cmd_db.cc:155 cmd_diff_log.cc:470 cmd_diff_log.cc:599 cmd_files.cc:115
547#: cmd_files.cc:245 cmd_list.cc:479 cmd_merging.cc:722 cmd_ws_commit.cc:416
548#: commands.cc:276
549msgid "informative"
550msgstr "informativ"
551
552#: cmd_db.cc:155
553msgid "(revision|file|key) PARTIAL-ID"
554msgstr "(revision|file|key) PARTIAL-ID"
555
556#: cmd_db.cc:156
557msgid "complete partial id"
558msgstr "utöka den partiella identiteten"
559
560#: cmd_db.cc:165
561#, c-format
562msgid "non-hex digits in partial id"
563msgstr "något tecken i den partiella identiteten är inte hexadecimalt"
564
565#: cmd_diff_log.cc:120
566msgid "Deleted entries:"
567msgstr "Borttagna objekt:"
568
569#: cmd_diff_log.cc:126
570msgid "Renamed entries:"
571msgstr "Omnämnda objekt:"
572
573#: cmd_diff_log.cc:141
574msgid "Added files:"
575msgstr "Adderade filer:"
576
577#: cmd_diff_log.cc:147
578msgid "Added directories:"
579msgstr "Adderade kataloger:"
580
581#: cmd_diff_log.cc:158
582msgid "Modified files:"
583msgstr "Ändrade filer:"
584
585#: cmd_diff_log.cc:175
586msgid "Modified attrs:"
587msgstr "Ändrade attribut:"
588
589#: cmd_diff_log.cc:356
590#, c-format
591msgid "more than two revisions given"
592msgstr "fler än två revisioner angivna"
593
594#: cmd_diff_log.cc:368
595#, c-format
596msgid ""
597"this workspace has more than one parent\n"
598"(specify a revision to diff against with --revision)"
599msgstr ""
600"denna arbetskopia har mer än en förälder\n"
601"(ange en revision att se skillnader emot med --revision)"
602
603#: cmd_diff_log.cc:470 cmd_ws_commit.cc:80 cmd_ws_commit.cc:309
604#: cmd_ws_commit.cc:342 cmd_ws_commit.cc:416 cmd_ws_commit.cc:697
605msgid "[PATH]..."
606msgstr "[SÖKVÄG]..."
607
608#: cmd_diff_log.cc:471
609msgid ""
610"show current diffs on stdout.\n"
611"If one revision is given, the diff between the workspace and\n"
612"that revision is shown. If two revisions are given, the diff between\n"
613"them is given. If no format is specified, unified is used by default."
614msgstr ""
615"skriv ut skillnader till stdout.\n"
616"Om en revision anges visas skillnaden mellan arbetskopian och den\n"
617"revisionen. Om två revisioner anges visas skillnaden mellan dem. Om\n"
618"inget format anges används unified."
619
620#: cmd_diff_log.cc:480
621#, c-format
622msgid ""
623"--diff-args requires --external\n"
624"try adding --external or removing --diff-args?"
625msgstr ""
626"--diff-args kräver att även --external anges\n"
627"lägg till --external eller ta bort --diff-args?"
628
629#: cmd_diff_log.cc:504
630msgid "no changes"
631msgstr "inga ändringar"
632
633#: cmd_diff_log.cc:525
634msgid "[FILE [...]]"
635msgstr "[FIL [...]]"
636
637#: cmd_diff_log.cc:599
638msgid "[FILE] ..."
639msgstr "[FIL] ..."
640
641#: cmd_diff_log.cc:600
642msgid ""
643"print history in reverse order (filtering by 'FILE'). If one or more\n"
644"revisions are given, use them as a starting point."
645msgstr ""
646"skriv ut historiken i omvänd ordning för angivna filer eller för hela "
647"arbetskatalogen om inga filer angivits. Om en eller flera revisioner har "
648"angivits används de som utgångspunkter."
649
650#: cmd_diff_log.cc:615
651#, c-format
652msgid "only one of --last/--next allowed"
653msgstr "enbart en av --last eller --next tillåten"
654
655#: cmd_diff_log.cc:915
656#, c-format
657msgid "(Revision: %s)"
658msgstr "(Revision: %s)"
659
660#: cmd_files.cc:28
661msgid "load file contents into db"
662msgstr "ladda in filinnehållet i databasen"
663
664#: cmd_files.cc:42
665msgid "<parent> <left> <right>"
666msgstr "<förälder> <vänster> <höger>"
667
668#: cmd_files.cc:43
669msgid "merge 3 files and output result"
670msgstr "slå ihop 3 filer och skriv ut resultatet"
671
672#: cmd_files.cc:57
673#, c-format
674msgid "ancestor file id does not exist"
675msgstr "förälderns filidentitet finns inte"
676
677#: cmd_files.cc:60
678#, c-format
679msgid "left file id does not exist"
680msgstr "vänster fils identitet finns inte"
681
682#: cmd_files.cc:63
683#, c-format
684msgid "right file id does not exist"
685msgstr "höger fils identitet finns inte"
686
687#: cmd_files.cc:74
688#, c-format
689msgid "merge failed"
690msgstr "ihopslagningen misslyckades"
691
692#: cmd_files.cc:79
693msgid "SRCNAME DESTNAME SRCID DESTID"
694msgstr "KÄLLNAMN MÅLNAMN KÄLLID MÅLID"
695
696#: cmd_files.cc:80
697msgid "diff 2 files and output result"
698msgstr "skriv ut skillnaden mellan 2 filer"
699
700#: cmd_files.cc:97
701#, c-format
702msgid "source file id does not exist"
703msgstr "källans filidentitet finns inte"
704
705#: cmd_files.cc:100
706#, c-format
707msgid "destination file id does not exist"
708msgstr "målets filidentitet finns inte"
709
710#: cmd_files.cc:115
711msgid "PATH"
712msgstr "SÖKVÄG"
713
714#: cmd_files.cc:116
715msgid "print annotated copy of the file from REVISION"
716msgstr "skriv ut filen från REVISION med extra detaljer"
717
718#: cmd_files.cc:150
719#, c-format
720msgid ""
721"with no revision selected, this command can only be used in a single-parent "
722"workspace"
723msgstr ""
724"detta kommando kan bara användas för arbetskopior med en förälder när ingen "
725"specifik revision anges"
726
727#: cmd_files.cc:164
728#, c-format
729msgid "no revision for file '%s' in database"
730msgstr "filen '%s' har ingen revision i databasen"
731
732#: cmd_files.cc:173
733#, c-format
734msgid "no such file '%s' in revision '%s'"
735msgstr "filen '%s' finns inte i revisionen '%s'"
736
737#: cmd_files.cc:176
738#, c-format
739msgid "'%s' in revision '%s' is not a file"
740msgstr "'%s' i revisionen '%s' är inte en fil"
741
742#: cmd_files.cc:183
743msgid "[PATH]"
744msgstr "[SÖKVÄG]"
745
746#: cmd_files.cc:184
747msgid "calculate identity of PATH or stdin"
748msgstr "räkna ut identiteten för SÖKVÄG eller stdin"
749
750#: cmd_files.cc:235 cmd_files.cc:239
751#, c-format
752msgid "no file '%s' found in revision '%s'"
753msgstr "filen '%s' finns inte i revisionen '%s'"
754
755#: cmd_files.cc:246 cmd_files.cc:303
756msgid "FILENAME"
757msgstr "FILNAMN"
758
759#: cmd_files.cc:247
760msgid "write file from database to stdout"
761msgstr "skriv ut angiven fil från databasen"
762
763#: cmd.hh:61
764#, c-format
765msgid "ignored bookkeeping path '%s'"
766msgstr "ignorerad administrativ sökväg '%s'"
767
768#: cmd.hh:71
769#, c-format
770msgid "all arguments given were bookkeeping paths; aborting"
771msgstr "alla givna argument är administrativa sökvägar; avbryter"
772
773#: cmd.hh:98
774#, c-format
775msgid "non-hex digits in id"
776msgstr "något tecken i identiteten är inte hexadecimalt"
777
778#: cmd.hh:107
779#, c-format
780msgid "partial id '%s' does not have an expansion"
781msgstr "den partiella identiteten '%s' matchar inte befintliga identiteter"
782
783#: cmd.hh:111
784#, c-format
785msgid "partial id '%s' has multiple ambiguous expansions:"
786msgstr "den partiella identiteten '%s' har mer än en uttydning:"
787
788#: cmd.hh:119
789#, c-format
790msgid "expanded partial id '%s' to '%s'"
791msgstr "expanderade partiell identitet '%s' till '%s'"
792
793#: cmd.hh:209
794#, c-format
795msgid "Alias for %s"
796msgstr "Synonym för %s"
797
798#: cmd_key_cert.cc:32 cmd_key_cert.cc:58 cmd_key_cert.cc:98
799#: cmd_key_cert.cc:119 cmd_key_cert.cc:158 cmd_key_cert.cc:174
800#: cmd_key_cert.cc:206
801msgid "key and cert"
802msgstr "nyckel och cert"
803
804#: cmd_key_cert.cc:32 cmd_key_cert.cc:58 cmd_key_cert.cc:98
805msgid "KEYID"
806msgstr "NYCKELID"
807
808#: cmd_key_cert.cc:32
809msgid "generate an RSA key-pair"
810msgstr "skapa ett RSA-nyckelpar"
811
812#: cmd_key_cert.cc:59
813msgid "drop a public and private key"
814msgstr "släng publik och privat nyckel"
815
816#: cmd_key_cert.cc:73
817#, c-format
818msgid "dropping public key '%s' from database"
819msgstr "tar bort den publika nyckeln '%s' ur databasen"
820
821#: cmd_key_cert.cc:83
822#, c-format
823msgid "dropping key pair '%s' from keystore"
824msgstr "tar bort nyckelparet '%s' från nyckellagret"
825
826#: cmd_key_cert.cc:90
827#, c-format
828msgid "public or private key '%s' does not exist in keystore or database"
829msgstr ""
830"den publika eller privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellager eller\n"
831"databas"
832
833#: cmd_key_cert.cc:93
834#, c-format
835msgid ""
836"public or private key '%s' does not exist in keystore, and no database was "
837"specified"
838msgstr ""
839"den publika eller privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellager och ingen "
840"databas angavs"
841
842#: cmd_key_cert.cc:99
843msgid "change passphrase of a private RSA key"
844msgstr "ändra lösen till en privat RSA-nyckel"
845
846#: cmd_key_cert.cc:109
847#, c-format
848msgid "key '%s' does not exist in the keystore"
849msgstr "nyckeln '%s' finns inte i nyckellagret"
850
851#: cmd_key_cert.cc:116
852#, c-format
853msgid "passphrase changed"
854msgstr "lösen ändrat"
855
856#: cmd_key_cert.cc:120
857msgid "[FILENAME]"
858msgstr "[FILNAMN]"
859
860#: cmd_key_cert.cc:121
861msgid "export your monotone key for use with ssh-agent"
862msgstr "exportera din monotonenyckel för att användas med ssh-agent"
863
864#: cmd_key_cert.cc:130 cmd_key_cert.cc:168
865#, c-format
866msgid "the key you specified cannot be found"
867msgstr "kan inte hitta nyckeln du angav"
868
869#: cmd_key_cert.cc:159
870msgid "Add your monotone key to ssh-agent"
871msgstr "Lägg till din monotonenyckel till ssh-agent"
872
873#: cmd_key_cert.cc:174
874msgid "REVISION CERTNAME [CERTVAL]"
875msgstr "REVISION CERTNAMN [CERTVÄRDE]"
876
877#: cmd_key_cert.cc:175
878msgid "create a cert for a revision"
879msgstr "skapa ett cert för en revision"
880
881#: cmd_key_cert.cc:207
882msgid "REVISION NAME VALUE SIGNER1 [SIGNER2 [...]]"
883msgstr "REVISION NAMN VÄRDE SIGNERARE1 [SIGNERARE2 [...]]"
884
885#: cmd_key_cert.cc:208
886msgid ""
887"test whether a hypothetical cert would be trusted\n"
888"by current settings"
889msgstr ""
890"kontrollera ifall ett hypotetiskt cert skulle vara pålitligt\n"
891"enligt nuvarande inställningar"
892
893#: cmd_key_cert.cc:241
894#, c-format
895msgid ""
896"if a cert on: %s\n"
897"with key: %s\n"
898"and value: %s\n"
899"was signed by: %s\n"
900"it would be: %s"
901msgstr ""
902"om ett cert på: %s\n"
903"med nyckelordet: %s\n"
904"och värdet: %s\n"
905"signerades av: %s\n"
906"skulle det vara: %s"
907
908#: cmd_key_cert.cc:250
909msgid "trusted"
910msgstr "pålitligt"
911
912#: cmd_key_cert.cc:250
913msgid "UNtrusted"
914msgstr "Opålitligt"
915
916#: cmd_key_cert.cc:254 cmd_key_cert.cc:267 cmd_key_cert.cc:280
917#: cmd_key_cert.cc:295 cmd_ws_commit.cc:210
918msgid "review"
919msgstr "granskning"
920
921#: cmd_key_cert.cc:254
922msgid "REVISION TAGNAME"
923msgstr "REVISION TAGNAMN"
924
925#: cmd_key_cert.cc:255
926msgid "put a symbolic tag cert on a revision"
927msgstr "sätt ett symboliskt tagg-cert på en revision"
928
929#: cmd_key_cert.cc:267
930msgid "ID (pass|fail|true|false|yes|no|1|0)"
931msgstr "ID (pass|fail|true|false|yes|no|1|0)"
932
933#: cmd_key_cert.cc:268
934msgid "note the results of running a test on a revision"
935msgstr "notera ett testresultat för en revision"
936
937#: cmd_key_cert.cc:280 cmd_ws_commit.cc:210
938msgid "REVISION"
939msgstr "REVISION"
940
941#: cmd_key_cert.cc:281
942msgid "approve of a particular revision"
943msgstr "godkänn en specifik revision"
944
945#: cmd_key_cert.cc:291
946#, c-format
947msgid "need --branch argument for approval"
948msgstr "för godkännande behöver en gren anges med --branch"
949
950#: cmd_key_cert.cc:295
951msgid "REVISION [COMMENT]"
952msgstr "REVISION [KOMMENTAR]"
953
954#: cmd_key_cert.cc:296
955msgid "comment on a particular revision"
956msgstr "kommentera en specifik revision"
957
958#: cmd_key_cert.cc:308
959#, c-format
960msgid "edit comment failed"
961msgstr "misslyckades med att redigera kommentaren"
962
963#: cmd_key_cert.cc:313
964#, c-format
965msgid "empty comment"
966msgstr "tom kommentar"
967
968#: cmd_list.cc:67 cmd_list.cc:701
969#, c-format
970msgid "no public key '%s' found in database"
971msgstr "den publika nyckeln '%s' finns inte i databasen"
972
973#: cmd_list.cc:77
974#, c-format
975msgid ""
976"Key : %s\n"
977"Sig : %s\n"
978"Name : %s\n"
979"Value : %s\n"
980msgstr ""
981"Nyckel : %s\n"
982"Signatur : %s\n"
983"Namn : %s\n"
984"Värde : %s\n"
985
986#: cmd_list.cc:111
987msgid "ok"
988msgstr "ok"
989
990#: cmd_list.cc:114
991msgid "bad"
992msgstr "felaktig"
993
994#: cmd_list.cc:117
995msgid "unknown"
996msgstr "okänd"
997
998#: cmd_list.cc:205
999#, c-format
1000msgid "(*) - only in %s/"
1001msgstr "(*) - enbart i %s/"
1002
1003#: cmd_list.cc:229
1004#, c-format
1005msgid "no keys found"
1006msgstr "hittade inga nycklar"
1007
1008#: cmd_list.cc:231
1009#, c-format
1010msgid "no keys found matching '%s'"
1011msgstr "hittade inga nycklar som matchar '%s'"
1012
1013#: cmd_list.cc:283
1014#, c-format
1015msgid "no epoch for branch %s"
1016msgstr "ingen epok i grenen %s"
1017
1018#: cmd_list.cc:480
1019msgid ""
1020"certs ID\n"
1021"keys [PATTERN]\n"
1022"branches [PATTERN]\n"
1023"epochs [BRANCH [...]]\n"
1024"tags\n"
1025"vars [DOMAIN]\n"
1026"known\n"
1027"unknown\n"
1028"ignored\n"
1029"missing\n"
1030"changed"
1031msgstr ""
1032"certs ID\n"
1033"keys [MÖNSTER]\n"
1034"branches [MÖNSTER]\n"
1035"epochs [GREN [...]]\n"
1036"tags\n"
1037"vars [DOMÄN]\n"
1038"known\n"
1039"unknown\n"
1040"ignored\n"
1041"missing\n"
1042"changed"
1043
1044#: cmd_list.cc:491
1045msgid ""
1046"show database objects, or the current workspace manifest, \n"
1047"or known, unknown, intentionally ignored, missing, or \n"
1048"changed-state files"
1049msgstr ""
1050"visa databasobjekten, arbetskopians manifest, okända filer, kända \n"
1051"filer, medvetet ignorerade filer, saknade filer eller ändrade filer"
1052
1053#: cmd_merging.cc:100
1054#, c-format
1055msgid "target revision is not in current branch"
1056msgstr "denna revision finns inte i den nuvarande grenen"
1057
1058#: cmd_merging.cc:108
1059#, c-format
1060msgid ""
1061"target revision is in multiple branches:%s\n"
1062"\n"
1063"try again with explicit --branch"
1064msgstr ""
1065"denna revision är med i multipla grenar:%s\n"
1066"\n"
1067"försök igen med en explicit --branch"
1068
1069#: cmd_merging.cc:120
1070#, c-format
1071msgid ""
1072"target revision not in any branch\n"
1073"next commit will use branch %s"
1074msgstr ""
1075"denna revision är inte i någon gren\n"
1076"nästa ändring hamnar i grenen %s"
1077
1078#: cmd_merging.cc:128 cmd_merging.cc:763 cmd_ws_commit.cc:80
1079#: cmd_ws_commit.cc:265 cmd_ws_commit.cc:309 cmd_ws_commit.cc:342
1080#: cmd_ws_commit.cc:372 cmd_ws_commit.cc:397 cmd_ws_commit.cc:597
1081#: cmd_ws_commit.cc:697
1082msgid "workspace"
1083msgstr "arbetskopia"
1084
1085#: cmd_merging.cc:129
1086msgid ""
1087"update workspace.\n"
1088"This command modifies your workspace to be based off of a\n"
1089"different revision, preserving uncommitted changes as it does so.\n"
1090"If a revision is given, update the workspace to that revision.\n"
1091"If not, update the workspace to the head of the branch."
1092msgstr ""
1093"uppdaterar arbetskopian.\n"
1094"Detta kommando ändrar din arbetskopia så att den baseras på en annan\n"
1095"revision samtidigt som dina ej arkiverade ändringar bibehålls.\n"
1096"Om en revision har angivits så uppdateras arbetskopian till den,\n"
1097"i annat fall uppdateras den till lövet i grenen."
1098
1099#: cmd_merging.cc:153
1100#, c-format
1101msgid "this workspace is a new project; cannot update"
1102msgstr "denna arbetskatalog är ett nytt projekt; kan inte uppdatera"
1103
1104#: cmd_merging.cc:160
1105#, c-format
1106msgid "updating along branch '%s'"
1107msgstr "uppdaterar längs grenen '%s'"
1108
1109#: cmd_merging.cc:164
1110#, c-format
1111msgid ""
1112"your request matches no descendents of the current revision\n"
1113"in fact, it doesn't even match the current revision\n"
1114"maybe you want something like --revision=h:%s"
1115msgstr ""
1116"din begäran matchar inga ättlingar till nuvarande revision\n"
1117"faktum är att den inte ens matchar nuvarande revision\n"
1118"du kanske vill ange något i stil med --revision=h:%s"
1119
1120#: cmd_merging.cc:170
1121#, c-format
1122msgid "multiple update candidates:"
1123msgstr "mer än en uppdateringskandidat:"
1124
1125#: cmd_merging.cc:174
1126#, c-format
1127msgid "choose one with '%s update -r<id>'"
1128msgstr "välj en med '%s update -r<id>'"
1129
1130#: cmd_merging.cc:175
1131#, c-format
1132msgid "multiple update candidates remain after selection"
1133msgstr "mer än en kandidat är kvar efter urval"
1134
1135#: cmd_merging.cc:194
1136#, c-format
1137msgid "already up to date at %s"
1138msgstr "redan uppdaterad till %s"
1139
1140#: cmd_merging.cc:202
1141#, c-format
1142msgid "selected update target %s"
1143msgstr "valt uppdateringsmål är %s"
1144
1145#: cmd_merging.cc:208
1146#, c-format
1147msgid "switching to branch %s"
1148msgstr "byter gren till %s"
1149
1150#: cmd_merging.cc:276
1151#, c-format
1152msgid "switched branch; next commit will use branch %s"
1153msgstr "byter gren; nästa ändring kommer att använda grenen %s"
1154
1155#: cmd_merging.cc:277
1156#, c-format
1157msgid "updated to base revision %s"
1158msgstr "uppdaterad till revisionen %s"
1159
1160#: cmd_merging.cc:312
1161#, c-format
1162msgid "[left] %s"
1163msgstr "[vänster] %s"
1164
1165#: cmd_merging.cc:313
1166#, c-format
1167msgid "[right] %s"
1168msgstr "[höger] %s"
1169
1170#: cmd_merging.cc:326 cmd_merging.cc:599
1171#, c-format
1172msgid "[merged] %s"
1173msgstr "[ihopslagen] %s"
1174
1175#: cmd_merging.cc:333 cmd_merging.cc:432 cmd_merging.cc:443 cmd_merging.cc:603
1176#: cmd_merging.cc:696 cmd_merging.cc:932 cmd_ws_commit.cc:488
1177#: cmd_ws_commit.cc:949 cmd_ws_commit.cc:972 cmd_ws_commit.cc:1072
1178#: cmd_ws_commit.cc:1086
1179msgid "tree"
1180msgstr "träd"
1181
1182#: cmd_merging.cc:333
1183msgid "merge unmerged heads of branch"
1184msgstr "slå ihop ej ihopslagna löv i grenen"
1185
1186#: cmd_merging.cc:343 cmd_merging.cc:940
1187#, c-format
1188msgid "please specify a branch, with --branch=BRANCH"
1189msgstr "var god ange en gren med --branch=GREN"
1190
1191#: cmd_merging.cc:348 cmd_merging.cc:482 cmd_merging.cc:485 cmd_merging.cc:945
1192#: cmd_netsync.cc:300 cmd_ws_commit.cc:512
1193#, c-format
1194msgid "branch '%s' is empty"
1195msgstr "grenen '%s' är tom"
1196
1197#: cmd_merging.cc:351
1198#, c-format
1199msgid "branch '%s' is already merged"
1200msgstr "löven i grenen '%s' är redan ihopslagna"
1201
1202#: cmd_merging.cc:355
1203#, c-format
1204msgid "%d head on branch '%s'"
1205msgid_plural "%d heads on branch '%s'"
1206msgstr[0] "%d löv i grenen '%s'"
1207msgstr[1] "%d löv i grenen '%s'"
1208
1209#: cmd_merging.cc:376 cmd_merging.cc:421
1210#, c-format
1211msgid "merge %d / %d:"
1212msgstr "slår ihop %d / %d:"
1213
1214#: cmd_merging.cc:377
1215#, c-format
1216msgid "calculating best pair of heads to merge next"
1217msgstr "räknar ut vilket par som är bäst att slå ihop härnäst"
1218
1219#: cmd_merging.cc:429
1220#, c-format
1221msgid "note: your workspaces have not been updated"
1222msgstr "obs: dina arbetskopior har inte uppdaterats"
1223
1224#: cmd_merging.cc:432
1225msgid "SOURCE-BRANCH DEST-BRANCH"
1226msgstr "KÄLLGREN MÅLGREN"
1227
1228#: cmd_merging.cc:433
1229msgid "merge from one branch to another asymmetrically"
1230msgstr "slå ihop asymmetriskt från en gren till en annan"
1231
1232#: cmd_merging.cc:443
1233msgid "SOURCE-BRANCH DEST-BRANCH DIR"
1234msgstr "KÄLLGREN MÅLGREN KATALOG"
1235
1236#: cmd_merging.cc:444
1237msgid "merge one branch into a subdirectory in another branch"
1238msgstr "slå ihop en gren till en underkatalog i en annan gren"
1239
1240#: cmd_merging.cc:483 cmd_merging.cc:486
1241#, c-format
1242msgid "branch '%s' is not merged"
1243msgstr "löven i grenen '%s' är inte ihopslagna"
1244
1245#: cmd_merging.cc:491
1246#, c-format
1247msgid "propagating %s -> %s"
1248msgstr "propagerar %s -> %s"
1249
1250#: cmd_merging.cc:492
1251#, c-format
1252msgid "[source] %s"
1253msgstr "[källa] %s"
1254
1255#: cmd_merging.cc:493
1256#, c-format
1257msgid "[target] %s"
1258msgstr "[mål] %s"
1259
1260#: cmd_merging.cc:498
1261#, c-format
1262msgid "branch '%s' is up-to-date with respect to branch '%s'"
1263msgstr "grenen '%s' är uppdaterad med avseende på grenen '%s'"
1264
1265#: cmd_merging.cc:500
1266#, c-format
1267msgid "no action taken"
1268msgstr "inget utfördes"
1269
1270#: cmd_merging.cc:504
1271#, c-format
1272msgid "no merge necessary; putting %s in branch '%s'"
1273msgstr "ingen ihopslagning behövs; sätter %s i grenen '%s'"
1274
1275#: cmd_merging.cc:544
1276#, c-format
1277msgid "Path %s not found in destination tree."
1278msgstr "Sökvägen %s finns inte i målträdet."
1279
1280#: cmd_merging.cc:604
1281msgid "OTHER-REVISION"
1282msgstr "ANNAN-REVISION"
1283
1284#: cmd_merging.cc:605
1285msgid ""
1286"Merge OTHER-REVISION into the current workspace's base revision, and update "
1287"the current workspace with the result. There can be no pending changes in "
1288"the current workspace. Both OTHER-REVISION and the workspace's base "
1289"revision will be recorded as parents on commit. The workspace's selected "
1290"branch is not changed."
1291msgstr ""
1292"slå ihop ANNAN-REVISION med denna arbetskopias grundrevision och uppdatera "
1293"denna arbetskopia med resultatet. Det får inte finnas några ej arkiverade "
1294"förändringar i denna arbetskopia. När arkivering görs kommer både ANNAN-"
1295"REVISION och arbetskopians grundrevision att anges som föräldrar till den ny "
1296"revisionen. Arbetskopians gren kommer inte att ändras."
1297
1298#: cmd_merging.cc:636
1299#, c-format
1300msgid "'%s' can only be used in a workspace with no pending changes"
1301msgstr ""
1302"'%s' kan enbart användas i en arbetskopia där alla gjorda ändringar har "
1303"arkiverats"
1304
1305#: cmd_merging.cc:644
1306#, c-format
1307msgid "workspace is already at revision %s"
1308msgstr "arbetskopian är redan uppdaterad till revision %s"
1309
1310#: cmd_merging.cc:691
1311#, c-format
1312msgid ""
1313"updated to result of merge\n"
1314" [left] %s\n"
1315"[right] %s\n"
1316msgstr ""
1317"uppdaterad till resultatet av en ihopslagning\n"
1318"[vänster] %s\n"
1319"[ höger] %s\n"
1320
1321#: cmd_merging.cc:697
1322msgid "LEFT-REVISION RIGHT-REVISION DEST-BRANCH"
1323msgstr "VÄNSTERREVISION HÖGERREVISION MÅLGREN"
1324
1325#: cmd_merging.cc:698
1326msgid "merge two explicitly given revisions, placing result in given branch"
1327msgstr ""
1328"slå ihop två explicit angivna revisioner, placera resultatet i angiven gren"
1329
1330#: cmd_merging.cc:713
1331#, c-format
1332msgid "%s and %s are the same revision, aborting"
1333msgstr "%s och %s är samma revision, avbryter"
1334
1335#: cmd_merging.cc:715 cmd_merging.cc:717
1336#, c-format
1337msgid "%s is already an ancestor of %s"
1338msgstr "%s är redan förfader till %s"
1339
1340#: cmd_merging.cc:722
1341msgid "REV REV"
1342msgstr "REV REV"
1343
1344#: cmd_merging.cc:723
1345msgid ""
1346"Show what conflicts would need to be resolved to merge the given revisions."
1347msgstr ""
1348"Visa de konflikter som behöver lösas om de givna revisionerna slås ihop."
1349
1350#: cmd_merging.cc:733 cmd_merging.cc:735
1351#, c-format
1352msgid "%s is an ancestor of %s; no merge is needed."
1353msgstr "%s är en förfader till %s; någon ihopslagning behövs inte."
1354
1355#: cmd_merging.cc:749
1356#, c-format
1357msgid "There are %s node_name_conflicts."
1358msgstr "Det finns %s node_name-konflikter."
1359
1360#: cmd_merging.cc:751
1361#, c-format
1362msgid "There are %s file_content_conflicts."
1363msgstr "Det finns %s file_content-konflikter."
1364
1365#: cmd_merging.cc:753
1366#, c-format
1367msgid "There are %s node_attr_conflicts."
1368msgstr "Det finns %s node_attr-konflikter."
1369
1370#: cmd_merging.cc:755
1371#, c-format
1372msgid "There are %s orphaned_node_conflicts."
1373msgstr "Det finns %s orphaned_node-konflikter."
1374
1375#: cmd_merging.cc:757
1376#, c-format
1377msgid "There are %s rename_target_conflicts."
1378msgstr "Det finns %s rename_target-konflikter."
1379
1380#: cmd_merging.cc:759
1381#, c-format
1382msgid "There are %s directory_loop_conflicts."
1383msgstr "Det finns %s directory_loop-konflikter."
1384
1385#: cmd_merging.cc:763
1386msgid "[-r FROM] -r TO [PATH...]"
1387msgstr "[-r FRÅN] -r TILL [SÖKVÄG...]"
1388
1389#: cmd_merging.cc:764
1390msgid ""
1391"Apply changes made at arbitrary places in history to current workspace.\n"
1392"This command takes changes made at any point in history, and\n"
1393"edits your current workspace to include those changes. The end result\n"
1394"is identical to 'mtn diff -r FROM -r TO | patch -p0', except that\n"
1395"this command uses monotone's merger, and thus intelligently handles\n"
1396"renames, conflicts, and so on.\n"
1397"\n"
1398"If one revision is given, applies the changes made in that revision\n"
1399"compared to its parent.\n"
1400"\n"
1401"If two revisions are given, applies the changes made to get from the\n"
1402"first revision to the second."
1403msgstr ""
1404"Tar ändringar från vald(a) revision(er) och utför dem i arbetskopian.\n"
1405"Det här kommandot plockar ändringar från någon punkt i historien och\n"
1406"skriver om din arbetskopia i enlighet med dessa ändringar. Slut-\n"
1407"resultatet är exakt som 'mtn diff -r FRÅN -r TILL | patch -p0', förutom\n"
1408"att monotones ihopslagningsmekanism används, och därmed hanteras\n"
1409"namnbyten, konflikter och så vidare.\n"
1410"\n"
1411"Om enbart en revision har givits utförs ändringarna gjorda i den\n"
1412"revisionen jämfört med dess förälder.\n"
1413"\n"
1414"Om två revisioner har givits utförs alla ändringar som gjorts för att\n"
1415"komma från den första till den andra."
1416
1417#: cmd_merging.cc:789
1418#, c-format
1419msgid ""
1420"revision %s is a merge\n"
1421"to apply the changes relative to one of its parents, use:\n"
1422" %s pluck -r PARENT -r %s"
1423msgstr ""
1424"revisionen %s är en ihopslagning\n"
1425"för att utföra ändringarna relativt en av dess föräldrar, gör så här:\n"
1426" %s pluck -r FÖRÄLDER -r %s"
1427
1428#: cmd_merging.cc:810
1429#, c-format
1430msgid "no changes to apply"
1431msgstr "inga ändringar att utföra"
1432
1433#: cmd_merging.cc:867
1434#, c-format
1435msgid "no changes to be applied"
1436msgstr "inga ändringar att utföra"
1437
1438#: cmd_merging.cc:897
1439#, c-format
1440msgid "no changes were applied"
1441msgstr "inga ändringar blev utförda"
1442
1443#: cmd_merging.cc:900
1444#, c-format
1445msgid "applied changes to workspace"
1446msgstr "utförde ändringarna i arbetskopian"
1447
1448#: cmd_merging.cc:932
1449msgid "show unmerged head revisions of branch"
1450msgstr "visa ej ihopslagna lövrevisioner i grenen"
1451
1452#: cmd_merging.cc:947
1453#, c-format
1454msgid "branch '%s' is currently merged:"
1455msgstr "grenen '%s' har för tillfället ett löv:"
1456
1457#: cmd_merging.cc:949
1458#, c-format
1459msgid "branch '%s' is currently unmerged:"
1460msgstr "grenen '%s' har för tillfället mer än ett löv:"
1461
1462#: cmd_merging.cc:957
1463msgid ""
1464"dump the roster associated with the given REVID, or the workspace if no "
1465"REVID is given"
1466msgstr ""
1467"skriv ut den lista som hör ihop med angivet REVID, eller arbetskopian om "
1468"REVID inte angavs"
1469
1470#: cmd_netsync.cc:43 cmd_netsync.cc:248
1471#, c-format
1472msgid "setting default server to %s"
1473msgstr "sätter standardserver till %s"
1474
1475#: cmd_netsync.cc:50
1476#, c-format
1477msgid "no server given and no default server set"
1478msgstr "ingen server angiven och ingen standardserver är satt"
1479
1480#: cmd_netsync.cc:82
1481#, c-format
1482msgid "no branch pattern given"
1483msgstr "inget grenmönster angivet"
1484
1485#: cmd_netsync.cc:95 cmd_netsync.cc:259
1486#, c-format
1487msgid "setting default branch include pattern to '%s'"
1488msgstr "sätter standardmönstret för grenar att ta med till '%s'"
1489
1490#: cmd_netsync.cc:101 cmd_netsync.cc:272
1491#, c-format
1492msgid "setting default branch exclude pattern to '%s'"
1493msgstr "sätter standardmönstret för grenar att INTE ta med till '%s'"
1494
1495#: cmd_netsync.cc:108
1496#, c-format
1497msgid "no branch pattern given and no default pattern set"
1498msgstr "inget grenmönster angivet och inget standardmönster satt"
1499
1500#: cmd_netsync.cc:124 cmd_netsync.cc:139 cmd_netsync.cc:155 cmd_netsync.cc:197
1501#: cmd_netsync.cc:384
1502msgid "network"
1503msgstr "nätverk"
1504
1505#: cmd_netsync.cc:124 cmd_netsync.cc:139 cmd_netsync.cc:155
1506msgid "[ADDRESS[:PORTNUMBER] [PATTERN ...]]"
1507msgstr "[ADRESS[:PORTNUMMER] [MÖNSTER ...]]"
1508
1509#: cmd_netsync.cc:125
1510msgid "push branches matching PATTERN to netsync server at ADDRESS"
1511msgstr "skicka grenar som matchar MÖNSTER till netsync-server på ADRESS"
1512
1513#: cmd_netsync.cc:140
1514msgid "pull branches matching PATTERN from netsync server at ADDRESS"
1515msgstr "hämta grenar som matchar MÖNSTER till netsync-server på ADRESS"
1516
1517#: cmd_netsync.cc:149 cmd_netsync.cc:253
1518#, c-format
1519msgid "doing anonymous pull; use -kKEYNAME if you need authentication"
1520msgstr "hämtar anonymt; använd -kNYCKELNAMN om du behöver autentisera"
1521
1522#: cmd_netsync.cc:156
1523msgid "sync branches matching PATTERN with netsync server at ADDRESS"
1524msgstr "synkronisera grenar som matchar MÖNSTER till netsync-server på ADRESS"
1525
1526#: cmd_netsync.cc:197
1527msgid "ADDRESS[:PORTNUMBER] [DIRECTORY]"
1528msgstr "ADRESS[:PORTNUMMER] [KATALOG]"
1529
1530#: cmd_netsync.cc:198
1531msgid ""
1532"check out a revision from remote database into directory.\n"
1533"If a revision is given, that's the one that will be checked out.\n"
1534"Otherwise, it will be the head of the branch supplied.\n"
1535"If no directory is given, the branch name will be used as directory"
1536msgstr ""
1537"hämta en revision från servern till den angivna katalogen.\n"
1538"Om en revision anges kommer just den att hämtas. Om ingen revision\n"
1539"anges kommer lövet i grenen (implicit eller angiven) att hämtas. Om\n"
1540"ingen katalog anges kommer grenens namn att användas som katalognamn."
1541
1542#: cmd_netsync.cc:212
1543#, c-format
1544msgid "you must specify a branch to clone"
1545msgstr "du måste ange en gren som ska klonas"
1546
1547#: cmd_netsync.cc:226
1548#, c-format
1549msgid "clone destination directory '%s' already exists"
1550msgstr "klonarbetskatalogen '%s' finns redan"
1551
1552#: cmd_netsync.cc:295 cmd_ws_commit.cc:507 cmd_ws_commit.cc:1005
1553#, c-format
1554msgid "use --revision or --branch to specify what to checkout"
1555msgstr "använd --revision eller --branch för att tala om vad som ska hämtas"
1556
1557#: cmd_netsync.cc:303 cmd_ws_commit.cc:515 cmd_ws_commit.cc:1011
1558#, c-format
1559msgid "branch %s has multiple heads:"
1560msgstr "grenen %s har flera löv:"
1561
1562#: cmd_netsync.cc:306 cmd_ws_commit.cc:518 cmd_ws_commit.cc:1014
1563#, c-format
1564msgid "choose one with '%s checkout -r<id>'"
1565msgstr "välj ett med '%s update -r<id>'"
1566
1567#: cmd_netsync.cc:307 cmd_ws_commit.cc:519 cmd_ws_commit.cc:1015
1568#, c-format
1569msgid "branch %s has multiple heads"
1570msgstr "grenen %s har flera löv"
1571
1572#: cmd_netsync.cc:323 cmd_ws_commit.cc:535 cmd_ws_commit.cc:998
1573#, c-format
1574msgid "revision %s is not a member of branch %s"
1575msgstr "revisionen %s är inte med i grenen %s"
1576
1577#: cmd_netsync.cc:360
1578#, c-format
1579msgid "pid file '%s' already exists"
1580msgstr "pid-filen '%s' finns redan"
1581
1582#: cmd_netsync.cc:362
1583#, c-format
1584msgid "failed to create pid file '%s'"
1585msgstr "misslyckades med att skapa pid-filen %s"
1586
1587#: cmd_netsync.cc:385
1588msgid "serve the database to connecting clients"
1589msgstr "servera databasen till anslutande klienter"
1590
1591#: cmd_netsync.cc:401
1592#, c-format
1593msgid ""
1594"need permission to store persistent passphrase (see hook persist_phrase_ok())"
1595msgstr ""
1596"behöver tillstånd att använda ett permanent lösenord (se lua-"
1597"rutinenpersist_phrase_ok())"
1598
1599#: cmd_netsync.cc:407
1600#, c-format
1601msgid ""
1602"The --no-transport-auth option is only permitted in combination with --stdio"
1603msgstr "Valet --no-transport-auth är bara tillåtet tillsammans med --stdio"
1604
1605#: cmd_othervcs.cc:15
1606msgid "RCSFILE..."
1607msgstr "RCSFIL..."
1608
1609#: cmd_othervcs.cc:16
1610msgid ""
1611"parse versions in RCS files\n"
1612"this command doesn't reconstruct or import revisions.you probably want "
1613"cvs_import"
1614msgstr ""
1615"läser versioner från RCS-filer\n"
1616"detta kommando importerar inte revisioner; du vill antagligen använda\n"
1617"cvs_import"
1618
1619#: cmd_othervcs.cc:32
1620msgid "rcs"
1621msgstr "rcs"
1622
1623#: cmd_othervcs.cc:32
1624msgid "CVSROOT"
1625msgstr "CVSROOT"
1626
1627#: cmd_othervcs.cc:33
1628msgid "import all versions in CVS repository"
1629msgstr "importera alla revisioner i ett CVS-arkiv"
1630
1631#: cmd_packet.cc:21 cmd_packet.cc:50 cmd_packet.cc:69
1632msgid "packet i/o"
1633msgstr "paket-I/O"
1634
1635#: cmd_packet.cc:21 cmd_packet.cc:50
1636msgid "ID"
1637msgstr "ID"
1638
1639#: cmd_packet.cc:22
1640msgid "write public key packet to stdout"
1641msgstr "skriv it datapaket för publik nyckel till stdout"
1642
1643#: cmd_packet.cc:44
1644#, c-format
1645msgid "public key '%s' does not exist"
1646msgstr "den publika nyckeln '%s' finns inte"
1647
1648#: cmd_packet.cc:51
1649msgid "write private key packet to stdout"
1650msgstr "skriv it datapaket för privat nyckel till stdout"
1651
1652#: cmd_packet.cc:59
1653#, c-format
1654msgid "public and private key '%s' do not exist in keystore"
1655msgstr "den publika och privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellagret"
1656
1657#: cmd_packet.cc:70
1658msgid "read packets from files or stdin"
1659msgstr "läs paket från filer eller stdin"
1660
1661#: cmd_packet.cc:78
1662#, c-format
1663msgid "no packets found on stdin"
1664msgstr "inga paket hittade i stdin"
1665
1666#: cmd_packet.cc:90
1667#, c-format
1668msgid "no packets found in given file"
1669msgid_plural "no packets found in given files"
1670msgstr[0] "inga paket funna i den angivna filen"
1671msgstr[1] "inga paket funna i de angivna filerna"
1672
1673#: cmd_packet.cc:94
1674#, c-format
1675msgid "read %d packet"
1676msgid_plural "read %d packets"
1677msgstr[0] "läste %d paket"
1678msgstr[1] "läste %d paket"
1679
1680#: cmd_ws_commit.cc:44
1681msgid "*****DELETE THIS LINE TO CONFIRM YOUR COMMIT*****"
1682msgstr "*****TA BORT DENNA RAD FÖR ATT BEKRÄFTA DIN ARKIVERING*****"
1683
1684#: cmd_ws_commit.cc:47
1685msgid ""
1686"Enter a description of this change.\n"
1687"Lines beginning with `MTN:' are removed automatically."
1688msgstr ""
1689"Mata in en beskrivning av denna ändring.\n"
1690"Rader som börjar med 'MTN:' kommer att tas bort automatiskt."
1691
1692#: cmd_ws_commit.cc:72
1693#, c-format
1694msgid "edit of log message failed"
1695msgstr "redigering av loggmeddelandet misslyckades"
1696
1697#: cmd_ws_commit.cc:75
1698#, c-format
1699msgid "failed to remove magic line; commit cancelled"
1700msgstr "den magiska raden är inte borttagen; arkivering avbryts"
1701
1702#: cmd_ws_commit.cc:81
1703msgid "revert file(s), dir(s) or entire workspace (\".\")"
1704msgstr "återställ fil(er), katalog(er) eller hela arbetskopian (\".\")"
1705
1706#: cmd_ws_commit.cc:88
1707#, c-format
1708msgid "you must pass at least one path to 'revert' (perhaps '.')"
1709msgstr "du måste ange minst en sökväg till 'revert' (kanske '.')"
1710
1711#: cmd_ws_commit.cc:118
1712#, c-format
1713msgid "no missing files to revert"
1714msgstr "inga saknade filer att återställa"
1715
1716#: cmd_ws_commit.cc:173
1717#, c-format
1718msgid "reverting %s"
1719msgstr "återställer %s"
1720
1721#: cmd_ws_commit.cc:177
1722#, c-format
1723msgid "no file version %s found in database for %s"
1724msgstr "filversionen %s finns inte i databasen för %s"
1725
1726#: cmd_ws_commit.cc:190
1727#, c-format
1728msgid "recreating %s/"
1729msgstr "återställer %s/"
1730
1731#: cmd_ws_commit.cc:211
1732msgid "disapprove of a particular revision"
1733msgstr "underkänn en specifik revision"
1734
1735#: cmd_ws_commit.cc:227
1736#, c-format
1737msgid "revision %s has %d changesets, cannot invert"
1738msgstr "revisionen '%s' har %d föräldrar, kan inte invertera"
1739
1740#: cmd_ws_commit.cc:230
1741#, c-format
1742msgid "need --branch argument for disapproval"
1743msgstr "för underkännande behöver en gren anges med --branch"
1744
1745#: cmd_ws_commit.cc:265
1746msgid "[DIRECTORY...]"
1747msgstr "[KATALOG...]"
1748
1749#: cmd_ws_commit.cc:266
1750msgid "create one or more directories and add them to the workspace"
1751msgstr "skapa en eller flera kataloger och lägg till dem i arbetskopian"
1752
1753#: cmd_ws_commit.cc:286
1754#, c-format
1755msgid "directory '%s' already exists"
1756msgstr "arbetskatalogen '%s' finns redan"
1757
1758#: cmd_ws_commit.cc:293
1759#, c-format
1760msgid "ignoring directory '%s' [see .mtn-ignore]"
1761msgstr "ignorerar katalogen '%s' [se .mtn-ignore]"
1762
1763#: cmd_ws_commit.cc:310
1764msgid "add files to workspace"
1765msgstr "lägg till filer i arbetskopian"
1766
1767#: cmd_ws_commit.cc:343
1768msgid "drop files from workspace"
1769msgstr "överge filer i arbetskopian"
1770
1771#: cmd_ws_commit.cc:373
1772msgid ""
1773"SRC DEST\n"
1774"SRC1 [SRC2 [...]] DEST_DIR"
1775msgstr ""
1776"KÄLLA MÅL\n"
1777"KÄLLA1 [KÄLLA2 [...]] MÅLKATALOG"
1778
1779#: cmd_ws_commit.cc:375
1780msgid "rename entries in the workspace"
1781msgstr "byt namn på filer i arbetskopian"
1782
1783#: cmd_ws_commit.cc:397
1784msgid "NEW_ROOT PUT_OLD"
1785msgstr "NY_ROT PLACERA_GAMLA"
1786
1787#: cmd_ws_commit.cc:398
1788msgid ""
1789"rename the root directory\n"
1790"after this command, the directory that currently has the name NEW_ROOT\n"
1791"will be the root directory, and the directory that is currently the root\n"
1792"directory will have name PUT_OLD.\n"
1793"Use of --bookkeep-only is NOT recommended."
1794msgstr ""
1795"flytta på rotkatalogen\n"
1796"när det här kommandot är klart har katalogen som just nu heter NY_ROT\n"
1797"blivit rotkatalogen, och den nuvarande rotkatalogen blivit katalogen\n"
1798"PLACERA_GAMLA.\n"
1799"Det är INTE rekommenderat att använda --bookkeep-only."
1800
1801#: cmd_ws_commit.cc:416
1802msgid "show status of workspace"
1803msgstr "visa arbetskopians status"
1804
1805#: cmd_ws_commit.cc:439
1806#, c-format
1807msgid "Current branch: %s"
1808msgstr "Nuvarande gren: %s"
1809
1810#: cmd_ws_commit.cc:445
1811#, c-format
1812msgid "Changes against parent %s"
1813msgstr "Förändringar gentemot föräldern %s"
1814
1815#: cmd_ws_commit.cc:450
1816#, c-format
1817msgid " no changes"
1818msgstr " inga ändringar"
1819
1820#: cmd_ws_commit.cc:454
1821#, c-format
1822msgid " dropped %s"
1823msgstr " slängde %s"
1824
1825#: cmd_ws_commit.cc:459
1826#, c-format
1827msgid ""
1828" renamed %s\n"
1829" to %s"
1830msgstr ""
1831" bytte namn på %s\n"
1832" till %s"
1833
1834#: cmd_ws_commit.cc:464 cmd_ws_commit.cc:468
1835#, c-format
1836msgid " added %s"
1837msgstr " la till %s"
1838
1839#: cmd_ws_commit.cc:472
1840#, c-format
1841msgid " patched %s"
1842msgstr " ändrade %s"
1843
1844#: cmd_ws_commit.cc:476
1845#, c-format
1846msgid ""
1847" set on %s\n"
1848" attr %s"
1849msgstr ""
1850" slog på på %s\n"
1851" attr %s"
1852
1853#: cmd_ws_commit.cc:482
1854#, c-format
1855msgid ""
1856" unset on %s\n"
1857" attr %s"
1858msgstr ""
1859" slog av på %s\n"
1860" attr %s"
1861
1862#: cmd_ws_commit.cc:488 cmd_ws_commit.cc:949 cmd_ws_commit.cc:1072
1863msgid "[DIRECTORY]"
1864msgstr "[KATALOG]"
1865
1866#: cmd_ws_commit.cc:489
1867msgid ""
1868"check out a revision from database into directory.\n"
1869"If a revision is given, that's the one that will be checked out.\n"
1870"Otherwise, it will be the head of the branch (given or implicit).\n"
1871"If no directory is given, the branch name will be used as directory"
1872msgstr ""
1873"hämta en revision ur databasen till den angivna katalogen.\n"
1874"Om en revision anges kommer den att hämtas. Om ingen revision anges\n"
1875"kommer lövet i grenen (implicit eller angiven) att hämtas. Om\n"
1876"ingen katalog anges kommer grenens namn att användas som katalognamn."
1877
1878#: cmd_ws_commit.cc:552
1879#, c-format
1880msgid "you must specify a destination directory"
1881msgstr "du måste ange en målkatalog"
1882
1883#: cmd_ws_commit.cc:565
1884#, c-format
1885msgid "checkout directory '%s' already exists"
1886msgstr "arbetskatalogen '%s' finns redan"
1887
1888#: cmd_ws_commit.cc:597
1889msgid ""
1890"set PATH ATTR VALUE\n"
1891"get PATH [ATTR]\n"
1892"drop PATH [ATTR]"
1893msgstr ""
1894"set SÖKVÄG ATTR VÄRDE\n"
1895"get SÖKVÄG [ATTR]\n"
1896"drop SÖKVÄG [ATTR]"
1897
1898#: cmd_ws_commit.cc:598
1899msgid "set, get or drop file attributes"
1900msgstr "sätt, hämta eller ta bort attribut"
1901
1902#: cmd_ws_commit.cc:614
1903#, c-format
1904msgid "Unknown path '%s'"
1905msgstr "Okänd sökväg '%s'"
1906
1907#: cmd_ws_commit.cc:643
1908#, c-format
1909msgid "Path '%s' does not have attribute '%s'"
1910msgstr "Sökvägen '%s' har inget attribut '%s'"
1911
1912#: cmd_ws_commit.cc:674
1913#, c-format
1914msgid "No attributes for '%s'"
1915msgstr "Inga attribut till '%s'"
1916
1917#: cmd_ws_commit.cc:685
1918#, c-format
1919msgid "No attribute '%s' on path '%s'"
1920msgstr "Inget attribut '%s' för sökvägen '%s'"
1921
1922#: cmd_ws_commit.cc:698
1923msgid "commit workspace to database"
1924msgstr "arkivera arbetskopian i databasen"
1925
1926#: cmd_ws_commit.cc:732
1927#, c-format
1928msgid "no changes to commit"
1929msgstr "inga ändringar att arkivera"
1930
1931#: cmd_ws_commit.cc:749
1932#, c-format
1933msgid ""
1934"parent revisions of this commit are in different branches:\n"
1935"'%s' and '%s'.\n"
1936"please specify a branch name for the commit, with --branch."
1937msgstr ""
1938"föräldrarevisionerna till den här arkiveringen är i olika grenar:\n"
1939"'%s' och '%s'.\n"
1940"var god ange en gren för denna arkivering med --branch."
1941
1942#: cmd_ws_commit.cc:760
1943#, c-format
1944msgid "beginning commit on branch '%s'"
1945msgstr "börjar arkivering av ändringar i grenen '%s'"
1946
1947#: cmd_ws_commit.cc:769
1948#, c-format
1949msgid ""
1950"_MTN/log is non-empty and log message was specified on command line\n"
1951"perhaps move or delete _MTN/log,\n"
1952"or remove --message/--message-file from the command line?"
1953msgstr ""
1954"_MTN/log är inte tom och du angav ett loggmeddelande på kommandoraden\n"
1955"kanske ta bort eller flytta på _MTN/log\n"
1956"eller ta bort --message/--message-file från kommandoraden?"
1957
1958#: cmd_ws_commit.cc:784
1959#, c-format
1960msgid "empty log message; commit canceled"
1961msgstr "tomt loggmeddelande; arkivering avbryts"
1962
1963#: cmd_ws_commit.cc:806
1964#, c-format
1965msgid "log message rejected by hook: %s"
1966msgstr "loggmeddelandet förkastas: %s"
1967
1968#: cmd_ws_commit.cc:818
1969#, c-format
1970msgid "revision %s already in database"
1971msgstr "revisionen %s finns redan i databasen"
1972
1973#: cmd_ws_commit.cc:855 cmd_ws_commit.cc:885
1974#, c-format
1975msgid "file '%s' modified during commit, aborting"
1976msgstr "filen '%s' ändrades under arkivering, avbryter"
1977
1978#: cmd_ws_commit.cc:867
1979#, c-format
1980msgid "Your database is missing version %s of file '%s'"
1981msgstr "Din databas saknar version %s av filen '%s'"
1982
1983#: cmd_ws_commit.cc:910
1984#, c-format
1985msgid "committed revision %s"
1986msgstr "arkiverade revisionen %s"
1987
1988#: cmd_ws_commit.cc:916
1989#, c-format
1990msgid ""
1991"note: this revision creates divergence\n"
1992"note: you may (or may not) wish to run '%s merge'"
1993msgstr ""
1994"obs: den här revisionen skapade divergens\n"
1995"obs: du kan tänkas vilja (eller kanske inte) köra '%s merge'"
1996
1997#: cmd_ws_commit.cc:950
1998msgid "setup a new workspace directory, default to current"
1999msgstr "initiera en ny arbetskatalog (nuvarande om katalog ej anges)"
2000
2001#: cmd_ws_commit.cc:956
2002#, c-format
2003msgid "need --branch argument for setup"
2004msgstr "du måste ange en gren med --branch till kommandot \"setup\""
2005
2006#: cmd_ws_commit.cc:972
2007msgid "DIRECTORY"
2008msgstr "KATALOG"
2009
2010#: cmd_ws_commit.cc:973
2011msgid "import the contents of the given directory tree into a given branch"
2012msgstr "importera den givna katalogens innehåll till den givna grenen"
2013
2014#: cmd_ws_commit.cc:984
2015#, c-format
2016msgid "you must specify a directory to import"
2017msgstr "du måste ange en katalog att importera"
2018
2019#: cmd_ws_commit.cc:1024
2020#, c-format
2021msgid "import directory '%s' doesn't exists"
2022msgstr "importkatalogen '%s' finns inte"
2023
2024#: cmd_ws_commit.cc:1025
2025#, c-format
2026msgid "import directory '%s' is a file"
2027msgstr "importkatalogen '%s' är en fil"
2028
2029#: cmd_ws_commit.cc:1073
2030msgid ""
2031"migrate a workspace directory's metadata to the latest format; defaults to "
2032"the current workspace"
2033msgstr ""
2034"migrera en arbetskopias metadata till det senaste formatet; nuvarande "
2035"katalog avses om inget annat anges"
2036
2037#: cmd_ws_commit.cc:1086
2038msgid "refresh the inodeprint cache"
2039msgstr "uppdatera inodeprint-cachen"
2040
2041#: commands.cc:140 commands.cc:242
2042#, c-format
2043msgid "unknown command '%s'"
2044msgstr "okänt kommando '%s'"
2045
2046#: commands.cc:151
2047#, c-format
2048msgid "command '%s' has multiple ambiguous expansions:"
2049msgstr "kommandot '%s' har mer än en betydelse:"
2050
2051#: commands.cc:184
2052msgid "commands:"
2053msgstr "kommandon:"
2054
2055#: commands.cc:276
2056msgid "command [ARGS...]"
2057msgstr "kommandon [ARGUMENT...]"
2058
2059#: commands.cc:277
2060msgid "display command help"
2061msgstr "skriv ut hjälptext"
2062
2063#: commands.cc:406
2064#, c-format
2065msgid "expanding selection '%s'"
2066msgstr "expanderar valet '%s'"
2067
2068#: commands.cc:414
2069#, c-format
2070msgid "no match for selection '%s'"
2071msgstr "det finns inget som matchar '%s'"
2072
2073#: commands.cc:421
2074#, c-format
2075msgid "expanded to '%s'"
2076msgstr "expanderar till '%s'"
2077
2078#: commands.cc:438
2079#, c-format
2080msgid "selection '%s' has multiple ambiguous expansions:"
2081msgstr "valet '%s' har mer än en möjlig betydelse:"
2082
2083#: commands.cc:455
2084msgid "note: "
2085msgstr "obs: "
2086
2087#: commands.cc:456
2088#, c-format
2089msgid ""
2090"branch '%s' has multiple heads\n"
2091"perhaps consider '%s merge'"
2092msgstr ""
2093"grenen '%s' har mer än ett löv\n"
2094"du kanske borde överväga '%s merge'"
2095
2096#: commands.cc:471
2097#, c-format
2098msgid "--message and --message-file are mutually exclusive"
2099msgstr "--message och --message-file får inte anges samtidigt"
2100
2101#: database_check.cc:142
2102#, c-format
2103msgid "file structure is corrupted; cannot check further"
2104msgstr "filstrukturen är korrupt; kan inte kolla vidare"
2105
2106#: database_check.cc:153
2107msgid "files"
2108msgstr "filer"
2109
2110#: database_check.cc:182
2111msgid "rosters"
2112msgstr "listor"
2113
2114#: database_check.cc:240
2115msgid "markings"
2116msgstr "markeringar"
2117
2118#: database_check.cc:311 netsync.cc:3053 rcs_import.cc:1243
2119msgid "revisions"
2120msgstr "revisioner"
2121
2122#: database_check.cc:406
2123msgid "ancestry"
2124msgstr "föräldraskap"
2125
2126#: database_check.cc:439 netsync.cc:3057
2127msgid "keys"
2128msgstr "nycklar"
2129
2130#: database_check.cc:465
2131msgid "certs"
2132msgstr "cert"
2133
2134#: database_check.cc:509
2135msgid "heights"
2136msgstr "höjder"
2137
2138#: database_check.cc:553
2139msgid "height relations"
2140msgstr "höjdförhållanden"
2141
2142#: database_check.cc:599
2143#, c-format
2144msgid "file %s missing (%d manifest references)"
2145msgstr "filen %s saknas (refererad från %d manifest)"
2146
2147#: database_check.cc:606
2148#, c-format
2149msgid "file %s unreferenced"
2150msgstr "det finns inga referenser till filen %s"
2151
2152#: database_check.cc:625
2153#, c-format
2154msgid "roster %s unreferenced"
2155msgstr "det finns inga referenser till listan %s"
2156
2157#: database_check.cc:631
2158#, c-format
2159msgid "roster %s incomplete (%d missing files)"
2160msgstr "listan %s ej komplett (%d filer saknas)"
2161
2162#: database_check.cc:638
2163#, c-format
2164msgid "roster %s incomplete (%d missing revisions)"
2165msgstr "listan %s ej komplett (%d revisioner saknas)"
2166
2167#: database_check.cc:663
2168#, c-format
2169msgid ""
2170"revision %s missing (%d revision references; %d cert references; %d parent "
2171"references; %d child references; %d roster references)"
2172msgstr ""
2173"revisionen %s saknas (%d revisionsreferenser; %d certreferenser; %d "
2174"föräldrareferenser; %d barnreferenser; %d listreferenser)"
2175
2176#: database_check.cc:671
2177#, c-format
2178msgid "revision %s incomplete (%d missing manifests)"
2179msgstr "revisionen %s ej komplett (%d manifest saknas)"
2180
2181#: database_check.cc:678
2182#, c-format
2183msgid "revision %s incomplete (%d missing revisions)"
2184msgstr "revisionen %s ej komplett (%d revisioner saknas)"
2185
2186#: database_check.cc:685
2187#, c-format
2188msgid "revision %s incomplete (missing roster)"
2189msgstr "revisionen %s ej komplett (lista saknas)"
2190
2191#: database_check.cc:691
2192#, c-format
2193msgid "revision %s mismatched roster and manifest"
2194msgstr "revisionen %s inkonsistent lista och manifest"
2195
2196#: database_check.cc:697
2197#, c-format
2198msgid "revision %s incomplete (incomplete roster)"
2199msgstr "revisionen %s ej komplett (listan ej komplett)"
2200
2201#: database_check.cc:703
2202#, c-format
2203msgid "revision %s mismatched parents (%d ancestry parents; %d revision refs)"
2204msgstr ""
2205"revisionen %s har inkonsistenta föräldrareferenser (%d föräldrareferenser; %"
2206"d revisionsreferenser)"
2207
2208#: database_check.cc:712
2209#, c-format
2210msgid "revision %s mismatched children (%d ancestry children; %d parents)"
2211msgstr ""
2212"revisionen %s har inkonsistenta barnreferenser (%d barnreferenser; %d "
2213"föräldrar)"
2214
2215#: database_check.cc:724
2216#, c-format
2217msgid "revision %s has bad history (%s)"
2218msgstr "revisionen %s har felaktig historik (%s)"
2219
2220#: database_check.cc:731
2221#, c-format
2222msgid "revision %s is not parseable (perhaps with unnormalized paths?)"
2223msgstr "revisionen %s är inte uttydbar (kanske med onormaliserade sökvägar?)"
2224
2225#: database_check.cc:738
2226#, c-format
2227msgid "revision %s is not in normalized form"
2228msgstr "revisionen %s är inte i normaliserad form"
2229
2230#: database_check.cc:762
2231#, c-format
2232msgid "key %s missing (signed %d certs)"
2233msgstr "nyckeln %s saknas (har signerat %d cert)"
2234
2235#: database_check.cc:795
2236#, c-format
2237msgid "revision %s unchecked signature in %s cert from missing key %s"
2238msgstr ""
2239"revisionen %s har en overifierad signatur i certet %s från den saknade "
2240"nyckeln %s"
2241
2242#: database_check.cc:803
2243#, c-format
2244msgid "revision %s bad signature in %s cert from key %s"
2245msgstr "revisionen %s har felaktig signatur i certet %s från nyckeln %s"
2246
2247#: database_check.cc:818
2248#, c-format
2249msgid "revision %s missing %s cert"
2250msgstr "revisionen %s saknar certet %s"
2251
2252#: database_check.cc:827
2253#, c-format
2254msgid "revision %s mismatched certs (%d authors %d dates %d changelogs)"
2255msgstr ""
2256"revisionen %s har inkonsistenta cert (%d upphovsmän %d datum %d "
2257"loggmeddelanden)"
2258
2259#: database_check.cc:851
2260#, c-format
2261msgid "height missing for revision %s"
2262msgstr "höjd saknas för revision %s"
2263
2264#: database_check.cc:858
2265#, c-format
2266msgid "duplicate height for revision %s"
2267msgstr "fler än en höjd för revisionen %s"
2268
2269#: database_check.cc:864
2270#, c-format
2271msgid "height of revision %s not greater than that of parent"
2272msgstr "höjden på revision %s är inte högre än förälderns"
2273
2274#: database_check.cc:951
2275#, c-format
2276msgid "%d missing files"
2277msgstr "%d filer saknas"
2278
2279#: database_check.cc:953
2280#, c-format
2281msgid "%d unreferenced files"
2282msgstr "%d filer utan referenser"
2283
2284#: database_check.cc:956
2285#, c-format
2286msgid "%d unreferenced rosters"
2287msgstr "%d listor utan referenser"
2288
2289#: database_check.cc:958
2290#, c-format
2291msgid "%d incomplete rosters"
2292msgstr "%d ej kompletta listor"
2293
2294#: database_check.cc:961
2295#, c-format
2296msgid "%d missing revisions"
2297msgstr "%d revisioner saknas"
2298
2299#: database_check.cc:963
2300#, c-format
2301msgid "%d incomplete revisions"
2302msgstr "%d ej kompletta revisioner"
2303
2304#: database_check.cc:965
2305#, c-format
2306msgid "%d mismatched parents"
2307msgstr "%d inkonsistenta föräldrar"
2308
2309#: database_check.cc:967
2310#, c-format
2311msgid "%d mismatched children"
2312msgstr "%d inkonsistenta barn"
2313
2314#: database_check.cc:969
2315#, c-format
2316msgid "%d revisions with bad history"
2317msgstr "%d revisioner med felaktig historik"
2318
2319#: database_check.cc:971
2320#, c-format
2321msgid "%d revisions not parseable (perhaps with invalid paths)"
2322msgstr "%d revisioner går inte att tyda (kanske med felaktiga sökvägar)"
2323
2324#: database_check.cc:974
2325#, c-format
2326msgid "%d revisions not in normalized form"
2327msgstr "%d revisioner är ej i normaliserad form"
2328
2329#: database_check.cc:978
2330#, c-format
2331msgid "%d missing rosters"
2332msgstr "%d listor saknas"
2333
2334#: database_check.cc:982
2335#, c-format
2336msgid "%d missing keys"
2337msgstr "%d nycklar saknas"
2338
2339#: database_check.cc:985
2340#, c-format
2341msgid "%d missing certs"
2342msgstr "%d cert saknas"
2343
2344#: database_check.cc:987
2345#, c-format
2346msgid "%d mismatched certs"
2347msgstr "%d inkonsistenta cert"
2348
2349#: database_check.cc:989
2350#, c-format
2351msgid "%d unchecked signatures due to missing keys"
2352msgstr "%d signaturer kunde inte kontrolleras på grund av att nycklar saknas"
2353
2354#: database_check.cc:991
2355#, c-format
2356msgid "%d bad signatures"
2357msgstr "%d felaktiga signaturer"
2358
2359#: database_check.cc:994
2360#, c-format
2361msgid "%d missing heights"
2362msgstr "%d höjder saknas"
2363
2364#: database_check.cc:996
2365#, c-format
2366msgid "%d duplicate heights"
2367msgstr "%d mångfaldigade höjder"
2368
2369#: database_check.cc:998
2370#, c-format
2371msgid "%d incorrect heights"
2372msgstr "%d inkorrekta höjder"
2373
2374#: database_check.cc:1024
2375#, c-format
2376msgid ""
2377"check complete: %d files; %d rosters; %d revisions; %d keys; %d certs; %d "
2378"heights"
2379msgstr ""
2380"kontroll klar: %d filer; %d listor; %d revisioner; %d nycklar; %d cert; %d "
2381"höjder"
2382
2383#: database_check.cc:1031
2384#, c-format
2385msgid "total problems detected: %d (%d serious)"
2386msgstr "totalt antal funna problem: %d (varav %d är allvarliga)"
2387
2388#: database_check.cc:1033
2389#, c-format
2390msgid "serious problems detected"
2391msgstr "allvarliga problem funna"
2392
2393#: database_check.cc:1035
2394#, c-format
2395msgid "minor problems detected"
2396msgstr "småproblem funna"
2397
2398#: database_check.cc:1037
2399#, c-format
2400msgid "database is good"
2401msgstr "databasen är i gott skick"
2402
2403#: database.cc:152
2404#, c-format
2405msgid "this database already contains rosters"
2406msgstr "den här databasen har redan listor"
2407
2408#: database.cc:177
2409#, c-format
2410msgid ""
2411"database %s lacks some cached data\n"
2412"run '%s db regenerate_caches' to restore use of this database"
2413msgstr ""
2414"databasen %s saknar cache-data\n"
2415"kör '%s db regenerate_caches' för att göra databasen användbar igen"
2416
2417#: database.cc:189
2418#, c-format
2419msgid ""
2420"database %s contains old-style revisions\n"
2421"if you are a project leader or doing local testing:\n"
2422" see the file UPGRADE for instructions on upgrading.\n"
2423"if you are not a project leader:\n"
2424" wait for a leader to migrate project data, and then\n"
2425" pull into a fresh database.\n"
2426"sorry about the inconvenience."
2427msgstr ""
2428"databasen %s innehåller revisioner av äldre stil.\n"
2429"om du är en projektledare eller gör lokala tester:\n"
2430" läs i filen UPGRADE och följ instruktionerna för uppgradering.\n"
2431"om du inte är en projektledare:\n"
2432" vänta på att projektledaren migrerar projektets data, och hämta\n"
2433" sedan databasen på nytt.\n"
2434"ursäkta besväret."
2435
2436#: database.cc:199
2437#, c-format
2438msgid ""
2439"database %s contains manifests but no revisions\n"
2440"this is a very old database; it needs to be upgraded\n"
2441"please see README.changesets for details"
2442msgstr ""
2443"databasen %s innehåller manifest men inga revisioner\n"
2444"detta är en väldigt gammal databas; den behöver uppgraderas\n"
2445"var god läs README.changesets för detaljer"
2446
2447#: database.cc:487 sanity.cc:231 schema_migration.cc:61
2448msgid "error: "
2449msgstr "fel: "
2450
2451#: database.cc:488
2452msgid "sqlite error: "
2453msgstr "sqlite-fel: "
2454
2455#: database.cc:512
2456msgid "not set"
2457msgstr "ej tilldelat "
2458
2459#: database.cc:525
2460msgid " (not a monotone database)"
2461msgstr " (är inte en monotonedatabas)"
2462
2463#: database.cc:573 database.cc:604 database.cc:1043 database.cc:1063
2464#, c-format
2465msgid "%u"
2466msgstr "%u"
2467
2468#: database.cc:623
2469#, c-format
2470msgid ""
2471"creator code : %s\n"
2472"schema version : %s\n"
2473"counts:\n"
2474" full rosters : %s\n"
2475" roster deltas : %s\n"
2476" full files : %s\n"
2477" file deltas : %s\n"
2478" revisions : %s\n"
2479" ancestry edges : %s\n"
2480" certs : %s\n"
2481" logical files : %s\n"
2482"bytes:\n"
2483" full rosters : %s\n"
2484" roster deltas : %s\n"
2485" full files : %s\n"
2486" file deltas : %s\n"
2487" revisions : %s\n"
2488" cached ancestry : %s\n"
2489" certs : %s\n"
2490" heights : %s\n"
2491" total : %s\n"
2492"database:\n"
2493" page size : %s\n"
2494" cache size : %s"
2495msgstr ""
2496"skaparkod : %s\n"
2497"schemaversion : %s\n"
2498"antal:\n"
2499" hela listor : %s\n"
2500" listdeltan : %s\n"
2501" hela filer : %s\n"
2502" fildeltan : %s\n"
2503" revisioner : %s\n"
2504" föräldrabågar : %s\n"
2505" cert : %s\n"
2506" logiska filer : %s\n"
2507"byte:\n"
2508" hela listor : %s\n"
2509" listdeltan : %s\n"
2510" hela filer : %s\n"
2511" fildeltan : %s\n"
2512" revisioner : %s\n"
2513" cachat föräldraskap : %s\n"
2514" cert : %s\n"
2515" höjder : %s\n"
2516" total : %s\n"
2517"databas:\n"
2518" sidstorlek : %s\n"
2519" cachestorlek : %s"
2520
2521#: database.cc:668
2522#, c-format
2523msgid "database schema version: %s"
2524msgstr "databasens schemaversion: %s"
2525
2526#: database.cc:753
2527#, c-format
2528msgid "multiple statements in query: %s"
2529msgstr "multipla kommandon i databasfråga: %s"
2530
2531#: database.cc:759
2532#, c-format
2533msgid "wanted %d columns got %d in query: %s"
2534msgstr "ville ha %d kolumner, fick %d i databasfråga: %s"
2535
2536#: database.cc:825
2537#, c-format
2538msgid "null result in query: %s"
2539msgstr "inget resultat med databasfråga: %s"
2540
2541#: database.cc:843
2542#, c-format
2543msgid "wanted %d rows got %d in query: %s"
2544msgstr "ville ha %d rader, fick %d i databasfråga: %s"
2545
2546#: database.cc:2256
2547#, c-format
2548msgid "another key with name '%s' already exists"
2549msgstr "det finns redan en annan nyckel med namnet '%s'"
2550
2551#: database.cc:3306
2552#, c-format
2553msgid "no database specified"
2554msgstr "ingen databas angiven"
2555
2556#: database.cc:3316
2557#, c-format
2558msgid "database %s does not exist"
2559msgstr "databasen %s finns inte"
2560
2561#: database.cc:3334
2562#, c-format
2563msgid ""
2564"You gave a database option of: \n"
2565"%s\n"
2566"That is actually a workspace. Did you mean: \n"
2567"%s"
2568msgstr ""
2569"Du angav denna databasinställning: \n"
2570"%s\n"
2571"Det är en arbetskopia. Du kanske menade: \n"
2572"%s"
2573
2574#: database.cc:3339
2575#, c-format
2576msgid "%s is a directory, not a database"
2577msgstr "%s är en katalog, inte en databas"
2578
2579#: database.cc:3349
2580#, c-format
2581msgid "database %s already exists"
2582msgstr "databasen %s finns redan"
2583
2584#: database.cc:3354
2585#, c-format
2586msgid ""
2587"existing (possibly stale) journal file '%s' has same stem as new database '%"
2588"s'\n"
2589"cancelling database creation"
2590msgstr ""
2591"det finns en (kanske trasig) journalfil '%s' med samma bas som den nya "
2592"databasen '%s'\n"
2593"avbryter skapandet av databasen"
2594
2595#: diff_patch.cc:613
2596#, c-format
2597msgid "file '%s' does not exist in workspace"
2598msgstr "filen '%s' existerar inte i arbetskopian"
2599
2600#: diff_patch.cc:614
2601#, c-format
2602msgid "'%s' in workspace is a directory, not a file"
2603msgstr "'%s' i arbetskopian är en katalog, inte en fil"
2604
2605#: diff_patch.cc:618
2606#, c-format
2607msgid "file %s in workspace has id %s, wanted %s"
2608msgstr "filen %s i arbetskopian har identiteten %s, %s eftersöktes"
2609
2610#: diff_patch.cc:743
2611#, c-format
2612msgid ""
2613"help required for 3-way merge\n"
2614"[ancestor] %s\n"
2615"[ left] %s\n"
2616"[ right] %s\n"
2617"[ merged] %s"
2618msgstr ""
2619"behöver hjälp med 3-vägs ihopslagning\n"
2620"[ förfader] %s\n"
2621"[ vänster] %s\n"
2622"[ höger] %s\n"
2623"[ihopslagen] %s"
2624
2625#: file_io.cc:205 file_io.cc:212
2626#, c-format
2627msgid ""
2628"could not create directory '%s'\n"
2629"it is a file"
2630msgstr ""
2631"kunde inte skapa katalogen '%s'\n"
2632"det är en fil"
2633
2634#: file_io.cc:207
2635#, c-format
2636msgid ""
2637"could not create directory '%s'\n"
2638"%s"
2639msgstr ""
2640"kunde inte skapa katalogen '%s'\n"
2641"%s"
2642
2643#: file_io.cc:211
2644#, c-format
2645msgid "could not create directory '%s'"
2646msgstr "kunde inte skapa katalogen '%s'"
2647
2648#: file_io.cc:224
2649#, c-format
2650msgid "failed to create directory '%s' for '%s'"
2651msgstr "misslyckades med att skapa katalogen '%s' för '%s'"
2652
2653#: file_io.cc:238
2654#, c-format
2655msgid ""
2656"could not remove '%s'\n"
2657"%s"
2658msgstr ""
2659"kunde inte ta bort '%s'\n"
2660"%s"
2661
2662#: file_io.cc:248
2663#, c-format
2664msgid "file to delete '%s' does not exist"
2665msgstr "filen att ta bort, '%s', finns inte"
2666
2667#: file_io.cc:249
2668#, c-format
2669msgid "file to delete, '%s', is not a file but a directory"
2670msgstr "filen att ta bort, '%s', är inte en fil, den är en katalog"
2671
2672#: file_io.cc:257
2673#, c-format
2674msgid "directory to delete '%s' does not exist"
2675msgstr "katalogen att ta bort, '%s', finns inte"
2676
2677#: file_io.cc:258
2678#, c-format
2679msgid "directory to delete, '%s', is not a directory but a file"
2680msgstr "katalogen att ta bort, '%s', är inte en katalog, det är en fil"
2681
2682#: file_io.cc:265
2683#, c-format
2684msgid "object to delete, '%s', does not exist"
2685msgstr "objektet att ta bort, '%s', finns inte"
2686
2687#: file_io.cc:273
2688#, c-format
2689msgid "directory to delete, '%s', does not exist"
2690msgstr "katalogen att ta bort, '%s', finns inte"
2691
2692#: file_io.cc:274
2693#, c-format
2694msgid "directory to delete, '%s', is a file"
2695msgstr "katalogen att ta bort, '%s', är en fil"
2696
2697#: file_io.cc:283
2698#, c-format
2699msgid "rename source file '%s' does not exist"
2700msgstr "källfilen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
2701
2702#: file_io.cc:284
2703#, c-format
2704msgid "rename source file '%s' is a directory -- bug in monotone?"
2705msgstr ""
2706"källfilen att ge nytt namn, '%s', är en katalog -- programfel i monotone?"
2707
2708#: file_io.cc:287 file_io.cc:300
2709#, c-format
2710msgid "rename target '%s' already exists"
2711msgstr "målfilen, '%s', finns redan"
2712
2713#: file_io.cc:296
2714#, c-format
2715msgid "rename source dir '%s' does not exist"
2716msgstr "källkatalogen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
2717
2718#: file_io.cc:297
2719#, c-format
2720msgid "rename source dir '%s' is a file -- bug in monotone?"
2721msgstr ""
2722"källkatalogen att ge nytt namn, '%s', är en fil -- programfel i monotone?"
2723
2724#: file_io.cc:311
2725#, c-format
2726msgid "rename source path '%s' does not exist"
2727msgstr "källsökvägen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
2728
2729#: file_io.cc:326
2730#, c-format
2731msgid "file %s does not exist"
2732msgstr "filen %s finns inte"
2733
2734#: file_io.cc:327
2735#, c-format
2736msgid "file %s cannot be read as data; it is a directory"
2737msgstr "file %s kan inte läsas som data; den är en katalog"
2738
2739#: file_io.cc:331
2740#, c-format
2741msgid "cannot open file %s for reading"
2742msgstr "kan inte öppna filen %s för läsning"
2743
2744#: file_io.cc:371
2745#, c-format
2746msgid "Cannot read standard input multiple times"
2747msgstr "Kan inte läsa från stdin mer än en gång"
2748
2749#: file_io.cc:402
2750#, c-format
2751msgid "file '%s' cannot be overwritten as data; it is a directory"
2752msgstr "filen %s kan inte skrivas över som data; den är en katalog"
2753
2754#: file_io.cc:410
2755#, c-format
2756msgid "cannot open file %s for writing"
2757msgstr "kan inte öppna filen %s för skrivning"
2758
2759#: file_io.cc:467
2760#, c-format
2761msgid "caught runtime error %s constructing file path for %s"
2762msgstr "fick felet %s när sökväg för %s byggdes"
2763
2764#: file_io.cc:554 work.cc:1309
2765#, c-format
2766msgid "no such file or directory: '%s'"
2767msgstr "ingen sådan fil eller katalog: '%s'"
2768
2769#: file_io.cc:578
2770#, c-format
2771msgid "expected file '%s', but it is a directory."
2772msgstr "förväntade filen '%s', men det är en katalog."
2773
2774#: keys.cc:105
2775#, c-format
2776msgid "got empty passphrase from get_passphrase() hook"
2777msgstr "fick tomt lösen från lua-rutinen get_passphrase()"
2778
2779#: keys.cc:121
2780#, c-format
2781msgid "confirm passphrase for key ID [%s]: "
2782msgstr "bekräfta lösen för nyckelidentitet [%s]:"
2783
2784#: keys.cc:128
2785#, c-format
2786msgid "passphrases do not match, try again"
2787msgstr "lösen stämmer inte, försök igen"
2788
2789#: keys.cc:129
2790#, c-format
2791msgid "too many failed passphrases"
2792msgstr "för många misslyckade försök"
2793
2794#: keys.cc:367
2795#, c-format
2796msgid "--ssh-sign requires a value ['yes', 'no', 'only', or 'check']"
2797msgstr "--ssh-sign måste ha ett argument ['yes', 'no', 'only' eller 'check']"
2798
2799#: keys.cc:372
2800#, c-format
2801msgid "--ssh-sign must be set to 'yes', 'no', 'only', or 'check'"
2802msgstr "--ssh-sign måste sättas till 'yes', 'no', 'only' eller 'check'"
2803
2804#: keys.cc:380
2805#, c-format
2806msgid ""
2807"You have chosen to sign only with ssh-agent but ssh-agent does not seem to "
2808"be running."
2809msgstr ""
2810"Du har valt att enbart signera med hjälp av ssh-agent, men den tycks inte "
2811"vara igång."
2812
2813#: keys.cc:425
2814#, c-format
2815msgid "You don't seem to have your monotone key imported "
2816msgstr "Du verkar inte ha importerat din monotonenyckel "
2817
2818#: keys.cc:472
2819#, c-format
2820msgid ""
2821"make_signature: ssh signature (%i) != monotone signature (%i)\n"
2822"ssh signature : %s\n"
2823"monotone signature: %s"
2824msgstr ""
2825"make_signature: sshsignatur (%i) != monotonesignatur (%i)\n"
2826"sshsignatur : %s\n"
2827"monotonesignatur: %s"
2828
2829#: keys.cc:487
2830#, c-format
2831msgid "make_signature: signature is not valid"
2832msgstr "make_signature: signaturen är ogiltig"
2833
2834#: keys.cc:672
2835#, c-format
2836msgid "passphrase for '%s' is incorrect"
2837msgstr "lösen för '%s' stämmer inte"
2838
2839#: lua.cc:469 lua.cc:483 lua.cc:518
2840#, c-format
2841msgid "%s called with an invalid parameter"
2842msgstr "%s anropades med inkorrekt parameter"
2843
2844#: lua.cc:486 lua.cc:521
2845#, c-format
2846msgid "Directory '%s' does not exist"
2847msgstr "Katalogen '%s' finns inte"
2848
2849#: lua.cc:487 lua.cc:522 rcs_import.cc:1234 work.cc:1597
2850#, c-format
2851msgid "'%s' is not a directory"
2852msgstr "'%s' är inte en katalog"
2853
2854#: lua.cc:506 lua.cc:543
2855#, c-format
2856msgid "lua error while loading rcfile '%s'"
2857msgstr "lua-fel vid läsning av rcfilen '%s'"
2858
2859#: merge.cc:60
2860#, c-format
2861msgid "resolve non-content conflicts and then try again."
2862msgstr "lös filnamnskonflikterna och försök igen."
2863
2864#: merge.cc:124
2865#, c-format
2866msgid "merge failed due to unresolved conflicts"
2867msgstr "ihopslagningen misslyckades på grund av olösta konflikter."
2868
2869#: merkle_tree.cc:289
2870#, c-format
2871msgid "node level is %d, exceeds maximum %d"
2872msgstr "nodnivån är %d, vilket överskrider maxgränsen %d"
2873
2874#: merkle_tree.cc:324
2875#, c-format
2876msgid "mismatched node hash value %s, expected %s"
2877msgstr "nodens kontrollsumma %s stämmer inte, %s förväntad"
2878
2879#: monotone.cc:275
2880#, c-format
2881msgid "Usage: %s [OPTION...] command [ARG...]"
2882msgstr "Användning: %s [FLAGGOR...] kommando [ARGUMENT...]"
2883
2884#: monotone.cc:283
2885#, c-format
2886msgid "Options specific to '%s %s':"
2887msgstr "Specifika flaggor för '%s %s':"
2888
2889#: monotone.cc:307
2890msgid "error: memory exhausted"
2891msgstr "fel: slut på minnet"
2892
2893#: mt_version.cc:35
2894#, c-format
2895msgid "%s (base revision: %s)"
2896msgstr "%s (grundrevision: %s)"
2897
2898#: mt_version.cc:55
2899#, c-format
2900msgid ""
2901"Running on : %s\n"
2902"C++ compiler : %s\n"
2903"C++ standard library: %s\n"
2904"Boost version : %s\n"
2905"Changes since base revision:\n"
2906"%s"
2907msgstr ""
2908"Kör på : %s\n"
2909"C++, kompilator : %s\n"
2910"C++, standardbibliotek: %s\n"
2911"Boost-version : %s\n"
2912"Ändringar sedan grundrevisionen:\n"
2913"%s"
2914
2915#: netcmd.cc:43
2916#, c-format
2917msgid "unknown item type 0x%x for '%s'"
2918msgstr "okänd typ 0x%x för '%s'"
2919
2920#: netcmd.cc:115
2921#, c-format
2922msgid "unknown netcmd code 0x%x"
2923msgstr "okänd netcmd-kod 0x%x"
2924
2925#: netcmd.cc:120
2926#, c-format
2927msgid ""
2928"protocol version mismatch: wanted '%d' got '%d'\n"
2929"%s"
2930msgstr ""
2931"protokollversionen stämmer inte: ville ha '%d', fick '%d'\n"
2932"%s"
2933
2934#: netcmd.cc:125
2935msgid "the remote side has a newer, incompatible version of monotone"
2936msgstr ""
2937"den monotone som används i andra änden är en nyare, inkompatibel version"
2938
2939#: netcmd.cc:126
2940msgid "the remote side has an older, incompatible version of monotone"
2941msgstr ""
2942"den monotone som används i andra änden är en äldre, inkompatibel version"
2943
2944#: netcmd.cc:136
2945#, c-format
2946msgid "oversized payload of '%d' bytes"
2947msgstr "'%d' byte för mycket data"
2948
2949#: netcmd.cc:176
2950#, c-format
2951msgid ""
2952"bad HMAC checksum (got %s, wanted %s)\n"
2953"this suggests data was corrupted in transit"
2954msgstr ""
2955"felaktig HMAC-kontrollsumma (fick %s, ville ha %s)\n"
2956"detta tyder på att data var korrupt under överföringen"
2957
2958#: netcmd.cc:272 netcmd.cc:318
2959#, c-format
2960msgid "unknown role specifier %d"
2961msgstr "okänd rollspecifikation %d"
2962
2963#: netio.hh:41 netio.hh:59
2964#, c-format
2965msgid "need %d bytes to decode %s at %d, only have %d"
2966msgstr "behöver %d byte för att avkoda %s i position %d, men har bara %d"
2967
2968#: netio.hh:87 netio.hh:122
2969#, c-format
2970msgid ""
2971"overflow while decoding variable length integer '%s' into a %d-byte field"
2972msgstr ""
2973"det blev för mycket data medans det stora heltalet '%s' lästes in i ett "
2974"område på %d bytes"
2975
2976#: netio.hh:142
2977#, c-format
2978msgid "ran out of bytes reading variable length integer '%s' at pos %d"
2979msgstr ""
2980"indatat to slut vid position %2$d medans jag läste ett stort heltal '%1$s'"
2981
2982#: netio.hh:278
2983#, c-format
2984msgid "decoding variable length string of %d bytes for '%s', maximum is %d"
2985msgstr ""
2986"avkodar en sträng med variabel längd på %d byte för '%s', där %d är maximum"
2987
2988#: netio.hh:333
2989#, c-format
2990msgid "expected %s to end at %d, have %d bytes"
2991msgstr "%s förväntades sluta vid %d, och det finns %d byte"
2992
2993#: netsync.cc:258
2994#, c-format
2995msgid "check of '%s' failed"
2996msgstr "kontroll av '%s' misslyckades"
2997
2998#: netsync.cc:760
2999msgid "bytes in"
3000msgstr "byte in"
3001
3002#: netsync.cc:762
3003msgid "bytes out"
3004msgstr "byte ut"
3005
3006#: netsync.cc:766
3007msgid "certs in"
3008msgstr "cert in"
3009
3010#: netsync.cc:768 netsync.cc:781
3011msgid "revs in"
3012msgstr "rev in"
3013
3014#: netsync.cc:773
3015msgid "certs out"
3016msgstr "cert ut"
3017
3018#: netsync.cc:775 netsync.cc:783
3019msgid "revs out"
3020msgstr "rev ut"
3021
3022#: netsync.cc:889
3023#, c-format
3024msgid "underflow on count of %s items to receive"
3025msgstr "underflöde vid räkning av %s enheter att ta emot"
3026
3027#: netsync.cc:1260 netsync.cc:1268
3028#, c-format
3029msgid "received network error: %s"
3030msgstr "nätverksfel: %s"
3031
3032#: netsync.cc:1296
3033#, c-format
3034msgid ""
3035"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3036"@ WARNING: SERVER IDENTIFICATION HAS CHANGED @\n"
3037"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3038"IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY\n"
3039"it is also possible that the server key has just been changed\n"
3040"remote host sent key %s\n"
3041"I expected %s\n"
3042"'%s unset %s %s' overrides this check"
3043msgstr ""
3044"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3045"@ VARNING: SERVERNS IDENTITET HAR ÄNDRATS @\n"
3046"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3047"DET ÄR MÖJLIGT ATT NÅGON GÖR NÅGOT ELAKT\n"
3048"det är också möjligt att serverns nyckel har ändrats legitimt\n"
3049"servern skickade nyckeln %s\n"
3050"jag väntade mig %s\n"
3051"'%s unset %s %s' åsidosätter denna kontroll"
3052
3053#: netsync.cc:1306
3054#, c-format
3055msgid "server key changed"
3056msgstr "serverns nyckel ändrad"
3057
3058#: netsync.cc:1311
3059#, c-format
3060msgid ""
3061"first time connecting to server %s\n"
3062"I'll assume it's really them, but you might want to double-check\n"
3063"their key's fingerprint: %s"
3064msgstr ""
3065"ansluter till server %s för första gången\n"
3066"jag antar att det är rätt server, men du kan tänkas vilja dubbelkolla\n"
3067"deras nyckels fingeravtryck: %s"
3068
3069#: netsync.cc:1318
3070#, c-format
3071msgid "saving public key for %s to database"
3072msgstr "sparar publik nyckel för %s i databasen"
3073
3074#: netsync.cc:1420
3075#, c-format
3076msgid "rejected attempt at anonymous connection for write"
3077msgstr "nekade försök att ansluta anonymt för skrivning"
3078
3079#: netsync.cc:1427
3080#, c-format
3081msgid "rejected attempt at anonymous connection while running as sink"
3082msgstr "nekade försök att ansluta anonymt under körning som \"sink\""
3083
3084#: netsync.cc:1442
3085#, c-format
3086msgid "anonymous access to branch '%s' denied by server"
3087msgstr "anonym åtkomst av grenen '%s' nekades av servern"
3088
3089#: netsync.cc:1450
3090#, c-format
3091msgid "allowed anonymous read permission for '%s' excluding '%s'"
3092msgstr "tillät anonym läsning av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3093
3094#: netsync.cc:1456
3095#, c-format
3096msgid "allowed anonymous read/write permission for '%s' excluding '%s'"
3097msgstr ""
3098"tillät anonym läsning/skrivning av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3099
3100#: netsync.cc:1519
3101#, c-format
3102msgid "remote public key hash '%s' is unknown"
3103msgstr ""
3104"publik nyckel med kontrollsumman '%s' som kommer från andra sidan är okänd"
3105
3106#: netsync.cc:1537
3107#, c-format
3108msgid "detected replay attack in auth netcmd"
3109msgstr "upptäckte \"replay\"-attack i auth netcmd"
3110
3111#: netsync.cc:1559
3112#, c-format
3113msgid ""
3114"denied '%s' read permission for '%s' excluding '%s' while running as pure "
3115"sink"
3116msgstr ""
3117"nekade läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' under "
3118"körning som \"pure sink\""
3119
3120#: netsync.cc:1574
3121#, c-format
3122msgid ""
3123"denied '%s' read permission for '%s' excluding '%s' because of branch '%s'"
3124msgstr ""
3125"nekade läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' på "
3126"grund av grenen '%s'"
3127
3128#: netsync.cc:1584
3129#, c-format
3130msgid "allowed '%s' read permission for '%s' excluding '%s'"
3131msgstr "tillät läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3132
3133#: netsync.cc:1595
3134#, c-format
3135msgid ""
3136"denied '%s' write permission for '%s' excluding '%s' while running as pure "
3137"source"
3138msgstr ""
3139"nekade skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' "
3140"under körning som \"pure source\""
3141
3142#: netsync.cc:1603
3143#, c-format
3144msgid "denied '%s' write permission for '%s' excluding '%s'"
3145msgstr ""
3146"nekade skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3147
3148#: netsync.cc:1607
3149#, c-format
3150msgid "allowed '%s' write permission for '%s' excluding '%s'"
3151msgstr ""
3152"tillät skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3153
3154#: netsync.cc:1631
3155#, c-format
3156msgid "bad client signature"
3157msgstr "felaktig signatur från klienten"
3158
3159#: netsync.cc:1647
3160#, c-format
3161msgid "Unexpected 'refine' command on non-refined item type"
3162msgstr "Oväntat kommando \"refine\" på icke-raffinerad typ"
3163
3164#: netsync.cc:1744
3165#, c-format
3166msgid "unknown bye phase %d received"
3167msgstr "okänd hejdå-fas %d mottagen"
3168
3169#: netsync.cc:1759
3170#, c-format
3171msgid "Unexpected 'done' command on non-refined item type"
3172msgstr "Oväntat kommando \"done\" på icke-raffinerad typ"
3173
3174#: netsync.cc:1831
3175#, c-format
3176msgid "%s with hash '%s' does not exist in our database"
3177msgstr "%s med kontrollsumman '%s' finns inte i databasen"
3178
3179#: netsync.cc:1935
3180#, c-format
3181msgid "Mismatched epoch on branch %s. Server has '%s', client has '%s'."
3182msgstr ""
3183"I grenen %s har servern epok '%s' medan klienten har '%s'; dessa stämmer "
3184"inte överens."
3185
3186#: netsync.cc:1953
3187#, c-format
3188msgid "hash check failed for public key '%s' (%s); wanted '%s' got '%s'"
3189msgstr ""
3190"kontrollsummering misslyckades för den publika nyckeln '%s' (%s); ville ha '%"
3191"s' men fick '%s'"
3192
3193#: netsync.cc:1967
3194#, c-format
3195msgid "hash check failed for revision cert '%s'"
3196msgstr "kontrollsummering misslyckades för revisionscertet '%s'"
3197
3198#: netsync.cc:2029
3199#, c-format
3200msgid "Received warning from usher: %s"
3201msgstr "Fick varning från usher: %s"
3202
3203#: netsync.cc:2116 netsync.cc:2147
3204msgid "source and sink"
3205msgstr "källa och mottagare"
3206
3207#: netsync.cc:2117 netsync.cc:2148
3208msgid "source"
3209msgstr "källa"
3210
3211#: netsync.cc:2117 netsync.cc:2148
3212msgid "sink"
3213msgstr "mottagare"
3214
3215#: netsync.cc:2304
3216#, c-format
3217msgid "input buffer for peer %s is overfull after netcmd dispatch"
3218msgstr "indatabuffert för %s är överfull"
3219
3220#: netsync.cc:2316 netsync.cc:2415
3221#, c-format
3222msgid "protocol error while processing peer %s: '%s'"
3223msgstr "protokollfel vid behandling av %s: '%s'"
3224
3225#: netsync.cc:2322
3226#, c-format
3227msgid "error: %s"
3228msgstr "fel: %s"
3229
3230#: netsync.cc:2386
3231#, c-format
3232msgid "connecting to %s"
3233msgstr "ansluter till %s"
3234
3235#: netsync.cc:2430
3236#, c-format
3237msgid "timed out waiting for I/O with peer %s, disconnecting"
3238msgstr "att vänta på I/O från %s tog för lång tid, kopplar ifrån"
3239
3240#: netsync.cc:2453
3241#, c-format
3242msgid "processing failure while talking to peer %s, disconnecting"
3243msgstr "tar hand om misslyckande i samtal med %s, kopplar ifrån"
3244
3245#: netsync.cc:2470
3246#, c-format
3247msgid "successful exchange with %s"
3248msgstr "lyckat utbyte med %s"
3249
3250#: netsync.cc:2476
3251#, c-format
3252msgid "peer %s disconnected after we informed them of error"
3253msgstr "%s kopplade ifrån efter att vi informerade den om ett fel"
3254
3255#: netsync.cc:2481
3256#, c-format
3257msgid "I/O failure while talking to peer %s, disconnecting"
3258msgstr "I/O-fel i samtal med %s, kopplar ifrån"
3259
3260#: netsync.cc:2547
3261#, c-format
3262msgid "protocol error while processing peer %s: '%s', marking as bad"
3263msgstr "protokollfel i samtal med %s: '%s', markerar det som felaktigt"
3264
3265#: netsync.cc:2579
3266#, c-format
3267msgid "accepted new client connection from %s : %s"
3268msgstr "tar emot ny klientanslutning från %s: %s"
3269
3270#: netsync.cc:2616
3271#, c-format
3272msgid "protocol error while processing peer %s: '%s', disconnecting"
3273msgstr "protokollfel i samtal med %s: '%s', kopplar ifrån"
3274
3275#: netsync.cc:2627
3276#, c-format
3277msgid "peer %s read failed in working state (error)"
3278msgstr "läsning från %s fallerade i tillståndet \"working\" (fel)"
3279
3280#: netsync.cc:2632
3281#, c-format
3282msgid ""
3283"peer %s read failed in shutdown state (possibly client misreported error)"
3284msgstr ""
3285"läsning från %s fallerade i tillståndet \"shutdown\" (klienten kan felaktigt "
3286"ha rapporterat ett fel)"
3287
3288#: netsync.cc:2638
3289#, c-format
3290msgid "peer %s read failed in confirmed state (success)"
3291msgstr "läsning från %s fallerade i tillståndet \"confirmed\" (framgång)"
3292
3293#: netsync.cc:2659
3294#, c-format
3295msgid "peer %s write failed in working state (error)"
3296msgstr "skrivning till %s fallerade i tillståndet \"working\" (fel)"
3297
3298#: netsync.cc:2664
3299#, c-format
3300msgid ""
3301"peer %s write failed in shutdown state (possibly client misreported error)"
3302msgstr ""
3303"skrivning till %s fallerade i tillståndet \"shutdown\" (klienten kan "
3304"felaktigt ha rapporterat ett fel)"
3305
3306#: netsync.cc:2670
3307#, c-format
3308msgid "peer %s write failed in confirmed state (success)"
3309msgstr "skrivning till %s fallerade i tillståndet \"confirmed\" (framgång)"
3310
3311#: netsync.cc:2697
3312#, c-format
3313msgid "peer %s processing finished, disconnecting"
3314msgstr "behandling av %s slutförd, kopplar ifrån"
3315
3316#: netsync.cc:2719
3317#, c-format
3318msgid "fd %d (peer %s) has been idle too long, disconnecting"
3319msgstr "fd %d (%s) har varit inaktiv för länge, kopplar ifrån"
3320
3321#: netsync.cc:2787
3322#, c-format
3323msgid "beginning service on %s : %s"
3324msgstr "startar tjänst på %s : %s"
3325
3326#: netsync.cc:2788
3327msgid "<all interfaces>"
3328msgstr "<alla gränssnitt>"
3329
3330#: netsync.cc:2802
3331#, c-format
3332msgid "session limit %d reached, some connections will be refused"
3333msgstr ""
3334"gränsen för antalet sessioner, %d, är nådd, en del uppkopplingar kommer att "
3335"nekas"
3336
3337#: netsync.cc:2869
3338#, c-format
3339msgid "Network error on peer %s, disconnecting"
3340msgstr "Nätverksfel för %s, kopplar ifrån"
3341
3342#: netsync.cc:2875
3343#, c-format
3344msgid "got OOB from peer %s, disconnecting"
3345msgstr "fick OOB-data från %s, kopplar ifrån"
3346
3347#: netsync.cc:2935
3348#, c-format
3349msgid "beginning service on %s"
3350msgstr "startar tjänst på %s"
3351
3352#: netsync.cc:2998
3353#, c-format
3354msgid "got some OOB data on fd %d (peer %s), disconnecting"
3355msgstr "fick OOB-data på fildeskriptor %d (från %s), kopplar ifrån"
3356
3357#: netsync.cc:3047
3358#, c-format
3359msgid "finding items to synchronize:"
3360msgstr "letar efter saker att synkronisera:"
3361
3362#: netsync.cc:3055
3363msgid "certificates"
3364msgstr "certifikat"
3365
3366#: netsync.cc:3164
3367#, c-format
3368msgid "Cannot find key '%s'"
3369msgstr "Kan inte hitta nyckeln '%s'"
3370
3371#: netsync.cc:3204
3372#, c-format
3373msgid ""
3374"include branch pattern contains a quote character:\n"
3375"%s"
3376msgstr ""
3377"grenmönstret givet med --include innehåller ett citattecken:\n"
3378"%s"
3379
3380#: netsync.cc:3210
3381#, c-format
3382msgid ""
3383"exclude branch pattern contains a quote character:\n"
3384"%s"
3385msgstr ""
3386"grenmönstret givet med --exclude innehåller ett citattecken:\n"
3387"%s"
3388
3389#: netsync.cc:3245 netsync.cc:3249
3390#, c-format
3391msgid "network error: %s"
3392msgstr "nätverksfel: %s"
3393
3394#: options_list.hh:19
3395msgid "override author for commit"
3396msgstr "ange annan upphovsman till ändringarna"
3397
3398#: options_list.hh:27
3399msgid "block size in bytes for \"automate stdio\" output"
3400msgstr "blockstorlek för utdata från \"automate stdio\", i antal byte"
3401
3402#: options_list.hh:32 options_list.hh:318 options_list.hh:361
3403#, c-format
3404msgid "cannot be zero or negative"
3405msgstr "får ej vara noll eller negativt"
3406
3407#: options_list.hh:43
3408msgid "address:port to listen on (default :4691)"
3409msgstr "adress:port att lyssna på (:4691 om inget anges)"
3410
3411#: options_list.hh:80
3412msgid "disable transport authentication"
3413msgstr "slå av transportautentisering"
3414
3415#: options_list.hh:87
3416msgid "serve netsync on stdio"
3417msgstr "servera netsync via standard input och standard output"
3418
3419#: options_list.hh:96
3420msgid "select branch cert for operation"
3421msgstr "ange den gren som operationen ska utföras i"
3422
3423#: options_list.hh:104
3424msgid "print a brief version of the normal output"
3425msgstr "låt utskriften vara mer kortfattad än normalt"
3426
3427#: options_list.hh:112
3428msgid "set location of configuration directory"
3429msgstr "ange i vilken katalog konfigurationsfilerna finns"
3430
3431#: options_list.hh:122
3432msgid "override date/time for commit"
3433msgstr "ange annat datum och tid för ändringarna"
3434
3435#: options_list.hh:136
3436msgid "set name of database"
3437msgstr "ange databasens filnamn"
3438
3439#: options_list.hh:144
3440msgid "print debug log to stderr while running"
3441msgstr "skriv ut felsökningslogg till stderr under körning"
3442
3443#: options_list.hh:152
3444msgid "limit the number of levels of directories to descend"
3445msgstr "begränsa hur djupt i katalogstrukturen monotone ska gå ned"
3446
3447#: options_list.hh:157
3448#, c-format
3449msgid "cannot be negative"
3450msgstr "kan inte ha negativa värden"
3451
3452#: options_list.hh:166
3453msgid "argument to pass external diff hook"
3454msgstr "argument att skicka med till extern diff"
3455
3456#: options_list.hh:175
3457msgid "use context diff format"
3458msgstr "använd formatet 'context diff'"
3459
3460#: options_list.hh:182
3461msgid "use external diff hook for generating diffs"
3462msgstr "använd extern diff för att framställa skillnad mellan revisioner"
3463
3464#: options_list.hh:189
3465msgid "use unified diff format"
3466msgstr "använd formatet 'unified diff'"
3467
3468#: options_list.hh:197
3469msgid "do not show the function containing each block of changes"
3470msgstr "visa inte funktionen som innehåller varje ändringsstycke"
3471
3472#: options_list.hh:204
3473msgid "print diffs along with logs"
3474msgstr "skriv ut skillnaden mellan denna och tidigare revision i loggen"
3475
3476#: options_list.hh:213
3477msgid "when rosterifying, drop attrs entries with the given key"
3478msgstr "släng attribut med den givna nyckeln vid konvertering till listor"
3479
3480#: options_list.hh:221
3481msgid "don't perform the operation, just show what would have happened"
3482msgstr "utför inte operationen, visa bara vad som skulle ha hänt"
3483
3484#: options_list.hh:229
3485msgid "file to dump debugging log to, on failure"
3486msgstr "fil att skriva ut felsökningsloggen till om något gick fel"
3487
3488#: options_list.hh:238
3489msgid "leave out anything described by its argument"
3490msgstr "utelämna allt som matchar argumentet"
3491
3492#: options_list.hh:246
3493msgid "only update monotone's internal bookkeeping, not the filesystem"
3494msgstr ""
3495"uppdatera enbart monotones interna administration, inte arbetskopian i övrigt"
3496
3497#: options_list.hh:254
3498msgid ""
3499"sign with ssh-agent, 'yes' to sign with ssh if key found, 'no' to force "
3500"monotone to sign, 'check' to sign with both and compare"
3501msgstr ""
3502"signera med ssh-agent, 'yes' för att signera med ssh om nyckeln finns, 'no' "
3503"för att tvinga monotone att signera, 'check' för att signera med båda och "
3504"jämföra"
3505
3506#: options_list.hh:262
3507msgid "print detailed version number, then exit"
3508msgstr "skriv ut detaljerad versionsinformation och avsluta sedan omedelbart"
3509
3510#: options_list.hh:269
3511msgid "display help message"
3512msgstr "skriv ut extra hjälptext"
3513
3514#: options_list.hh:278
3515msgid "include anything described by its argument"
3516msgstr "ta med allt allt som matchar argumentet"
3517
3518#: options_list.hh:286
3519msgid "set key for signatures"
3520msgstr "ange nyckel att signera med"
3521
3522#: options_list.hh:294
3523msgid "set location of key store"
3524msgstr "ange i vilken katalog nycklarna finns"
3525
3526#: options_list.hh:303
3527msgid "push the specified key even if it hasn't signed anything"
3528msgstr "skicka med angiven nyckel även om den inte använts för att signera"
3529
3530#: options_list.hh:313
3531msgid "limit log output to the last number of entries"
3532msgstr "begränsa loggutskriften till detta antal poster bakåt i tiden"
3533
3534#: options_list.hh:322
3535msgid "file to write the log to"
3536msgstr "fil att skriva ut loggen till"
3537
3538#: options_list.hh:333
3539msgid "set commit changelog message"
3540msgstr "ange loggmeddelandet för arkivering"
3541
3542#: options_list.hh:340
3543msgid "set filename containing commit changelog message"
3544msgstr "ange filnamnet som innehåller loggmeddelandet för arkivering"
3545
3546#: options_list.hh:348
3547msgid "perform the operations for files missing from workspace"
3548msgstr "genomför operationen på filer som saknas i arbetskatalogen"
3549
3550#: options_list.hh:356
3551msgid "limit log output to the next number of entries"
3552msgstr "begränsa loggutskriften till detta antal poster framåt i tiden"
3553
3554#: options_list.hh:366
3555msgid "exclude files when printing logs"
3556msgstr ""
3557"ta ej med vilka filer som lagts till, tagits bort eller ändrats i loggen"
3558
3559#: options_list.hh:374
3560msgid "do not use ASCII graph to display ancestry"
3561msgstr "använd inte en ASCIIgraf för att visualisera föräldraskapet"
3562
3563#: options_list.hh:382
3564msgid "do not ignore any files"
3565msgstr "ignorera inga filer"
3566
3567#: options_list.hh:390
3568msgid "exclude merges when printing logs"
3569msgstr "ta ej med ihopslagningar i loggen"
3570
3571#: options_list.hh:398
3572msgid "do not load ~/.monotone/monotonerc or _MTN/monotonerc lua files"
3573msgstr "använd inte ~/.monotone/monotonerc eller _MTN/monotonerc"
3574
3575#: options_list.hh:406
3576msgid "do not load standard lua hooks"
3577msgstr "använd inte standard-lua-rutinerna"
3578
3579#: options_list.hh:414
3580msgid "record process id of server"
3581msgstr "spara serverns process-ID i denna fil"
3582
3583#: options_list.hh:422
3584msgid "suppress verbose, informational and progress messages"
3585msgstr "skriv inte ut informations- eller förloppsmeddelanden"
3586
3587#: options_list.hh:432
3588msgid "load extra rc file"
3589msgstr "använd denna lua-fil"
3590
3591#: options_list.hh:440
3592msgid "suppress warning, verbose, informational and progress messages"
3593msgstr "skriv inte ut varningar eller informations- eller förloppsmeddelanden"
3594
3595#: options_list.hh:450
3596msgid "also operate on the contents of any listed directories"
3597msgstr "ta även med innehållet för varje listad katalog"
3598
3599#: options_list.hh:459
3600msgid "select revision id for operation"
3601msgstr "ange den revision som operationen ska utföras på"
3602
3603#: options_list.hh:467
3604msgid "limit search for workspace to specified root"
3605msgstr "begränsa sökningen efter arbetskopian till denna katalog"
3606
3607#: options_list.hh:475
3608msgid "use the current arguments as the future default"
3609msgstr "använd de givna argumenten som framtida standardvärden"
3610
3611#: options_list.hh:483
3612msgid "set ticker style (count|dot|none)"
3613msgstr "sätt stilen för förloppsinformationen (count|dot|none)"
3614
3615#: options_list.hh:494
3616#, c-format
3617msgid "argument must be 'none', 'dot', or 'count'"
3618msgstr "argumentet måste vara 'none', 'dot' eller 'count'"
3619
3620#: options_list.hh:498
3621msgid "revision(s) to start logging at"
3622msgstr "revision(er) där loggen ska börja"
3623
3624#: options_list.hh:505
3625msgid "revision(s) to stop logging at"
3626msgstr "revision(er) där loggen ska sluta"
3627
3628#: options_list.hh:513
3629msgid "perform the operations for unknown files from workspace"
3630msgstr "genomför operationen på okända filer i arbetskatalogen"
3631
3632#: options_list.hh:522
3633msgid "verbose completion output"
3634msgstr "ge utförlig information"
3635
3636#: options_list.hh:530
3637msgid "print version number, then exit"
3638msgstr "skriv ut versionsnumret och avsluta sedan omedelbart"
3639
3640#: options_list.hh:538
3641msgid "insert command line arguments taken from the given file"
3642msgstr "använd kommandoradsargument ur denna fil"
3643
3644#: packet.cc:105
3645#, c-format
3646msgid "file preimage '%s' missing in db"
3647msgstr "\"preimage\" för filen '%s' saknas i databasen"
3648
3649#: packet.cc:106
3650#, c-format
3651msgid "dropping delta '%s' -> '%s'"
3652msgstr "slänger deltat '%s' -> '%s'"
3653
3654#: packet.cc:137
3655#, c-format
3656msgid "missing prerequisite revision '%s'"
3657msgstr "saknar nödvändig revision '%s'"
3658
3659#: packet.cc:138 packet.cc:149 packet.cc:165 packet.cc:173
3660#, c-format
3661msgid "dropping revision '%s'"
3662msgstr "slänger revisionen '%s'"
3663
3664#: packet.cc:148
3665#, c-format
3666msgid "missing prerequisite file '%s'"
3667msgstr "saknar nödvändig fil '%s'"
3668
3669#: packet.cc:163
3670#, c-format
3671msgid "missing prerequisite file pre-delta '%s'"
3672msgstr "saknar nödvändigt predelta till fil '%s'"
3673
3674#: packet.cc:171
3675#, c-format
3676msgid "missing prerequisite file post-delta '%s'"
3677msgstr "saknar nödvändigt postdelta till fil '%s'"
3678
3679#: packet.cc:199
3680#, c-format
3681msgid "cert revision '%s' does not exist in db"
3682msgstr "certrevision '%s' finns inte i databasen"
3683
3684#: packet.cc:201
3685#, c-format
3686msgid "dropping cert"
3687msgstr "slänger cert"
3688
3689#: packet.cc:224
3690#, c-format
3691msgid "key '%s' is not equal to key '%s' in database"
3692msgstr "nyckeln '%s' är inte samma som nyckeln '%s' i databasen"
3693
3694#: packet.cc:348
3695#, c-format
3696msgid "malformed packet"
3697msgstr "otydbart paket"
3698
3699#: packet.cc:448
3700#, c-format
3701msgid "unknown packet type: '%s'"
3702msgstr "okänd pakettyp: '%s'"
3703
3704#: rcs_file.cc:354
3705#, c-format
3706msgid "parse failure %d:%d: expecting %s, got %s with value '%s'"
3707msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: %s förväntat, fick %s med värdet '%s'"
3708
3709#: rcs_file.cc:373
3710#, c-format
3711msgid "parse failure %d:%d: expecting word '%s'"
3712msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: ordet '%s' förväntat"
3713
3714#: rcs_file.cc:388
3715#, c-format
3716msgid "parse failure %d:%d: expecting word"
3717msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: ord förväntat"
3718
3719#: rcs_import.cc:720
3720#, c-format
3721msgid "parsing RCS file %s"
3722msgstr "uttyder RCS-fil %s"
3723
3724#: rcs_import.cc:723
3725#, c-format
3726msgid "parsed RCS file %s OK"
3727msgstr "uttydning av RCS-filen %s gick bra"
3728
3729#: rcs_import.cc:912
3730#, c-format
3731msgid "error reading RCS file %s: %s"
3732msgstr "fel vid läsning av RCS-filen %s: %s"
3733
3734#: rcs_import.cc:1209
3735#, c-format
3736msgid ""
3737"%s appears to be a CVS repository root directory\n"
3738"try importing a module instead, with 'cvs_import %s/<module_name>"
3739msgstr ""
3740"%s verkar vara rotkatalogen till ett CVS-arkiv\n"
3741"försök importera en modul istället, med 'cvs_import %s/<modulnamn>"
3742
3743#: rcs_import.cc:1221
3744#, c-format
3745msgid "need base --branch argument for importing"
3746msgstr "behöver en gren angiven med --branch att importera till"
3747
3748#: rcs_import.cc:1233
3749#, c-format
3750msgid "path %s does not exist"
3751msgstr "sökvägen %s finns inte"
3752
3753#: rcs_import.cc:1268
3754msgid "tags"
3755msgstr "taggar"
3756
3757#: restrictions.cc:60 restrictions.cc:77
3758#, c-format
3759msgid "conflicting include/exclude on path '%s'"
3760msgstr "motsägelsefulla include och exclude för sökvägen '%s'"
3761
3762#: restrictions.cc:103 restrictions.cc:141
3763#, c-format
3764msgid "restriction includes unknown path '%s'"
3765msgstr "restriktionen har med okänd sökväg '%s'"
3766
3767#: restrictions.cc:114 restrictions.cc:155
3768#, c-format
3769msgid "restriction excludes unknown path '%s'"
3770msgstr "restriktionen utesluter ökänd sökväg '%s'"
3771
3772#: restrictions.cc:118 restrictions.cc:159
3773#, c-format
3774msgid "%d unknown path"
3775msgid_plural "%d unknown paths"
3776msgstr[0] "%d okänd sökväg"
3777msgstr[1] "%d okända sökvägar"
3778
3779#: revision.cc:740
3780#, c-format
3781msgid "the command '%s %s' cannot be restricted in a two-parent workspace"
3782msgstr ""
3783"kommandot '%s %s' kan inte begränsas i en arbetskopia med två föräldrar"
3784
3785#: revision.cc:959
3786#, c-format
3787msgid "scanning for bogus merge edges"
3788msgstr "letar efter felaktiga ihopslagningsbågar"
3789
3790#: revision.cc:1001
3791#, c-format
3792msgid "optimizing out redundant edge %d -> %d"
3793msgstr "optimerar bort onödig båge %d -> %d"
3794
3795#: revision.cc:1010
3796#, c-format
3797msgid "failed to eliminate edge %d -> %d"
3798msgstr "misslyckades med att ta bort bågen %d -> %d"
3799
3800#: revision.cc:1021
3801#, c-format
3802msgid "rebuilding %d nodes"
3803msgstr "bygger om %d noder"
3804
3805#: revision.cc:1226
3806#, c-format
3807msgid "Path %s added to child roster multiple times"
3808msgstr "Sökvägen %s tillagd till listan mer än en gång"
3809
3810#: revision.cc:1239
3811#, c-format
3812msgid "Directory for path %s cannot be added, as there is a file in the way"
3813msgstr "Katalogen %s kan inte läggas till, det finns en fil i vägen"
3814
3815#: revision.cc:1250
3816#, c-format
3817msgid "Path %s cannot be added, as there is a directory in the way"
3818msgstr "Filen %s kan inte läggas till, det finns en katalog i vägen"
3819
3820#: revision.cc:1253
3821#, c-format
3822msgid "Path %s added twice with differing content"
3823msgstr "Sökvägen %s tillagd två gånger med olika innehåll"
3824
3825#: revision.cc:1540
3826#, c-format
3827msgid ""
3828"unknown attribute '%s' on path '%s'\n"
3829"please contact %s so we can work out the right way to migrate this\n"
3830"(if you just want it to go away, see the switch --drop-attr, but\n"
3831"seriously, if you'd like to keep it, we're happy to figure out how)"
3832msgstr ""
3833"sökvägen '%2$s' har ett okänt attribut '%1$s'\n"
3834"var god ta kontakt med '%3$s' så att ni kan komma överens om det rätta\n"
3835"sättet att migrera (om du bara vill att det här felet ska försvinna kan\n"
3836"du prova --drop-attr, men allvarligt talat, om du vill behålla det här\n"
3837"attributet hjälper vi gärna till att klura ut ett bra sätt att hantera\n"
3838"det på)"
3839
3840#: revision.cc:1653
3841#, c-format
3842msgid "converting existing revision graph to new roster-style revisions"
3843msgstr "konverterar existerande revisionsgraf till nya revisioner i liststil"
3844
3845#: revision.cc:1708
3846#, c-format
3847msgid "rebuilding revision graph from manifest certs"
3848msgstr "bygger om revisionsgrafen från manifestcert"
3849
3850#: revision.cc:1786
3851#, c-format
3852msgid "regenerating cached rosters and heights"
3853msgstr "återskapar cachade listor och höjder"
3854
3855#: revision.cc:1798
3856msgid "regenerated"
3857msgstr "omgjorda"
3858
3859#: revision.cc:1814
3860#, c-format
3861msgid "finished regenerating cached rosters and heights"
3862msgstr "färdig med återskapandet av cachade listor och höjder"
3863
3864#: revision.cc:1826
3865#, c-format
3866msgid "cached height: %s"
3867msgstr "cachade höjder: %s"
3868
3869#: revision.cc:1909
3870#, c-format
3871msgid ""
3872"encountered a revision with unknown format, version '%s'\n"
3873"I only know how to understand the version '1' format\n"
3874"a newer version of monotone is required to complete this operation"
3875msgstr ""
3876"träffade på en revision med okänt format, version '%s'\n"
3877"Jag förstår bara formatet version '1'\n"
3878"En nyare version av monotone behövs för att fortsätta"
3879
3880#: roster.cc:2235
3881#, c-format
3882msgid "restriction includes deletion of '%s' but excludes deletion of '%s'"
3883msgstr "restriktionen inbegriper borttagning av '%s' men utesluter borttagning av '%s'"
3884
3885#: roster.cc:2255
3886#, c-format
3887msgid "restriction excludes addition of '%s' but includes addition of '%s'"
3888msgstr "restriktionen utesluter tillägget av '%s' men inbegriper tillägget av '%s'"
3889
3890#: roster.cc:2283
3891#, c-format
3892msgid "invalid restriction"
3893msgstr "ogiltig restriktion"
3894
3895#: sanity.cc:145
3896#, c-format
3897msgid "fatal: formatter failed on %s:%d: %s"
3898msgstr "allvarligt fel: formatering misslyckades vid %s:%d: %s"
3899
3900#: sanity.cc:219
3901msgid "misuse: "
3902msgstr "missbruk: "
3903
3904#: sanity.cc:239
3905#, c-format
3906msgid "%s:%d: invariant '%s' violated"
3907msgstr "%s:%d: invariant '%s' ej uppfylld"
3908
3909#: sanity.cc:252
3910#, c-format
3911msgid "%s:%d: index '%s' = %d overflowed vector '%s' with size %d"
3912msgstr "%s:%d; index '%s' = %d blev större än vektorn '%s' med storlek %d"
3913
3914#: sanity.cc:273
3915#, c-format
3916msgid "Current work set: %i items"
3917msgstr "Nuvarande arbetsmängd: %i delar"
3918
3919#: selectors.cc:45
3920#, c-format
3921msgid "expanded selector '%s' -> '%s'"
3922msgstr "expanderar valet '%s' -> '%s'"
3923
3924#: selectors.cc:82
3925#, c-format
3926msgid "unknown selector type: %c"
3927msgstr "okänd väljartyp: %c"
3928
3929#: selectors.cc:91
3930#, c-format
3931msgid "selector '%s' is not a valid date\n"
3932msgstr "väljaren '%s' är inte en korrekt datumangivelse\n"
3933
3934#: selectors.cc:97
3935#, c-format
3936msgid "selector '%s' is not a valid date (%s)"
3937msgstr "väljaren '%s' är inte en korrekt datumangivelse (%s)"
3938
3939#: selectors.cc:100
3940#, c-format
3941msgid "expanded date '%s' -> '%s'\n"
3942msgstr "expanderade datumangivelsen '%s' -> '%s'\n"
3943
3944#: schema_migration.cc:81
3945msgid ""
3946"make sure database and containing directory are writeable\n"
3947"and you have not run out of disk space"
3948msgstr ""
3949"se till att du har skrivrättigheter till databasen och katalogen\n"
3950"den ligger i samt att det finns tillräckligt med ledigt utrymme\n"
3951"på disken"
3952
3953#: schema_migration.cc:91
3954msgid ""
3955"(if this is a database last used by monotone 0.16 or older,\n"
3956"you must follow a special procedure to make it usable again.\n"
3957"see the file UPGRADE, in the distribution, for instructions.)"
3958msgstr ""
3959"(om den här databasen senast användes med monotone 0.16 eller\n"
3960"äldre måste du följa en speciell procedur för att den åter ska\n"
3961"vara användbar. Se filen UPGRADE (som finns i distributionen\n"
3962"för vidare instruktioner.)"
3963
3964#: schema_migration.cc:100
3965#, c-format
3966msgid ""
3967"sqlite error: %s\n"
3968"%s"
3969msgstr ""
3970"sqlite-fel: %s\n"
3971"%s"
3972
3973#: schema_migration.cc:514
3974#, c-format
3975msgid "public and private keys for %s don't match"
3976msgstr "publik och privat nyckel för %s stämmer inte överens"
3977
3978#: schema_migration.cc:516
3979#, c-format
3980msgid "moving key '%s' from database to %s"
3981msgstr "flyttar nyckeln '%s' från databasen till %s"
3982
3983#: schema_migration.cc:870
3984#, c-format
3985msgid "%s (usable)"
3986msgstr "%s (användbar)"
3987
3988#: schema_migration.cc:872
3989#, c-format
3990msgid "%s (migration needed)"
3991msgstr "%s (migrering behövs)"
3992
3993#: schema_migration.cc:874
3994#, c-format
3995msgid "%s (too new, cannot use)"
3996msgstr "%s (för ny, kan inte användas)"
3997
3998#: schema_migration.cc:876
3999#, c-format
4000msgid "%s (not a monotone database)"
4001msgstr "%s (är inte en monotonedatabas)"
4002
4003#: schema_migration.cc:878
4004#, c-format
4005msgid "%s (database has no tables!)"
4006msgstr "(%s (databasen har inga tabeller!)"
4007
4008#: schema_migration.cc:891
4009#, c-format
4010msgid ""
4011"cannot use the empty sqlite database %s\n"
4012"(monotone databases must be created with '%s db init')"
4013msgstr ""
4014"kan inte använda den tomma databasen %s\n"
4015"(monotonedatabaser måste skapar med '%s db init')"
4016
4017#: schema_migration.cc:896
4018#, c-format
4019msgid "%s does not appear to be a monotone database\n"
4020msgstr "%s ser inte ut som en monotonedatabase\n"
4021
4022#: schema_migration.cc:900
4023#, c-format
4024msgid ""
4025"%s appears to be a monotone database, but this version of\n"
4026"monotone does not recognize its schema.\n"
4027"you probably need a newer version of monotone."
4028msgstr ""
4029"%s ser ut som en monotonedatabas, men den här monotoneversionen\n"
4030"känner inte igen dess schema.\n"
4031"du behöver antagligen en nyare monotoneversion."
4032
4033#: schema_migration.cc:919
4034#, c-format
4035msgid ""
4036"database %s is laid out according to an old schema\n"
4037"try '%s db migrate' to upgrade\n"
4038"(this is irreversible; you may want to make a backup copy first)"
4039msgstr ""
4040"strukturen i databasen %s är enligt ett äldre schema\n"
4041"prova '%s db migrate' för att uppgradera databasen\n"
4042"(detta går inte att ångra; du vill nog ta en säkerhetskopia av\n"
4043"databasen först)"
4044
4045#: schema_migration.cc:941
4046#, c-format
4047msgid "calculating migration..."
4048msgstr "beräknar antalet nödvändiga steg för migrering..."
4049
4050#: schema_migration.cc:956
4051#, c-format
4052msgid "no migration performed; database schema already up-to-date"
4053msgstr "migreringen genomfördes inte; databasschemat redan uppdaterat"
4054
4055#: schema_migration.cc:963
4056#, c-format
4057msgid "migrating data..."
4058msgstr "migrerar data..."
4059
4060#: schema_migration.cc:985
4061#, c-format
4062msgid "migrated to schema %s"
4063msgstr "migrerad till schema %s"
4064
4065#: schema_migration.cc:988
4066#, c-format
4067msgid "committing changes to database"
4068msgstr "arkiverar ändringar i databasen"
4069
4070#: schema_migration.cc:992
4071#, c-format
4072msgid "optimizing database"
4073msgstr "optimerar databasen"
4074
4075#: schema_migration.cc:1002
4076#, c-format
4077msgid ""
4078"NOTE: because this database was last used by a rather old version\n"
4079"of monotone, you're not done yet. If you're a project leader, then\n"
4080"see the file UPGRADE for instructions on running '%s db %s'"
4081msgstr ""
4082"OBS: Eftersom den här databasen senast användes av en rätt gammal\n"
4083"monotone-version så är du inte klar än. Om du är projektledaren\n"
4084"bör du titta i filen UPGRADE för instruktion om '%s db %s'"
4085
4086#: schema_migration.cc:1009
4087#, c-format
4088msgid ""
4089"NOTE: this upgrade cleared monotone's caches\n"
4090"you should now run '%s db regenerate_caches'"
4091msgstr ""
4092"OBS: den här uppgraderingen raderade monotones cachar\n"
4093"nu bör du göra '%s db regenerate_caches'"
4094
4095#: schema_migration.cc:1040
4096#, c-format
4097msgid "cannot test migration from unknown schema %s"
4098msgstr "kan inte testa om migrering behövs, okänt schema %s"
4099
4100#: schema_migration.cc:1043
4101#, c-format
4102msgid "schema %s is up to date"
4103msgstr "redan uppdaterat till schema %s"
4104
4105#: schema_migration.cc:1054
4106#, c-format
4107msgid "successful migration to schema %s"
4108msgstr "migrering till schema %s lyckades"
4109
4110#: std_hooks.lua:39
4111msgid "Press enter"
4112msgstr "Tryck på Enter"
4113
4114#: std_hooks.lua:41
4115msgid "Press enter when the subprocess has completed"
4116msgstr "Tryck [Retur] när underprocessen är klar"
4117
4118#: transforms.cc:93
4119#, c-format
4120msgid ""
4121"%s\n"
4122"this may be due to a memory glitch, data corruption during\n"
4123"a network transfer, corruption of your database or workspace,\n"
4124"or a bug in monotone. if the error persists, please contact\n"
4125"%s for assistance.\n"
4126msgstr ""
4127"%s\n"
4128"det här kan handla om ett temporärt minnesfel, datafel i\n"
4129"nätverksöverföringen, felaktiga data i din databas eller\n"
4130"arbetskopia eller en bugg i monotone. Var god kontakta\n"
4131"%s och be om hjälp om felet kvarstår envist.\n"
4132
4133#: ui.cc:158
4134#, c-format
4135msgid "%.1f G"
4136msgstr "%.1f Gi"
4137
4138#: ui.cc:164
4139#, c-format
4140msgid "%.1f M"
4141msgstr "%.1f Mi"
4142
4143#: ui.cc:170
4144#, c-format
4145msgid "%.1f k"
4146msgstr "%.1f Ki"
4147
4148#: ui.cc:183
4149#, c-format
4150msgid "%d/%d"
4151msgstr "%d/%d"
4152
4153#: ui.cc:188
4154#, c-format
4155msgid "%d"
4156msgstr "%d"
4157
4158#: ui.cc:466
4159msgid "warning: "
4160msgstr "varning: "
4161
4162#: ui.cc:477
4163#, c-format
4164msgid ""
4165"fatal: %s\n"
4166"this is almost certainly a bug in monotone.\n"
4167"please send this error message, the output of '%s --full-version',\n"
4168"and a description of what you were doing to %s."
4169msgstr ""
4170"allvarligt: %s\n"
4171"detta är nästan helt säkert ett programfel i monotone.\n"
4172"var god skicka detta felmeddelande, utskriften av '%s --full-version'\n"
4173"och en beskrivning av det du gjorde till %s."
4174
4175#: ui.cc:581
4176#, c-format
4177msgid "failed to open log file '%s'"
4178msgstr "misslyckades med att öppna loggfilen %s"
4179
4180#: uri.cc:63
4181#, c-format
4182msgid "The URI syntax is invalid. Maybe you used an URI in scp-style?"
4183msgstr "URI-syntaxen är ogiltig. Kanske använde du en URI i bästa scp-stil?"
4184
4185#: update.cc:71
4186#, c-format
4187msgid "failed to decode boolean testresult cert value '%s'"
4188msgstr "misslyckades med att tolka det booleska testresultatets värde '%s'"
4189
4190#: update.cc:160
4191#, c-format
4192msgid "cannot determine branch for update"
4193msgstr "kan inte avgöra gren att uppdatera"
4194
4195#: vocab.cc:68
4196#, c-format
4197msgid "hex encoded ID '%s' size != %d"
4198msgstr "storleken för den hexadecimalt kodade identiteten '%s' != %d"
4199
4200#: vocab.cc:72
4201#, c-format
4202msgid "bad character '%c' in id name '%s'"
4203msgstr "otillåtet tecken '%c' i identitetsnamnet '%s'"
4204
4205#: vocab.cc:82
4206#, c-format
4207msgid "bad character '%c' in ace string '%s'"
4208msgstr "otillåtet tecken '%c' i ace-strängen '%s'"
4209
4210#: vocab.cc:93
4211#, c-format
4212msgid "bad character '%c' in symbol '%s'"
4213msgstr "otillåtet tecken '%c' i symbolen '%s'"
4214
4215#: vocab.cc:104
4216#, c-format
4217msgid "bad character '%c' in cert name '%s'"
4218msgstr "otillåtet tecken '%c' i certnamnet '%s'"
4219
4220#: vocab.cc:114
4221#, c-format
4222msgid "bad character '%c' in key name '%s'"
4223msgstr "otillåtet tecken '%c' i nyckelnamnet '%s'"
4224
4225#: vocab.cc:129
4226#, c-format
4227msgid "Invalid key length of %d bytes"
4228msgstr "felaktig nyckellängd, %d byte"
4229
4230#: vocab.cc:144
4231#, c-format
4232msgid "Invalid hmac length of %d bytes"
4233msgstr "felaktig HMAC-längd, %d byte"
4234
4235#: work.cc:93 work_migration.cc:188 work_migration.cc:208
4236#, c-format
4237msgid "workspace is corrupt: reading %s: %s"
4238msgstr "arbetskopian är korrupt: läste %s: %s"
4239
4240#: work.cc:136
4241#, c-format
4242msgid "base revision %s does not exist in database"
4243msgstr "grundrevisionen %s finns inte i databasen"
4244
4245#: work.cc:291
4246#, c-format
4247msgid "unrecognized key '%s' in options file %s - ignored"
4248msgstr "okänd nyckel '%s' i inställningsfilen %s - ignorerad"
4249
4250#: work.cc:301
4251#, c-format
4252msgid "Failed to read options file %s: %s"
4253msgstr "Misslyckades med att läsa inställningsfilen %s: %s"
4254
4255#: work.cc:357
4256#, c-format
4257msgid "Failed to write options file %s: %s"
4258msgstr "Misslyckades med att skriva inställningsfilen %s: %s"
4259
4260#: work.cc:623
4261#, c-format
4262msgid "skipping ignorable file %s"
4263msgstr "hoppar över ignorerbar fil %s"
4264
4265#: work.cc:632
4266#, c-format
4267msgid "skipping %s, already accounted for in workspace"
4268msgstr "hoppar över %s, den finns redan noterad i arbetskopian"
4269
4270#: work.cc:643
4271#, c-format
4272msgid "adding %s to workspace manifest"
4273msgstr "lägger till %s i arbetskopians manifest"
4274
4275#: work.cc:649
4276#, c-format
4277msgid ""
4278"cannot add %s, because %s is recorded as a file in the workspace manifest"
4279msgstr ""
4280"kan inte lägga till %s eftersom %s redan är registrerad som en fil i "
4281"arbetskopians manifest"
4282
4283#: work.cc:804
4284#, c-format
4285msgid "dropping %s"
4286msgstr "slänger %s"
4287
4288#: work.cc:815 work.cc:826
4289#, c-format
4290msgid "path %s already exists"
4291msgstr "sökvägen %s finns redan"
4292
4293#: work.cc:845
4294#, c-format
4295msgid "renaming %s to %s"
4296msgstr "byter namn på %s till %s"
4297
4298#: work.cc:849
4299#, c-format
4300msgid "adding %s"
4301msgstr "lägger till %s"
4302
4303#: work.cc:881
4304#, c-format
4305msgid "file '%s' does not exist"
4306msgstr "filen '%s' finns inte"
4307
4308#: work.cc:882
4309#, c-format
4310msgid "file '%s' is a directory"
4311msgstr "filen '%s' är en katalog"
4312
4313#: work.cc:887
4314#, c-format
4315msgid "content of file '%s' has changed, not overwriting"
4316msgstr "innehållet i filen '%s' har ändrats, skriver inte över"
4317
4318#: work.cc:888
4319#, c-format
4320msgid "modifying %s"
4321msgstr "ändrar %s"
4322
4323#: work.cc:942
4324#, c-format
4325msgid "cannot drop non-empty directory '%s'"
4326msgstr "kan inte ta bort den icke-tomma katalogen '%s'"
4327
4328#: work.cc:973
4329#, c-format
4330msgid "attach node %d blocked by unversioned path '%s'"
4331msgstr "bindning av nod %d blockerad av icke-noterad sökväg '%s'"
4332
4333#: work.cc:987
4334#, c-format
4335msgid "attach node %d blocked by blocked parent '%s'"
4336msgstr "bindning av nod %d blockerad av icke-noterad sökväg '%s'"
4337
4338#: work.cc:1018
4339#, c-format
4340msgid "%d workspace conflicts"
4341msgstr "%d konflikter i arbetskopian"
4342
4343#: work.cc:1182
4344#, c-format
4345msgid "missing directory '%s'"
4346msgstr "saknar katalogen '%s'"
4347
4348#: work.cc:1187
4349#, c-format
4350msgid "not a directory '%s'"
4351msgstr "'%s' är inte en katalog"
4352
4353#: work.cc:1200
4354#, c-format
4355msgid "missing file '%s'"
4356msgstr "saknar filen '%s'"
4357
4358#: work.cc:1205
4359#, c-format
4360msgid "not a file '%s'"
4361msgstr "'%s' är inte en fil"
4362
4363#: work.cc:1216
4364#, c-format
4365msgid ""
4366"%d missing items; use '%s ls missing' to view\n"
4367"To restore consistency, on each missing item run either\n"
4368" '%s drop ITEM' to remove it permanently, or\n"
4369" '%s revert ITEM' to restore it.\n"
4370"To handle all at once, simply use\n"
4371" '%s drop --missing' or\n"
4372" '%s revert --missing'"
4373msgstr ""
4374"%d saknade objekt (filer/kataloger); använd '%s ls missing' för att se dem\n"
4375"För att se till att allt stämmer, gör följande för varje objekt:\n"
4376" '%s drop OBJEKT' för att ta bort filen permanent, eller\n"
4377" '%s revert OBJEKT' för att återställa den.\n"
4378"För att ta hand om alla saknade objekt på en gång, gör helt enkelt "
4379"följande:\n"
4380" '%s drop --missing' eller\n"
4381" '%s revert --missing'"
4382
4383#: work.cc:1377
4384#, c-format
4385msgid "skipping %s, not currently tracked"
4386msgstr "hoppar över %s, ej noterad i arbetskopian för närvarande"
4387
4388#: work.cc:1387
4389#, c-format
4390msgid "cannot remove %s/, it is not empty"
4391msgstr "kan inte ta bort %s/, den är inte tom"
4392
4393#: work.cc:1405
4394#, c-format
4395msgid "directory %s not empty - it will be dropped but not deleted"
4396msgstr ""
4397"katalogen %s är inte tom - den kommer att slängas administrativt men inte "
4398"fysiskt"
4399
4400#: work.cc:1415
4401#, c-format
4402msgid "file %s changed - it will be dropped but not deleted"
4403msgstr ""
4404"filen %s är ändrad - den kommer att slängas administrativt men inte fysiskt"
4405
4406#: work.cc:1418
4407#, c-format
4408msgid "dropping %s from workspace manifest"
4409msgstr "tar bort %s från arbetskopians manifest"
4410
4411#: work.cc:1459
4412#, c-format
4413msgid "source file %s is not versioned"
4414msgstr "källfilen %s är inte versionshanterad"
4415
4416#: work.cc:1461
4417#, c-format
4418msgid "destination name %s already exists as an unversioned directory"
4419msgstr "målet %s finns redan som en katalog som inte är versionshanterad"
4420
4421#: work.cc:1469
4422#, c-format
4423msgid "destination dir %s/ is not versioned (perhaps add it?)"
4424msgstr ""
4425"målkatalogen %s/ är inte noterad i arbetskopian (kanske du ska addera den?)"
4426
4427#: work.cc:1472
4428#, c-format
4429msgid "destination %s is an existing file in current revision"
4430msgstr "målet %s är en existerande fil i nuvarande revision"
4431
4432#: work.cc:1482
4433#, c-format
4434msgid "empty path %s is not allowed"
4435msgstr "tom sökväg %s ej tillåten"
4436
4437#: work.cc:1496
4438#, c-format
4439msgid "%s does not exist in current manifest"
4440msgstr "%s finns inte i nuvarande manifest"
4441
4442#: work.cc:1499
4443#, c-format
4444msgid "destination %s already exists in current manifest"
4445msgstr "målet %s finns redan i nuvarande manifest"
4446
4447#: work.cc:1505
4448#, c-format
4449msgid "destination directory %s does not exist in current manifest"
4450msgstr "målkatalogen %s finns inte i nuvarande manifest"
4451
4452#: work.cc:1507
4453#, c-format
4454msgid "destination directory %s is not a directory"
4455msgstr "målkatalogen %s är inte en katalog"
4456
4457#: work.cc:1516
4458#, c-format
4459msgid "renaming %s to %s in workspace manifest"
4460msgstr "byter namn från %s till %s i arbetskopians manifest"
4461
4462#: work.cc:1544
4463#, c-format
4464msgid "%s doesn't exist in workspace, skipping"
4465msgstr "hoppar över %s, den existerar inte i arbetskopian"
4466
4467#: work.cc:1548
4468#, c-format
4469msgid "destination %s already exists in workspace, skipping filesystem rename"
4470msgstr ""
4471"byter inte namn till %s i filsystemet, för den finns redan noterad i "
4472"arbetskopian"
4473
4474#: work.cc:1552
4475#, c-format
4476msgid ""
4477"skipping move_path in filesystem %s->%s, source doesn't exist, destination "
4478"does"
4479msgstr ""
4480"kommer inte att genomföra namnbytet %s -> %s fysiskt, för källan finns inte "
4481"och målet finns"
4482
4483#: work.cc:1577
4484#, c-format
4485msgid "proposed new root directory '%s' is not versioned or does not exist"
4486msgstr ""
4487"den föreslagna nya rotkatalogen '%s' är inte noterad i arbetskopian eller "
4488"finns inte"
4489
4490#: work.cc:1579
4491#, c-format
4492msgid "proposed new root directory '%s' is not a directory"
4493msgstr "den föreslagna nya rotkatalogen '%s' är inte en katalog"
4494
4495#: work.cc:1584
4496#, c-format
4497msgid "proposed new root directory '%s' contains illegal path %s"
4498msgstr ""
4499"den föreslagna nya rotkatalogen '%s' innehåller den otillåtna sökvägen %s"
4500
4501#: work.cc:1594
4502#, c-format
4503msgid "directory '%s' is not versioned or does not exist"
4504msgstr "katalogen '%s' är inte noterad i arbetskopian eller finns inte"
4505
4506#: work.cc:1600
4507#, c-format
4508msgid "'%s' is in the way"
4509msgstr "'%s' är i vägen"
4510
4511#: work.cc:1640
4512#, c-format
4513msgid ""
4514"workspace is locked\n"
4515"you must clean up and remove the %s directory"
4516msgstr ""
4517"arbetskopian är låst\n"
4518"du måste rensa och ta bort katalogen %s"
4519
4520#: work_migration.cc:62
4521#, c-format
4522msgid "workspace required but not found"
4523msgstr "arbetskopia behövs men kunde inte hittas"
4524
4525#: work_migration.cc:74
4526#, c-format
4527msgid "workspace is corrupt: %s is invalid"
4528msgstr "arbetskopian är korrupt: %s är ogiltig"
4529
4530#: work_migration.cc:79
4531#, c-format
4532msgid "_MTN/format should not exist in a format 1 workspace; corrected"
4533msgstr "_MTN/format borde inte finnas i en arbetskopia av format 1; åtgärdat"
4534
4535#: work_migration.cc:116
4536#, c-format
4537msgid ""
4538"this workspace's metadata is in format 0. to use this workspace\n"
4539"with this version of monotone, you must delete it and check it\n"
4540"out again (migration from format 0 is not possible).\n"
4541"once you have done this, you will not be able to use the workspace\n"
4542"with versions of monotone older than %s.\n"
4543"we apologize for the inconvenience."
4544msgstr ""
4545"Den här arbetskopians metadata är av format 0. För att använda den\n"
4546"med den här monotone-versionen måste du ta bort den och hämta den\n"
4547"igen (migrering från format 0 är inte möjligt).\n"
4548"När du väl har gjort detta kommer du inte att kunna använda arbetskopian\n"
4549"med monotone-versioner äldre än %s.\n"
4550"Vi ber om ursäkt för besväret."
4551
4552#: work_migration.cc:125
4553#, c-format
4554msgid ""
4555"to use this workspace with this version of monotone, its metadata\n"
4556"must be migrated from format %d to format %d, using the command\n"
4557"'%s migrate_workspace'.\n"
4558"once you have done this, you will not be able to use the workspace\n"
4559"with versions of monotone older than %s."
4560msgstr ""
4561"För att använda denna arbetskopia med den här monotone-versionen måste\n"
4562"dess metadata migreras från format %d till format %d, vilket du gör med\n"
4563"kommandot '%s migrate_workspace'.\n"
4564"Så snart du har gjort detta kommer du inte att kunna använda denna\n"
4565"arbetskopia med äldre monotone-versioner än %s."
4566
4567#: work_migration.cc:135 work_migration.cc:263
4568#, c-format
4569msgid ""
4570"this version of monotone only understands workspace metadata\n"
4571"in formats 0 through %d. your workspace is in format %d.\n"
4572"you need a newer version of monotone to use this workspace."
4573msgstr ""
4574"Den här monotone-versionen förstår bara metadata i arbetskopian av\n"
4575"format 0 till %d. Din arbetskopia har format %d. Du behöver en\n"
4576"nyare monotone-version för att använda denna arbetskopia."
4577
4578#: work_migration.cc:164
4579#, c-format
4580msgid ""
4581"it is not possible to migrate from workspace format 0 to any\n"
4582"later format. you must delete this workspace and check it out\n"
4583"again. we apologize for the inconvenience."
4584msgstr ""
4585"Det går inte att migrera en arbetskopia från format 0 till något\n"
4586"senare format. Du måste radera denna arbetskopia och hämta den\n"
4587"på nytt. Vi ber om ursäkt för besväret."
4588
4589#: work_migration.cc:216
4590#, c-format
4591msgid "workspace is corrupt: %s exists but is not a regular file"
4592msgstr "arbetskopian är korrupt: %s finns men är inte en vanlig fil"
4593
4594#: work_migration.cc:255
4595#, c-format
4596msgid "this workspace is in the current format, no migration is necessary."
4597msgstr "denna arbetskopia är i aktuellt format, ingen migrering behövs."
4598
4599#~ msgid "file version %s already known"
4600#~ msgstr "filversionen %s är redan känd"
4601
4602#~ msgid "SINGLE-EDGE-DATA"
4603#~ msgstr "ENKEL-BÅGE-DATA"
4604
4605#~ msgid "(marked node: %s)"
4606#~ msgstr "(markerad nod: %s)"
4607
4608#~ msgid "empty passphrase not allowed"
4609#~ msgstr "tomt lösen ej tillåtet"
4610
4611#~ msgid "empty passphrases not allowed, try again"
4612#~ msgstr "tomt lösen ej tillåtet, försök igen"
4613
4614#~ msgid "no passphrase given"
4615#~ msgstr "inget lösen givet"
4616
4617#~ msgid "perform the associated file operation"
4618#~ msgstr "genomför den tillhörande operationen på filen/filerna"
4619
4620#~ msgid "cannot set '--unknown' and '--recursive' at the same time"
4621#~ msgstr "kan inte använda '--unknown' och '--recursive' samtidigt"
4622
4623#~ msgid "cannot set '--unknown' and '--no-respect-ignore' at the same time"
4624#~ msgstr "kan inte använda '--unknown' och '--no-respect-ignore' samtidigt"
4625
4626#~ msgid "no file %s found in database for %s"
4627#~ msgstr "det finns ingen fil %s för %s i databasen"
4628
4629#~ msgid "uleb128 decode for '%s' into %d-byte datum overflowed"
4630#~ msgstr "avkodning av '%s' med uleb128 till datum på %d byte flödade över"
4631
4632#~ msgid "path '%s' already exists, cannot create"
4633#~ msgstr "sökvägen '%s' finns redan, kan inte skapa den"
4634
4635#~ msgid "unable to probe database version in file %s"
4636#~ msgstr "kunde inte hitta någon databasversion i filen %s"
4637
4638#~ msgid "database %s is not an sqlite version 3 file, try dump and reload"
4639#~ msgstr ""
4640#~ "databasen %s är inte skapad med SQLite version 3; testa att dumpa\n"
4641#~ "och ladda på nytt"
4642
4643#~ msgid "could not initialize database: %s: already exists"
4644#~ msgstr "kunde inte initiera databasen: %s: den finns redan"
4645
4646#~ msgid "cannot create %s; it already exists"
4647#~ msgstr "kan inte skapa %s; den finns redan"
4648
4649#~ msgid "could not open database '%s': %s"
4650#~ msgstr "kunde inte öppna databasen '%s': %s"
4651
4652#~ msgid "error at transaction BEGIN statement"
4653#~ msgstr "fel vid transaktionens början (kommandot BEGIN)"
4654
4655#~ msgid "migration step failed: %s"
4656#~ msgstr "migreringssteg misslyckades: %s"
4657
4658#~ msgid "failure on COMMIT"
4659#~ msgstr "databaskommandot COMMIT misslyckades"
4660
4661#~ msgid "mismatched result of migration, got %s, wanted %s"
4662#~ msgstr "resultatet av migreringen stämde inte, fick %s, ville ha %s"
4663
4664#~ msgid "error vacuuming after migration"
4665#~ msgstr "fel vid dammsugning av databasen efter migreringen"
4666
4667#~ msgid "database schema %s is unknown; cannot perform migration"
4668#~ msgstr "databasschemat %s är okänt; kan inte genomföra migreringen"
4669
4670#~ msgid "missing %s"
4671#~ msgstr "saknar %s"
4672
4673#~ msgid "error running analyze after migration"
4674#~ msgstr "fel under analys efter migreringen"
4675
4676#~ msgid "read from client failed with error code: %d"
4677#~ msgstr "läsning från klienten misslyckades med följande felkod: %d"
4678
4679#~ msgid "PATTERN ..."
4680#~ msgstr "MÖNSTER ..."
4681
4682#~ msgid "not serving branch '%s'"
4683#~ msgstr "serverar ej grenen %s"
4684
4685#~ msgid "calculating rosters to regenerate"
4686#~ msgstr "räknar ut listor att göras om"
4687
4688#~ msgid "failed to parse date string '%s': %s"
4689#~ msgstr "kunde inte tyda datumangivelsen '%s': %s"
4690
4691#~ msgid "negative depth not allowed"
4692#~ msgstr "negativt djup är inte tillåtet"
4693
4694#~ msgid "illegal argument to --next: cannot be zero or negative"
4695#~ msgstr "felaktigt argument till --next: får ej vara noll eller negativt"
4696
4697#~ msgid ""
4698#~ "illegal argument to --automate-stdio-size: cannot be zero or negative"
4699#~ msgstr ""
4700#~ "felaktigt argument till --automate-stdio-size: får ej vara noll eller "
4701#~ "negativt"
4702
4703#~ msgid "Invalid escape in --xargs file"
4704#~ msgstr "Otillåten \\ i filen given med --xargs"
4705
4706#~ msgid "[DIRECTORY]\n"
4707#~ msgstr "[KATALOG]\n"
4708
4709#~ msgid "%s:\n"
4710#~ msgstr "%s:\n"
4711
4712#~ msgid "%s"
4713#~ msgstr "%s"
4714
4715#~ msgid "%s: %s"
4716#~ msgstr "%s: %s"
4717
4718#~ msgid "roster %s is not parseable (perhaps with unnormalized paths?)"
4719#~ msgstr ""
4720#~ "listan %s går inte att tyda (den kanske innehåller onormaliserade "
4721#~ "sökvägar?)"
4722
4723#~ msgid "roster %s is not in normalized form"
4724#~ msgstr "listan %s är inte normaliserad"
4725
4726#~ msgid "revision %s incomplete (missing roster link)"
4727#~ msgstr "revisionen %s ej komplett (listlänkar saknas)"
4728
4729#~ msgid "%d rosters not parseable (perhaps with invalid paths)"
4730#~ msgstr "%d listor går inte att tyda (de kanske har felaktiga sökvägar)"
4731
4732#~ msgid "%d rosters not in normalized form"
4733#~ msgstr "%d listor ej i normaliserad form"
4734
4735#~ msgid "%d unreferenced roster links"
4736#~ msgstr "%d listlänkar utan referenser"
4737
4738#~ msgid "option %s doesn't exist"
4739#~ msgstr "optionen %s finns inte"
4740
4741#~ msgid "Problem with workspace: %s is unreadable"
4742#~ msgstr "Problem med arbetskatalogen: %s är oläsbar"
4743
4744#~ msgid "problem parsing arguments from file %s: %s"
4745#~ msgstr "problem att tyda argumenten i filen %s: %s"
4746
4747#~ msgid "weird error when stuffing arguments read from %s: %s\n"
4748#~ msgstr "underligt fel när argument lästa från %s stoppades in: %s\n"
4749
4750#~ msgid "need --branch argument for branch-based checkout"
4751#~ msgstr "--branch behövs för att kunna hämta en revision med given gren"
4752
4753#~ msgid ""
4754#~ "another name for --no-show-encloser (for compatibility with GNU diff)"
4755#~ msgstr ""
4756#~ "en synonym till --no-show-encloser (for att vara kompatibel med GNU diff)"
4757
4758#~ msgid "syntax error near the \"%s\" option: %s"
4759#~ msgstr "syntaxfel nära flaggan \"%s\": %s"
4760
4761#~ msgid "%s %s doesn't use the option %s"
4762#~ msgstr "%s %s använder inte flaggan %s"
4763
4764#~ msgid "interrupted"
4765#~ msgstr "avbruten"
4766
4767#~ msgid "terminated by signal"
4768#~ msgstr "avbruten av signal"
4769
4770#~ msgid "bad input to parse_basic_io"
4771#~ msgstr "felaktigt indata till parse_basic_io"
4772
4773#~ msgid "access to branch '%s' denied by server"
4774#~ msgstr "åtkomst till grenen '%s' nekades av servern"
4775
4776#~ msgid "starting with revision 1 / %d"
4777#~ msgstr "börjar med revision 1 av %d"
4778
4779#~ msgid "merging with revision %d / %d"
4780#~ msgstr "slår ihop med revision %d av %d"
4781
4782#~ msgid "[-c|-u] [-p] <sname> <dname> <s_id> <d_id>"
4783#~ msgstr "[-c|-u] [-p] <knamn> <mnamn> <k_id> <m_id>"
4784
4785#~ msgid "updating %s"
4786#~ msgstr "uppdaterar %s"
4787
4788#~ msgid "unknown command '%s'\n"
4789#~ msgstr "okänt kommando '%s'\n"
4790
4791#~ msgid ""
4792#~ "interface_version\n"
4793#~ "heads [BRANCH]\n"
4794#~ "ancestors REV1 [REV2 [REV3 [...]]]\n"
4795#~ "attributes [FILE]\n"
4796#~ "parents REV\n"
4797#~ "descendents REV1 [REV2 [REV3 [...]]]\n"
4798#~ "children REV\n"
4799#~ "graph\n"
4800#~ "erase_ancestors [REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]\n"
4801#~ "toposort [REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]\n"
4802#~ "ancestry_difference NEW_REV [OLD_REV1 [OLD_REV2 [...]]]\n"
4803#~ "common_ancestors REV1 [REV2 [REV3 [...]]]\n"
4804#~ "leaves\n"
4805#~ "inventory\n"
4806#~ "stdio\n"
4807#~ "certs REV\n"
4808#~ "select SELECTOR\n"
4809#~ "get_file FILEID\n"
4810#~ "get_manifest_of [REVID]\n"
4811#~ "get_revision [REVID]\n"
4812#~ "get_base_revision_id\n"
4813#~ "get_current_revision_id\n"
4814#~ "packet_for_rdata REVID\n"
4815#~ "packets_for_certs REVID\n"
4816#~ "packet_for_fdata FILEID\n"
4817#~ "packet_for_fdelta OLD_FILE NEW_FILE\n"
4818#~ "keys\n"
4819#~ msgstr ""
4820#~ "interface_version\n"
4821#~ "heads [GREN]\n"
4822#~ "ancestors REV1 [REV2 [REV3 [...]]]\n"
4823#~ "attributes [FIL]\n"
4824#~ "parents REV\n"
4825#~ "descendents REV1 [REV2 [REV3 [...]]]\n"
4826#~ "children REV\n"
4827#~ "graph\n"
4828#~ "erase_ancestors [REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]\n"
4829#~ "toposort [REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]\n"
4830#~ "ancestry_difference NY_REV [GAMMAL_REV1 [GAMMAL_REV2 [...]]]\n"
4831#~ "common_ancestors REV1 [REV2 [REV3 [...]]]\n"
4832#~ "leaves\n"
4833#~ "inventory\n"
4834#~ "stdio\n"
4835#~ "certs REV\n"
4836#~ "select VÄLJARE\n"
4837#~ "get_file FILID\n"
4838#~ "get_manifest_of [REVID]\n"
4839#~ "get_revision [REVID]\n"
4840#~ "get_base_revision_id\n"
4841#~ "get_current_revision_id\n"
4842#~ "packet_for_rdata REVID\n"
4843#~ "packets_for_certs REVID\n"
4844#~ "packet_for_fdata FILID\n"
4845#~ "packet_for_fdelta GAMMAL_FIL NY_FIL\n"
4846#~ "keys\n"
4847
4848#~ msgid "branch '%s' is empty\n"
4849#~ msgstr "grenen '%s' är tom\n"
4850
4851#~ msgid "lua error while loading '%s'"
4852#~ msgstr "lua-fel vid läsning av '%s'"
4853
4854#~ msgid "rcfile '%s' does not exist"
4855#~ msgstr "rcfilen '%s' finns inte"
4856
4857#~ msgid "failed to convert string from %s to %s: '%s'"
4858#~ msgstr "misslyckades med att konvertera en sträng från %s till %s: '%s'"
4859
4860#~ msgid "error converting %d UTF-8 bytes to IDNA ACE: %s"
4861#~ msgstr "fel vid konvertering av %d UTF-8-byte till IDNA ACE: %s"
4862
4863#~ msgid "use least common ancestor as ancestor for merge"
4864#~ msgstr ""
4865#~ "använd den senaste gemensamma förfadern som förfader vid ihopslagning"
4866
4867#~ msgid "reconstructed file from delta '%s' -> '%s' has wrong id '%s'\n"
4868#~ msgstr ""
4869#~ "rekonstruerad fil, från deltat '%s' -> '%s', har fel identitet '%s'\n"
4870
4871#~ msgid ""
4872#~ "revision %s is a member of\n"
4873#~ "%s, updating workspace branch"
4874#~ msgstr ""
4875#~ "revisionen %s är med i grenen\n"
4876#~ "%s, uppdaterar arbetskopians grenangivelse"
4877
4878#~ msgid ""
4879#~ "revision %s is a member of no branches,\n"
4880#~ "using branch %s for workspace"
4881#~ msgstr ""
4882#~ "revisionen %s är inte med i någon gren,\n"
4883#~ "använder grenen %s till arbetskopian"
4884
4885#~ msgid "Unknown file '%s' for log command"
4886#~ msgstr "Okänd fil '%s'"
4887
4888#~ msgid "revision '%s' does not exist in our database"
4889#~ msgstr "revisionen '%s' finns inte i databasen"
4890
4891#~ msgid "file '%s' does not exist in our database"
4892#~ msgstr "filen '%s' finns inte i databasen"
4893
4894#~ msgid "cert '%s' does not exist in our database"
4895#~ msgstr "certet '%s' finns inte i databasen"
4896
4897#~ msgid "negative or zero last not allowed\n"
4898#~ msgstr "talet angett med --last får inte vara negativt eller noll\n"
4899
4900#~ msgid "negative or zero next not allowed\n"
4901#~ msgstr "talet angett med --next får inte vara negativt eller noll\n"
4902
4903#~ msgid ""
4904#~ "Running on: %s\n"
4905#~ "Changes since base revision: %s\n"
4906#~ msgstr ""
4907#~ "Kör på: %s\n"
4908#~ "Ändringar sedan grundrevisionen: %s\n"
4909
4910#~ msgid "monotone: "
4911#~ msgstr "monotone: "
4912
4913#~ msgid "failure extracting schema from sqlite_master"
4914#~ msgstr "kunde inte extrahera schemat ur sqlite_master"
4915
4916#~ msgid ""
4917#~ "unknown attribute %s on path %s\n"
4918#~ "please contact %s so we can work out the right way to migrate this"
4919#~ msgstr ""
4920#~ "okänt attribut %s på sökvägen %s\n"
4921#~ "var god kontakta %s så vi kan komma fram till ett bra sätt att migrera "
4922#~ "detta"
4923
4924#~ msgid "write file delta packet to stdout"
4925#~ msgstr "skriv ut datapaket för fildelta till stdout"
4926
4927#~ msgid "write revision data packet to stdout"
4928#~ msgstr "skriv ut datapaket för revision till stdout"
4929
4930#~ msgid "write file data packet to stdout"
4931#~ msgstr "skriv ut datapaket för fil till stdout"
4932
4933#~ msgid "write cert packets to stdout"
4934#~ msgstr "skriv ut datapaket för cert till stdout"
4935
4936#~ msgid "Error running editor '%s' to enter log message\n"
4937#~ msgstr ""
4938#~ "Något gick fel när textredigeraren '%s' skulle användas för att skriva "
4939#~ "ett loggmeddelande\n"
4940
4941#~ msgid "executing external 3-way merge command\n"
4942#~ msgstr "använder externt 3-vägs ihopslagningskommando\n"
4943
4944#~ msgid "renaming '%s' onto existing file: '%s'\n"
4945#~ msgstr "byter namn på '%s' till redan existerande fil: '%s'\n"
4946
4947#~ msgid ""
4948#~ "wrote debugging log to %s\n"
4949#~ "if reporting a bug, please include this file"
4950#~ msgstr ""
4951#~ "skrev felsökningslogg till %s\n"
4952#~ "om du rapporterar ett fel, var god bifoga den filen"
4953
4954#~ msgid "adding %s to workspace delete set\n"
4955#~ msgstr "lägger till %s i mängden borttagna filer i arbetskopian\n"
4956
4957#~ msgid "working copy"
4958#~ msgstr "arbetskopia"
4959
4960#~ msgid ""
4961#~ "update working copy.\n"
4962#~ "If a revision is given, base the update on that revision. If not,\n"
4963#~ "base the update on the head of the branch (given or implicit)."
4964#~ msgstr ""
4965#~ "uppdatera arbetskopian.\n"
4966#~ "Om en revision anges uppdateras arbetskopian med utgång från den.\n"
4967#~ "Om ingen revision anges uppdateras arbetskopian med utgång från\n"
4968#~ "(den implicita eller angivna) grenens löv."
4969
4970#~ msgid "Update target is not a descendent of working copy base revision\n"
4971#~ msgstr ""
4972#~ "Uppdateringsmålet är inte en ättling till revisionen i arbetskatalogen\n"
4973
4974#~ msgid "SRC DST"
4975#~ msgstr "KÄLLA MÅL"
4976
4977#~ msgid ""
4978#~ "Attempt to start exclusive transaction within non-exclusive transaction."
4979#~ msgstr ""
4980#~ "Försökte starta en exklusiv transaktion innanför en icke-exklusiv "
4981#~ "transaktion."

Archive Download this file

Branches

Tags

Quick Links:     www.monotone.ca    -     Downloads    -     Documentation    -     Wiki    -     Code Forge    -     Build Status