monotone

monotone Mtn Source Tree

Root/po/sv.po

1# Swedish translation of monotone
2# This file is distributed under the same license as the Monotone package.
3# Richard Levitte <richard@levitte.org>, 2006
4# Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>, 2006
5#
6# Translation guidelines:
7#
8# access åtkomst
9# address adress
10# ancestor förfader [eller förälder i vissa fall]
11# ancestry föräldraskap
12# approval godkännande
13# approve godkänna
14# argument argument
15# authenticate autentisera
16# author upphovsman
17# authorize auktorisera
18# automation automatisering
19# backup säkerhetskopia
20# bad felaktig
21# base (revision) grund(revision)
22# bogus felaktig
23# bookkeeping directory administrativ katalog
24# boolean boolesk
25# (a) branch gren
26# (to) branch förgrena
27# buffer buffert
28# bug fel / programfel
29# byte(s) byte()
30# cert(s) cert()
31# (a) change ändring
32# changelog (message) loggmeddelande
33# (a) check kontroll
34# check out hämta
35# checksum kontrollsumma
36# child barn
37# client klient
38# (a) commit ändringar
39# (to) commit (to) arkivera (i)
40# connect ansluta
41# connection anslutning
42# database schema databasschema
43# debug felsöka
44# default (foo) standard(foo)
45# delta delta
46# deny neka
47# descendent ättling
48# destination mål
49# directory katalog
50# disapproval underkännande
51# disapprove underkänna
52# disconnect koppla ifrån
53# divergence divergens
54# drop slänga / ta bort / överge
55# dump dumpa
56# edge båge
57# editor textredigerare
58# epoch epok
59# exchange utbyte
60# file fil
61# find leta
62# found hittade / hittat
63# get hämta
64# graph graf
65# (a) hash (value) kontrollsumma
66# hash check kontrollsummering
67# head löv
68# history historik
69# host värd
70# hostname värdnamn
71# initialize initiera
72# (an) input indata
73# interface gränssnitt
74# invalid ogiltig
75# keystore nyckellager
76# log logg
77# malformed otydbart
78# manifest manifest
79# marking markering
80# (a) match matchning
81# (to) match (a pattern) matcha
82# (to) match (a non-pattern) stämma (med/överens)
83# (to) not match (a non-pattern) skilja sig (ifrån) / inte stämma (med/överens)
84# (a) merge ihopslagning
85# (to) merge slå ihop
86# (log) message loggmeddelande
87# migrate migrera
88# migration migrering
89# (to) mismatch inte matcha / inte stämma överens
90# mismatched inkonsistent
91# node nod
92# (to) note notera
93# note: obs:
94# option flagga (i programanrop)
95# option inställning (i inställningsfiler)
96# (an) output utdata
97# (an) overflow överflöde
98# (to) overflow flöda över
99# override åsidosätta
100# packet paket
101# parent förälder
102# parse tyda
103# parseable uttydbar
104# parsing uttydning
105# passphrase lösen
106# path sökväg [eller fil/katalog i vissa fall]
107# pattern mönster
108# peer [formulera om]
109# (to) process behandla
110# progress förlopp
111# propagate propagera
112# pull hämta
113# push skicka
114# query fråga
115# rebuild bygga om
116# refined raffinerad
117# refuse neka
118# reject neka
119# repository arkiv
120# request begäran
121# revision revision
122# root rot
123# roster / rosters lista / listor
124# selection val
125# selector väljare
126# serve servera
127# server server
128# service tjänst
129# (to) set sätta
130# sink mottagare
131# source källa
132# stale trasig
133# state tillstånd
134# sync synkronisera
135# synchronize synkronisera
136# tag tagg
137# terminate avbryta
138# tree träd
139# (an) underflow underflöde
140# (to) underflow flöda under
141# usher usher
142# violate ej uppfylla
143# work set arbetsmängd
144# workspace arbetskopia (el. kanske arbetskatalog, ibland)
145#
146msgid ""
147msgstr ""
148"Project-Id-Version: monotone 0.26pre1\n"
149"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
150"POT-Creation-Date: 2007-07-23 07:39+0200\n"
151"PO-Revision-Date: 2007-07-23 07:53+0200\n"
152"Last-Translator: Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>\n"
153"Language-Team: Richard Levitte <richard@levitte.org>\n"
154"MIME-Version: 1.0\n"
155"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
156"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
157"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"
158
159#: app_state.cc:128
160#, c-format
161msgid "workspace required but not found%s%s"
162msgstr "arbetskatalog behövs men kunde inte hittas%s%s"
163
164#: app_state.cc:136
165#, c-format
166msgid "invalid directory ''"
167msgstr "katalogen '' är ogiltig"
168
169#: app_state.cc:145
170#, c-format
171msgid "monotone bookkeeping directory '%s' already exists in '%s'"
172msgstr "det finns redan en administrativ katalog (%s) i '%s'"
173
174#: asciik.cc:369 automate.cc:467
175msgid "SELECTOR"
176msgstr "VÄLJARE"
177
178#: asciik.cc:370
179msgid "Prints an ASCII representation of the revisions' graph"
180msgstr "Visar en ASCII-representation av revisionsträdet"
181
182#: asciik.cc:375 automate.cc:70 automate.cc:97 automate.cc:147 automate.cc:261
183#: automate.cc:361 automate.cc:389 automate.cc:473 automate.cc:860
184#: automate.cc:1002 automate.cc:1048 automate.cc:1078 automate.cc:1108
185#: automate.cc:1138 automate.cc:1176 automate.cc:1294 automate.cc:1387
186#: automate.cc:1449 automate.cc:1502 automate.cc:1564 automate.cc:1614
187#: automate.cc:1667 automate.cc:1724 automate.cc:1757 automate.cc:1783
188#: cmd_files.cc:232 cmd_files.cc:327 cmd_files.cc:353 cmd_list.cc:651
189#: cmd_ws_commit.cc:626 cmd_ws_commit.cc:673 cmd_ws_commit.cc:723
190#: cmd_ws_commit.cc:775 cmd_ws_commit.cc:893 cmd_ws_commit.cc:937
191#, c-format
192msgid "wrong argument count"
193msgstr "felaktigt antal givna argument"
194
195#: automate.cc:64
196msgid "[BRANCH]"
197msgstr "[GREN]"
198
199#: automate.cc:65
200msgid "Prints the heads of the given branch"
201msgstr "Visar lövet i den givna grenen"
202
203#: automate.cc:91 automate.cc:141 automate.cc:1169
204msgid "REV1 [REV2 [REV3 [...]]]"
205msgstr "REV1 [REV2 [REV3 [...]]]"
206
207#: automate.cc:92
208msgid "Prints the ancestors of the given revisions"
209msgstr "Skriver ut den givna revisionens förfäder"
210
211#: automate.cc:104 automate.cc:154 automate.cc:201 automate.cc:228
212#: automate.cc:267 automate.cc:271 automate.cc:364 automate.cc:392
213#: automate.cc:1183 cmd_list.cc:658 revision.cc:1773
214#, c-format
215msgid "No such revision %s"
216msgstr "det finns ingen revision med identiteten %s"
217
218#: automate.cc:142
219msgid "Prints the descendents of the given revisions"
220msgstr "Skriver ut den givna revisionens anfäder"
221
222#: automate.cc:192 automate.cc:219
223msgid "[REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]"
224msgstr "[REV1 [REV2 [REV3 [...]]]]"
225
226#: automate.cc:193
227msgid "Erases the ancestors in a list of revisions"
228msgstr "Tar bort förfäderna i en given lista av revisioner"
229
230#: automate.cc:220
231msgid "Topologically sorts a list of revisions"
232msgstr "Sorterar listan med revisioner topologiskt"
233
234#: automate.cc:254
235msgid "NEW_REV [OLD_REV1 [OLD_REV2 [...]]]"
236msgstr "NY_REV [GAMMAL_REV1 [GAMMAL_REV2 [...]]]"
237
238#: automate.cc:255
239msgid "Lists the ancestors of the first revision given, not in the others"
240msgstr ""
241"Visar föräldrarna till den första givna revisionen som inte är föräldrar "
242"till de övriga"
243
244#: automate.cc:298
245msgid "Lists the leaves of the revision graph"
246msgstr "Visar revisionsgrafens löv"
247
248#: automate.cc:303 automate.cc:333 automate.cc:427 automate.cc:658
249#: automate.cc:906 automate.cc:933 automate.cc:1242 cmd_automate.cc:68
250#: cmd_automate.cc:325 cmd_db.cc:59 cmd_db.cc:70 cmd_db.cc:81 cmd_db.cc:94
251#: cmd_db.cc:107 cmd_db.cc:120 cmd_db.cc:177 cmd_db.cc:188 cmd_db.cc:199
252#: cmd_db.cc:210 cmd_list.cc:556
253#, c-format
254msgid "no arguments needed"
255msgstr "inga argument behövs"
256
257#: automate.cc:328
258msgid "Lists the roots of the revision graph"
259msgstr "Visar revisionsgrafens rötter"
260
261#: automate.cc:355 automate.cc:383 cmd_list.cc:645 revision.cc:1765
262msgid "REV"
263msgstr "REV"
264
265#: automate.cc:356
266msgid "Prints the parents of a revision"
267msgstr "Skriver ut identiteten på en revisions föräldrar"
268
269#: automate.cc:384
270msgid "Prints the children of a revision"
271msgstr "Skriver ut identiteten på en revisions barn"
272
273#: automate.cc:422
274msgid "Prints the complete ancestry graph"
275msgstr "Skriver ut den fullständiga föräldragrafen"
276
277#: automate.cc:468
278msgid "Lists the revisions that match a selector"
279msgstr "Visar revisionerna som matchar en väljare"
280
281#: automate.cc:653
282msgid "Prints a summary of files found in the workspace"
283msgstr "Skriver ut en sammanfattning om filerna funna i en arbetskopia"
284
285#: automate.cc:672 automate.cc:913 cmd_files.cc:302 cmd_files.cc:363
286#: cmd_merging.cc:152 cmd_merging.cc:632 cmd_ws_commit.cc:163
287#: cmd_ws_commit.cc:791
288#, c-format
289msgid "this command can only be used in a single-parent workspace"
290msgstr "detta kommando kan enbart användas i en arbetskopia med en förälder"
291
292#: automate.cc:854 automate.cc:996 cmd_merging.cc:962
293msgid "[REVID]"
294msgstr "[REVID]"
295
296#: automate.cc:855
297msgid "Shows change information for a revision"
298msgstr "Visar information om ändringen i en revision"
299
300#: automate.cc:885 automate.cc:1020 automate.cc:1510 automate.cc:1571
301#: automate.cc:1576
302#, c-format
303msgid "no revision %s found in database"
304msgstr "revisionen %s finns inte i databasen"
305
306#: automate.cc:901
307msgid "Shows the revision on which the workspace is based"
308msgstr "Visar revisionen denna arbetskopia grundar sig på"
309
310#: automate.cc:928
311msgid "Shows the revision of the current workspace"
312msgstr "Visar nuvarande arbetskopias revision"
313
314#: automate.cc:997
315msgid "Shows the manifest associated with a revision"
316msgstr "Visar manifestet kopplad till en revision"
317
318#: automate.cc:1042 automate.cc:1071
319msgid "REVID"
320msgstr "REVID"
321
322#: automate.cc:1043
323msgid "Prints the revision data in packet format"
324msgstr "Skriv ut datapaket för revision till stdout"
325
326#: automate.cc:1056 automate.cc:1086 automate.cc:1147 automate.cc:1149
327#: automate.cc:1731 cmd_db.cc:42 cmd_diff_log.cc:396 cmd_diff_log.cc:423
328#: cmd_diff_log.cc:425 cmd_files.cc:174 cmd_files.cc:264 cmd_merging.cc:186
329#: cmd_merging.cc:789 cmd_merging.cc:804 cmd_merging.cc:807 cmd_netsync.cc:357
330#: cmd_ws_commit.cc:547 cmd_ws_commit.cc:1267 commands.cc:838
331#, c-format
332msgid "no such revision '%s'"
333msgstr "det finns ingen revision med identiteten '%s'"
334
335#: automate.cc:1072
336msgid "Prints the certs associated with a revision in packet format"
337msgstr "Skriver ut certificate tillhörande en revision i paketformat"
338
339#: automate.cc:1102 cmd_files.cc:321
340msgid "FILEID"
341msgstr "FILID"
342
343#: automate.cc:1103
344msgid "Prints the file data in packet format"
345msgstr "Skriv ut datapaket för fil till stdout"
346
347#: automate.cc:1116
348#, c-format
349msgid "no such file '%s'"
350msgstr "filen '%s' finns inte"
351
352#: automate.cc:1132
353msgid "OLD_FILE NEW_FILE"
354msgstr "GAMMAL_FIL NY_FIL"
355
356#: automate.cc:1133
357msgid "Prints the file delta in packet format"
358msgstr "Skriv ut datapaket för fildelta till stdout"
359
360#: automate.cc:1170
361msgid "Prints revisions that are common ancestors of a list of revisions"
362msgstr "Skriver ut revisionernas gemensamma föräldrar"
363
364#: automate.cc:1237
365msgid "Prints all branch certs in the revision graph"
366msgstr "Skriver ut revisionsgrafens samtliga grencertifikat"
367
368#: automate.cc:1288
369msgid "[BRANCH_PATTERN]"
370msgstr "[GRENMÖNSTER]"
371
372#: automate.cc:1289
373msgid "Prints all tags attached to a set of branches"
374msgstr "Skriva ut de givna grenarnas samtliga taggar"
375
376#: automate.cc:1381
377msgid "KEYID PASSPHRASE"
378msgstr "NYCKELID LÖSEN"
379
380#: automate.cc:1382
381msgid "Generates a key"
382msgstr "Skapa ett nyckelpar"
383
384#: automate.cc:1402 cmd_key_cert.cc:51
385#, c-format
386msgid "key '%s' already exists"
387msgstr "nyckeln '%s' finns redan"
388
389#: automate.cc:1405 cmd_key_cert.cc:54
390#, c-format
391msgid "generating key-pair '%s'"
392msgstr "skapar nyckelparet '%s'"
393
394#: automate.cc:1407 cmd_key_cert.cc:56
395#, c-format
396msgid "storing key-pair '%s' in %s/"
397msgstr "lagrar nyckelparet '%s' i %s/"
398
399#: automate.cc:1443
400msgid "OPTION"
401msgstr "FLAGGA"
402
403#: automate.cc:1444
404msgid "Shows the value of an option"
405msgstr "Visar en inställnings värde"
406
407#: automate.cc:1472
408#, c-format
409msgid "'%s' is not a recognized workspace option"
410msgstr "'%s' är en okänd inställning i arbetskopians metadata"
411
412#: automate.cc:1495
413msgid "REV FILE"
414msgstr "REV FIL"
415
416#: automate.cc:1496
417msgid ""
418"Lists the revisions that changed the content relative to another revision"
419msgstr ""
420"Visar revisionerna som ändrade innehållet i förhållande till en annan "
421"revision"
422
423#: automate.cc:1515 automate.cc:1581
424#, c-format
425msgid "file %s is unknown for revision %s"
426msgstr "filen %s är okänd i revision %s"
427
428#: automate.cc:1557
429msgid "REV1 FILE REV2"
430msgstr "REV1 FIL REV2"
431
432#: automate.cc:1558
433msgid ""
434"Prints the name of a file in a target revision relative to a given revision"
435msgstr ""
436"Skriver ut namnet på en fil i målrevisionen i förhållande till en given "
437"revision"
438
439#: automate.cc:1608
440msgid "[FILEID] CONTENTS"
441msgstr "[FILID] INNEHÅLL"
442
443#: automate.cc:1609
444msgid "Stores a file in the database"
445msgstr "Lagra en fil i databasen"
446
447#: automate.cc:1631 cmd_files.cc:252
448#, c-format
449msgid "no file version %s found in database"
450msgstr "filversionen %s finns inte i databasen"
451
452#: automate.cc:1661
453msgid "REVISION-DATA"
454msgstr "REVISIONS-DATA"
455
456#: automate.cc:1662
457msgid "Stores a revision into the database"
458msgstr "Lagra en revision i databasen"
459
460#: automate.cc:1701
461#, c-format
462msgid "missing prerequisite for revision %s"
463msgstr "saknar nödvändiga förutsättningar för att stoppa in revision %s"
464
465#: automate.cc:1718
466msgid "REVISION-ID NAME VALUE"
467msgstr "REVISION CERTNAMN CERTVÄRDE"
468
469#: automate.cc:1719
470msgid "Adds a revision certificate"
471msgstr "Lägger till ett certifikat till revision"
472
473#: automate.cc:1751 cmd_db.cc:240
474msgid "DOMAIN NAME VALUE"
475msgstr "DOMÄN NAMN VÄRDE"
476
477#: automate.cc:1752 cmd_db.cc:241
478msgid "Sets a database variable"
479msgstr "Sätt en databasvariabel"
480
481#: automate.cc:1777 cmd_db.cc:259
482msgid "DOMAIN NAME"
483msgstr "DOMÄN NAMN"
484
485#: automate.cc:1778
486msgid "Gets a database variable"
487msgstr "Hämta värdet för en databasvariabel"
488
489#: automate.cc:1795
490#, c-format
491msgid "variable not found"
492msgstr "variabeln finns inte"
493
494#: basic_io.cc:32
495#, c-format
496msgid "parsing a %s at %d:%d:E: %s"
497msgstr "tydde %s i %d:%d:E: %s"
498
499#: cert.cc:80
500#, c-format
501msgid "ignoring bad signature by '%s' on '%s'"
502msgstr "ignorerar felaktig signatur på '%2$s', av '%1$s'"
503
504#: cert.cc:88
505#, c-format
506msgid "ignoring unknown signature by '%s' on '%s'"
507msgstr "ignorerar okänd signatur på '%2$s', av '%1$s'"
508
509#: cert.cc:154
510#, c-format
511msgid "trust function disliked %d signers of %s cert on manifest %s"
512msgstr "tillitsfunktionen ogillar %d signerare av certet %s i manifestet %s"
513
514#: cert.cc:211
515#, c-format
516msgid "trust function disliked %d signers of %s cert on revision %s"
517msgstr "tillitsfunktionen ogillar %d signerare av certet %s i revisionen %s"
518
519#: cert.cc:305
520#, c-format
521msgid "calculated cert hash '%s' does not match '%s'"
522msgstr "den beräknade kontrollsumman '%s' på certet skiljer sig ifrån '%s'"
523
524#: cert.cc:389 keys.cc:672
525#, c-format
526msgid "no key pair '%s' found in key store '%s'"
527msgstr "nyckelparet '%s' finns inte i katalogen '%s'"
528
529#: cert.cc:460
530#, c-format
531msgid ""
532"you have no private key to make signatures with\n"
533"perhaps you need to 'genkey <your email>'"
534msgstr ""
535"du har ingen privat nyckel att signera med\n"
536"du kanske behöver göra 'genkey <e-postadress>'"
537
538#: cert.cc:463
539#, c-format
540msgid ""
541"you have multiple private keys\n"
542"pick one to use for signatures by adding '-k<keyname>' to your command"
543msgstr ""
544"du har mer än en privat nyckel\n"
545"välj en att användas för signaturer genom att lägga '-k<nyckelnamn>' till\n"
546"ditt kommando"
547
548#: cert.cc:479
549#, c-format
550msgid "no branch found for empty revision, please provide a branch name"
551msgstr "ingen gren funnen för tom revision, var god ange en gren"
552
553#: cert.cc:486
554#, c-format
555msgid "no branch certs found for revision %s, please provide a branch name"
556msgstr "inget grencert funnet för revision %s, var god ange en gren"
557
558#: cert.cc:490
559#, c-format
560msgid ""
561"multiple branch certs found for revision %s, please provide a branch name"
562msgstr "flera grencert funna för revision %s, var god ange en gren"
563
564#: cmd_automate.cc:27
565msgid "Interface for scripted execution"
566msgstr "Gränssnitt till skriptat körning"
567
568#: cmd_automate.cc:63
569msgid "Prints the automation interface's version"
570msgstr "Skriv ut automatiseringsgränssnittets versionsnummer"
571
572#: cmd_automate.cc:140
573#, c-format
574msgid "Bad input to automate stdio: expected ':' after string size"
575msgstr ""
576"Felaktigt indata till automate stdio: ':' förväntad efter strängstorlek"
577
578#: cmd_automate.cc:159
579#, c-format
580msgid "Bad input to automate stdio: unexpected EOF"
581msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: oväntat filslut"
582
583#: cmd_automate.cc:187
584#, c-format
585msgid "Bad input to automate stdio: unknown start token '%c'"
586msgstr "felaktigt indata till automate stdio: '%c' är ett okänt nyckelord"
587
588#: cmd_automate.cc:209
589#, c-format
590msgid "Bad input to automate stdio: expected '%c' token"
591msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: nyckelordet '%c' förväntat"
592
593#: cmd_automate.cc:320
594msgid "Automates several commands in one run"
595msgstr "Automatiserar flera kommandon i en och sammam körning"
596
597#: cmd_automate.cc:340
598#, c-format
599msgid "Bad input to automate stdio: command name is missing"
600msgstr "Felaktigt indata till automate stdio: saknar kommandonamn"
601
602#: cmd_automate.cc:365
603#, c-format
604msgid "no completions for this command"
605msgstr "detta kommando gick inte att förstå"
606
607#: cmd_automate.cc:369
608#, c-format
609msgid "multiple completions possible for this command"
610msgstr "detta kommando har flera möjliga tolkningar"
611
612#: cmd_db.cc:29
613msgid "Deals with the database"
614msgstr "Hanterar databasen"
615
616#: cmd_db.cc:48
617#, c-format
618msgid "revision %s already has children. We cannot kill it."
619msgstr "revisionen %s har barn. Vi kan inte ta bort den."
620
621#: cmd_db.cc:54
622msgid "Initializes a database"
623msgstr "Initierar databasen"
624
625#: cmd_db.cc:55
626msgid "Creates a new database file and initializes it."
627msgstr "Skapar en ny databasfil och initierar den."
628
629#: cmd_db.cc:65
630msgid "Shows information about the database"
631msgstr "Visar information om databasen"
632
633#: cmd_db.cc:76
634msgid "Shows the database's version"
635msgstr "Visar databasens schemaversion"
636
637#: cmd_db.cc:87
638msgid "Dumps the contents of the database"
639msgstr "Skriver ut databasens innehåll"
640
641#: cmd_db.cc:88
642msgid ""
643"Generates a list of SQL instructions that represent the whole contents of "
644"the database. The resulting output is useful to later restore the database "
645"from a text file that serves as a backup."
646msgstr ""
647"Genererar en lista med SQL-kommandon som representerar databasens hela "
648"innehåll. Resultatet kan användas till att återställa en databas från en "
649"textfile."
650
651#: cmd_db.cc:100
652msgid "Loads the contents of the database"
653msgstr "Ladda in filinnehållet i databasen"
654
655#: cmd_db.cc:101
656msgid ""
657"Reads a list of SQL instructions that regenerate the contents of the "
658"database. This is supposed to be used in conjunction with the output "
659"generated by the 'dump' command."
660msgstr ""
661"Läser en lista med SQL-instruktioner för att generera innehåll i en "
662"databas. Detta är tänkt att användas tillsammans med utdatat från kommandot "
663"'dump'."
664
665#: cmd_db.cc:113
666msgid "Migrates the database to a newer schema"
667msgstr "Migrerar databasen till ett nyare schema"
668
669#: cmd_db.cc:114
670msgid ""
671"Updates the database's internal schema to the most recent one. Needed to "
672"automatically resolve incompatibilities that may be introduced in newer "
673"versions of monotone."
674msgstr ""
675"Uppdaterar databasen till det senaste interna schemat. Detta behövs för att "
676"lösa skillnader mellan databasen och nyare monotone-version."
677
678#: cmd_db.cc:126
679msgid "Executes an SQL command on the database"
680msgstr "Utför ett SQL-kommando på databasen"
681
682#: cmd_db.cc:127
683msgid "Directly executes the given SQL command on the database"
684msgstr "Utför det givna SQL-kommando direkt på databasen"
685
686#: cmd_db.cc:137
687msgid "Kills a revision from the local database"
688msgstr "Tar bort en revision från den lokala databasen"
689
690#: cmd_db.cc:149
691msgid "Kills branch certificates from the local database"
692msgstr "Tar bort gren-certifikat från den lokala databasen"
693
694#: cmd_db.cc:160
695msgid "Kills a tag from the local database"
696msgstr "Tar bort taggar från den lokala databasen"
697
698#: cmd_db.cc:171
699msgid "Does some sanity checks on the database"
700msgstr "Genomför tester för att se att databasen är OK"
701
702#: cmd_db.cc:172
703msgid "Ensures that the database is consistent by issuing multiple checks."
704msgstr "Kollar att databasen är konsekvent genom att genomföra flera tester."
705
706#: cmd_db.cc:183
707msgid "Converts the database to the changeset format"
708msgstr "Konverterar databasen till changeset-formatet"
709
710#: cmd_db.cc:194
711msgid "Converts the database to the rosters format"
712msgstr "Gör om databasen till att använda listor"
713
714#: cmd_db.cc:205
715msgid "Regenerates the caches stored in the database"
716msgstr "Genererar om cachevärdena som är lagrade i databasen"
717
718#: cmd_db.cc:216
719msgid "Clears the branch's epoch"
720msgstr "Nollställer grenens epoch"
721
722#: cmd_db.cc:227
723msgid "Sets the branch's epoch"
724msgstr "Sätter grenens epoch"
725
726#: cmd_db.cc:236
727#, c-format
728msgid "The epoch must be %s characters"
729msgstr "Epoken måste innehålla %s tecken"
730
731#: cmd_db.cc:242
732msgid ""
733"This command modifies (or adds if it did not exist before) the variable "
734"named NAME, stored in the database, and sets it to the given value in "
735"VALUE. The variable is placed in the domain DOMAIN."
736msgstr ""
737"Detta kommando ändrar (eller skapar om det inte redan finns) "
738"databasvariabeln NAMN, lagrad i databasen, och sätter dess värde till "
739"VÄRDE. Variabeln sorteras in under domänen DOMÄN."
740
741#: cmd_db.cc:260
742msgid "Unsets a database variable"
743msgstr "Tar bort en databasvariabel"
744
745#: cmd_db.cc:261
746msgid ""
747"This command removes the variable NAME from domain DOMAIN, which was "
748"previously stored in the database."
749msgstr ""
750"Detta kommando tar bort den befintliga databasevariabeln NAMN från domänen "
751"DOMÄN."
752
753#: cmd_db.cc:274
754#, c-format
755msgid "no var with name %s in domain %s"
756msgstr "det finns inga variabler med namnet %s i domänen %s"
757
758#: cmd_db.cc:279
759msgid "(revision|file|key) PARTIAL-ID"
760msgstr "(revision|file|key) PARTIAL-ID"
761
762#: cmd_db.cc:280
763msgid "Completes a partial identifier"
764msgstr "Utöka den partiella identiteten"
765
766#: cmd_db.cc:290
767#, c-format
768msgid "non-hex digits in partial id"
769msgstr "något tecken i den partiella identiteten är inte hexadecimalt"
770
771#: cmd_db.cc:330
772msgid "Runs one step of migration on the specified database"
773msgstr "Genomför ett migrationssteg på den angivna databasen"
774
775#: cmd_db.cc:331
776msgid ""
777"This command migrates the given database from the specified schema in SCHEMA "
778"to its successor."
779msgstr ""
780"Detta kommando migrerar den givna databasen från ett specifikt schema i "
781"SCHEMA till dess efterföljare."
782
783#: cmd_diff_log.cc:122
784msgid "Deleted entries:"
785msgstr "Borttagna objekt:"
786
787#: cmd_diff_log.cc:128
788msgid "Renamed entries:"
789msgstr "Omnämnda objekt:"
790
791#: cmd_diff_log.cc:143
792msgid "Added files:"
793msgstr "Adderade filer:"
794
795#: cmd_diff_log.cc:149
796msgid "Added directories:"
797msgstr "Adderade kataloger:"
798
799#: cmd_diff_log.cc:160
800msgid "Modified files:"
801msgstr "Ändrade filer:"
802
803#: cmd_diff_log.cc:177
804msgid "Modified attrs:"
805msgstr "Ändrade attribut:"
806
807#: cmd_diff_log.cc:357
808#, c-format
809msgid "more than two revisions given"
810msgstr "fler än två revisioner angivna"
811
812#: cmd_diff_log.cc:369
813#, c-format
814msgid ""
815"this workspace has more than one parent\n"
816"(specify a revision to diff against with --revision)"
817msgstr ""
818"denna arbetskopia har mer än en förälder\n"
819"(ange en revision att se skillnader emot med --revision)"
820
821#: cmd_diff_log.cc:471 cmd_ws_commit.cc:146 cmd_ws_commit.cc:368
822#: cmd_ws_commit.cc:403 cmd_ws_commit.cc:478 cmd_ws_commit.cc:975
823msgid "[PATH]..."
824msgstr "[SÖKVÄG]..."
825
826#: cmd_diff_log.cc:472
827msgid "Shows current differences"
828msgstr "Visa nuvarande skillnader"
829
830#: cmd_diff_log.cc:473
831msgid ""
832"Compares the current tree with the files in the repository and prints the "
833"differences on the standard output.\n"
834"If one revision is given, the diff between the workspace and that revision "
835"is shown. If two revisions are given, the diff between them is given. If "
836"no format is specified, unified is used by default."
837msgstr ""
838"Jämför det nuvarande trädet med filerna i arkivet och skriv ut skillnader "
839"till stdout.\n"
840"Om en revision anges visas skillnaden mellan arbetskopian och den\n"
841"revisionen. Om två revisioner anges visas skillnaden mellan dem. Om\n"
842"inget format anges används unified."
843
844#: cmd_diff_log.cc:484
845#, c-format
846msgid ""
847"--diff-args requires --external\n"
848"try adding --external or removing --diff-args?"
849msgstr ""
850"--diff-args kräver att även --external anges\n"
851"lägg till --external eller ta bort --diff-args?"
852
853#: cmd_diff_log.cc:508
854msgid "no changes"
855msgstr "inga ändringar"
856
857#: cmd_diff_log.cc:533
858msgid "[FILE [...]]"
859msgstr "[FIL [...]]"
860
861#: cmd_diff_log.cc:534
862msgid "Calculates diffs of files"
863msgstr "Räknar ut skillnaden mellan filerna"
864
865#: cmd_diff_log.cc:610
866msgid "[FILE] ..."
867msgstr "[FIL] ..."
868
869#: cmd_diff_log.cc:611
870msgid "Prints history in reverse order"
871msgstr "Skriver ut historien i omvänd ordning"
872
873#: cmd_diff_log.cc:612
874msgid ""
875"This command prints history in reverse order, filtering it by FILE if "
876"given. If one or more revisions are given, uses them as a starting point."
877msgstr ""
878"Skriv ut historiken i omvänd ordning för angivna filer eller för hela "
879"arbetskatalogen om inga filer angivits. Om en eller flera revisioner har "
880"angivits används de som utgångspunkter."
881
882#: cmd_diff_log.cc:628
883#, c-format
884msgid "only one of --last/--next allowed"
885msgstr "enbart en av --last eller --next tillåten"
886
887#: cmd_diff_log.cc:928
888#, c-format
889msgid "(Revision: %s)"
890msgstr "(Revision: %s)"
891
892#: cmd_files.cc:31
893msgid "Loads a file's contents into the database"
894msgstr "Laddar in en fils innehåll till databasen"
895
896#: cmd_files.cc:48
897msgid "<parent> <left> <right>"
898msgstr "<förälder> <vänster> <höger>"
899
900#: cmd_files.cc:49
901msgid "Merges 3 files and outputs the result"
902msgstr "Slår ihop 3 filer och skriver ut resultatet"
903
904#: cmd_files.cc:64
905#, c-format
906msgid "ancestor file id does not exist"
907msgstr "förälderns filidentitet finns inte"
908
909#: cmd_files.cc:67
910#, c-format
911msgid "left file id does not exist"
912msgstr "vänster fils identitet finns inte"
913
914#: cmd_files.cc:70
915#, c-format
916msgid "right file id does not exist"
917msgstr "höger fils identitet finns inte"
918
919#: cmd_files.cc:81
920#, c-format
921msgid "merge failed"
922msgstr "ihopslagningen misslyckades"
923
924#: cmd_files.cc:86
925msgid "SRCNAME DESTNAME SRCID DESTID"
926msgstr "KÄLLNAMN MÅLNAMN KÄLLID MÅLID"
927
928#: cmd_files.cc:87
929msgid "Differences 2 files and outputs the result"
930msgstr "Skriver ut skillnaden mellan 2 filer"
931
932#: cmd_files.cc:105
933#, c-format
934msgid "source file id does not exist"
935msgstr "källans filidentitet finns inte"
936
937#: cmd_files.cc:108
938#, c-format
939msgid "destination file id does not exist"
940msgstr "målets filidentitet finns inte"
941
942#: cmd_files.cc:123 cmd_files.cc:226 cmd_ws_commit.cc:769
943msgid "PATH"
944msgstr "SÖKVÄG"
945
946#: cmd_files.cc:124
947msgid "Prints an annotated copy of a file"
948msgstr "Skriver ut en annoterad kopia av en fil"
949
950#: cmd_files.cc:125
951msgid ""
952"Calculates and prints an annotated copy of the given file from the specified "
953"REVISION."
954msgstr "Skriver ut en annoterad kopia av en given fil från en given REVISION."
955
956#: cmd_files.cc:158
957#, c-format
958msgid ""
959"with no revision selected, this command can only be used in a single-parent "
960"workspace"
961msgstr ""
962"detta kommando kan bara användas för arbetskopior med en förälder när ingen "
963"specifik revision anges"
964
965#: cmd_files.cc:172
966#, c-format
967msgid "no revision for file '%s' in database"
968msgstr "filen '%s' har ingen revision i databasen"
969
970#: cmd_files.cc:181
971#, c-format
972msgid "no such file '%s' in revision '%s'"
973msgstr "filen '%s' finns inte i revisionen '%s'"
974
975#: cmd_files.cc:184
976#, c-format
977msgid "'%s' in revision '%s' is not a file"
978msgstr "'%s' i revisionen '%s' är inte en fil"
979
980#: cmd_files.cc:191
981msgid "[PATH]"
982msgstr "[SÖKVÄG]"
983
984#: cmd_files.cc:192
985msgid "Calculates the identity of a file or stdin"
986msgstr "Räkna ut identiteten för SÖKVÄG eller stdin"
987
988#: cmd_files.cc:193
989msgid ""
990"If any PATH is given, calculates their identity; otherwise, the one from the "
991"standard input is calculated."
992msgstr ""
993"Om någon SÖKVÄG är angiven räknas dess identitet ut; om ingen SÖKVÄG "
994"angivits räknas identiteten för data som kommer på stdin ut."
995
996#: cmd_files.cc:227
997msgid "Prints the file identifier of a file"
998msgstr "Skriver ut en fils identitet"
999
1000#: cmd_files.cc:237
1001#, c-format
1002msgid "Cannot read from stdin"
1003msgstr "Kan inte läsa från stdin"
1004
1005#: cmd_files.cc:274 cmd_files.cc:278
1006#, c-format
1007msgid "no file '%s' found in revision '%s'"
1008msgstr "filen '%s' finns inte i revisionen '%s'"
1009
1010#: cmd_files.cc:285 cmd_files.cc:347
1011msgid "FILENAME"
1012msgstr "FILNAMN"
1013
1014#: cmd_files.cc:286
1015msgid "Prints a file from the database"
1016msgstr "Skriver ut angiven fil från databasen"
1017
1018#: cmd_files.cc:287
1019msgid ""
1020"Fetches the given file FILENAME from the database and prints it to the "
1021"standard output."
1022msgstr ""
1023"Hämtar den angivna filen FILNAMN från database och skriver ut den på stdout."
1024
1025#: cmd_files.cc:322
1026msgid "Prints the contents of a file (given an identifier)"
1027msgstr "Skriver ut innehållet på en fil (givet en filidentitet)"
1028
1029#: cmd_files.cc:348
1030msgid "Prints the contents of a file (given a name)"
1031msgstr "Skriver ut innehållet på en fil (givet ett filnamn)"
1032
1033#: cmd.hh:129
1034#, c-format
1035msgid "ignored bookkeeping path '%s'"
1036msgstr "ignorerad administrativ sökväg '%s'"
1037
1038#: cmd.hh:139
1039#, c-format
1040msgid "all arguments given were bookkeeping paths; aborting"
1041msgstr "alla givna argument är administrativa sökvägar; avbryter"
1042
1043#: cmd_key_cert.cc:33 cmd_key_cert.cc:61 cmd_key_cert.cc:103
1044msgid "KEYID"
1045msgstr "NYCKELID"
1046
1047#: cmd_key_cert.cc:34
1048msgid "Generates an RSA key-pair"
1049msgstr "Skapar ett RSA-nyckelpar"
1050
1051#: cmd_key_cert.cc:62
1052msgid "Drops a public and/or private key"
1053msgstr "Slänger en publik och/eller privat nyckel"
1054
1055#: cmd_key_cert.cc:78
1056#, c-format
1057msgid "dropping public key '%s' from database"
1058msgstr "tar bort den publika nyckeln '%s' ur databasen"
1059
1060#: cmd_key_cert.cc:88
1061#, c-format
1062msgid "dropping key pair '%s' from keystore"
1063msgstr "tar bort nyckelparet '%s' från nyckellagret"
1064
1065#: cmd_key_cert.cc:95
1066#, c-format
1067msgid "public or private key '%s' does not exist in keystore or database"
1068msgstr ""
1069"den publika eller privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellager eller\n"
1070"databas"
1071
1072#: cmd_key_cert.cc:98
1073#, c-format
1074msgid ""
1075"public or private key '%s' does not exist in keystore, and no database was "
1076"specified"
1077msgstr ""
1078"den publika eller privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellager och ingen "
1079"databas angavs"
1080
1081#: cmd_key_cert.cc:104
1082msgid "Changes the passphrase of a private RSA key"
1083msgstr "Ändra lösen till en privat RSA-nyckel"
1084
1085#: cmd_key_cert.cc:115
1086#, c-format
1087msgid "key '%s' does not exist in the keystore"
1088msgstr "nyckeln '%s' finns inte i nyckellagret"
1089
1090#: cmd_key_cert.cc:122
1091#, c-format
1092msgid "passphrase changed"
1093msgstr "lösen ändrat"
1094
1095#: cmd_key_cert.cc:126
1096msgid "[FILENAME]"
1097msgstr "[FILNAMN]"
1098
1099#: cmd_key_cert.cc:127
1100msgid "Exports a private key for use with ssh-agent"
1101msgstr "Exporterar din privata nyckel för att användas med ssh-agent"
1102
1103#: cmd_key_cert.cc:137 cmd_key_cert.cc:177
1104#, c-format
1105msgid "the key you specified cannot be found"
1106msgstr "kan inte hitta nyckeln du angav"
1107
1108#: cmd_key_cert.cc:167
1109msgid "Adds a private key to ssh-agent"
1110msgstr "Lägger till en privat nyckel till ssh-agent"
1111
1112#: cmd_key_cert.cc:184
1113msgid "REVISION CERTNAME [CERTVAL]"
1114msgstr "REVISION CERTNAMN [CERTVÄRDE]"
1115
1116#: cmd_key_cert.cc:185
1117msgid "Creates a certificate for a revision"
1118msgstr "Skapar ett cert för en revision"
1119
1120#: cmd_key_cert.cc:218
1121msgid "REVISION NAME VALUE SIGNER1 [SIGNER2 [...]]"
1122msgstr "REVISION NAMN VÄRDE SIGNERARE1 [SIGNERARE2 [...]]"
1123
1124#: cmd_key_cert.cc:219
1125msgid "Tests whether a hypothetical certificate would be trusted"
1126msgstr "Kontrollera ifall ett hypotetiskt cert är pålitligt"
1127
1128#: cmd_key_cert.cc:220
1129msgid "The current settings are used to run the test."
1130msgstr "Nuvarande inställningar används för att genomföra testet."
1131
1132#: cmd_key_cert.cc:252
1133#, c-format
1134msgid ""
1135"if a cert on: %s\n"
1136"with key: %s\n"
1137"and value: %s\n"
1138"was signed by: %s\n"
1139"it would be: %s"
1140msgstr ""
1141"om ett cert på: %s\n"
1142"med nyckelordet: %s\n"
1143"och värdet: %s\n"
1144"signerades av: %s\n"
1145"skulle det vara: %s"
1146
1147#: cmd_key_cert.cc:261
1148msgid "trusted"
1149msgstr "pålitligt"
1150
1151#: cmd_key_cert.cc:261
1152msgid "UNtrusted"
1153msgstr "Opålitligt"
1154
1155#: cmd_key_cert.cc:265
1156msgid "REVISION TAGNAME"
1157msgstr "REVISION TAGNAMN"
1158
1159#: cmd_key_cert.cc:266
1160msgid "Puts a symbolic tag certificate on a revision"
1161msgstr "Sätter ett symboliskt tagg-cert på en revision"
1162
1163#: cmd_key_cert.cc:280
1164msgid "ID (pass|fail|true|false|yes|no|1|0)"
1165msgstr "ID (pass|fail|true|false|yes|no|1|0)"
1166
1167#: cmd_key_cert.cc:281
1168msgid "Notes the results of running a test on a revision"
1169msgstr "Noterar ett testresultat för en revision"
1170
1171#: cmd_key_cert.cc:294 cmd_ws_commit.cc:277
1172msgid "REVISION"
1173msgstr "REVISION"
1174
1175#: cmd_key_cert.cc:295
1176msgid "Approves a particular revision"
1177msgstr "Godkänner en specifik revision"
1178
1179#: cmd_key_cert.cc:305
1180#, c-format
1181msgid "need --branch argument for approval"
1182msgstr "för godkännande behöver en gren anges med --branch"
1183
1184#: cmd_key_cert.cc:309
1185msgid "REVISION [COMMENT]"
1186msgstr "REVISION [KOMMENTAR]"
1187
1188#: cmd_key_cert.cc:310
1189msgid "Comments on a particular revision"
1190msgstr "Kommenterar en specifik revision"
1191
1192#: cmd_key_cert.cc:324
1193#, c-format
1194msgid "edit comment failed"
1195msgstr "misslyckades med att redigera kommentaren"
1196
1197#: cmd_key_cert.cc:329
1198#, c-format
1199msgid "empty comment"
1200msgstr "tom kommentar"
1201
1202#: cmd_list.cc:45
1203msgid "Shows database objects"
1204msgstr "Visar databasobjekt"
1205
1206#: cmd_list.cc:46
1207msgid ""
1208"This command is used to query information from the database. It shows "
1209"database objects, or the current workspace manifest, or known, unknown, "
1210"intentionally ignored, missing, or changed-state files."
1211msgstr ""
1212"Detta kommando används för att hämta information från databasen. Det visar "
1213"databasobjekt, arbetskopians manifest, okända filer, kända filer, medvetet "
1214"ignorerade filer, saknade filer eller ändrade filer"
1215
1216#: cmd_list.cc:52
1217msgid "Lists certificates attached to an identifier"
1218msgstr "Visar certifikaten kopplade till en identitet"
1219
1220#: cmd_list.cc:79 cmd_list.cc:675
1221#, c-format
1222msgid "no public key '%s' found in database"
1223msgstr "den publika nyckeln '%s' finns inte i databasen"
1224
1225#: cmd_list.cc:89
1226#, c-format
1227msgid ""
1228"Key : %s\n"
1229"Sig : %s\n"
1230"Name : %s\n"
1231"Value : %s\n"
1232msgstr ""
1233"Nyckel : %s\n"
1234"Signatur : %s\n"
1235"Namn : %s\n"
1236"Värde : %s\n"
1237
1238#: cmd_list.cc:123
1239msgid "ok"
1240msgstr "ok"
1241
1242#: cmd_list.cc:126
1243msgid "bad"
1244msgstr "felaktig"
1245
1246#: cmd_list.cc:129
1247msgid "unknown"
1248msgstr "okänd"
1249
1250#: cmd_list.cc:155
1251msgid "Lists keys that match a pattern"
1252msgstr "Visar nycklarna som matchar ett givet mönster"
1253
1254#: cmd_list.cc:218
1255#, c-format
1256msgid "(*) - only in %s/"
1257msgstr "(*) - enbart i %s/"
1258
1259#: cmd_list.cc:242
1260#, c-format
1261msgid "no keys found"
1262msgstr "hittade inga nycklar"
1263
1264#: cmd_list.cc:244
1265#, c-format
1266msgid "no keys found matching '%s'"
1267msgstr "hittade inga nycklar som matchar '%s'"
1268
1269#: cmd_list.cc:249
1270msgid "Lists branches in the database that match a pattern"
1271msgstr "Visar grenarna i en database som matchar ett givet mönster"
1272
1273#: cmd_list.cc:277
1274msgid "Lists the current epoch of branches that match a pattern"
1275msgstr "Visar nuvarande epoch för grenarna som matchar ett givet mönster"
1276
1277#: cmd_list.cc:300
1278#, c-format
1279msgid "no epoch for branch %s"
1280msgstr "ingen epok i grenen %s"
1281
1282#: cmd_list.cc:307
1283msgid "Lists all tags in the database"
1284msgstr "Visar alla taggar i databasen"
1285
1286#: cmd_list.cc:323
1287msgid "Lists variables in the whole database or a domain"
1288msgstr "Visar alla databasvariabler eller bara de som tillhör en domän"
1289
1290#: cmd_list.cc:357
1291msgid "Lists workspace files that belong to the current branch"
1292msgstr "Visar de filer i arbetskopian som hör till nuvarande gren"
1293
1294#: cmd_list.cc:396
1295msgid "Lists workspace files that do not belong to the current branch"
1296msgstr "Visar de filer i arbetskopian som inte hör till nuvarande gren"
1297
1298#: cmd_list.cc:426
1299msgid "Lists files that belong to the branch but are not in the workspace"
1300msgstr ""
1301"Visar alla filer som hör till den nuvarande grenen men inte finns i "
1302"arbetskopia"
1303
1304#: cmd_list.cc:447
1305msgid "Lists files that have changed with respect to the current revision"
1306msgstr "Visar de filer som har ändrats med avseende på nuvarande revision"
1307
1308#: cmd_list.cc:551
1309msgid "Lists all keys in the keystore"
1310msgstr "Visar alla nycklar i nyckellagret"
1311
1312#: cmd_list.cc:646
1313msgid "Prints all certificates attached to a revision"
1314msgstr "Skriver ut alla certifikat kopplade till en revision"
1315
1316#: cmd_merging.cc:103
1317#, c-format
1318msgid "target revision is not in current branch"
1319msgstr "denna revision finns inte i den nuvarande grenen"
1320
1321#: cmd_merging.cc:111
1322#, c-format
1323msgid ""
1324"target revision is in multiple branches:%s\n"
1325"\n"
1326"try again with explicit --branch"
1327msgstr ""
1328"denna revision är med i multipla grenar:%s\n"
1329"\n"
1330"försök igen med en explicit --branch"
1331
1332#: cmd_merging.cc:123
1333#, c-format
1334msgid ""
1335"target revision not in any branch\n"
1336"next commit will use branch %s"
1337msgstr ""
1338"denna revision är inte i någon gren\n"
1339"nästa ändring hamnar i grenen %s"
1340
1341#: cmd_merging.cc:132
1342msgid "Updates the workspace"
1343msgstr "Uppdaterar arbetskopian"
1344
1345#: cmd_merging.cc:133
1346msgid ""
1347"This command modifies your workspace to be based off of a different "
1348"revision, preserving uncommitted changes as it does so. If a revision is "
1349"given, update the workspace to that revision. If not, update the workspace "
1350"to the head of the branch."
1351msgstr ""
1352"Detta kommando ändrar din arbetskopia så att den baseras på en annan "
1353"revision samtidigt som dina ej arkiverade ändringar bibehålls. Om en "
1354"revision har angivits så uppdateras arbetskopian till den, i annat fall "
1355"uppdateras den till lövet i grenen."
1356
1357#: cmd_merging.cc:156
1358#, c-format
1359msgid "this workspace is a new project; cannot update"
1360msgstr "denna arbetskatalog är ett nytt projekt; kan inte uppdatera"
1361
1362#: cmd_merging.cc:163
1363#, c-format
1364msgid "updating along branch '%s'"
1365msgstr "uppdaterar längs grenen '%s'"
1366
1367#: cmd_merging.cc:167
1368#, c-format
1369msgid ""
1370"your request matches no descendents of the current revision\n"
1371"in fact, it doesn't even match the current revision\n"
1372"maybe you want something like --revision=h:%s"
1373msgstr ""
1374"din begäran matchar inga ättlingar till nuvarande revision\n"
1375"faktum är att den inte ens matchar nuvarande revision\n"
1376"du kanske vill ange något i stil med --revision=h:%s"
1377
1378#: cmd_merging.cc:173
1379#, c-format
1380msgid "multiple update candidates:"
1381msgstr "mer än en uppdateringskandidat:"
1382
1383#: cmd_merging.cc:177
1384#, c-format
1385msgid "choose one with '%s update -r<id>'"
1386msgstr "välj en med '%s update -r<id>'"
1387
1388#: cmd_merging.cc:178
1389#, c-format
1390msgid "multiple update candidates remain after selection"
1391msgstr "mer än en kandidat är kvar efter urval"
1392
1393#: cmd_merging.cc:197
1394#, c-format
1395msgid "already up to date at %s"
1396msgstr "redan uppdaterad till %s"
1397
1398#: cmd_merging.cc:205
1399#, c-format
1400msgid "selected update target %s"
1401msgstr "valt uppdateringsmål är %s"
1402
1403#: cmd_merging.cc:211
1404#, c-format
1405msgid "switching to branch %s"
1406msgstr "byter gren till %s"
1407
1408#: cmd_merging.cc:279
1409#, c-format
1410msgid "switched branch; next commit will use branch %s"
1411msgstr "byter gren; nästa ändring kommer att använda grenen %s"
1412
1413#: cmd_merging.cc:280
1414#, c-format
1415msgid "updated to base revision %s"
1416msgstr "uppdaterad till revisionen %s"
1417
1418#: cmd_merging.cc:315
1419#, c-format
1420msgid "[left] %s"
1421msgstr "[vänster] %s"
1422
1423#: cmd_merging.cc:316
1424#, c-format
1425msgid "[right] %s"
1426msgstr "[höger] %s"
1427
1428#: cmd_merging.cc:327 cmd_merging.cc:601
1429#, c-format
1430msgid "[merged] %s"
1431msgstr "[ihopslagen] %s"
1432
1433#: cmd_merging.cc:335
1434msgid "Merges unmerged heads of a branch"
1435msgstr "Slår ihop ej ihopslagna löv i grenen"
1436
1437#: cmd_merging.cc:346 cmd_merging.cc:946
1438#, c-format
1439msgid "please specify a branch, with --branch=BRANCH"
1440msgstr "var god ange en gren med --branch=GREN"
1441
1442#: cmd_merging.cc:351 cmd_merging.cc:489 cmd_merging.cc:492 cmd_merging.cc:951
1443#: cmd_netsync.cc:341 cmd_ws_commit.cc:531
1444#, c-format
1445msgid "branch '%s' is empty"
1446msgstr "grenen '%s' är tom"
1447
1448#: cmd_merging.cc:354
1449#, c-format
1450msgid "branch '%s' is already merged"
1451msgstr "löven i grenen '%s' är redan ihopslagna"
1452
1453#: cmd_merging.cc:358
1454#, c-format
1455msgid "%d head on branch '%s'"
1456msgid_plural "%d heads on branch '%s'"
1457msgstr[0] "%d löv i grenen '%s'"
1458msgstr[1] "%d löv i grenen '%s'"
1459
1460#: cmd_merging.cc:379 cmd_merging.cc:424
1461#, c-format
1462msgid "merge %d / %d:"
1463msgstr "slår ihop %d / %d:"
1464
1465#: cmd_merging.cc:380
1466#, c-format
1467msgid "calculating best pair of heads to merge next"
1468msgstr "räknar ut vilket par som är bäst att slå ihop härnäst"
1469
1470#: cmd_merging.cc:432
1471#, c-format
1472msgid "note: your workspaces have not been updated"
1473msgstr "obs: dina arbetskopior har inte uppdaterats"
1474
1475#: cmd_merging.cc:436
1476msgid "SOURCE-BRANCH DEST-BRANCH"
1477msgstr "KÄLLGREN MÅLGREN"
1478
1479#: cmd_merging.cc:437
1480msgid "Merges from one branch to another asymmetrically"
1481msgstr "Slår ihop asymmetriskt från en gren till en annan"
1482
1483#: cmd_merging.cc:449
1484msgid "SOURCE-BRANCH DEST-BRANCH DIR"
1485msgstr "KÄLLGREN MÅLGREN KATALOG"
1486
1487#: cmd_merging.cc:450
1488msgid "Merges one branch into a subdirectory in another branch"
1489msgstr "Slår ihop en gren till en underkatalog i en annan gren"
1490
1491#: cmd_merging.cc:490 cmd_merging.cc:493
1492#, c-format
1493msgid "branch '%s' is not merged"
1494msgstr "löven i grenen '%s' är inte ihopslagna"
1495
1496#: cmd_merging.cc:498
1497#, c-format
1498msgid "propagating %s -> %s"
1499msgstr "propagerar %s -> %s"
1500
1501#: cmd_merging.cc:499
1502#, c-format
1503msgid "[source] %s"
1504msgstr "[källa] %s"
1505
1506#: cmd_merging.cc:500
1507#, c-format
1508msgid "[target] %s"
1509msgstr "[mål] %s"
1510
1511#: cmd_merging.cc:505
1512#, c-format
1513msgid "branch '%s' is up-to-date with respect to branch '%s'"
1514msgstr "grenen '%s' är uppdaterad med avseende på grenen '%s'"
1515
1516#: cmd_merging.cc:507
1517#, c-format
1518msgid "no action taken"
1519msgstr "inget utfördes"
1520
1521#: cmd_merging.cc:511
1522#, c-format
1523msgid "no merge necessary; putting %s in branch '%s'"
1524msgstr "ingen ihopslagning behövs; sätter %s i grenen '%s'"
1525
1526#: cmd_merging.cc:549
1527#, c-format
1528msgid "Path %s not found in destination tree."
1529msgstr "Sökvägen %s finns inte i målträdet."
1530
1531#: cmd_merging.cc:606
1532msgid "OTHER-REVISION"
1533msgstr "ANNAN-REVISION"
1534
1535#: cmd_merging.cc:607
1536msgid "Merges a revision into the current workspace's base revision"
1537msgstr ""
1538"Slår ihop en revision med arbetskopians basrevision och sparar det i "
1539"arbetskopian"
1540
1541#: cmd_merging.cc:608
1542msgid ""
1543"Merges OTHER-REVISION into the current workspace's base revision, and update "
1544"the current workspace with the result. There can be no pending changes in "
1545"the current workspace. Both OTHER-REVISION and the workspace's base "
1546"revision will be recorded as parents on commit. The workspace's selected "
1547"branch is not changed."
1548msgstr ""
1549"Slår ihop ANNAN-REVISION med denna arbetskopias grundrevision och uppdatera "
1550"denna arbetskopia med resultatet. Det får inte finnas några ej arkiverade "
1551"förändringar i denna arbetskopia. När arkivering görs kommer både ANNAN-"
1552"REVISION och arbetskopians grundrevision att anges som föräldrar till den ny "
1553"revisionen. Arbetskopians gren kommer inte att ändras."
1554
1555#: cmd_merging.cc:639
1556#, c-format
1557msgid "'%s' can only be used in a workspace with no pending changes"
1558msgstr ""
1559"'%s' kan enbart användas i en arbetskopia där alla gjorda ändringar har "
1560"arkiverats"
1561
1562#: cmd_merging.cc:648
1563#, c-format
1564msgid "workspace is already at revision %s"
1565msgstr "arbetskopian är redan uppdaterad till revision %s"
1566
1567#: cmd_merging.cc:695
1568#, c-format
1569msgid ""
1570"updated to result of merge\n"
1571" [left] %s\n"
1572"[right] %s\n"
1573msgstr ""
1574"uppdaterad till resultatet av en ihopslagning\n"
1575"[vänster] %s\n"
1576"[ höger] %s\n"
1577
1578#: cmd_merging.cc:701
1579msgid "LEFT-REVISION RIGHT-REVISION DEST-BRANCH"
1580msgstr "VÄNSTERREVISION HÖGERREVISION MÅLGREN"
1581
1582#: cmd_merging.cc:702
1583msgid "Merges two explicitly given revisions"
1584msgstr "Slår ihop två explicit angivna revisioner"
1585
1586#: cmd_merging.cc:703
1587msgid ""
1588"The results of the merge are placed on the branch specified by DEST-BRANCH."
1589msgstr "Ihopslagningens resultat är placerat i grenen MÅLGREN."
1590
1591#: cmd_merging.cc:718
1592#, c-format
1593msgid "%s and %s are the same revision, aborting"
1594msgstr "%s och %s är samma revision, avbryter"
1595
1596#: cmd_merging.cc:720 cmd_merging.cc:722
1597#, c-format
1598msgid "%s is already an ancestor of %s"
1599msgstr "%s är redan förfader till %s"
1600
1601#: cmd_merging.cc:727
1602msgid "REV REV"
1603msgstr "REV REV"
1604
1605#: cmd_merging.cc:728
1606msgid "Shows what conflicts need resolution between two revisions"
1607msgstr ""
1608"Visar de konflikter som behöver lösas om de givna revisionerna slås ihop."
1609
1610#: cmd_merging.cc:729
1611msgid ""
1612"The conflicts are calculated based on the two revisions given in the REV "
1613"parameters."
1614msgstr "Konflikten beräknas på bas av de två angivna revisionerna REV."
1615
1616#: cmd_merging.cc:739 cmd_merging.cc:741
1617#, c-format
1618msgid "%s is an ancestor of %s; no merge is needed."
1619msgstr "%s är en förfader till %s; någon ihopslagning behövs inte."
1620
1621#: cmd_merging.cc:755
1622#, c-format
1623msgid "There are %s node_name_conflicts."
1624msgstr "Det finns %s node_name-konflikter."
1625
1626#: cmd_merging.cc:757
1627#, c-format
1628msgid "There are %s file_content_conflicts."
1629msgstr "Det finns %s file_content-konflikter."
1630
1631#: cmd_merging.cc:759
1632#, c-format
1633msgid "There are %s node_attr_conflicts."
1634msgstr "Det finns %s node_attr-konflikter."
1635
1636#: cmd_merging.cc:761
1637#, c-format
1638msgid "There are %s orphaned_node_conflicts."
1639msgstr "Det finns %s orphaned_node-konflikter."
1640
1641#: cmd_merging.cc:763
1642#, c-format
1643msgid "There are %s rename_target_conflicts."
1644msgstr "Det finns %s rename_target-konflikter."
1645
1646#: cmd_merging.cc:765
1647#, c-format
1648msgid "There are %s directory_loop_conflicts."
1649msgstr "Det finns %s directory_loop-konflikter."
1650
1651#: cmd_merging.cc:769
1652msgid "[-r FROM] -r TO [PATH...]"
1653msgstr "[-r FRÅN] -r TILL [SÖKVÄG...]"
1654
1655#: cmd_merging.cc:770
1656msgid "Applies changes made at arbitrary places in history"
1657msgstr "Applicerar ändringar som gjorts på godtyckliga platser i historien"
1658
1659#: cmd_merging.cc:771
1660msgid ""
1661"This command takes changes made at any point in history, and edits your "
1662"current workspace to include those changes. The end result is identical to "
1663"'mtn diff -r FROM -r TO | patch -p0', except that this command uses "
1664"monotone's merger, and thus intelligently handles renames, conflicts, and so "
1665"on.\n"
1666"If one revision is given, applies the changes made in that revision compared "
1667"to its parent.\n"
1668"If two revisions are given, applies the changes made to get from the first "
1669"revision to the second."
1670msgstr ""
1671"Det här kommandot plockar ändringar från någon punkt i historien och skriver "
1672"om din arbetskopia i enlighet med dessa ändringar. Slutresultatet är exakt "
1673"som 'mtn diff -r FRÅN -r TILL | patch -p0', förutom att monotones "
1674"ihopslagningsmekanism används, och därmed hanteras namnbyten, konflikter och "
1675"så vidare.\n"
1676"Om enbart en revision har givits utförs ändringarna gjorda i den revisionen "
1677"jämfört med dess förälder.\n"
1678"Om två revisioner har givits utförs alla ändringar som gjorts för att komma "
1679"från den första till den andra."
1680
1681#: cmd_merging.cc:793
1682#, c-format
1683msgid ""
1684"revision %s is a merge\n"
1685"to apply the changes relative to one of its parents, use:\n"
1686" %s pluck -r PARENT -r %s"
1687msgstr ""
1688"revisionen %s är en ihopslagning\n"
1689"för att utföra ändringarna relativt en av dess föräldrar, gör så här:\n"
1690" %s pluck -r FÖRÄLDER -r %s"
1691
1692#: cmd_merging.cc:814
1693#, c-format
1694msgid "no changes to apply"
1695msgstr "inga ändringar att utföra"
1696
1697#: cmd_merging.cc:871
1698#, c-format
1699msgid "no changes to be applied"
1700msgstr "inga ändringar att utföra"
1701
1702#: cmd_merging.cc:901
1703#, c-format
1704msgid "no changes were applied"
1705msgstr "inga ändringar blev utförda"
1706
1707#: cmd_merging.cc:904
1708#, c-format
1709msgid "applied changes to workspace"
1710msgstr "utförde ändringarna i arbetskopian"
1711
1712#: cmd_merging.cc:937
1713msgid "Shows unmerged head revisions of a branch"
1714msgstr "Visar ej ihopslagna lövrevisioner i grenen"
1715
1716#: cmd_merging.cc:953
1717#, c-format
1718msgid "branch '%s' is currently merged:"
1719msgstr "grenen '%s' har för tillfället ett löv:"
1720
1721#: cmd_merging.cc:955
1722#, c-format
1723msgid "branch '%s' is currently unmerged:"
1724msgstr "grenen '%s' har för tillfället mer än ett löv:"
1725
1726#: cmd_merging.cc:963
1727msgid "Dumps the roster associated with a given identifier"
1728msgstr "Skriver ut den lista som hör ihop med angiven identifierare"
1729
1730#: cmd_merging.cc:964
1731msgid "If no REVID is given, the workspace is used."
1732msgstr "Om ingen REVID angivits används arbetskopian."
1733
1734#: cmd_netsync.cc:44 cmd_netsync.cc:286
1735#, c-format
1736msgid "setting default server to %s"
1737msgstr "sätter standardserver till %s"
1738
1739#: cmd_netsync.cc:51
1740#, c-format
1741msgid "no server given and no default server set"
1742msgstr "ingen server angiven och ingen standardserver är satt"
1743
1744#: cmd_netsync.cc:109
1745#, c-format
1746msgid "no branch pattern given"
1747msgstr "inget grenmönster angivet"
1748
1749#: cmd_netsync.cc:122 cmd_netsync.cc:308
1750#, c-format
1751msgid "setting default branch include pattern to '%s'"
1752msgstr "sätter standardmönstret för grenar att ta med till '%s'"
1753
1754#: cmd_netsync.cc:128 cmd_netsync.cc:317
1755#, c-format
1756msgid "setting default branch exclude pattern to '%s'"
1757msgstr "sätter standardmönstret för grenar att INTE ta med till '%s'"
1758
1759#: cmd_netsync.cc:135
1760#, c-format
1761msgid "no branch pattern given and no default pattern set"
1762msgstr "inget grenmönster angivet och inget standardmönster satt"
1763
1764#: cmd_netsync.cc:152 cmd_netsync.cc:170 cmd_netsync.cc:190
1765msgid "[ADDRESS[:PORTNUMBER] [PATTERN ...]]"
1766msgstr "[ADRESS[:PORTNUMMER] [MÖNSTER ...]]"
1767
1768#: cmd_netsync.cc:153
1769msgid "Pushes branches to a netsync server"
1770msgstr "Skickar grenar till en netsync-server"
1771
1772#: cmd_netsync.cc:154
1773msgid ""
1774"This will push all branches that match the pattern given in PATTERN to the "
1775"netsync server at the address ADDRESS."
1776msgstr ""
1777"Det här kommer att skicka alla grenar som matchar MÖNSTER till netsync-"
1778"server på adressen ADRESS"
1779
1780#: cmd_netsync.cc:171
1781msgid "Pulls branches from a netsync server"
1782msgstr "Hämtar grenar från netsync-server"
1783
1784#: cmd_netsync.cc:172
1785msgid ""
1786"This pulls all branches that match the pattern given in PATTERN from the "
1787"netsync server at the address ADDRESS."
1788msgstr ""
1789"Det här hämtar alla grenar som matchar MÖNSTER till netsync-server på "
1790"adressen ADRESS"
1791
1792#: cmd_netsync.cc:183 cmd_netsync.cc:303
1793#, c-format
1794msgid "doing anonymous pull; use -kKEYNAME if you need authentication"
1795msgstr "hämtar anonymt; använd -kNYCKELNAMN om du behöver autentisera"
1796
1797#: cmd_netsync.cc:191
1798msgid "Synchronizes branches with a netsync server"
1799msgstr "Synkronisera grenar med en netsync-server"
1800
1801#: cmd_netsync.cc:192
1802msgid ""
1803"This synchronizes branches that match the pattern given in PATTERN with the "
1804"netsync server at the address ADDRESS."
1805msgstr ""
1806"Det här synkronisera grenar som matchar MÖNSTER med netsync-server på "
1807"adressen ADRESS"
1808
1809#: cmd_netsync.cc:235
1810msgid "ADDRESS[:PORTNUMBER] [DIRECTORY]"
1811msgstr "ADRESS[:PORTNUMMER] [KATALOG]"
1812
1813#: cmd_netsync.cc:236
1814msgid "Checks out a revision from a remote database into a directory"
1815msgstr "Hämtar en revision från en databas på en annan dator till en katalog"
1816
1817#: cmd_netsync.cc:237
1818msgid ""
1819"If a revision is given, that's the one that will be checked out. Otherwise, "
1820"it will be the head of the branch supplied. If no directory is given, the "
1821"branch name will be used as directory"
1822msgstr ""
1823"Om en revision anges kommer just den att hämtas. Om ingen revision anges "
1824"kommer lövet i grenen (implicit eller angiven) att hämtas. Om ingen katalog "
1825"anges kommer grenens namn att användas som katalognamn."
1826
1827#: cmd_netsync.cc:250
1828#, c-format
1829msgid "you must specify a branch to clone"
1830msgstr "du måste ange en gren som ska klonas"
1831
1832#: cmd_netsync.cc:264
1833#, c-format
1834msgid "clone destination directory '%s' already exists"
1835msgstr "klonarbetskatalogen '%s' finns redan"
1836
1837#: cmd_netsync.cc:336 cmd_ws_commit.cc:526 cmd_ws_commit.cc:1281
1838#, c-format
1839msgid "use --revision or --branch to specify what to checkout"
1840msgstr "använd --revision eller --branch för att tala om vad som ska hämtas"
1841
1842#: cmd_netsync.cc:344 cmd_ws_commit.cc:534 cmd_ws_commit.cc:1287
1843#, c-format
1844msgid "branch %s has multiple heads:"
1845msgstr "grenen %s har flera löv:"
1846
1847#: cmd_netsync.cc:347 cmd_ws_commit.cc:537 cmd_ws_commit.cc:1290
1848#, c-format
1849msgid "choose one with '%s checkout -r<id>'"
1850msgstr "välj ett med '%s update -r<id>'"
1851
1852#: cmd_netsync.cc:348 cmd_ws_commit.cc:538 cmd_ws_commit.cc:1291
1853#, c-format
1854msgid "branch %s has multiple heads"
1855msgstr "grenen %s har flera löv"
1856
1857#: cmd_netsync.cc:364 cmd_ws_commit.cc:554 cmd_ws_commit.cc:1274
1858#, c-format
1859msgid "revision %s is not a member of branch %s"
1860msgstr "revisionen %s är inte med i grenen %s"
1861
1862#: cmd_netsync.cc:401
1863#, c-format
1864msgid "pid file '%s' already exists"
1865msgstr "pid-filen '%s' finns redan"
1866
1867#: cmd_netsync.cc:403
1868#, c-format
1869msgid "failed to create pid file '%s'"
1870msgstr "misslyckades med att skapa pid-filen %s"
1871
1872#: cmd_netsync.cc:426
1873msgid "Serves the database to connecting clients"
1874msgstr "Servera databasen till anslutande klienter"
1875
1876#: cmd_netsync.cc:441
1877#, c-format
1878msgid ""
1879"need permission to store persistent passphrase (see hook persist_phrase_ok())"
1880msgstr ""
1881"behöver tillstånd att använda ett permanent lösenord (se lua-"
1882"rutinenpersist_phrase_ok())"
1883
1884#: cmd_netsync.cc:447
1885#, c-format
1886msgid ""
1887"The --no-transport-auth option is only permitted in combination with --stdio"
1888msgstr "Valet --no-transport-auth är bara tillåtet tillsammans med --stdio"
1889
1890#: cmd_othervcs.cc:17
1891msgid "RCSFILE..."
1892msgstr "RCSFIL..."
1893
1894#: cmd_othervcs.cc:18
1895msgid "Parses versions in RCS files"
1896msgstr "Uttyder versioner i RCS-filer"
1897
1898#: cmd_othervcs.cc:19
1899msgid ""
1900"This command doesn't reconstruct or import revisions. You probably want to "
1901"use cvs_import."
1902msgstr ""
1903"Detta kommando importerar inte revisioner; du vill antagligen använda\n"
1904"cvs_import"
1905
1906#: cmd_othervcs.cc:34
1907msgid "CVSROOT"
1908msgstr "CVSROOT"
1909
1910#: cmd_othervcs.cc:35
1911msgid "Imports all versions in a CVS repository"
1912msgstr "Importerar alla revisioner i ett CVS-arkiv"
1913
1914#: cmd_packet.cc:23 cmd_packet.cc:53
1915msgid "ID"
1916msgstr "ID"
1917
1918#: cmd_packet.cc:24
1919msgid "Prints a public key packet"
1920msgstr "Skriver ut datapaket för publik nyckel till stdout"
1921
1922#: cmd_packet.cc:47
1923#, c-format
1924msgid "public key '%s' does not exist"
1925msgstr "den publika nyckeln '%s' finns inte"
1926
1927#: cmd_packet.cc:54
1928msgid "Prints a private key packet"
1929msgstr "Skriver ut datapaket för privat nyckel till stdout"
1930
1931#: cmd_packet.cc:63
1932#, c-format
1933msgid "public and private key '%s' do not exist in keystore"
1934msgstr "den publika och privata nyckeln '%s' finns inte i nyckellagret"
1935
1936#: cmd_packet.cc:135
1937msgid "Reads packets from files"
1938msgstr "Läser paket från filer eller stdin"
1939
1940#: cmd_packet.cc:136
1941msgid "If no files are provided, the standard input is used."
1942msgstr "Om ingen fil angivits används stdin."
1943
1944#: cmd_packet.cc:144
1945#, c-format
1946msgid "no packets found on stdin"
1947msgstr "inga paket hittade i stdin"
1948
1949#: cmd_packet.cc:156
1950#, c-format
1951msgid "no packets found in given file"
1952msgid_plural "no packets found in given files"
1953msgstr[0] "inga paket funna i den angivna filen"
1954msgstr[1] "inga paket funna i de angivna filerna"
1955
1956#: cmd_packet.cc:160
1957#, c-format
1958msgid "read %d packet"
1959msgid_plural "read %d packets"
1960msgstr[0] "läste %d paket"
1961msgstr[1] "läste %d paket"
1962
1963#: cmd_ws_commit.cc:44
1964#, c-format
1965msgid "Current branch: %s"
1966msgstr "Nuvarande gren: %s"
1967
1968#: cmd_ws_commit.cc:50
1969#, c-format
1970msgid "Changes against parent %s"
1971msgstr "Förändringar gentemot föräldern %s"
1972
1973#: cmd_ws_commit.cc:55
1974#, c-format
1975msgid " no changes"
1976msgstr " inga ändringar"
1977
1978#: cmd_ws_commit.cc:59
1979#, c-format
1980msgid " dropped %s"
1981msgstr " slängde %s"
1982
1983#: cmd_ws_commit.cc:64
1984#, c-format
1985msgid ""
1986" renamed %s\n"
1987" to %s"
1988msgstr ""
1989" bytte namn på %s\n"
1990" till %s"
1991
1992#: cmd_ws_commit.cc:69 cmd_ws_commit.cc:73
1993#, c-format
1994msgid " added %s"
1995msgstr " la till %s"
1996
1997#: cmd_ws_commit.cc:77
1998#, c-format
1999msgid " patched %s"
2000msgstr " ändrade %s"
2001
2002#: cmd_ws_commit.cc:81
2003#, c-format
2004msgid ""
2005" attr on %s\n"
2006" attr %s\n"
2007" value %s"
2008msgstr ""
2009" slog på på %s\n"
2010" attr %s\n"
2011" värde %s"
2012
2013#: cmd_ws_commit.cc:89
2014#, c-format
2015msgid ""
2016" unset on %s\n"
2017" attr %s"
2018msgstr ""
2019" slog av på %s\n"
2020" attr %s"
2021
2022#: cmd_ws_commit.cc:106
2023#, c-format
2024msgid ""
2025"branch \"%s\"\n"
2026"\n"
2027msgstr ""
2028"gren \"%s\"\n"
2029"\n"
2030
2031#: cmd_ws_commit.cc:110
2032msgid "*****DELETE THIS LINE TO CONFIRM YOUR COMMIT*****"
2033msgstr "*****TA BORT DENNA RAD FÖR ATT BEKRÄFTA DIN ARKIVERING*****"
2034
2035#: cmd_ws_commit.cc:113
2036msgid ""
2037"Enter a description of this change.\n"
2038"Lines beginning with `MTN:' are removed automatically."
2039msgstr ""
2040"Mata in en beskrivning av denna ändring.\n"
2041"Rader som börjar med 'MTN:' kommer att tas bort automatiskt."
2042
2043#: cmd_ws_commit.cc:138
2044#, c-format
2045msgid "edit of log message failed"
2046msgstr "redigering av loggmeddelandet misslyckades"
2047
2048#: cmd_ws_commit.cc:141
2049#, c-format
2050msgid "failed to remove magic line; commit cancelled"
2051msgstr "den magiska raden är inte borttagen; arkivering avbryts"
2052
2053#: cmd_ws_commit.cc:147
2054msgid "Reverts files and/or directories"
2055msgstr "Återställer filer och/eller kataloger"
2056
2057#: cmd_ws_commit.cc:148
2058msgid ""
2059"In order to revert the entire workspace, specify \".\" as the file name."
2060msgstr "Använda \".\" om hela arbetskopian ska återställas."
2061
2062#: cmd_ws_commit.cc:156
2063#, c-format
2064msgid "you must pass at least one path to 'revert' (perhaps '.')"
2065msgstr "du måste ange minst en sökväg till 'revert' (kanske '.')"
2066
2067#: cmd_ws_commit.cc:186
2068#, c-format
2069msgid "no missing files to revert"
2070msgstr "inga saknade filer att återställa"
2071
2072#: cmd_ws_commit.cc:240
2073#, c-format
2074msgid "reverting %s"
2075msgstr "återställer %s"
2076
2077#: cmd_ws_commit.cc:244
2078#, c-format
2079msgid "no file version %s found in database for %s"
2080msgstr "filversionen %s finns inte i databasen för %s"
2081
2082#: cmd_ws_commit.cc:257
2083#, c-format
2084msgid "recreating %s/"
2085msgstr "återställer %s/"
2086
2087#: cmd_ws_commit.cc:278
2088msgid "Disapproves a particular revision"
2089msgstr "Underkänner en specifik revision"
2090
2091#: cmd_ws_commit.cc:295
2092#, c-format
2093msgid "revision %s has %d changesets, cannot invert"
2094msgstr "revisionen '%s' har %d föräldrar, kan inte invertera"
2095
2096#: cmd_ws_commit.cc:298
2097#, c-format
2098msgid "need --branch argument for disapproval"
2099msgstr "för underkännande behöver en gren anges med --branch"
2100
2101#: cmd_ws_commit.cc:331
2102msgid "[DIRECTORY...]"
2103msgstr "[KATALOG...]"
2104
2105#: cmd_ws_commit.cc:332
2106msgid "Creates directories and adds them to the workspace"
2107msgstr "Skapar en eller flera kataloger och lägger till dem i arbetskopian"
2108
2109#: cmd_ws_commit.cc:349
2110#, c-format
2111msgid "directory '%s' already exists"
2112msgstr "arbetskatalogen '%s' finns redan"
2113
2114#: cmd_ws_commit.cc:355
2115#, c-format
2116msgid "ignoring directory '%s' [see .mtn-ignore]"
2117msgstr "ignorerar katalogen '%s' [se .mtn-ignore]"
2118
2119#: cmd_ws_commit.cc:369
2120msgid "Adds files to the workspace"
2121msgstr "Lägger till filer i arbetskopian"
2122
2123#: cmd_ws_commit.cc:404
2124msgid "Drops files from the workspace"
2125msgstr "Överger filer i arbetskopian"
2126
2127#: cmd_ws_commit.cc:436
2128msgid ""
2129"SRC DEST\n"
2130"SRC1 [SRC2 [...]] DEST_DIR"
2131msgstr ""
2132"KÄLLA MÅL\n"
2133"KÄLLA1 [KÄLLA2 [...]] MÅLKATALOG"
2134
2135#: cmd_ws_commit.cc:438
2136msgid "Renames entries in the workspace"
2137msgstr "Byter namn på filer i arbetskopian"
2138
2139#: cmd_ws_commit.cc:459
2140msgid "NEW_ROOT PUT_OLD"
2141msgstr "NY_ROT PLACERA_GAMLA"
2142
2143#: cmd_ws_commit.cc:460
2144msgid "Renames the root directory"
2145msgstr "Byter namn på rotkatalogen"
2146
2147#: cmd_ws_commit.cc:461
2148msgid ""
2149"After this command, the directory that currently has the name NEW_ROOT will "
2150"be the root directory, and the directory that is currently the root "
2151"directory will have name PUT_OLD.\n"
2152"Use of --bookkeep-only is NOT recommended."
2153msgstr ""
2154"När det här kommandot är klart har katalogen som just nu heter NY_ROT blivit "
2155"rotkatalogen, och den nuvarande rotkatalogen blivit katalogen "
2156"PLACERA_GAMLA.\n"
2157"Det är INTE rekommenderat att använda --bookkeep-only."
2158
2159#: cmd_ws_commit.cc:479
2160msgid "Shows workspace's status information"
2161msgstr "Visar statusinformation för arbetskopian"
2162
2163#: cmd_ws_commit.cc:507 cmd_ws_commit.cc:1223 cmd_ws_commit.cc:1349
2164msgid "[DIRECTORY]"
2165msgstr "[KATALOG]"
2166
2167#: cmd_ws_commit.cc:508
2168msgid "Checks out a revision from the database into a directory"
2169msgstr "Hämtar en revision från databasen till en katalog"
2170
2171#: cmd_ws_commit.cc:509
2172msgid ""
2173"If a revision is given, that's the one that will be checked out. Otherwise, "
2174"it will be the head of the branch (given or implicit). If no directory is "
2175"given, the branch name will be used as directory."
2176msgstr ""
2177"Om en revision anges kommer den att hämtas. Om ingen revision anges kommer "
2178"lövet i grenen (implicit eller angiven) att hämtas. Om ingen katalog anges "
2179"kommer grenens namn att användas som katalognamn."
2180
2181#: cmd_ws_commit.cc:571
2182#, c-format
2183msgid "you must specify a destination directory"
2184msgstr "du måste ange en målkatalog"
2185
2186#: cmd_ws_commit.cc:584
2187#, c-format
2188msgid "checkout directory '%s' already exists"
2189msgstr "arbetskatalogen '%s' finns redan"
2190
2191#: cmd_ws_commit.cc:615
2192msgid "Manages file attributes"
2193msgstr "Hanterar filattribut"
2194
2195#: cmd_ws_commit.cc:616
2196msgid "This command is used to set, get or drop file attributes."
2197msgstr "Detta kommando används för att sätta, hämta eller ta bort attribut"
2198
2199#: cmd_ws_commit.cc:618 cmd_ws_commit.cc:665
2200msgid "PATH [ATTR]"
2201msgstr "SÖKVÄG [ATTR]"
2202
2203#: cmd_ws_commit.cc:619
2204msgid "Removes attributes from a file"
2205msgstr "Tar bort attribut från en fil"
2206
2207#: cmd_ws_commit.cc:620
2208msgid ""
2209"If no attribute is specified, this command removes all attributes attached "
2210"to the file given in PATH. Otherwise only removes the attribute specified "
2211"in ATTR."
2212msgstr ""
2213"Detta kommando tar bort alla attribut kopplade till filen SÖKVÄG om NYCKEL "
2214"inte är givet. Om NYCKEL är givet tas enbart detta attribut bort."
2215
2216#: cmd_ws_commit.cc:636 cmd_ws_commit.cc:683 cmd_ws_commit.cc:733
2217#: cmd_ws_commit.cc:794 cmd_ws_commit.cc:903 cmd_ws_commit.cc:947
2218#, c-format
2219msgid "Unknown path '%s'"
2220msgstr "Okänd sökväg '%s'"
2221
2222#: cmd_ws_commit.cc:651 cmd_ws_commit.cc:961
2223#, c-format
2224msgid "Path '%s' does not have attribute '%s'"
2225msgstr "Sökvägen '%s' har inget attribut '%s'"
2226
2227#: cmd_ws_commit.cc:666
2228msgid "Gets the values of a file's attributes"
2229msgstr "Hämta värdet för ett filattribut"
2230
2231#: cmd_ws_commit.cc:667
2232msgid ""
2233"If no attribute is specified, this command prints all attributes attached to "
2234"the file given in PATH. Otherwise it only prints the attribute specified in "
2235"ATTR."
2236msgstr ""
2237"Detta kommando skriver ut alla attribut kopplade till filen SÖKVÄG om NYCKEL "
2238"inte är givet. Om NYCKEL är givet skrivs enbart detta attribut ut."
2239
2240#: cmd_ws_commit.cc:699
2241#, c-format
2242msgid "No attributes for '%s'"
2243msgstr "Inga attribut till '%s'"
2244
2245#: cmd_ws_commit.cc:711
2246#, c-format
2247msgid "No attribute '%s' on path '%s'"
2248msgstr "Inget attribut '%s' för sökvägen '%s'"
2249
2250#: cmd_ws_commit.cc:716
2251msgid "PATH ATTR VALUE"
2252msgstr "SÖKVÄG ATTR VÄRDE"
2253
2254#: cmd_ws_commit.cc:717
2255msgid "Sets an attribute on a file"
2256msgstr "Sätt ett attribut på en fil"
2257
2258#: cmd_ws_commit.cc:718
2259msgid ""
2260"Sets the attribute given on ATTR to the value specified in VALUE for the "
2261"file mentioned in PATH."
2262msgstr "Sätt attributet NYCKEL med värde VÄRDE på filen SÖKVÄG."
2263
2264#: cmd_ws_commit.cc:770
2265msgid "Prints all attributes for the specified path"
2266msgstr "Skriver ut alla attribut för den givna sökvägen"
2267
2268#: cmd_ws_commit.cc:887
2269msgid "PATH KEY VALUE"
2270msgstr "SÖKVÄG NYCKEL VÄRDE"
2271
2272#: cmd_ws_commit.cc:888
2273msgid "Sets an attribute on a certain path"
2274msgstr "Sätt ett attribut på en given sökväg"
2275
2276#: cmd_ws_commit.cc:931
2277msgid "PATH [KEY]"
2278msgstr "SÖKVÄG [NYCKEL]"
2279
2280#: cmd_ws_commit.cc:932
2281msgid "Drops an attribute or all of them from a certain path"
2282msgstr "Kata ett eller alla attribut för en given sökväg"
2283
2284#: cmd_ws_commit.cc:976
2285msgid "Commits workspace changes to the database"
2286msgstr "Arkiverar ändringar i arbetskopian till databasen"
2287
2288#: cmd_ws_commit.cc:1011
2289#, c-format
2290msgid "no changes to commit"
2291msgstr "inga ändringar att arkivera"
2292
2293#: cmd_ws_commit.cc:1028
2294#, c-format
2295msgid ""
2296"parent revisions of this commit are in different branches:\n"
2297"'%s' and '%s'.\n"
2298"please specify a branch name for the commit, with --branch."
2299msgstr ""
2300"föräldrarevisionerna till den här arkiveringen är i olika grenar:\n"
2301"'%s' och '%s'.\n"
2302"var god ange en gren för denna arkivering med --branch."
2303
2304#: cmd_ws_commit.cc:1039
2305#, c-format
2306msgid "beginning commit on branch '%s'"
2307msgstr "börjar arkivering av ändringar i grenen '%s'"
2308
2309#: cmd_ws_commit.cc:1048
2310#, c-format
2311msgid ""
2312"_MTN/log is non-empty and log message was specified on command line\n"
2313"perhaps move or delete _MTN/log,\n"
2314"or remove --message/--message-file from the command line?"
2315msgstr ""
2316"_MTN/log är inte tom och du angav ett loggmeddelande på kommandoraden\n"
2317"kanske ta bort eller flytta på _MTN/log\n"
2318"eller ta bort --message/--message-file från kommandoraden?"
2319
2320#: cmd_ws_commit.cc:1063
2321#, c-format
2322msgid "empty log message; commit canceled"
2323msgstr "tomt loggmeddelande; arkivering avbryts"
2324
2325#: cmd_ws_commit.cc:1085
2326#, c-format
2327msgid "log message rejected by hook: %s"
2328msgstr "loggmeddelandet förkastas: %s"
2329
2330#: cmd_ws_commit.cc:1096
2331#, c-format
2332msgid "revision %s already in database"
2333msgstr "revisionen %s finns redan i databasen"
2334
2335#: cmd_ws_commit.cc:1134 cmd_ws_commit.cc:1163
2336#, c-format
2337msgid "file '%s' modified during commit, aborting"
2338msgstr "filen '%s' ändrades under arkivering, avbryter"
2339
2340#: cmd_ws_commit.cc:1145
2341#, c-format
2342msgid "Your database is missing version %s of file '%s'"
2343msgstr "Din databas saknar version %s av filen '%s'"
2344
2345#: cmd_ws_commit.cc:1187
2346#, c-format
2347msgid "committed revision %s"
2348msgstr "arkiverade revisionen %s"
2349
2350#: cmd_ws_commit.cc:1193
2351#, c-format
2352msgid ""
2353"note: this revision creates divergence\n"
2354"note: you may (or may not) wish to run '%s merge'"
2355msgstr ""
2356"obs: den här revisionen skapade divergens\n"
2357"obs: du kan tänkas vilja (eller kanske inte) köra '%s merge'"
2358
2359#: cmd_ws_commit.cc:1224
2360msgid "Sets up a new workspace directory"
2361msgstr "Initierar en ny arbetskopie-katalog"
2362
2363#: cmd_ws_commit.cc:1225
2364msgid "If no directory is specified, uses the current directory."
2365msgstr "Använd nuvarande katalog om inget annat anges."
2366
2367#: cmd_ws_commit.cc:1231
2368#, c-format
2369msgid "need --branch argument for setup"
2370msgstr "du måste ange en gren med --branch till kommandot \"setup\""
2371
2372#: cmd_ws_commit.cc:1247
2373msgid "DIRECTORY"
2374msgstr "KATALOG"
2375
2376#: cmd_ws_commit.cc:1248
2377msgid "Imports the contents of a directory into a branch"
2378msgstr "Importerar den givna katalogens innehåll till den givna grenen"
2379
2380#: cmd_ws_commit.cc:1260
2381#, c-format
2382msgid "you must specify a directory to import"
2383msgstr "du måste ange en katalog att importera"
2384
2385#: cmd_ws_commit.cc:1300
2386#, c-format
2387msgid "import directory '%s' doesn't exists"
2388msgstr "importkatalogen '%s' finns inte"
2389
2390#: cmd_ws_commit.cc:1301
2391#, c-format
2392msgid "import directory '%s' is a file"
2393msgstr "importkatalogen '%s' är en fil"
2394
2395#: cmd_ws_commit.cc:1350
2396msgid "Migrates a workspace directory's metadata to the latest format"
2397msgstr "Migrerar en arbetskopias metadata till det senaste formatet"
2398
2399#: cmd_ws_commit.cc:1351
2400msgid "If no directory is given, defaults to the current workspace."
2401msgstr "Nuvarande katalog avses om inget annat anges"
2402
2403#: cmd_ws_commit.cc:1364
2404msgid "Refreshes the inodeprint cache"
2405msgstr "Uppdaterar inodeprint-cachen"
2406
2407#: commands.cc:58
2408msgid "Commands that aid in scripted execution"
2409msgstr "Kommandon som kan användas för skriptat körning"
2410
2411#: commands.cc:61
2412msgid "Commands that manipulate the database"
2413msgstr "Kommandon för att manipulera databasen"
2414
2415#: commands.cc:64
2416msgid "Commands that aid in program debugging"
2417msgstr "Kommandon som kan användas för att hitta fel och lösa problem"
2418
2419#: commands.cc:67
2420msgid "Commands for information retrieval"
2421msgstr "Kommandon för att hämta information"
2422
2423#: commands.cc:70
2424msgid "Commands to manage keys and certificates"
2425msgstr "Kommandon för att hantera nycklar och certifikat"
2426
2427#: commands.cc:73
2428msgid "Commands that access the network"
2429msgstr "Kommandon som använder nätverket"
2430
2431#: commands.cc:76
2432msgid "Commands for packet reading and writing"
2433msgstr "Kommandon för att skriva och läsa paket"
2434
2435#: commands.cc:79
2436msgid "Commands for interaction with RCS and CVS"
2437msgstr "Kommandon för att hämta data från RCS och CVS"
2438
2439#: commands.cc:82
2440msgid "Commands to review revisions"
2441msgstr "Kommandon för att undersöka revisioner"
2442
2443#: commands.cc:85
2444msgid "Commands to manipulate the tree"
2445msgstr "Kommandon för att hantera trädet"
2446
2447#: commands.cc:88
2448msgid "Commands to manage persistent variables"
2449msgstr "Kommandon för att hantera databasvariabler"
2450
2451#: commands.cc:91
2452msgid "Commands that deal with the workspace"
2453msgstr "Kommandon för att hantera arbetskopian"
2454
2455#: commands.cc:498
2456#, c-format
2457msgid "unknown command '%s'"
2458msgstr "okänt kommando '%s'"
2459
2460#: commands.cc:508
2461#, c-format
2462msgid "'%s' is ambiguous; possible completions are:"
2463msgstr "'%s' är flertydigt; möjliga tolkningar är:"
2464
2465#: commands.cc:642
2466#, c-format
2467msgid "Aliases: %s."
2468msgstr "Synonym: %s."
2469
2470#: commands.cc:686
2471#, c-format
2472msgid "command '%s' is invalid; it is a group"
2473msgstr "kommandot '%s' är ogiltigt, det är en grupp"
2474
2475#: commands.cc:689
2476#, c-format
2477msgid "no subcommand specified for '%s'"
2478msgstr "inga underkommandon angivna för '%s'"
2479
2480#: commands.cc:692
2481#, c-format
2482msgid "could not match '%s' to a subcommand of '%s'"
2483msgstr "Kunde inte matcha '%s' med något subkommando i '%s'"
2484
2485#: commands.cc:713
2486msgid "command [ARGS...]"
2487msgstr "kommandon [ARGUMENT...]"
2488
2489#: commands.cc:714
2490msgid "Displays help about commands and options"
2491msgstr "Visa hjälp för kommandon och väljare"
2492
2493#: commands.cc:731
2494msgid "Triggers the specified kind of crash"
2495msgstr "Triggar en specifik sorts krash"
2496
2497#: commands.cc:845
2498#, c-format
2499msgid "expanding selection '%s'"
2500msgstr "expanderar valet '%s'"
2501
2502#: commands.cc:853
2503#, c-format
2504msgid "no match for selection '%s'"
2505msgstr "det finns inget som matchar '%s'"
2506
2507#: commands.cc:860
2508#, c-format
2509msgid "expanded to '%s'"
2510msgstr "expanderar till '%s'"
2511
2512#: commands.cc:877
2513#, c-format
2514msgid "selection '%s' has multiple ambiguous expansions:"
2515msgstr "valet '%s' har mer än en möjlig betydelse:"
2516
2517#: commands.cc:894
2518msgid "note: "
2519msgstr "obs: "
2520
2521#: commands.cc:895
2522#, c-format
2523msgid ""
2524"branch '%s' has multiple heads\n"
2525"perhaps consider '%s merge'"
2526msgstr ""
2527"grenen '%s' har mer än ett löv\n"
2528"du kanske borde överväga '%s merge'"
2529
2530#: commands.cc:910
2531#, c-format
2532msgid "--message and --message-file are mutually exclusive"
2533msgstr "--message och --message-file får inte anges samtidigt"
2534
2535#: database_check.cc:143
2536#, c-format
2537msgid "file structure is corrupted; cannot check further"
2538msgstr "filstrukturen är korrupt; kan inte kolla vidare"
2539
2540#: database_check.cc:154
2541msgid "files"
2542msgstr "filer"
2543
2544#: database_check.cc:183
2545msgid "rosters"
2546msgstr "listor"
2547
2548#: database_check.cc:241
2549msgid "markings"
2550msgstr "markeringar"
2551
2552#: database_check.cc:312 netsync.cc:3097 rcs_import.cc:1238
2553msgid "revisions"
2554msgstr "revisioner"
2555
2556#: database_check.cc:407
2557msgid "ancestry"
2558msgstr "föräldraskap"
2559
2560#: database_check.cc:440 netsync.cc:3101
2561msgid "keys"
2562msgstr "nycklar"
2563
2564#: database_check.cc:466
2565msgid "certs"
2566msgstr "cert"
2567
2568#: database_check.cc:510
2569msgid "heights"
2570msgstr "höjder"
2571
2572#: database_check.cc:554
2573msgid "height relations"
2574msgstr "höjdförhållanden"
2575
2576#: database_check.cc:600
2577#, c-format
2578msgid "file %s missing (%d manifest references)"
2579msgstr "filen %s saknas (refererad från %d manifest)"
2580
2581#: database_check.cc:607
2582#, c-format
2583msgid "file %s unreferenced"
2584msgstr "det finns inga referenser till filen %s"
2585
2586#: database_check.cc:626
2587#, c-format
2588msgid "roster %s unreferenced"
2589msgstr "det finns inga referenser till listan %s"
2590
2591#: database_check.cc:632
2592#, c-format
2593msgid "roster %s incomplete (%d missing files)"
2594msgstr "listan %s ej komplett (%d filer saknas)"
2595
2596#: database_check.cc:639
2597#, c-format
2598msgid "roster %s incomplete (%d missing revisions)"
2599msgstr "listan %s ej komplett (%d revisioner saknas)"
2600
2601#: database_check.cc:664
2602#, c-format
2603msgid ""
2604"revision %s missing (%d revision references; %d cert references; %d parent "
2605"references; %d child references; %d roster references)"
2606msgstr ""
2607"revisionen %s saknas (%d revisionsreferenser; %d certreferenser; %d "
2608"föräldrareferenser; %d barnreferenser; %d listreferenser)"
2609
2610#: database_check.cc:672
2611#, c-format
2612msgid "revision %s incomplete (%d missing manifests)"
2613msgstr "revisionen %s ej komplett (%d manifest saknas)"
2614
2615#: database_check.cc:679
2616#, c-format
2617msgid "revision %s incomplete (%d missing revisions)"
2618msgstr "revisionen %s ej komplett (%d revisioner saknas)"
2619
2620#: database_check.cc:686
2621#, c-format
2622msgid "revision %s incomplete (missing roster)"
2623msgstr "revisionen %s ej komplett (lista saknas)"
2624
2625#: database_check.cc:692
2626#, c-format
2627msgid "revision %s mismatched roster and manifest"
2628msgstr "revisionen %s inkonsistent lista och manifest"
2629
2630#: database_check.cc:698
2631#, c-format
2632msgid "revision %s incomplete (incomplete roster)"
2633msgstr "revisionen %s ej komplett (listan ej komplett)"
2634
2635#: database_check.cc:704
2636#, c-format
2637msgid "revision %s mismatched parents (%d ancestry parents; %d revision refs)"
2638msgstr ""
2639"revisionen %s har inkonsistenta föräldrareferenser (%d föräldrareferenser; %"
2640"d revisionsreferenser)"
2641
2642#: database_check.cc:713
2643#, c-format
2644msgid "revision %s mismatched children (%d ancestry children; %d parents)"
2645msgstr ""
2646"revisionen %s har inkonsistenta barnreferenser (%d barnreferenser; %d "
2647"föräldrar)"
2648
2649#: database_check.cc:725
2650#, c-format
2651msgid "revision %s has bad history (%s)"
2652msgstr "revisionen %s har felaktig historik (%s)"
2653
2654#: database_check.cc:732
2655#, c-format
2656msgid "revision %s is not parseable (perhaps with unnormalized paths?)"
2657msgstr "revisionen %s är inte uttydbar (kanske med onormaliserade sökvägar?)"
2658
2659#: database_check.cc:739
2660#, c-format
2661msgid "revision %s is not in normalized form"
2662msgstr "revisionen %s är inte i normaliserad form"
2663
2664#: database_check.cc:763
2665#, c-format
2666msgid "key %s missing (signed %d certs)"
2667msgstr "nyckeln %s saknas (har signerat %d cert)"
2668
2669#: database_check.cc:796
2670#, c-format
2671msgid "revision %s unchecked signature in %s cert from missing key %s"
2672msgstr ""
2673"revisionen %s har en overifierad signatur i certet %s från den saknade "
2674"nyckeln %s"
2675
2676#: database_check.cc:804
2677#, c-format
2678msgid "revision %s bad signature in %s cert from key %s"
2679msgstr "revisionen %s har felaktig signatur i certet %s från nyckeln %s"
2680
2681#: database_check.cc:819
2682#, c-format
2683msgid "revision %s missing %s cert"
2684msgstr "revisionen %s saknar certet %s"
2685
2686#: database_check.cc:828
2687#, c-format
2688msgid "revision %s mismatched certs (%d authors %d dates %d changelogs)"
2689msgstr ""
2690"revisionen %s har inkonsistenta cert (%d upphovsmän %d datum %d "
2691"loggmeddelanden)"
2692
2693#: database_check.cc:852
2694#, c-format
2695msgid "height missing for revision %s"
2696msgstr "höjd saknas för revision %s"
2697
2698#: database_check.cc:859
2699#, c-format
2700msgid "duplicate height for revision %s"
2701msgstr "fler än en höjd för revisionen %s"
2702
2703#: database_check.cc:865
2704#, c-format
2705msgid "height of revision %s not greater than that of parent"
2706msgstr "höjden på revision %s är inte högre än förälderns"
2707
2708#: database_check.cc:952
2709#, c-format
2710msgid "%d missing files"
2711msgstr "%d filer saknas"
2712
2713#: database_check.cc:954
2714#, c-format
2715msgid "%d unreferenced files"
2716msgstr "%d filer utan referenser"
2717
2718#: database_check.cc:957
2719#, c-format
2720msgid "%d unreferenced rosters"
2721msgstr "%d listor utan referenser"
2722
2723#: database_check.cc:959
2724#, c-format
2725msgid "%d incomplete rosters"
2726msgstr "%d ej kompletta listor"
2727
2728#: database_check.cc:962
2729#, c-format
2730msgid "%d missing revisions"
2731msgstr "%d revisioner saknas"
2732
2733#: database_check.cc:964
2734#, c-format
2735msgid "%d incomplete revisions"
2736msgstr "%d ej kompletta revisioner"
2737
2738#: database_check.cc:966
2739#, c-format
2740msgid "%d mismatched parents"
2741msgstr "%d inkonsistenta föräldrar"
2742
2743#: database_check.cc:968
2744#, c-format
2745msgid "%d mismatched children"
2746msgstr "%d inkonsistenta barn"
2747
2748#: database_check.cc:970
2749#, c-format
2750msgid "%d revisions with bad history"
2751msgstr "%d revisioner med felaktig historik"
2752
2753#: database_check.cc:972
2754#, c-format
2755msgid "%d revisions not parseable (perhaps with invalid paths)"
2756msgstr "%d revisioner går inte att tyda (kanske med felaktiga sökvägar)"
2757
2758#: database_check.cc:975
2759#, c-format
2760msgid "%d revisions not in normalized form"
2761msgstr "%d revisioner är ej i normaliserad form"
2762
2763#: database_check.cc:979
2764#, c-format
2765msgid "%d missing rosters"
2766msgstr "%d listor saknas"
2767
2768#: database_check.cc:983
2769#, c-format
2770msgid "%d missing keys"
2771msgstr "%d nycklar saknas"
2772
2773#: database_check.cc:986
2774#, c-format
2775msgid "%d missing certs"
2776msgstr "%d cert saknas"
2777
2778#: database_check.cc:988
2779#, c-format
2780msgid "%d mismatched certs"
2781msgstr "%d inkonsistenta cert"
2782
2783#: database_check.cc:990
2784#, c-format
2785msgid "%d unchecked signatures due to missing keys"
2786msgstr "%d signaturer kunde inte kontrolleras på grund av att nycklar saknas"
2787
2788#: database_check.cc:992
2789#, c-format
2790msgid "%d bad signatures"
2791msgstr "%d felaktiga signaturer"
2792
2793#: database_check.cc:995
2794#, c-format
2795msgid "%d missing heights"
2796msgstr "%d höjder saknas"
2797
2798#: database_check.cc:997
2799#, c-format
2800msgid "%d duplicate heights"
2801msgstr "%d mångfaldigade höjder"
2802
2803#: database_check.cc:999
2804#, c-format
2805msgid "%d incorrect heights"
2806msgstr "%d inkorrekta höjder"
2807
2808#: database_check.cc:1025
2809#, c-format
2810msgid ""
2811"check complete: %d files; %d rosters; %d revisions; %d keys; %d certs; %d "
2812"heights"
2813msgstr ""
2814"kontroll klar: %d filer; %d listor; %d revisioner; %d nycklar; %d cert; %d "
2815"höjder"
2816
2817#: database_check.cc:1032
2818#, c-format
2819msgid "total problems detected: %d (%d serious)"
2820msgstr "totalt antal funna problem: %d (varav %d är allvarliga)"
2821
2822#: database_check.cc:1034
2823#, c-format
2824msgid "serious problems detected"
2825msgstr "allvarliga problem funna"
2826
2827#: database_check.cc:1036
2828#, c-format
2829msgid "minor problems detected"
2830msgstr "småproblem funna"
2831
2832#: database_check.cc:1038
2833#, c-format
2834msgid "database is good"
2835msgstr "databasen är i gott skick"
2836
2837#: database.cc:154
2838#, c-format
2839msgid "this database already contains rosters"
2840msgstr "den här databasen har redan listor"
2841
2842#: database.cc:179
2843#, c-format
2844msgid ""
2845"database %s lacks some cached data\n"
2846"run '%s db regenerate_caches' to restore use of this database"
2847msgstr ""
2848"databasen %s saknar cache-data\n"
2849"kör '%s db regenerate_caches' för att göra databasen användbar igen"
2850
2851#: database.cc:191
2852#, c-format
2853msgid ""
2854"database %s contains old-style revisions\n"
2855"if you are a project leader or doing local testing:\n"
2856" see the file UPGRADE for instructions on upgrading.\n"
2857"if you are not a project leader:\n"
2858" wait for a leader to migrate project data, and then\n"
2859" pull into a fresh database.\n"
2860"sorry about the inconvenience."
2861msgstr ""
2862"databasen %s innehåller revisioner av äldre stil.\n"
2863"om du är en projektledare eller gör lokala tester:\n"
2864" läs i filen UPGRADE och följ instruktionerna för uppgradering.\n"
2865"om du inte är en projektledare:\n"
2866" vänta på att projektledaren migrerar projektets data, och hämta\n"
2867" sedan databasen på nytt.\n"
2868"ursäkta besväret."
2869
2870#: database.cc:201
2871#, c-format
2872msgid ""
2873"database %s contains manifests but no revisions\n"
2874"this is a very old database; it needs to be upgraded\n"
2875"please see README.changesets for details"
2876msgstr ""
2877"databasen %s innehåller manifest men inga revisioner\n"
2878"detta är en väldigt gammal databas; den behöver uppgraderas\n"
2879"var god läs README.changesets för detaljer"
2880
2881#: database.cc:491 sanity.cc:232 schema_migration.cc:62
2882msgid "error: "
2883msgstr "fel: "
2884
2885#: database.cc:492
2886msgid "sqlite error: "
2887msgstr "sqlite-fel: "
2888
2889#: database.cc:516
2890msgid "not set"
2891msgstr "ej tilldelat "
2892
2893#: database.cc:529
2894msgid " (not a monotone database)"
2895msgstr " (är inte en monotonedatabas)"
2896
2897#: database.cc:577 database.cc:608 database.cc:1067 database.cc:1087
2898#, c-format
2899msgid "%u"
2900msgstr "%u"
2901
2902#: database.cc:627
2903#, c-format
2904msgid ""
2905"creator code : %s\n"
2906"schema version : %s\n"
2907"counts:\n"
2908" full rosters : %s\n"
2909" roster deltas : %s\n"
2910" full files : %s\n"
2911" file deltas : %s\n"
2912" revisions : %s\n"
2913" ancestry edges : %s\n"
2914" certs : %s\n"
2915" logical files : %s\n"
2916"bytes:\n"
2917" full rosters : %s\n"
2918" roster deltas : %s\n"
2919" full files : %s\n"
2920" file deltas : %s\n"
2921" revisions : %s\n"
2922" cached ancestry : %s\n"
2923" certs : %s\n"
2924" heights : %s\n"
2925" total : %s\n"
2926"database:\n"
2927" page size : %s\n"
2928" cache size : %s"
2929msgstr ""
2930"skaparkod : %s\n"
2931"schemaversion : %s\n"
2932"antal:\n"
2933" hela listor : %s\n"
2934" listdeltan : %s\n"
2935" hela filer : %s\n"
2936" fildeltan : %s\n"
2937" revisioner : %s\n"
2938" föräldrabågar : %s\n"
2939" cert : %s\n"
2940" logiska filer : %s\n"
2941"byte:\n"
2942" hela listor : %s\n"
2943" listdeltan : %s\n"
2944" hela filer : %s\n"
2945" fildeltan : %s\n"
2946" revisioner : %s\n"
2947" cachat föräldraskap : %s\n"
2948" cert : %s\n"
2949" höjder : %s\n"
2950" total : %s\n"
2951"databas:\n"
2952" sidstorlek : %s\n"
2953" cachestorlek : %s"
2954
2955#: database.cc:672
2956#, c-format
2957msgid "database schema version: %s"
2958msgstr "databasens schemaversion: %s"
2959
2960#: database.cc:757
2961#, c-format
2962msgid "multiple statements in query: %s"
2963msgstr "multipla kommandon i databasfråga: %s"
2964
2965#: database.cc:763
2966#, c-format
2967msgid "wanted %d columns got %d in query: %s"
2968msgstr "ville ha %d kolumner, fick %d i databasfråga: %s"
2969
2970#: database.cc:829
2971#, c-format
2972msgid "null result in query: %s"
2973msgstr "inget resultat med databasfråga: %s"
2974
2975#: database.cc:847
2976#, c-format
2977msgid "wanted %d rows got %d in query: %s"
2978msgstr "ville ha %d rader, fick %d i databasfråga: %s"
2979
2980#: database.cc:1725
2981#, c-format
2982msgid "file preimage '%s' missing in db"
2983msgstr "\"preimage\" för filen '%s' saknas i databasen"
2984
2985#: database.cc:1726
2986#, c-format
2987msgid "dropping delta '%s' -> '%s'"
2988msgstr "slänger deltat '%s' -> '%s'"
2989
2990#: database.cc:2013
2991#, c-format
2992msgid "missing prerequisite revision '%s'"
2993msgstr "saknar nödvändig revision '%s'"
2994
2995#: database.cc:2014 database.cc:2025 database.cc:2041 database.cc:2049
2996#, c-format
2997msgid "dropping revision '%s'"
2998msgstr "slänger revisionen '%s'"
2999
3000#: database.cc:2024
3001#, c-format
3002msgid "missing prerequisite file '%s'"
3003msgstr "saknar nödvändig fil '%s'"
3004
3005#: database.cc:2039
3006#, c-format
3007msgid "missing prerequisite file pre-delta '%s'"
3008msgstr "saknar nödvändigt predelta till fil '%s'"
3009
3010#: database.cc:2047
3011#, c-format
3012msgid "missing prerequisite file post-delta '%s'"
3013msgstr "saknar nödvändigt postdelta till fil '%s'"
3014
3015#: database.cc:2338
3016#, c-format
3017msgid "key '%s' is not equal to key '%s' in database"
3018msgstr "nyckeln '%s' är inte samma som nyckeln '%s' i databasen"
3019
3020#: database.cc:2560
3021#, c-format
3022msgid "cert revision '%s' does not exist in db"
3023msgstr "certrevision '%s' finns inte i databasen"
3024
3025#: database.cc:2562
3026#, c-format
3027msgid "dropping cert"
3028msgstr "slänger cert"
3029
3030#: database.cc:3373
3031#, c-format
3032msgid "no database specified"
3033msgstr "ingen databas angiven"
3034
3035#: database.cc:3383
3036#, c-format
3037msgid "database %s does not exist"
3038msgstr "databasen %s finns inte"
3039
3040#: database.cc:3401
3041#, c-format
3042msgid ""
3043"You gave a database option of: \n"
3044"%s\n"
3045"That is actually a workspace. Did you mean: \n"
3046"%s"
3047msgstr ""
3048"Du angav denna databasinställning: \n"
3049"%s\n"
3050"Det är en arbetskopia. Du kanske menade: \n"
3051"%s"
3052
3053#: database.cc:3406
3054#, c-format
3055msgid "%s is a directory, not a database"
3056msgstr "%s är en katalog, inte en databas"
3057
3058#: database.cc:3416
3059#, c-format
3060msgid "database %s already exists"
3061msgstr "databasen %s finns redan"
3062
3063#: database.cc:3421
3064#, c-format
3065msgid ""
3066"existing (possibly stale) journal file '%s' has same stem as new database '%"
3067"s'\n"
3068"cancelling database creation"
3069msgstr ""
3070"det finns en (kanske trasig) journalfil '%s' med samma bas som den nya "
3071"databasen '%s'\n"
3072"avbryter skapandet av databasen"
3073
3074#: diff_patch.cc:620
3075#, c-format
3076msgid "file '%s' does not exist in workspace"
3077msgstr "filen '%s' existerar inte i arbetskopian"
3078
3079#: diff_patch.cc:621
3080#, c-format
3081msgid "'%s' in workspace is a directory, not a file"
3082msgstr "'%s' i arbetskopian är en katalog, inte en fil"
3083
3084#: diff_patch.cc:625
3085#, c-format
3086msgid "file %s in workspace has id %s, wanted %s"
3087msgstr "filen %s i arbetskopian har identiteten %s, %s eftersöktes"
3088
3089#: diff_patch.cc:746
3090#, c-format
3091msgid ""
3092"help required for 3-way merge\n"
3093"[ancestor] %s\n"
3094"[ left] %s\n"
3095"[ right] %s\n"
3096"[ merged] %s"
3097msgstr ""
3098"behöver hjälp med 3-vägs ihopslagning\n"
3099"[ förfader] %s\n"
3100"[ vänster] %s\n"
3101"[ höger] %s\n"
3102"[ihopslagen] %s"
3103
3104#: file_io.cc:185
3105#, c-format
3106msgid "could not create directory '%s': it is a file"
3107msgstr "kunde inte skapa katalogen '%s': det är en fil"
3108
3109#: file_io.cc:207
3110#, c-format
3111msgid "file to delete '%s' does not exist"
3112msgstr "filen att ta bort, '%s', finns inte"
3113
3114#: file_io.cc:208
3115#, c-format
3116msgid "file to delete, '%s', is not a file but a directory"
3117msgstr "filen att ta bort, '%s', är inte en fil, den är en katalog"
3118
3119#: file_io.cc:216
3120#, c-format
3121msgid "directory to delete '%s' does not exist"
3122msgstr "katalogen att ta bort, '%s', finns inte"
3123
3124#: file_io.cc:217
3125#, c-format
3126msgid "directory to delete, '%s', is not a directory but a file"
3127msgstr "katalogen att ta bort, '%s', är inte en katalog, det är en fil"
3128
3129#: file_io.cc:224
3130#, c-format
3131msgid "object to delete, '%s', does not exist"
3132msgstr "objektet att ta bort, '%s', finns inte"
3133
3134#: file_io.cc:280
3135#, c-format
3136msgid "directory to delete, '%s', does not exist"
3137msgstr "katalogen att ta bort, '%s', finns inte"
3138
3139#: file_io.cc:281
3140#, c-format
3141msgid "directory to delete, '%s', is a file"
3142msgstr "katalogen att ta bort, '%s', är en fil"
3143
3144#: file_io.cc:291
3145#, c-format
3146msgid "rename source file '%s' does not exist"
3147msgstr "källfilen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
3148
3149#: file_io.cc:292
3150#, c-format
3151msgid "rename source file '%s' is a directory -- bug in monotone?"
3152msgstr ""
3153"källfilen att ge nytt namn, '%s', är en katalog -- programfel i monotone?"
3154
3155#: file_io.cc:295 file_io.cc:310 file_io.cc:322
3156#, c-format
3157msgid "rename target '%s' already exists"
3158msgstr "målfilen, '%s', finns redan"
3159
3160#: file_io.cc:305
3161#, c-format
3162msgid "rename source dir '%s' does not exist"
3163msgstr "källkatalogen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
3164
3165#: file_io.cc:307
3166#, c-format
3167msgid "rename source dir '%s' is a file -- bug in monotone?"
3168msgstr ""
3169"källkatalogen att ge nytt namn, '%s', är en fil -- programfel i monotone?"
3170
3171#: file_io.cc:320
3172#, c-format
3173msgid "rename source path '%s' does not exist"
3174msgstr "källsökvägen att ge nytt namn, '%s', finns inte"
3175
3176#: file_io.cc:331
3177#, c-format
3178msgid "file %s does not exist"
3179msgstr "filen %s finns inte"
3180
3181#: file_io.cc:332
3182#, c-format
3183msgid "file %s cannot be read as data; it is a directory"
3184msgstr "file %s kan inte läsas som data; den är en katalog"
3185
3186#: file_io.cc:336
3187#, c-format
3188msgid "cannot open file %s for reading"
3189msgstr "kan inte öppna filen %s för läsning"
3190
3191#: file_io.cc:351
3192#, c-format
3193msgid "cannot handle special files in dir '%s'"
3194msgstr "kan inte hantera specialfilerna i katalogen '%s'"
3195
3196#: file_io.cc:359
3197#, c-format
3198msgid "Cannot read standard input multiple times"
3199msgstr "Kan inte läsa från stdin mer än en gång"
3200
3201#: file_io.cc:390
3202#, c-format
3203msgid "file '%s' cannot be overwritten as data; it is a directory"
3204msgstr "filen %s kan inte skrivas över som data; den är en katalog"
3205
3206#: file_io.cc:464
3207#, c-format
3208msgid "skipping file '%s' with unsupported name"
3209msgstr "hoppar över filen '%s' som har ej stödbart namn"
3210
3211#: file_io.cc:468
3212#, c-format
3213msgid "skipping directory '%s' with unsupported name"
3214msgstr "hoppar över katalogen '%s' som har ej stödbart namn"
3215
3216#: file_io.cc:521 work.cc:1290
3217#, c-format
3218msgid "no such file or directory: '%s'"
3219msgstr "ingen sådan fil eller katalog: '%s'"
3220
3221#: file_io.cc:549
3222#, c-format
3223msgid "expected file '%s', but it is a directory."
3224msgstr "förväntade filen '%s', men det är en katalog."
3225
3226#: keys.cc:105
3227#, c-format
3228msgid "got empty passphrase from get_passphrase() hook"
3229msgstr "fick tomt lösen från lua-rutinen get_passphrase()"
3230
3231#: keys.cc:117
3232#, c-format
3233msgid "enter new passphrase for key ID [%s]: "
3234msgstr "ange nytt lösen för nyckelidentitet [%s]:"
3235
3236#: keys.cc:118
3237#, c-format
3238msgid "enter passphrase for key ID [%s]: "
3239msgstr "ange lösen för nyckelidentitet [%s]:"
3240
3241#: keys.cc:125
3242#, c-format
3243msgid "confirm passphrase for key ID [%s]: "
3244msgstr "bekräfta lösen för nyckelidentitet [%s]:"
3245
3246#: keys.cc:132
3247#, c-format
3248msgid "passphrases do not match, try again"
3249msgstr "lösen stämmer inte, försök igen"
3250
3251#: keys.cc:133
3252#, c-format
3253msgid "too many failed passphrases"
3254msgstr "för många misslyckade försök"
3255
3256#: keys.cc:371
3257#, c-format
3258msgid "--ssh-sign requires a value ['yes', 'no', 'only', or 'check']"
3259msgstr "--ssh-sign måste ha ett argument ['yes', 'no', 'only' eller 'check']"
3260
3261#: keys.cc:376
3262#, c-format
3263msgid "--ssh-sign must be set to 'yes', 'no', 'only', or 'check'"
3264msgstr "--ssh-sign måste sättas till 'yes', 'no', 'only' eller 'check'"
3265
3266#: keys.cc:384
3267#, c-format
3268msgid ""
3269"You have chosen to sign only with ssh-agent but ssh-agent does not seem to "
3270"be running."
3271msgstr ""
3272"Du har valt att enbart signera med hjälp av ssh-agent, men den tycks inte "
3273"vara igång."
3274
3275#: keys.cc:435
3276#, c-format
3277msgid "You don't seem to have your monotone key imported "
3278msgstr "Du verkar inte ha importerat din monotonenyckel "
3279
3280#: keys.cc:482
3281#, c-format
3282msgid ""
3283"make_signature: ssh signature (%i) != monotone signature (%i)\n"
3284"ssh signature : %s\n"
3285"monotone signature: %s"
3286msgstr ""
3287"make_signature: sshsignatur (%i) != monotonesignatur (%i)\n"
3288"sshsignatur : %s\n"
3289"monotonesignatur: %s"
3290
3291#: keys.cc:497
3292#, c-format
3293msgid "make_signature: signature is not valid"
3294msgstr "make_signature: signaturen är ogiltig"
3295
3296#: keys.cc:682
3297#, c-format
3298msgid "passphrase for '%s' is incorrect"
3299msgstr "lösen för '%s' stämmer inte"
3300
3301#: lua.cc:466 lua.cc:477 lua.cc:489
3302#, c-format
3303msgid "%s called with an invalid parameter"
3304msgstr "%s anropades med inkorrekt parameter"
3305
3306#: lua.cc:574
3307#, c-format
3308msgid "Directory '%s' does not exist"
3309msgstr "Katalogen '%s' finns inte"
3310
3311#: lua.cc:576 rcs_import.cc:1229 work.cc:1559
3312#, c-format
3313msgid "'%s' is not a directory"
3314msgstr "'%s' är inte en katalog"
3315
3316#: lua.cc:598
3317#, c-format
3318msgid "lua error while loading rcfile '%s'"
3319msgstr "lua-fel vid läsning av rcfilen '%s'"
3320
3321#: merge.cc:59
3322#, c-format
3323msgid "resolve non-content conflicts and then try again."
3324msgstr "lös filnamnskonflikterna och försök igen."
3325
3326#: merge.cc:123
3327#, c-format
3328msgid "merge failed due to unresolved conflicts"
3329msgstr "ihopslagningen misslyckades på grund av olösta konflikter."
3330
3331#: merkle_tree.cc:289
3332#, c-format
3333msgid "node level is %d, exceeds maximum %d"
3334msgstr "nodnivån är %d, vilket överskrider maxgränsen %d"
3335
3336#: merkle_tree.cc:324
3337#, c-format
3338msgid "mismatched node hash value %s, expected %s"
3339msgstr "nodens kontrollsumma %s stämmer inte, %s förväntad"
3340
3341#: monotone.cc:281
3342#, c-format
3343msgid "Usage: %s [OPTION...] command [ARG...]"
3344msgstr "Användning: %s [FLAGGOR...] kommando [ARGUMENT...]"
3345
3346#: monotone.cc:292
3347#, c-format
3348msgid "Options specific to '%s %s':"
3349msgstr "Specifika flaggor för '%s %s':"
3350
3351#: monotone.cc:318
3352msgid "error: memory exhausted"
3353msgstr "fel: slut på minnet"
3354
3355#: mt_version.cc:35
3356msgid "Shows the program version"
3357msgstr "Visar programversionen"
3358
3359#: mt_version.cc:40
3360#, c-format
3361msgid "no arguments allowed"
3362msgstr "inga argument tillåtna"
3363
3364#: mt_version.cc:53
3365#, c-format
3366msgid "%s (base revision: %s)"
3367msgstr "%s (grundrevision: %s)"
3368
3369#: mt_version.cc:73
3370#, c-format
3371msgid ""
3372"Running on : %s\n"
3373"C++ compiler : %s\n"
3374"C++ standard library: %s\n"
3375"Boost version : %s\n"
3376"Changes since base revision:\n"
3377"%s"
3378msgstr ""
3379"Kör på : %s\n"
3380"C++, kompilator : %s\n"
3381"C++, standardbibliotek: %s\n"
3382"Boost-version : %s\n"
3383"Ändringar sedan grundrevisionen:\n"
3384"%s"
3385
3386#: netcmd.cc:43
3387#, c-format
3388msgid "unknown item type 0x%x for '%s'"
3389msgstr "okänd typ 0x%x för '%s'"
3390
3391#: netcmd.cc:115
3392#, c-format
3393msgid "unknown netcmd code 0x%x"
3394msgstr "okänd netcmd-kod 0x%x"
3395
3396#: netcmd.cc:120
3397#, c-format
3398msgid ""
3399"protocol version mismatch: wanted '%d' got '%d'\n"
3400"%s"
3401msgstr ""
3402"protokollversionen stämmer inte: ville ha '%d', fick '%d'\n"
3403"%s"
3404
3405#: netcmd.cc:125
3406msgid "the remote side has a newer, incompatible version of monotone"
3407msgstr ""
3408"den monotone som används i andra änden är en nyare, inkompatibel version"
3409
3410#: netcmd.cc:126
3411msgid "the remote side has an older, incompatible version of monotone"
3412msgstr ""
3413"den monotone som används i andra änden är en äldre, inkompatibel version"
3414
3415#: netcmd.cc:136
3416#, c-format
3417msgid "oversized payload of '%d' bytes"
3418msgstr "'%d' byte för mycket data"
3419
3420#: netcmd.cc:176
3421#, c-format
3422msgid ""
3423"bad HMAC checksum (got %s, wanted %s)\n"
3424"this suggests data was corrupted in transit"
3425msgstr ""
3426"felaktig HMAC-kontrollsumma (fick %s, ville ha %s)\n"
3427"detta tyder på att data var korrupt under överföringen"
3428
3429#: netcmd.cc:272 netcmd.cc:318
3430#, c-format
3431msgid "unknown role specifier %d"
3432msgstr "okänd rollspecifikation %d"
3433
3434#: netio.hh:41 netio.hh:59
3435#, c-format
3436msgid "need %d bytes to decode %s at %d, only have %d"
3437msgstr "behöver %d byte för att avkoda %s i position %d, men har bara %d"
3438
3439#: netio.hh:87 netio.hh:122
3440#, c-format
3441msgid ""
3442"overflow while decoding variable length integer '%s' into a %d-byte field"
3443msgstr ""
3444"det blev för mycket data medans det stora heltalet '%s' lästes in i ett "
3445"område på %d bytes"
3446
3447#: netio.hh:142
3448#, c-format
3449msgid "ran out of bytes reading variable length integer '%s' at pos %d"
3450msgstr ""
3451"indatat to slut vid position %2$d medans jag läste ett stort heltal '%1$s'"
3452
3453#: netio.hh:278
3454#, c-format
3455msgid "decoding variable length string of %d bytes for '%s', maximum is %d"
3456msgstr ""
3457"avkodar en sträng med variabel längd på %d byte för '%s', där %d är maximum"
3458
3459#: netio.hh:333
3460#, c-format
3461msgid "expected %s to end at %d, have %d bytes"
3462msgstr "%s förväntades sluta vid %d, och det finns %d byte"
3463
3464#: netsync.cc:280
3465#, c-format
3466msgid "check of '%s' failed"
3467msgstr "kontroll av '%s' misslyckades"
3468
3469#: netsync.cc:759
3470msgid "bytes in"
3471msgstr "byte in"
3472
3473#: netsync.cc:761
3474msgid "bytes out"
3475msgstr "byte ut"
3476
3477#: netsync.cc:765
3478msgid "certs in"
3479msgstr "cert in"
3480
3481#: netsync.cc:767 netsync.cc:780
3482msgid "revs in"
3483msgstr "rev in"
3484
3485#: netsync.cc:772
3486msgid "certs out"
3487msgstr "cert ut"
3488
3489#: netsync.cc:774 netsync.cc:782
3490msgid "revs out"
3491msgstr "rev ut"
3492
3493#: netsync.cc:888
3494#, c-format
3495msgid "underflow on count of %s items to receive"
3496msgstr "underflöde vid räkning av %s enheter att ta emot"
3497
3498#: netsync.cc:1259 netsync.cc:1267
3499#, c-format
3500msgid "received network error: %s"
3501msgstr "nätverksfel: %s"
3502
3503#: netsync.cc:1295
3504#, c-format
3505msgid ""
3506"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3507"@ WARNING: SERVER IDENTIFICATION HAS CHANGED @\n"
3508"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3509"IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY\n"
3510"it is also possible that the server key has just been changed\n"
3511"remote host sent key %s\n"
3512"I expected %s\n"
3513"'%s unset %s %s' overrides this check"
3514msgstr ""
3515"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3516"@ VARNING: SERVERNS IDENTITET HAR ÄNDRATS @\n"
3517"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\n"
3518"DET ÄR MÖJLIGT ATT NÅGON GÖR NÅGOT ELAKT\n"
3519"det är också möjligt att serverns nyckel har ändrats legitimt\n"
3520"servern skickade nyckeln %s\n"
3521"jag väntade mig %s\n"
3522"'%s unset %s %s' åsidosätter denna kontroll"
3523
3524#: netsync.cc:1305
3525#, c-format
3526msgid "server key changed"
3527msgstr "serverns nyckel ändrad"
3528
3529#: netsync.cc:1310
3530#, c-format
3531msgid ""
3532"first time connecting to server %s\n"
3533"I'll assume it's really them, but you might want to double-check\n"
3534"their key's fingerprint: %s"
3535msgstr ""
3536"ansluter till server %s för första gången\n"
3537"jag antar att det är rätt server, men du kan tänkas vilja dubbelkolla\n"
3538"deras nyckels fingeravtryck: %s"
3539
3540#: netsync.cc:1316
3541#, c-format
3542msgid "saving public key for %s to database"
3543msgstr "sparar publik nyckel för %s i databasen"
3544
3545#: netsync.cc:1418
3546#, c-format
3547msgid "rejected attempt at anonymous connection for write"
3548msgstr "nekade försök att ansluta anonymt för skrivning"
3549
3550#: netsync.cc:1425
3551#, c-format
3552msgid "rejected attempt at anonymous connection while running as sink"
3553msgstr "nekade försök att ansluta anonymt under körning som \"sink\""
3554
3555#: netsync.cc:1440
3556#, c-format
3557msgid "anonymous access to branch '%s' denied by server"
3558msgstr "anonym åtkomst av grenen '%s' nekades av servern"
3559
3560#: netsync.cc:1448
3561#, c-format
3562msgid "allowed anonymous read permission for '%s' excluding '%s'"
3563msgstr "tillät anonym läsning av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3564
3565#: netsync.cc:1454
3566#, c-format
3567msgid "allowed anonymous read/write permission for '%s' excluding '%s'"
3568msgstr ""
3569"tillät anonym läsning/skrivning av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3570
3571#: netsync.cc:1517
3572#, c-format
3573msgid "remote public key hash '%s' is unknown"
3574msgstr ""
3575"publik nyckel med kontrollsumman '%s' som kommer från andra sidan är okänd"
3576
3577#: netsync.cc:1535
3578#, c-format
3579msgid "detected replay attack in auth netcmd"
3580msgstr "upptäckte \"replay\"-attack i auth netcmd"
3581
3582#: netsync.cc:1557
3583#, c-format
3584msgid ""
3585"denied '%s' read permission for '%s' excluding '%s' while running as pure "
3586"sink"
3587msgstr ""
3588"nekade läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' under "
3589"körning som \"pure sink\""
3590
3591#: netsync.cc:1572
3592#, c-format
3593msgid ""
3594"denied '%s' read permission for '%s' excluding '%s' because of branch '%s'"
3595msgstr ""
3596"nekade läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' på "
3597"grund av grenen '%s'"
3598
3599#: netsync.cc:1582
3600#, c-format
3601msgid "allowed '%s' read permission for '%s' excluding '%s'"
3602msgstr "tillät läsning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3603
3604#: netsync.cc:1593
3605#, c-format
3606msgid ""
3607"denied '%s' write permission for '%s' excluding '%s' while running as pure "
3608"source"
3609msgstr ""
3610"nekade skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s' "
3611"under körning som \"pure source\""
3612
3613#: netsync.cc:1601
3614#, c-format
3615msgid "denied '%s' write permission for '%s' excluding '%s'"
3616msgstr ""
3617"nekade skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3618
3619#: netsync.cc:1605
3620#, c-format
3621msgid "allowed '%s' write permission for '%s' excluding '%s'"
3622msgstr ""
3623"tillät skrivning för '%s' av alla grenar som matchar '%s' och inte '%s'"
3624
3625#: netsync.cc:1629
3626#, c-format
3627msgid "bad client signature"
3628msgstr "felaktig signatur från klienten"
3629
3630#: netsync.cc:1645
3631#, c-format
3632msgid "Unexpected 'refine' command on non-refined item type"
3633msgstr "Oväntat kommando \"refine\" på icke-raffinerad typ"
3634
3635#: netsync.cc:1742
3636#, c-format
3637msgid "unknown bye phase %d received"
3638msgstr "okänd hejdå-fas %d mottagen"
3639
3640#: netsync.cc:1757
3641#, c-format
3642msgid "Unexpected 'done' command on non-refined item type"
3643msgstr "Oväntat kommando \"done\" på icke-raffinerad typ"
3644
3645#: netsync.cc:1829
3646#, c-format
3647msgid "%s with hash '%s' does not exist in our database"
3648msgstr "%s med kontrollsumman '%s' finns inte i databasen"
3649
3650#: netsync.cc:1933
3651#, c-format
3652msgid "Mismatched epoch on branch %s. Server has '%s', client has '%s'."
3653msgstr ""
3654"I grenen %s har servern epok '%s' medan klienten har '%s'; dessa stämmer "
3655"inte överens."
3656
3657#: netsync.cc:1951
3658#, c-format
3659msgid "hash check failed for public key '%s' (%s); wanted '%s' got '%s'"
3660msgstr ""
3661"kontrollsummering misslyckades för den publika nyckeln '%s' (%s); ville ha '%"
3662"s' men fick '%s'"
3663
3664#: netsync.cc:1966
3665#, c-format
3666msgid "hash check failed for revision cert '%s'"
3667msgstr "kontrollsummering misslyckades för revisionscertet '%s'"
3668
3669#: netsync.cc:2028
3670#, c-format
3671msgid "Received warning from usher: %s"
3672msgstr "Fick varning från usher: %s"
3673
3674#: netsync.cc:2115 netsync.cc:2146
3675msgid "source and sink"
3676msgstr "källa och mottagare"
3677
3678#: netsync.cc:2116 netsync.cc:2147
3679msgid "source"
3680msgstr "källa"
3681
3682#: netsync.cc:2116 netsync.cc:2147
3683msgid "sink"
3684msgstr "mottagare"
3685
3686#: netsync.cc:2303
3687#, c-format
3688msgid "input buffer for peer %s is overfull after netcmd dispatch"
3689msgstr "indatabuffert för %s är överfull"
3690
3691#: netsync.cc:2315 netsync.cc:2414
3692#, c-format
3693msgid "protocol error while processing peer %s: '%s'"
3694msgstr "protokollfel vid behandling av %s: '%s'"
3695
3696#: netsync.cc:2321
3697#, c-format
3698msgid "error: %s"
3699msgstr "fel: %s"
3700
3701#: netsync.cc:2385 netsync.cc:2825
3702#, c-format
3703msgid "connecting to %s"
3704msgstr "ansluter till %s"
3705
3706#: netsync.cc:2429
3707#, c-format
3708msgid "timed out waiting for I/O with peer %s, disconnecting"
3709msgstr "att vänta på I/O från %s tog för lång tid, kopplar ifrån"
3710
3711#: netsync.cc:2452
3712#, c-format
3713msgid "processing failure while talking to peer %s, disconnecting"
3714msgstr "tar hand om misslyckande i samtal med %s, kopplar ifrån"
3715
3716#: netsync.cc:2469
3717#, c-format
3718msgid "successful exchange with %s"
3719msgstr "lyckat utbyte med %s"
3720
3721#: netsync.cc:2475
3722#, c-format
3723msgid "peer %s disconnected after we informed them of error"
3724msgstr "%s kopplade ifrån efter att vi informerade den om ett fel"
3725
3726#: netsync.cc:2480
3727#, c-format
3728msgid "I/O failure while talking to peer %s, disconnecting"
3729msgstr "I/O-fel i samtal med %s, kopplar ifrån"
3730
3731#: netsync.cc:2548
3732#, c-format
3733msgid "protocol error while processing peer %s: '%s', marking as bad"
3734msgstr "protokollfel i samtal med %s: '%s', markerar det som felaktigt"
3735
3736#: netsync.cc:2580
3737#, c-format
3738msgid "accepted new client connection from %s : %s"
3739msgstr "tar emot ny klientanslutning från %s: %s"
3740
3741#: netsync.cc:2617
3742#, c-format
3743msgid "protocol error while processing peer %s: '%s', disconnecting"
3744msgstr "protokollfel i samtal med %s: '%s', kopplar ifrån"
3745
3746#: netsync.cc:2628
3747#, c-format
3748msgid "peer %s read failed in working state (error)"
3749msgstr "läsning från %s fallerade i tillståndet \"working\" (fel)"
3750
3751#: netsync.cc:2633
3752#, c-format
3753msgid ""
3754"peer %s read failed in shutdown state (possibly client misreported error)"
3755msgstr ""
3756"läsning från %s fallerade i tillståndet \"shutdown\" (klienten kan felaktigt "
3757"ha rapporterat ett fel)"
3758
3759#: netsync.cc:2639
3760#, c-format
3761msgid "peer %s read failed in confirmed state (success)"
3762msgstr "läsning från %s fallerade i tillståndet \"confirmed\" (framgång)"
3763
3764#: netsync.cc:2660
3765#, c-format
3766msgid "peer %s write failed in working state (error)"
3767msgstr "skrivning till %s fallerade i tillståndet \"working\" (fel)"
3768
3769#: netsync.cc:2665
3770#, c-format
3771msgid ""
3772"peer %s write failed in shutdown state (possibly client misreported error)"
3773msgstr ""
3774"skrivning till %s fallerade i tillståndet \"shutdown\" (klienten kan "
3775"felaktigt ha rapporterat ett fel)"
3776
3777#: netsync.cc:2671
3778#, c-format
3779msgid "peer %s write failed in confirmed state (success)"
3780msgstr "skrivning till %s fallerade i tillståndet \"confirmed\" (framgång)"
3781
3782#: netsync.cc:2698
3783#, c-format
3784msgid "peer %s processing finished, disconnecting"
3785msgstr "behandling av %s slutförd, kopplar ifrån"
3786
3787#: netsync.cc:2720
3788#, c-format
3789msgid "fd %d (peer %s) has been idle too long, disconnecting"
3790msgstr "fd %d (%s) har varit inaktiv för länge, kopplar ifrån"
3791
3792#: netsync.cc:2788
3793#, c-format
3794msgid "beginning service on %s : %s"
3795msgstr "startar tjänst på %s : %s"
3796
3797#: netsync.cc:2789
3798msgid "<all interfaces>"
3799msgstr "<alla gränssnitt>"
3800
3801#: netsync.cc:2803
3802#, c-format
3803msgid "session limit %d reached, some connections will be refused"
3804msgstr ""
3805"gränsen för antalet sessioner, %d, är nådd, en del uppkopplingar kommer att "
3806"nekas"
3807
3808#: netsync.cc:2852
3809#, c-format
3810msgid "Network error: %s"
3811msgstr "Nätverksfel: %s"
3812
3813#: netsync.cc:2913
3814#, c-format
3815msgid "Network error on peer %s, disconnecting"
3816msgstr "Nätverksfel för %s, kopplar ifrån"
3817
3818#: netsync.cc:2919
3819#, c-format
3820msgid "got OOB from peer %s, disconnecting"
3821msgstr "fick OOB-data från %s, kopplar ifrån"
3822
3823#: netsync.cc:2979
3824#, c-format
3825msgid "beginning service on %s"
3826msgstr "startar tjänst på %s"
3827
3828#: netsync.cc:3042
3829#, c-format
3830msgid "got some OOB data on fd %d (peer %s), disconnecting"
3831msgstr "fick OOB-data på fildeskriptor %d (från %s), kopplar ifrån"
3832
3833#: netsync.cc:3091
3834#, c-format
3835msgid "finding items to synchronize:"
3836msgstr "letar efter saker att synkronisera:"
3837
3838#: netsync.cc:3099
3839msgid "certificates"
3840msgstr "certifikat"
3841
3842#: netsync.cc:3208
3843#, c-format
3844msgid "Cannot find key '%s'"
3845msgstr "Kan inte hitta nyckeln '%s'"
3846
3847#: netsync.cc:3248
3848#, c-format
3849msgid ""
3850"include branch pattern contains a quote character:\n"
3851"%s"
3852msgstr ""
3853"grenmönstret givet med --include innehåller ett citattecken:\n"
3854"%s"
3855
3856#: netsync.cc:3254
3857#, c-format
3858msgid ""
3859"exclude branch pattern contains a quote character:\n"
3860"%s"
3861msgstr ""
3862"grenmönstret givet med --exclude innehåller ett citattecken:\n"
3863"%s"
3864
3865#: netsync.cc:3289 netsync.cc:3293
3866#, c-format
3867msgid "network error: %s"
3868msgstr "nätverksfel: %s"
3869
3870#: options_list.hh:19
3871msgid "override author for commit"
3872msgstr "ange annan upphovsman till ändringarna"
3873
3874#: options_list.hh:27
3875msgid "block size in bytes for \"automate stdio\" output"
3876msgstr "blockstorlek för utdata från \"automate stdio\", i antal byte"
3877
3878#: options_list.hh:32 options_list.hh:318 options_list.hh:361
3879#, c-format
3880msgid "cannot be zero or negative"
3881msgstr "får ej vara noll eller negativt"
3882
3883#: options_list.hh:43
3884msgid "address:port to listen on (default :4691)"
3885msgstr "adress:port att lyssna på (:4691 om inget anges)"
3886
3887#: options_list.hh:80
3888msgid "disable transport authentication"
3889msgstr "slå av transportautentisering"
3890
3891#: options_list.hh:87
3892msgid "serve netsync on stdio"
3893msgstr "servera netsync via standard input och standard output"
3894
3895#: options_list.hh:96
3896msgid "select branch cert for operation"
3897msgstr "ange den gren som operationen ska utföras i"
3898
3899#: options_list.hh:104
3900msgid "print a brief version of the normal output"
3901msgstr "låt utskriften vara mer kortfattad än normalt"
3902
3903#: options_list.hh:112
3904msgid "set location of configuration directory"
3905msgstr "ange i vilken katalog konfigurationsfilerna finns"
3906
3907#: options_list.hh:122
3908msgid "override date/time for commit"
3909msgstr "ange annat datum och tid för ändringarna"
3910
3911#: options_list.hh:136
3912msgid "set name of database"
3913msgstr "ange databasens filnamn"
3914
3915#: options_list.hh:144
3916msgid "print debug log to stderr while running"
3917msgstr "skriv ut felsökningslogg till stderr under körning"
3918
3919#: options_list.hh:152
3920msgid "limit the number of levels of directories to descend"
3921msgstr "begränsa hur djupt i katalogstrukturen monotone ska gå ned"
3922
3923#: options_list.hh:157
3924#, c-format
3925msgid "cannot be negative"
3926msgstr "kan inte ha negativa värden"
3927
3928#: options_list.hh:166
3929msgid "argument to pass external diff hook"
3930msgstr "argument att skicka med till extern diff"
3931
3932#: options_list.hh:175
3933msgid "use context diff format"
3934msgstr "använd formatet 'context diff'"
3935
3936#: options_list.hh:182
3937msgid "use external diff hook for generating diffs"
3938msgstr "använd extern diff för att framställa skillnad mellan revisioner"
3939
3940#: options_list.hh:189
3941msgid "use unified diff format"
3942msgstr "använd formatet 'unified diff'"
3943
3944#: options_list.hh:197
3945msgid "do not show the function containing each block of changes"
3946msgstr "visa inte funktionen som innehåller varje ändringsstycke"
3947
3948#: options_list.hh:204
3949msgid "print diffs along with logs"
3950msgstr "skriv ut skillnaden mellan denna och tidigare revision i loggen"
3951
3952#: options_list.hh:213
3953msgid "when rosterifying, drop attrs entries with the given key"
3954msgstr "släng attribut med den givna nyckeln vid konvertering till listor"
3955
3956#: options_list.hh:221
3957msgid "don't perform the operation, just show what would have happened"
3958msgstr "utför inte operationen, visa bara vad som skulle ha hänt"
3959
3960#: options_list.hh:229
3961msgid "file to dump debugging log to, on failure"
3962msgstr "fil att skriva ut felsökningsloggen till om något gick fel"
3963
3964#: options_list.hh:238
3965msgid "leave out anything described by its argument"
3966msgstr "utelämna allt som matchar argumentet"
3967
3968#: options_list.hh:246
3969msgid "only update monotone's internal bookkeeping, not the filesystem"
3970msgstr ""
3971"uppdatera enbart monotones interna administration, inte arbetskopian i övrigt"
3972
3973#: options_list.hh:254
3974msgid ""
3975"sign with ssh-agent, 'yes' to sign with ssh if key found, 'no' to force "
3976"monotone to sign, 'check' to sign with both and compare"
3977msgstr ""
3978"signera med ssh-agent, 'yes' för att signera med ssh om nyckeln finns, 'no' "
3979"för att tvinga monotone att signera, 'check' för att signera med båda och "
3980"jämföra"
3981
3982#: options_list.hh:262
3983msgid "print detailed version number"
3984msgstr "skriv ut detaljerad versionsinformation"
3985
3986#: options_list.hh:269
3987msgid "display help message"
3988msgstr "skriv ut extra hjälptext"
3989
3990#: options_list.hh:278
3991msgid "include anything described by its argument"
3992msgstr "ta med allt allt som matchar argumentet"
3993
3994#: options_list.hh:286
3995msgid "set key for signatures"
3996msgstr "ange nyckel att signera med"
3997
3998#: options_list.hh:294
3999msgid "set location of key store"
4000msgstr "ange i vilken katalog nycklarna finns"
4001
4002#: options_list.hh:303
4003msgid "push the specified key even if it hasn't signed anything"
4004msgstr "skicka med angiven nyckel även om den inte använts för att signera"
4005
4006#: options_list.hh:313
4007msgid "limit log output to the last number of entries"
4008msgstr "begränsa loggutskriften till detta antal poster bakåt i tiden"
4009
4010#: options_list.hh:322
4011msgid "file to write the log to"
4012msgstr "fil att skriva ut loggen till"
4013
4014#: options_list.hh:333
4015msgid "set commit changelog message"
4016msgstr "ange loggmeddelandet för arkivering"
4017
4018#: options_list.hh:340
4019msgid "set filename containing commit changelog message"
4020msgstr "ange filnamnet som innehåller loggmeddelandet för arkivering"
4021
4022#: options_list.hh:348
4023msgid "perform the operations for files missing from workspace"
4024msgstr "genomför operationen på filer som saknas i arbetskatalogen"
4025
4026#: options_list.hh:356
4027msgid "limit log output to the next number of entries"
4028msgstr "begränsa loggutskriften till detta antal poster framåt i tiden"
4029
4030#: options_list.hh:366
4031msgid "exclude files when printing logs"
4032msgstr ""
4033"ta ej med vilka filer som lagts till, tagits bort eller ändrats i loggen"
4034
4035#: options_list.hh:374
4036msgid "do not use ASCII graph to display ancestry"
4037msgstr "använd inte en ASCIIgraf för att visualisera föräldraskapet"
4038
4039#: options_list.hh:382
4040msgid "do not ignore any files"
4041msgstr "ignorera inga filer"
4042
4043#: options_list.hh:390
4044msgid "exclude merges when printing logs"
4045msgstr "ta ej med ihopslagningar i loggen"
4046
4047#: options_list.hh:398
4048msgid "do not load ~/.monotone/monotonerc or _MTN/monotonerc lua files"
4049msgstr "använd inte ~/.monotone/monotonerc eller _MTN/monotonerc"
4050
4051#: options_list.hh:406
4052msgid "do not load standard lua hooks"
4053msgstr "använd inte standard-lua-rutinerna"
4054
4055#: options_list.hh:414
4056msgid "record process id of server"
4057msgstr "spara serverns process-ID i denna fil"
4058
4059#: options_list.hh:422
4060msgid "suppress verbose, informational and progress messages"
4061msgstr "skriv inte ut informations- eller förloppsmeddelanden"
4062
4063#: options_list.hh:432
4064msgid "load extra rc file"
4065msgstr "använd denna lua-fil"
4066
4067#: options_list.hh:440
4068msgid "suppress warning, verbose, informational and progress messages"
4069msgstr "skriv inte ut varningar eller informations- eller förloppsmeddelanden"
4070
4071#: options_list.hh:450
4072msgid "also operate on the contents of any listed directories"
4073msgstr "ta även med innehållet för varje listad katalog"
4074
4075#: options_list.hh:459
4076msgid "select revision id for operation"
4077msgstr "ange den revision som operationen ska utföras på"
4078
4079#: options_list.hh:467
4080msgid "limit search for workspace to specified root"
4081msgstr "begränsa sökningen efter arbetskopian till denna katalog"
4082
4083#: options_list.hh:475
4084msgid "use the current arguments as the future default"
4085msgstr "använd de givna argumenten som framtida standardvärden"
4086
4087#: options_list.hh:483
4088msgid "set ticker style (count|dot|none)"
4089msgstr "sätt stilen för förloppsinformationen (count|dot|none)"
4090
4091#: options_list.hh:494
4092#, c-format
4093msgid "argument must be 'none', 'dot', or 'count'"
4094msgstr "argumentet måste vara 'none', 'dot' eller 'count'"
4095
4096#: options_list.hh:498
4097msgid "revision(s) to start logging at"
4098msgstr "revision(er) där loggen ska börja"
4099
4100#: options_list.hh:505
4101msgid "revision(s) to stop logging at"
4102msgstr "revision(er) där loggen ska sluta"
4103
4104#: options_list.hh:513
4105msgid "perform the operations for unknown files from workspace"
4106msgstr "genomför operationen på okända filer i arbetskatalogen"
4107
4108#: options_list.hh:522
4109msgid "verbose completion output"
4110msgstr "ge utförlig information"
4111
4112#: options_list.hh:530
4113msgid "print version number, then exit"
4114msgstr "skriv ut versionsnumret och avsluta sedan omedelbart"
4115
4116#: options_list.hh:538
4117msgid "insert command line arguments taken from the given file"
4118msgstr "använd kommandoradsargument ur denna fil"
4119
4120#: packet.cc:131
4121#, c-format
4122msgid "malformed packet"
4123msgstr "otydbart paket"
4124
4125#: packet.cc:231
4126#, c-format
4127msgid "unknown packet type: '%s'"
4128msgstr "okänd pakettyp: '%s'"
4129
4130#: rcs_file.cc:353
4131#, c-format
4132msgid "parse failure %d:%d: expecting %s, got %s with value '%s'"
4133msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: %s förväntat, fick %s med värdet '%s'"
4134
4135#: rcs_file.cc:372
4136#, c-format
4137msgid "parse failure %d:%d: expecting word '%s'"
4138msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: ordet '%s' förväntat"
4139
4140#: rcs_file.cc:387
4141#, c-format
4142msgid "parse failure %d:%d: expecting word"
4143msgstr "uttydning misslyckades %d:%d: ord förväntat"
4144
4145#: rcs_import.cc:715
4146#, c-format
4147msgid "parsing RCS file %s"
4148msgstr "uttyder RCS-fil %s"
4149
4150#: rcs_import.cc:718
4151#, c-format
4152msgid "parsed RCS file %s OK"
4153msgstr "uttydning av RCS-filen %s gick bra"
4154
4155#: rcs_import.cc:907
4156#, c-format
4157msgid "error reading RCS file %s: %s"
4158msgstr "fel vid läsning av RCS-filen %s: %s"
4159
4160#: rcs_import.cc:1204
4161#, c-format
4162msgid ""
4163"%s appears to be a CVS repository root directory\n"
4164"try importing a module instead, with 'cvs_import %s/<module_name>"
4165msgstr ""
4166"%s verkar vara rotkatalogen till ett CVS-arkiv\n"
4167"försök importera en modul istället, med 'cvs_import %s/<modulnamn>"
4168
4169#: rcs_import.cc:1216
4170#, c-format
4171msgid "need base --branch argument for importing"
4172msgstr "behöver en gren angiven med --branch att importera till"
4173
4174#: rcs_import.cc:1228
4175#, c-format
4176msgid "path %s does not exist"
4177msgstr "sökvägen %s finns inte"
4178
4179#: rcs_import.cc:1263
4180msgid "tags"
4181msgstr "taggar"
4182
4183#: restrictions.cc:51 restrictions.cc:68
4184#, c-format
4185msgid "conflicting include/exclude on path '%s'"
4186msgstr "motsägelsefulla include och exclude för sökvägen '%s'"
4187
4188#: restrictions.cc:93 restrictions.cc:130
4189#, c-format
4190msgid "restriction includes unknown path '%s'"
4191msgstr "restriktionen har med okänd sökväg '%s'"
4192
4193#: restrictions.cc:104 restrictions.cc:143
4194#, c-format
4195msgid "restriction excludes unknown path '%s'"
4196msgstr "restriktionen utesluter ökänd sökväg '%s'"
4197
4198#: restrictions.cc:108 restrictions.cc:147
4199#, c-format
4200msgid "%d unknown path"
4201msgid_plural "%d unknown paths"
4202msgstr[0] "%d okänd sökväg"
4203msgstr[1] "%d okända sökvägar"
4204
4205#: revision.cc:740
4206#, c-format
4207msgid "the command '%s %s' cannot be restricted in a two-parent workspace"
4208msgstr ""
4209"kommandot '%s %s' kan inte begränsas i en arbetskopia med två föräldrar"
4210
4211#: revision.cc:956
4212#, c-format
4213msgid "scanning for bogus merge edges"
4214msgstr "letar efter felaktiga ihopslagningsbågar"
4215
4216#: revision.cc:998
4217#, c-format
4218msgid "optimizing out redundant edge %d -> %d"
4219msgstr "optimerar bort onödig båge %d -> %d"
4220
4221#: revision.cc:1007
4222#, c-format
4223msgid "failed to eliminate edge %d -> %d"
4224msgstr "misslyckades med att ta bort bågen %d -> %d"
4225
4226#: revision.cc:1018
4227#, c-format
4228msgid "rebuilding %d nodes"
4229msgstr "bygger om %d noder"
4230
4231#: revision.cc:1218
4232#, c-format
4233msgid "Directory %s for path %s cannot be added, as there is a file in the way"
4234msgstr ""
4235"Katalogen %s för vägen %s kan inte läggas till, eftersom det finns en fil i "
4236"vägen"
4237
4238#: revision.cc:1239
4239#, c-format
4240msgid "Path %s cannot be added, as there is a directory in the way"
4241msgstr "Filen %s kan inte läggas till, det finns en katalog i vägen"
4242
4243#: revision.cc:1242
4244#, c-format
4245msgid "Path %s added twice with differing content"
4246msgstr "Sökvägen %s tillagd två gånger med olika innehåll"
4247
4248#: revision.cc:1526
4249#, c-format
4250msgid ""
4251"unknown attribute '%s' on path '%s'\n"
4252"please contact %s so we can work out the right way to migrate this\n"
4253"(if you just want it to go away, see the switch --drop-attr, but\n"
4254"seriously, if you'd like to keep it, we're happy to figure out how)"
4255msgstr ""
4256"sökvägen '%2$s' har ett okänt attribut '%1$s'\n"
4257"var god ta kontakt med '%3$s' så att ni kan komma överens om det rätta\n"
4258"sättet att migrera (om du bara vill att det här felet ska försvinna kan\n"
4259"du prova --drop-attr, men allvarligt talat, om du vill behålla det här\n"
4260"attributet hjälper vi gärna till att klura ut ett bra sätt att hantera\n"
4261"det på)"
4262
4263#: revision.cc:1632
4264#, c-format
4265msgid "converting existing revision graph to new roster-style revisions"
4266msgstr "konverterar existerande revisionsgraf till nya revisioner i liststil"
4267
4268#: revision.cc:1687
4269#, c-format
4270msgid "rebuilding revision graph from manifest certs"
4271msgstr "bygger om revisionsgrafen från manifestcert"
4272
4273#: revision.cc:1734
4274#, c-format
4275msgid "regenerating cached rosters and heights"
4276msgstr "återskapar cachade listor och höjder"
4277
4278#: revision.cc:1746
4279msgid "regenerated"
4280msgstr "omgjorda"
4281
4282#: revision.cc:1762
4283#, c-format
4284msgid "finished regenerating cached rosters and heights"
4285msgstr "färdig med återskapandet av cachade listor och höjder"
4286
4287#: revision.cc:1766
4288msgid "Shows a revision's height"
4289msgstr "Visar en revisions höjd"
4290
4291#: revision.cc:1776
4292#, c-format
4293msgid "cached height: %s"
4294msgstr "cachade höjder: %s"
4295
4296#: revision.cc:1859
4297#, c-format
4298msgid ""
4299"encountered a revision with unknown format, version '%s'\n"
4300"I only know how to understand the version '1' format\n"
4301"a newer version of monotone is required to complete this operation"
4302msgstr ""
4303"träffade på en revision med okänt format, version '%s'\n"
4304"Jag förstår bara formatet version '1'\n"
4305"En nyare version av monotone behövs för att fortsätta"
4306
4307#: roster.cc:2313
4308#, c-format
4309msgid "restriction includes deletion of '%s' but excludes deletion of '%s'"
4310msgstr ""
4311"restriktionen inbegriper borttagning av '%s' men utesluter borttagning av '%"
4312"s'"
4313
4314#: roster.cc:2332
4315#, c-format
4316msgid "restriction excludes addition of '%s' but includes addition of '%s'"
4317msgstr ""
4318"restriktionen utesluter tillägget av '%s' men inbegriper tillägget av '%s'"
4319
4320#: roster.cc:2360
4321#, c-format
4322msgid "invalid restriction"
4323msgstr "ogiltig restriktion"
4324
4325#: sanity.cc:145
4326#, c-format
4327msgid "fatal: formatter failed on %s:%d: %s"
4328msgstr "allvarligt fel: formatering misslyckades vid %s:%d: %s"
4329
4330#: sanity.cc:219
4331msgid "misuse: "
4332msgstr "missbruk: "
4333
4334#: sanity.cc:239
4335#, c-format
4336msgid "%s:%d: invariant '%s' violated"
4337msgstr "%s:%d: invariant '%s' ej uppfylld"
4338
4339#: sanity.cc:253
4340#, c-format
4341msgid "%s:%d: index '%s' = %d overflowed vector '%s' with size %d"
4342msgstr "%s:%d; index '%s' = %d blev större än vektorn '%s' med storlek %d"
4343
4344#: sanity.cc:274
4345#, c-format
4346msgid "Current work set: %i items"
4347msgstr "Nuvarande arbetsmängd: %i delar"
4348
4349#: selectors.cc:46
4350#, c-format
4351msgid "expanded selector '%s' -> '%s'"
4352msgstr "expanderar valet '%s' -> '%s'"
4353
4354#: selectors.cc:83
4355#, c-format
4356msgid "unknown selector type: %c"
4357msgstr "okänd väljartyp: %c"
4358
4359#: selectors.cc:94
4360#, c-format
4361msgid "selector '%s' is not a valid date\n"
4362msgstr "väljaren '%s' är inte en korrekt datumangivelse\n"
4363
4364#: selectors.cc:112
4365#, c-format
4366msgid "selector '%s' is not a valid date (%s)"
4367msgstr "väljaren '%s' är inte en korrekt datumangivelse (%s)"
4368
4369#: selectors.cc:116
4370#, c-format
4371msgid "expanded date '%s' -> '%s'\n"
4372msgstr "expanderade datumangivelsen '%s' -> '%s'\n"
4373
4374#: schema_migration.cc:82
4375msgid ""
4376"make sure database and containing directory are writeable\n"
4377"and you have not run out of disk space"
4378msgstr ""
4379"se till att du har skrivrättigheter till databasen och katalogen\n"
4380"den ligger i samt att det finns tillräckligt med ledigt utrymme\n"
4381"på disken"
4382
4383#: schema_migration.cc:92
4384msgid ""
4385"(if this is a database last used by monotone 0.16 or older,\n"
4386"you must follow a special procedure to make it usable again.\n"
4387"see the file UPGRADE, in the distribution, for instructions.)"
4388msgstr ""
4389"(om den här databasen senast användes med monotone 0.16 eller\n"
4390"äldre måste du följa en speciell procedur för att den åter ska\n"
4391"vara användbar. Se filen UPGRADE (som finns i distributionen\n"
4392"för vidare instruktioner.)"
4393
4394#: schema_migration.cc:101
4395#, c-format
4396msgid ""
4397"sqlite error: %s\n"
4398"%s"
4399msgstr ""
4400"sqlite-fel: %s\n"
4401"%s"
4402
4403#: schema_migration.cc:515
4404#, c-format
4405msgid "public and private keys for %s don't match"
4406msgstr "publik och privat nyckel för %s stämmer inte överens"
4407
4408#: schema_migration.cc:517
4409#, c-format
4410msgid "moving key '%s' from database to %s"
4411msgstr "flyttar nyckeln '%s' från databasen till %s"
4412
4413#: schema_migration.cc:871
4414#, c-format
4415msgid "%s (usable)"
4416msgstr "%s (användbar)"
4417
4418#: schema_migration.cc:873
4419#, c-format
4420msgid "%s (migration needed)"
4421msgstr "%s (migrering behövs)"
4422
4423#: schema_migration.cc:875
4424#, c-format
4425msgid "%s (too new, cannot use)"
4426msgstr "%s (för ny, kan inte användas)"
4427
4428#: schema_migration.cc:877
4429#, c-format
4430msgid "%s (not a monotone database)"
4431msgstr "%s (är inte en monotonedatabas)"
4432
4433#: schema_migration.cc:879
4434#, c-format
4435msgid "%s (database has no tables!)"
4436msgstr "(%s (databasen har inga tabeller!)"
4437
4438#: schema_migration.cc:892
4439#, c-format
4440msgid ""
4441"cannot use the empty sqlite database %s\n"
4442"(monotone databases must be created with '%s db init')"
4443msgstr ""
4444"kan inte använda den tomma databasen %s\n"
4445"(monotonedatabaser måste skapar med '%s db init')"
4446
4447#: schema_migration.cc:897
4448#, c-format
4449msgid "%s does not appear to be a monotone database\n"
4450msgstr "%s ser inte ut som en monotonedatabase\n"
4451
4452#: schema_migration.cc:901
4453#, c-format
4454msgid ""
4455"%s appears to be a monotone database, but this version of\n"
4456"monotone does not recognize its schema.\n"
4457"you probably need a newer version of monotone."
4458msgstr ""
4459"%s ser ut som en monotonedatabas, men den här monotoneversionen\n"
4460"känner inte igen dess schema.\n"
4461"du behöver antagligen en nyare monotoneversion."
4462
4463#: schema_migration.cc:920
4464#, c-format
4465msgid ""
4466"database %s is laid out according to an old schema\n"
4467"try '%s db migrate' to upgrade\n"
4468"(this is irreversible; you may want to make a backup copy first)"
4469msgstr ""
4470"strukturen i databasen %s är enligt ett äldre schema\n"
4471"prova '%s db migrate' för att uppgradera databasen\n"
4472"(detta går inte att ångra; du vill nog ta en säkerhetskopia av\n"
4473"databasen först)"
4474
4475#: schema_migration.cc:942
4476#, c-format
4477msgid "calculating migration..."
4478msgstr "beräknar antalet nödvändiga steg för migrering..."
4479
4480#: schema_migration.cc:957
4481#, c-format
4482msgid "no migration performed; database schema already up-to-date"
4483msgstr "migreringen genomfördes inte; databasschemat redan uppdaterat"
4484
4485#: schema_migration.cc:964
4486#, c-format
4487msgid "migrating data..."
4488msgstr "migrerar data..."
4489
4490#: schema_migration.cc:986
4491#, c-format
4492msgid "migrated to schema %s"
4493msgstr "migrerad till schema %s"
4494
4495#: schema_migration.cc:989
4496#, c-format
4497msgid "committing changes to database"
4498msgstr "arkiverar ändringar i databasen"
4499
4500#: schema_migration.cc:993
4501#, c-format
4502msgid "optimizing database"
4503msgstr "optimerar databasen"
4504
4505#: schema_migration.cc:1003
4506#, c-format
4507msgid ""
4508"NOTE: because this database was last used by a rather old version\n"
4509"of monotone, you're not done yet. If you're a project leader, then\n"
4510"see the file UPGRADE for instructions on running '%s db %s'"
4511msgstr ""
4512"OBS: Eftersom den här databasen senast användes av en rätt gammal\n"
4513"monotone-version så är du inte klar än. Om du är projektledaren\n"
4514"bör du titta i filen UPGRADE för instruktion om '%s db %s'"
4515
4516#: schema_migration.cc:1010
4517#, c-format
4518msgid ""
4519"NOTE: this upgrade cleared monotone's caches\n"
4520"you should now run '%s db regenerate_caches'"
4521msgstr ""
4522"OBS: den här uppgraderingen raderade monotones cachar\n"
4523"nu bör du göra '%s db regenerate_caches'"
4524
4525#: schema_migration.cc:1041
4526#, c-format
4527msgid "cannot test migration from unknown schema %s"
4528msgstr "kan inte testa om migrering behövs, okänt schema %s"
4529
4530#: schema_migration.cc:1044
4531#, c-format
4532msgid "schema %s is up to date"
4533msgstr "redan uppdaterat till schema %s"
4534
4535#: schema_migration.cc:1055
4536#, c-format
4537msgid "successful migration to schema %s"
4538msgstr "migrering till schema %s lyckades"
4539
4540#: std_hooks.lua:39
4541msgid "Press enter"
4542msgstr "Tryck på Enter"
4543
4544#: std_hooks.lua:41
4545msgid "Press enter when the subprocess has completed"
4546msgstr "Tryck [Retur] när underprocessen är klar"
4547
4548#: transforms.cc:93
4549#, c-format
4550msgid ""
4551"%s\n"
4552"this may be due to a memory glitch, data corruption during\n"
4553"a network transfer, corruption of your database or workspace,\n"
4554"or a bug in monotone. if the error persists, please contact\n"
4555"%s for assistance.\n"
4556msgstr ""
4557"%s\n"
4558"det här kan handla om ett temporärt minnesfel, datafel i\n"
4559"nätverksöverföringen, felaktiga data i din databas eller\n"
4560"arbetskopia eller en bugg i monotone. Var god kontakta\n"
4561"%s och be om hjälp om felet kvarstår envist.\n"
4562
4563#: ui.cc:130
4564#, c-format
4565msgid "%.1f G"
4566msgstr "%.1f Gi"
4567
4568#: ui.cc:136
4569#, c-format
4570msgid "%.1f M"
4571msgstr "%.1f Mi"
4572
4573#: ui.cc:142
4574#, c-format
4575msgid "%.1f k"
4576msgstr "%.1f Ki"
4577
4578#: ui.cc:155
4579#, c-format
4580msgid "%d/%d"
4581msgstr "%d/%d"
4582
4583#: ui.cc:160
4584#, c-format
4585msgid "%d"
4586msgstr "%d"
4587
4588#: ui.cc:438
4589msgid "warning: "
4590msgstr "varning: "
4591
4592#: ui.cc:449
4593#, c-format
4594msgid ""
4595"fatal: %s\n"
4596"this is almost certainly a bug in monotone.\n"
4597"please send this error message, the output of '%s version --full',\n"
4598"and a description of what you were doing to %s."
4599msgstr ""
4600"allvarligt: %s\n"
4601"detta är nästan helt säkert ett programfel i monotone.\n"
4602"var god skicka detta felmeddelande, utskriften av '%s --full-version'\n"
4603"och en beskrivning av det du gjorde till %s."
4604
4605#: ui.cc:553
4606#, c-format
4607msgid "failed to open log file '%s'"
4608msgstr "misslyckades med att öppna loggfilen %s"
4609
4610#: uri.cc:63
4611#, c-format
4612msgid "The URI syntax is invalid. Maybe you used an URI in scp-style?"
4613msgstr "URI-syntaxen är ogiltig. Kanske använde du en URI i bästa scp-stil?"
4614
4615#: update.cc:72
4616#, c-format
4617msgid "failed to decode boolean testresult cert value '%s'"
4618msgstr "misslyckades med att tolka det booleska testresultatets värde '%s'"
4619
4620#: update.cc:161
4621#, c-format
4622msgid "cannot determine branch for update"
4623msgstr "kan inte avgöra gren att uppdatera"
4624
4625#: vocab.cc:64
4626#, c-format
4627msgid "hex encoded ID '%s' size != %d"
4628msgstr "storleken för den hexadecimalt kodade identiteten '%s' != %d"
4629
4630#: vocab.cc:68
4631#, c-format
4632msgid "bad character '%c' in id name '%s'"
4633msgstr "otillåtet tecken '%c' i identitetsnamnet '%s'"
4634
4635#: vocab.cc:78
4636#, c-format
4637msgid "bad character '%c' in ace string '%s'"
4638msgstr "otillåtet tecken '%c' i ace-strängen '%s'"
4639
4640#: vocab.cc:89
4641#, c-format
4642msgid "bad character '%c' in symbol '%s'"
4643msgstr "otillåtet tecken '%c' i symbolen '%s'"
4644
4645#: vocab.cc:100
4646#, c-format
4647msgid "bad character '%c' in cert name '%s'"
4648msgstr "otillåtet tecken '%c' i certnamnet '%s'"
4649
4650#: vocab.cc:110
4651#, c-format
4652msgid "bad character '%c' in key name '%s'"
4653msgstr "otillåtet tecken '%c' i nyckelnamnet '%s'"
4654
4655#: vocab.cc:125
4656#, c-format
4657msgid "Invalid key length of %d bytes"
4658msgstr "felaktig nyckellängd, %d byte"
4659
4660#: vocab.cc:140
4661#, c-format
4662msgid "Invalid hmac length of %d bytes"
4663msgstr "felaktig HMAC-längd, %d byte"
4664
4665#: work.cc:97 work_migration.cc:191 work_migration.cc:211
4666#, c-format
4667msgid "workspace is corrupt: reading %s: %s"
4668msgstr "arbetskopian är korrupt: läste %s: %s"
4669
4670#: work.cc:140
4671#, c-format
4672msgid "base revision %s does not exist in database"
4673msgstr "grundrevisionen %s finns inte i databasen"
4674
4675#: work.cc:295
4676#, c-format
4677msgid "unrecognized key '%s' in options file %s - ignored"
4678msgstr "okänd nyckel '%s' i inställningsfilen %s - ignorerad"
4679
4680#: work.cc:305
4681#, c-format
4682msgid "Failed to read options file %s: %s"
4683msgstr "Misslyckades med att läsa inställningsfilen %s: %s"
4684
4685#: work.cc:361
4686#, c-format
4687msgid "Failed to write options file %s: %s"
4688msgstr "Misslyckades med att skriva inställningsfilen %s: %s"
4689
4690#: work.cc:577
4691#, c-format
4692msgid ""
4693"cannot add %s, because %s is recorded as a file in the workspace manifest"
4694msgstr ""
4695"kan inte lägga till %s eftersom %s redan är registrerad som en fil i "
4696"arbetskopians manifest"
4697
4698#: work.cc:583
4699#, c-format
4700msgid "adding %s to workspace manifest"
4701msgstr "lägger till %s i arbetskopians manifest"
4702
4703#: work.cc:626
4704#, c-format
4705msgid "skipping ignorable file %s"
4706msgstr "hoppar över ignorerbar fil %s"
4707
4708#: work.cc:633
4709#, c-format
4710msgid "skipping %s, already accounted for in workspace"
4711msgstr "hoppar över %s, den finns redan noterad i arbetskopian"
4712
4713#: work.cc:791
4714#, c-format
4715msgid "dropping %s"
4716msgstr "slänger %s"
4717
4718#: work.cc:802 work.cc:813
4719#, c-format
4720msgid "path %s already exists"
4721msgstr "sökvägen %s finns redan"
4722
4723#: work.cc:831
4724#, c-format
4725msgid "renaming %s to %s"
4726msgstr "byter namn på %s till %s"
4727
4728#: work.cc:835
4729#, c-format
4730msgid "adding %s"
4731msgstr "lägger till %s"
4732
4733#: work.cc:868
4734#, c-format
4735msgid "file '%s' does not exist"
4736msgstr "filen '%s' finns inte"
4737
4738#: work.cc:869
4739#, c-format
4740msgid "file '%s' is a directory"
4741msgstr "filen '%s' är en katalog"
4742
4743#: work.cc:874
4744#, c-format
4745msgid "content of file '%s' has changed, not overwriting"
4746msgstr "innehållet i filen '%s' har ändrats, skriver inte över"
4747
4748#: work.cc:875
4749#, c-format
4750msgid "modifying %s"
4751msgstr "ändrar %s"
4752
4753#: work.cc:928
4754#, c-format
4755msgid "cannot drop non-empty directory '%s'"
4756msgstr "kan inte ta bort den icke-tomma katalogen '%s'"
4757
4758#: work.cc:958
4759#, c-format
4760msgid "attach node %d blocked by unversioned path '%s'"
4761msgstr "bindning av nod %d blockerad av icke-noterad sökväg '%s'"
4762
4763#: work.cc:976
4764#, c-format
4765msgid "attach node %d blocked by blocked parent '%s'"
4766msgstr "bindning av nod %d blockerad av icke-noterad sökväg '%s'"
4767
4768#: work.cc:1008
4769#, c-format
4770msgid "%d workspace conflicts"
4771msgstr "%d konflikter i arbetskopian"
4772
4773#: work.cc:1167
4774#, c-format
4775msgid "missing directory '%s'"
4776msgstr "saknar katalogen '%s'"
4777
4778#: work.cc:1172
4779#, c-format
4780msgid "not a directory '%s'"
4781msgstr "'%s' är inte en katalog"
4782
4783#: work.cc:1185
4784#, c-format
4785msgid "missing file '%s'"
4786msgstr "saknar filen '%s'"
4787
4788#: work.cc:1190
4789#, c-format
4790msgid "not a file '%s'"
4791msgstr "'%s' är inte en fil"
4792
4793#: work.cc:1201
4794#, c-format
4795msgid ""
4796"%d missing items; use '%s ls missing' to view\n"
4797"To restore consistency, on each missing item run either\n"
4798" '%s drop ITEM' to remove it permanently, or\n"
4799" '%s revert ITEM' to restore it.\n"
4800"To handle all at once, simply use\n"
4801" '%s drop --missing' or\n"
4802" '%s revert --missing'"
4803msgstr ""
4804"%d saknade objekt (filer/kataloger); använd '%s ls missing' för att se dem\n"
4805"För att se till att allt stämmer, gör följande för varje objekt:\n"
4806" '%s drop OBJEKT' för att ta bort filen permanent, eller\n"
4807" '%s revert OBJEKT' för att återställa den.\n"
4808"För att ta hand om alla saknade objekt på en gång, gör helt enkelt "
4809"följande:\n"
4810" '%s drop --missing' eller\n"
4811" '%s revert --missing'"
4812
4813#: work.cc:1357
4814#, c-format
4815msgid "unable to drop the root directory"
4816msgstr "kan inte ta bort rotkatalogen"
4817
4818#: work.cc:1360
4819#, c-format
4820msgid "skipping %s, not currently tracked"
4821msgstr "hoppar över %s, ej noterad i arbetskopian för närvarande"
4822
4823#: work.cc:1370
4824#, c-format
4825msgid "cannot remove %s/, it is not empty"
4826msgstr "kan inte ta bort %s/, den är inte tom"
4827
4828#: work.cc:1385
4829#, c-format
4830msgid "directory %s not empty - it will be dropped but not deleted"
4831msgstr ""
4832"katalogen %s är inte tom - den kommer att slängas administrativt men inte "
4833"fysiskt"
4834
4835#: work.cc:1396
4836#, c-format
4837msgid "file %s changed - it will be dropped but not deleted"
4838msgstr ""
4839"filen %s är ändrad - den kommer att slängas administrativt men inte fysiskt"
4840
4841#: work.cc:1400
4842#, c-format
4843msgid "dropping %s from workspace manifest"
4844msgstr "tar bort %s från arbetskopians manifest"
4845
4846#: work.cc:1440 work.cc:1455
4847#, c-format
4848msgid "destination dir %s/ is not versioned (perhaps add it?)"
4849msgstr ""
4850"målkatalogen %s/ är inte noterad i arbetskopian (kanske du ska addera den?)"
4851
4852#: work.cc:1443 work.cc:1467
4853#, c-format
4854msgid "cannot rename the workspace root (try '%s pivot_root' instead)"
4855msgstr ""
4856"kan inte byta namn på arbetskopians rot (försök med '%s pivot_root' istället)"
4857
4858#: work.cc:1446 work.cc:1470
4859#, c-format
4860msgid "source file %s is not versioned"
4861msgstr "källfilen %s är inte versionshanterad"
4862
4863#: work.cc:1459
4864#, c-format
4865msgid "destination %s is a file, not a directory"
4866msgstr "målkatalogen %s är en file, inte en katalog"
4867
4868#: work.cc:1460 work.cc:1474
4869#, c-format
4870msgid "destination %s already exists in the workspace manifest"
4871msgstr "målet %s finns redan i arbetskopians manifest"
4872
4873#: work.cc:1486
4874#, c-format
4875msgid "renaming %s to %s in workspace manifest"
4876msgstr "byter namn från %s till %s i arbetskopians manifest"
4877
4878#: work.cc:1511
4879#, c-format
4880msgid "%s doesn't exist in workspace, skipping"
4881msgstr "hoppar över %s, den existerar inte i arbetskopian"
4882
4883#: work.cc:1515
4884#, c-format
4885msgid "destination %s already exists in workspace, skipping filesystem rename"
4886msgstr ""
4887"byter inte namn till %s i filsystemet, för den finns redan noterad i "
4888"arbetskopian"
4889
4890#: work.cc:1520
4891#, c-format
4892msgid "%s doesn't exist in workspace and %s does, skipping filesystem rename"
4893msgstr ""
4894"%s finns inte i arbetskopian, men %s gör det, så namnbytet utförs inte i "
4895"filsystemet"
4896
4897#: work.cc:1540
4898#, c-format
4899msgid "proposed new root directory '%s' is not versioned or does not exist"
4900msgstr ""
4901"den föreslagna nya rotkatalogen '%s' är inte noterad i arbetskopian eller "
4902"finns inte"
4903
4904#: work.cc:1543
4905#, c-format
4906msgid "proposed new root directory '%s' is not a directory"
4907msgstr "den föreslagna nya rotkatalogen '%s' är inte en katalog"
4908
4909#: work.cc:1546
4910#, c-format
4911msgid "proposed new root directory '%s' contains illegal path %s"
4912msgstr ""
4913"den föreslagna nya rotkatalogen '%s' innehåller den otillåtna sökvägen %s"
4914
4915#: work.cc:1556
4916#, c-format
4917msgid "directory '%s' is not versioned or does not exist"
4918msgstr "katalogen '%s' är inte noterad i arbetskopian eller finns inte"
4919
4920#: work.cc:1562
4921#, c-format
4922msgid "'%s' is in the way"
4923msgstr "'%s' är i vägen"
4924
4925#: work.cc:1602
4926#, c-format
4927msgid ""
4928"workspace is locked\n"
4929"you must clean up and remove the %s directory"
4930msgstr ""
4931"arbetskopian är låst\n"
4932"du måste rensa och ta bort katalogen %s"
4933
4934#: work_migration.cc:65
4935#, c-format
4936msgid "workspace required but not found"
4937msgstr "arbetskopia behövs men kunde inte hittas"
4938
4939#: work_migration.cc:77
4940#, c-format
4941msgid "workspace is corrupt: %s is invalid"
4942msgstr "arbetskopian är korrupt: %s är ogiltig"
4943
4944#: work_migration.cc:82
4945#, c-format
4946msgid "_MTN/format should not exist in a format 1 workspace; corrected"
4947msgstr "_MTN/format borde inte finnas i en arbetskopia av format 1; åtgärdat"
4948
4949#: work_migration.cc:119
4950#, c-format
4951msgid ""
4952"this workspace's metadata is in format 0. to use this workspace\n"
4953"with this version of monotone, you must delete it and check it\n"
4954"out again (migration from format 0 is not possible).\n"
4955"once you have done this, you will not be able to use the workspace\n"
4956"with versions of monotone older than %s.\n"
4957"we apologize for the inconvenience."
4958msgstr ""
4959"Den här arbetskopians metadata är av format 0. För att använda den\n"
4960"med den här monotone-versionen måste du ta bort den och hämta den\n"
4961"igen (migrering från format 0 är inte möjligt).\n"
4962"När du väl har gjort detta kommer du inte att kunna använda arbetskopian\n"
4963"med monotone-versioner äldre än %s.\n"
4964"Vi ber om ursäkt för besväret."
4965
4966#: work_migration.cc:128
4967#, c-format
4968msgid ""
4969"to use this workspace with this version of monotone, its metadata\n"
4970"must be migrated from format %d to format %d, using the command\n"
4971"'%s migrate_workspace'.\n"
4972"once you have done this, you will not be able to use the workspace\n"
4973"with versions of monotone older than %s."
4974msgstr ""
4975"För att använda denna arbetskopia med den här monotone-versionen måste\n"
4976"dess metadata migreras från format %d till format %d, vilket du gör med\n"
4977"kommandot '%s migrate_workspace'.\n"
4978"Så snart du har gjort detta kommer du inte att kunna använda denna\n"
4979"arbetskopia med äldre monotone-versioner än %s."
4980
4981#: work_migration.cc:138 work_migration.cc:266
4982#, c-format
4983msgid ""
4984"this version of monotone only understands workspace metadata\n"
4985"in formats 0 through %d. your workspace is in format %d.\n"
4986"you need a newer version of monotone to use this workspace."
4987msgstr ""
4988"Den här monotone-versionen förstår bara metadata i arbetskopian av\n"
4989"format 0 till %d. Din arbetskopia har format %d. Du behöver en\n"
4990"nyare monotone-version för att använda denna arbetskopia."
4991
4992#: work_migration.cc:167
4993#, c-format
4994msgid ""
4995"it is not possible to migrate from workspace format 0 to any\n"
4996"later format. you must delete this workspace and check it out\n"
4997"again. we apologize for the inconvenience."
4998msgstr ""
4999"Det går inte att migrera en arbetskopia från format 0 till något\n"
5000"senare format. Du måste radera denna arbetskopia och hämta den\n"
5001"på nytt. Vi ber om ursäkt för besväret."
5002
5003#: work_migration.cc:219
5004#, c-format
5005msgid "workspace is corrupt: %s exists but is not a regular file"
5006msgstr "arbetskopian är korrupt: %s finns men är inte en vanlig fil"
5007
5008#: work_migration.cc:258
5009#, c-format
5010msgid "this workspace is in the current format, no migration is necessary."
5011msgstr "denna arbetskopia är i aktuellt format, ingen migrering behövs."
5012
5013#: unix/fs.cc:33 win32/fs.cc:23
5014#, c-format
5015msgid "cannot get working directory: %s"
5016msgstr "kan inte finna katalogen vi står i: %s"
5017
5018#: unix/fs.cc:41 win32/fs.cc:34
5019#, c-format
5020msgid "cannot change to directory %s: %s"
5021msgstr "kan inte byta till katalog %s: %s"
5022
5023#: unix/fs.cc:61
5024#, c-format
5025msgid "could not find home directory for uid %d"
5026msgstr "kunde inte finna hemkatalogen för uid %d"
5027
5028#: unix/fs.cc:94
5029#, c-format
5030msgid "could not find home directory for user %s"
5031msgstr "kunde inte finns hemkatalogen för användaren %s"
5032
5033#: unix/fs.cc:110
5034#, c-format
5035msgid "error accessing file %s: %s"
5036msgstr "fel när jag försökte nå filen %s: %s"
5037
5038#: unix/fs.cc:119
5039#, c-format
5040msgid "cannot handle special file %s"
5041msgstr "kan inte hantera specialfilen %s"
5042
5043#: unix/fs.cc:130 win32/fs.cc:164
5044#, c-format
5045msgid "could not open directory '%s': %s"
5046msgstr "kunde inte öppna katalogen '%s': %s"
5047
5048#: unix/fs.cc:204
5049#, c-format
5050msgid "error accessing '%s/%s': %s"
5051msgstr "fel när jag försökte nå '%s/%s': %s"
5052
5053#: unix/fs.cc:222
5054#, c-format
5055msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s"
5056msgstr "byta namn på '%s' till '%s' misslyckades: %s"
5057
5058#: unix/fs.cc:231 win32/fs.cc:240
5059#, c-format
5060msgid "could not remove '%s': %s"
5061msgstr "kunde inte ta bort '%s': %s"
5062
5063#: unix/fs.cc:240 win32/fs.cc:247
5064#, c-format
5065msgid "could not create directory '%s': %s"
5066msgstr "kunde inte skapa katalogen %s: %s"
5067
5068#: unix/fs.cc:304 win32/fs.cc:381
5069#, c-format
5070msgid "cannot create temp file %s: %s"
5071msgstr "kan inte skapa tillfällig fil %s: %s"
5072
5073#: unix/fs.cc:313
5074#, c-format
5075msgid "all %d possible temporary file names are in use"
5076msgstr "Alla %d möjliga tillfälliga filnamn används"
5077
5078#: unix/fs.cc:353 win32/fs.cc:441
5079#, c-format
5080msgid "error writing to temp file %s: %s"
5081msgstr "fel vid skrivning till tillfällig fil %s: %s"
5082
5083#: unix/fs.cc:358 win32/fs.cc:448
5084#, c-format
5085msgid ""
5086"giving up after four zero-length writes to %s (%d byte written, %d left)"
5087msgid_plural ""
5088"giving up after four zero-length writes to %s (%d bytes written, %d left)"
5089msgstr[0] ""
5090msgstr[1] ""
5091
5092#: unix/os_strerror.cc:17 win32/os_strerror.cc:23
5093#, c-format
5094msgid "unknown error code %d"
5095msgstr "okänd felkod %d"
5096
5097#: unix/process.cc:55
5098#, c-format
5099msgid "error getting status of file %s: %s"
5100msgstr "fel vid hämtning av läget för filen %s: %s"
5101
5102#: unix/process.cc:74
5103#, c-format
5104msgid "error opening file %s: %s"
5105msgstr "fel vid öppnande av filen %s: %s"
5106
5107#: unix/process.cc:80
5108#, c-format
5109msgid "error closing file %s: %s"
5110msgstr "fel vid stängning av filen %s: %s"
5111
5112#: unix/ssh_agent_platform.cc:49
5113#, c-format
5114msgid "ssh_agent: connect: could not open socket to ssh-agent"
5115msgstr "ssh_agent: connect: kunde inte öppna kanal till ssh-agent"
5116
5117#: unix/ssh_agent_platform.cc:57
5118#, c-format
5119msgid "ssh_agent: connect: could not set up socket for ssh-agent"
5120msgstr "ssh_agent: connect: kunde inte ställa in kanal till ssh-agent"
5121
5122#: unix/ssh_agent_platform.cc:64
5123#, c-format
5124msgid "ssh_agent: connect: could not connect to socket for ssh-agent"
5125msgstr "ssh_agent: connect: kunde inte koppla till kanal till ssh-agent"
5126
5127#: unix/ssh_agent_platform.cc:103
5128#, c-format
5129msgid "stream read failed (%i)"
5130msgstr "misslyckades med att läsa strömmen (%i)"
5131
5132#: unix/ssh_agent_platform.cc:111
5133#, c-format
5134msgid "%u extra bytes from ssh-agent"
5135msgstr "%u extra bytes från ssh-agent"
5136
5137#: win32/fs.cc:51
5138#, c-format
5139msgid "could not determine configuration path"
5140msgstr "kunde inte räkna ut vägen till konfigurationen"
5141
5142#: win32/fs.cc:136
5143#, c-format
5144msgid "%s: GetFileAttributes error: %s"
5145msgstr "%s: fel i GetFileAttributes: %s"
5146
5147#: win32/fs.cc:186
5148#, c-format
5149msgid "error while reading directory: %s"
5150msgstr "fel när läste katalog: %s"
5151
5152#: win32/fs.cc:320
5153#, c-format
5154msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s (%d)"
5155msgstr "namnbyte av '%s' till '%s' misslyckades: %s (%d)"
5156
5157#: win32/fs.cc:389
5158#, c-format
5159msgid "cannot find a temporary file (tried %d possibilities)"
5160msgstr "kan inte finna någon tillfällig fil (provade %d möjligheter)"
5161
5162#: win32/fs.cc:416
5163#, c-format
5164msgid "%s will be accessible to all users of this computer\n"
5165msgstr "%s kommer att vara åtkomlig för alla användare på den här datorn\n"
5166
5167#: win32/get_system_flavour.cc:156
5168#, c-format
5169msgid "%s (level %d, rev %d)"
5170msgstr "%s (nivå %d, rev %d)"
5171
5172#: win32/get_system_flavour.cc:162
5173#, c-format
5174msgid "Windows %s (%d.%d, build %d, %s) on %s"
5175msgstr "Windows %s (%d.%d build %d, %s) på %s"
5176
5177#~ msgid "cannot handle special file '%s/%s'"
5178#~ msgstr "kan inte hantera specialfilen '%s/%s'"
5179
5180#~ msgid "could not create directory '%s'"
5181#~ msgstr "kunde inte skapa katalogen '%s'"
5182
5183#~ msgid "failed to create directory '%s' for '%s'"
5184#~ msgstr "misslyckades med att skapa katalogen '%s' för '%s'"
5185
5186#~ msgid "caught runtime error %s constructing file path for %s"
5187#~ msgstr "fick felet %s när sökväg för %s byggdes"
5188
5189#~ msgid "Path %s added to child roster multiple times"
5190#~ msgstr "Sökvägen %s tillagd till listan mer än en gång"
5191
5192#~ msgid "destination name %s already exists as an unversioned directory"
5193#~ msgstr "målet %s finns redan som en katalog som inte är versionshanterad"
5194
5195#~ msgid "destination %s is an existing file in current revision"
5196#~ msgstr "målet %s är en existerande fil i nuvarande revision"
5197
5198#~ msgid "empty path %s is not allowed"
5199#~ msgstr "tom sökväg %s ej tillåten"
5200
5201#~ msgid "%s does not exist in current manifest"
5202#~ msgstr "%s finns inte i nuvarande manifest"
5203
5204#~ msgid "destination directory %s does not exist in current manifest"
5205#~ msgstr "målkatalogen %s finns inte i nuvarande manifest"
5206
5207#~ msgid ""
5208#~ "skipping move_path in filesystem %s->%s, source doesn't exist, "
5209#~ "destination does"
5210#~ msgstr ""
5211#~ "kommer inte att genomföra namnbytet %s -> %s fysiskt, för källan finns "
5212#~ "inte och målet finns"
5213
5214#~ msgid "invalid automation specified"
5215#~ msgstr "ogiltig automat angiven"
5216
5217#~ msgid "search root '%s' does not exist"
5218#~ msgstr "angiven sökrot '%s' finns inte"
5219
5220#~ msgid "search root '%s' is not a directory"
5221#~ msgstr "sökroten '%s' är inte en katalog"
5222
5223#~ msgid "debug"
5224#~ msgstr "felsökning"
5225
5226#~ msgid "automation"
5227#~ msgstr "automatisering"
5228
5229#~ msgid "database"
5230#~ msgstr "databas"
5231
5232#~ msgid ""
5233#~ "init\n"
5234#~ "info\n"
5235#~ "version\n"
5236#~ "dump\n"
5237#~ "load\n"
5238#~ "migrate\n"
5239#~ "execute\n"
5240#~ "kill_rev_locally ID\n"
5241#~ "kill_branch_certs_locally BRANCH\n"
5242#~ "kill_tag_locally TAG\n"
5243#~ "check\n"
5244#~ "changesetify\n"
5245#~ "rosterify\n"
5246#~ "regenerate_caches\n"
5247#~ "set_epoch BRANCH EPOCH\n"
5248#~ msgstr ""
5249#~ "init\n"
5250#~ "info\n"
5251#~ "version\n"
5252#~ "dump\n"
5253#~ "load\n"
5254#~ "migrate\n"
5255#~ "execute\n"
5256#~ "kill_rev_locally ID\n"
5257#~ "kill_branch_certs_locally GREN\n"
5258#~ "kill_tag_locally TAGG\n"
5259#~ "check\n"
5260#~ "changesetify\n"
5261#~ "rosterify\n"
5262#~ "regenerate_caches\n"
5263#~ "set_epoch GREN EPOK\n"
5264
5265#~ msgid "vars"
5266#~ msgstr "variabler"
5267
5268#~ msgid "set the database variable NAME to VALUE, in domain DOMAIN"
5269#~ msgstr "sätt databasvariabeln NAMN till VÄRDE i domänen DOMÄN"
5270
5271#~ msgid "remove the database variable NAME in domain DOMAIN"
5272#~ msgstr "ta bort databasvariabeln NAMN från domänen DOMÄN"
5273
5274#~ msgid "informative"
5275#~ msgstr "informativ"
5276
5277#~ msgid "key and cert"
5278#~ msgstr "nyckel och cert"
5279
5280#~ msgid "review"
5281#~ msgstr "granskning"
5282
5283#~ msgid ""
5284#~ "certs ID\n"
5285#~ "keys [PATTERN]\n"
5286#~ "branches [PATTERN]\n"
5287#~ "epochs [BRANCH [...]]\n"
5288#~ "tags\n"
5289#~ "vars [DOMAIN]\n"
5290#~ "known\n"
5291#~ "unknown\n"
5292#~ "ignored\n"
5293#~ "missing\n"
5294#~ "changed"
5295#~ msgstr ""
5296#~ "certs ID\n"
5297#~ "keys [MÖNSTER]\n"
5298#~ "branches [MÖNSTER]\n"
5299#~ "epochs [GREN [...]]\n"
5300#~ "tags\n"
5301#~ "vars [DOMÄN]\n"
5302#~ "known\n"
5303#~ "unknown\n"
5304#~ "ignored\n"
5305#~ "missing\n"
5306#~ "changed"
5307
5308#~ msgid "workspace"
5309#~ msgstr "arbetskopia"
5310
5311#~ msgid "tree"
5312#~ msgstr "träd"
5313
5314#~ msgid "network"
5315#~ msgstr "nätverk"
5316
5317#~ msgid "rcs"
5318#~ msgstr "rcs"
5319
5320#~ msgid "packet i/o"
5321#~ msgstr "paket-I/O"
5322
5323#~ msgid "revert file(s), dir(s) or entire workspace (\".\")"
5324#~ msgstr "återställ fil(er), katalog(er) eller hela arbetskopian (\".\")"
5325
5326#~ msgid "show status of workspace"
5327#~ msgstr "visa arbetskopians status"
5328
5329#~ msgid ""
5330#~ "set PATH ATTR VALUE\n"
5331#~ "get PATH [ATTR]\n"
5332#~ "drop PATH [ATTR]"
5333#~ msgstr ""
5334#~ "set SÖKVÄG ATTR VÄRDE\n"
5335#~ "get SÖKVÄG [ATTR]\n"
5336#~ "drop SÖKVÄG [ATTR]"
5337
5338#~ msgid "command '%s' has multiple ambiguous expansions:"
5339#~ msgstr "kommandot '%s' har mer än en betydelse:"
5340
5341#~ msgid "commands:"
5342#~ msgstr "kommandon:"
5343